Leave a reply

The fires in Cefalu has been news all around south Europe. Over 5,600 hectars has burnt down and areas around Cefalu and Madonie mountains looks like a war zone. The fire was set by purpose, rumours says it was ex-employees from the Forestale (the Forest Protection Organisation). Sicily has the largest number of employees in all public offices and the italian government tries to cut down the expenses by not hiring more and not renewing contracts. And this year the government made a large cut in the budget and those who did not get the contract renewed got of course angry. So it seems that some of those who did not get a new contract, set the fire on purpose on the very dry soil. This is quite common in Sicily. Unfortunately.

The result is that hundreds of houses, schools, restaurants, hotels ecc has burnt down and thousands has been evacuated, including tourists. This hits also the tourism much as the area in tourist areas is just black and ashes. All this to press the government to hire people that at the end does not do anything in the office. Just sitting there caused by nipotism, or perhaps do not even show up at work, on government salary.  -- Videos below --

Svenska

Bränderna i Cefalu har varit på nyheterna runt södra Europa. Över 5600 hektar har brunnit ned och områden runt Cefalu och Madonie bergen ser ut som en krigszon. Branden var anlagd, rykten säger att det var tidigare anställda från Forestale (Forest Protection Organisation). Sicilien har det största antalet anställda i alla offentliga insitut och den italienska regeringen försöker skära ned kostnaderna genom att inte anställa mer och inte förnya kontrakt. Och i år gjorde regeringen en stor sänkning i budgeten och de som inte får kontrakten förnyade är naturligtvis arga. Så det verkar som om vissa av dem som inte fick ett nytt kontrakt har sätt eld på det redan torra marken. Detta är ganska vanligt på Sicilien. Tyvärr.

Resultatet är att hundratals hus, skolor, restauranger, hotell ecc har brunnit ner och tusentals har evakuerats, däribland turister. Detta drabbar också turismen mycket eftersom området i turistområden är bara svart och aska. Allt detta för att pressa regeringen att anställa människor som i slutändan inte gör någonting på kontoret. Folk som bara sitter där p.g.a nipotism, eller kanske inte ens dyker upp till jobbet, på regerings lön. - Video nedan -

Leave a reply

Translated from the article - Översatt från artiklen

The revolution of Sicilian peasants, 3,000 hectares of ancient grains against multinationals. The return of biodiversity in agriculture, partly from the local wheat. To improve the environment, nutrition and health.

Ancient grains are back in Sicily. They return to reconstruct landscapes and enrich the biodiversity of agriculture which for decades was reduced to a few species selected to a super wheat island that was one of the granaries of the Roman Empire. Officially now is only 500 hectares, but there are those who speak of 3,000. The farmers who are switching to organic and the recovery of local seeds grow from year to year, they are associated, they set up food chains and create culture, instead of just agriculture.

"I converted 100 hectares of the family land to the local grain" says Joseph Li Rosi, one of the strongest supporters of the return to the past in agriculture, "and I am the guardian of three local varieties, Timilia, Mallorca and Strazzavisazz". The sow keepers of botanical rarities, devoting at least 10 hectares in each culture, engage in historical research and to maintain the purity of the seed. Li Rosi, farmers for generations, is also a president of the Simenza association which brings together seventy producers "but another hundred are ready to go," assures Joseph. The idea is, in addition to conservation, is cultivated fields made of a mixture of seeds, a diametrically opposite process to the modern technique, which seeks uniformity, the standard in favor of quantity.

If you like to read more and see the beatiful photo show of Sicily in the article, click here.

132353209-fc51a8fc-a770-4460-be1d-27e9c2e16013

Svenska

Sicilianska böndernas revolution, 3000 hektar av gamla sädeskorn mot multinationella företag. Avkastning av den biologiska mångfalden inom jordbruket, dels från lokalt vete för att förbättra miljön, näring och hälsa.

Forntida sädeskorn är tillbaka på Sicilien. De återvänder till rekonstruera landskap och berika den biologiska mångfalden i jordbruket som i decennier reducerades till ett fåtal arter som valts ut till en superveteö som var ett av spannmålsmagasinen i det romerska riket. Officiellt nu bara 500 hektar, men det finns de som talar om 3000. Jordbrukare som övergår till ekologiskt och återvinning av lokala frön växer från år till år, de är associerade, de sätter upp matkedjor och skapar kultur, i stället för bara jordbruk.

"Jag konverterade 100 hektar av familjens mark till lokala säd", säger Joseph Li Rosi, en av de starkaste anhängarna av återgång till det förflutna inom jordbruket, "och jag är väktare av tre lokala sorter, Timilia, Mallorca och Strazzavisazz" . Föreningen är vårdare av botaniska rariteter, ägnar åtminstone 10 hektar i varje bruk, bedriera historisk forskning och att upprätthålla renheten hos utsädet. Li Rosi, bönder i generationer, är också en ordförande för Simenza föreningen som har sjuttio producenter som medlemmar, "men hundra till är redo att komma med", försäkrar Joseph. Tanken är, förutom bevarande, odlade fält gjorda av en blandning av frön, en diametralt motsatt process till den moderna tekniken, som syftar enhetlighet, standarden till förmån för kvantitet.

Vill du läsa mer och se fina bildspelet om Sicilien, klicka här

2 Comments

Noto is one of the most beautiful baroque cities in Sicily. It is also well organized and nice for tourists to visit. Every year in the first part of month May is organized one of the most famous feasts in Sicily, Infiorata. Tens of thousands visit the flower filled streets of Noto. The feast also has a baroque caravan and to celebrate history they also have a wedding made in baroque style showing how things were done in history and to celebrate the city's past. This is a very nice feast to visit.

Svenska

Noto är en av de vackraste barockstäderna pè Sicilien. Den är också välorganiserad och trevligt för turister att besöka. Varje år i den första delen av månaden maj arrangeras en av de mest kända högtiderna på Sicilien, Infiorata. Tiotusentals besöker de blomsterfyllda gatorna i Noto. Högtiden har också en barockkaravan och för att fira historien anordnas även ett bröllop i barockstil som visar hur saker gjordes förr i tiden, samt för att fira stadens förflutna. Detta är en mycket trevlig fest att besöka.

IMG_3553 IMG_3556 IMG_3557 IMG_3558IMG_3562 IMG_3563 IMG_3567IMG_3569 IMG_3571 IMG_3576 IMG_3589 IMG_3590 IMG_3591IMG_3592 IMG_3593

Leave a reply

Fler och fler hushåll har tagit initiativ till att hyra in städning hemma och det också tack vare generösa skatteavdrag som kan nyttjas för att dra av kostnader. Hemstädning är ett ypperligt verktyg till att bidra till fler arbetsplatser men i första hand för att få mer tid till sitt eget liv och familj. Att hyra in hemhjälp är ett ypperligt val för att slippa stressen hemma och låta någon annan göra markarbetet professionellt och snabbt. Det har dykt upp många aktörer på marknaden och kan vara svårt att veta vem som verkligen gör sitt uppdrag bra och vem som är pålitlig. Företag som DSFM har ett gediget register på referenser och ger också mycket flexibilitet då du som kund skapar det du behöver. Du kan välja hur ofta och vilken typ utan hjälp du behöver, du är inte tvingad till färdiga paketlösningar. Detta gäller inte bara hemstädning, det är också en bra lösning för din verksamhet.

Leave a reply

I have met a one wierd thing again here. I have decided to buy a large Vespa to be able to move around easier. As I know the financing does not ask for any extra costs nor interest rates, I was thinking of paying half cash and take half with financing as the amount is quite large. I thought it would be easy because I never had financing nor any other loans nor remarks. No, Italy is different. It seems to be a problem that I am not filled with mortgages. They think it is suspicious that a person do not have any loans and never used any financing to buy things. It will be solved for me anyway, but remember if you move to Italy, it is best to take a small loan even for a computer and you will easier get even more loans. I have to buy a fridge and a new laptop, so I guess it is better I put those under a financing plan so I get into the system. Have an economy in order is not very welcomed in Italy. Wierd!

Svenska

Jag har träffat på en konstig sak igen här. Jag har beslutat att köpa en stor Vespa för att kunna röra mig lättare. Eftersom jag vet att finansieringen inte ber om några extra kostnader eller räntor, tänkte jag betala hälften kontant och ta hälften med finansiering då beloppet är ganska stort. Jag trodde det skulle vara enkelt eftersom jag aldrig haft finansiering eller några andra lån eller anmärkningar. Nej, Italien är annorlunda. Det verkar vara ett problem då jag inte är fylld med lån. De tycker att det är misstänksamt att en person inte har några lån och aldrig använt någon finansiering för att köpa saker. Det kommer att lösa sig för mig ändå, men kom ihåg att om du flyttar till Italien, är det bäst att ta ett litet lån även för en dator och du kommer lättare ännu fler lån. Måste köpa en ny kyl och dator, så det är väl bättre att jag tar en finansieringsplan på dem så jag kommer in i systemet. Att ha en ekonomi i ordning är inte positivt i Italien. Galet!

Keep-calm-and-save-money

Leave a reply

Sicily is filled with small local stores where you can buy local produce, local meat, local fish, local fruits and vegetables. This is how I do weekly groceries. I go to the small local stores where the quality is also higher. I have not visited a supermarket in over five years. Just the organic stores. In these places you can also ask for home pressed olive oils and home made wine.

Svenska

Sicilien är fylld med små lokala butiker där du kan köpa lokala produkter, lokalt kött, lokalfångad fisk, lokala frukter och grönsaker. Såhär köper jag mat. Jag går till de små lokala butikerna där kvaliteten är också högre. Jag har inte besökt en stormarknad på över fem år. Bara ekologiska butiker. På dessa platser kan man också be om hempressad olivolja och hemgjort vin.

20160402_123727_resized 20160507_122836_resized

Leave a reply

Dagen kommer alltid snabbare än räknat då bilen eller andra fordon i hushållet ska besiktas och som ägare kan bli något förvirrad över alla val som finns på marknaden om de företag som erbjuder just besiktning. Det kan vara svårt att välja och man söker ofta råd och tips från sin sociala krets, där tipsen alltid är olika och kan sätta oss i en svårare situation över ett bra val. Dock har ett företag tänkt på detta där de skapat en hemsida och nu kan du studera online om olika företag inom ditt närområde och bestämma hemma i lugn och ro vilken besiktning som passar dig. Sidan som vi i familjen använder för besiktning heter Carly.se  Hemsidan är lättnavigerad där du bara skriver in ditt registreringsnummer och på ett klick får fram alla besiktningsstationer som finns på din ort och inom 50km radie. Där ser du också hur andra kunder upplevt servicen och mer detaljerade kommentarer. Denna enkla service som du kan använda utan att behöva slösa tid på att fråga din omgivning en start för det bästa beslutet du kan göra som passar dina behov är det handlar om dina fordon i hushållet. Du kan lägga in så påminnelse mail skickas till dig när det är dags för besiktning igen. Lycka till!