Jojo Berättar

ColaPesce LegendThe man who holds up the Sicilian island

Cola was a boy who loved the sea and spend most of the days swimming and diving. His mother told him that soon he will turn in to a fish, she was not very passionate about her sons hobby. Cola was excited about all the things he discovered in the sea and told everyone fascinating stories. One day the stories reached the king of Sicily that time, Federico II. He got curious about the boy and asked him to dive as deep as he could to find out what holds the Sicilian island up. When he came back Cola told the king that Sicily is held by three columns but one of them has been damaged by a furious fire. Sicily risks to collapse into the sea.

The King and inhabitants got very afraid and asked Cola for help to dive deeper to see what could be done to avoid this. Even if Cola knew diving that deep was very risky, he decided to help his people. Cola sadly never returned. Everyone said he has become half man and half fish, and remained under the sea supporting the third column preventing Sicily to be submerged by the sea.

Cola = Boys name, Pesce = Fish in italian

Svenska

ColaPesce Legenden - Mannen som håller upp Sicilien

Cola var en pojke som älskade havet och tillbringade de flesta dagarna med att dyka. Hans mor berättade för honom att han snart kommer att förvandlas till en fisk, hon var inte särskilt passionerad av sonens hobby. Cola var imponerad över allt han upptäckte i havet och berättade för alla fascinerande historier. En dag nådde historierna till Siciliens konung, Federico II. Han blev nyfiken på pojken och bad honom dyka så djupt som möjligt för att ta reda på vad som håller den sicilianska ön stående. När han kom tillbaka sa Cola till konungen att Sicilien hålls av tre kolumner, men en av dem har blivit skadad av en rasande eld. Sicilien riskerar att kollapsa i havet.

Kungen och invånarna blev väldigt rädda och frågade Cola för hjälp att dyka djupare för att se vad som kunde göras för att undvika detta. Även om Cola visste att den djupet var mycket riskabelt bestämde han sig för att hjälpa sitt folk. Cola återvände tyvärr aldrig. Alla sa att han har blivit halv man och halv fisk, och stannade i havet för att stötta den tredje kolonnen som förhindrar att Sicilien blir nedsänkt vid havet.

Cola = Pojkens namn, Pesce = Fisk på italienska

Two days ago we opened a Sicilian Wine and Gourmet shop. The right time came this year to create a nice shop with limited and genuine Sicilian produce. It is called Sicily Wine & Dine and it follows the same philosophy as other work I do; transparent, limited production and healthy produce.

The website will grow, we are very late due to many issues to create this in Sicily, but we decided to open and take it from here.

Sicily Wine & Dine is for you who appreciate authentic, non-industrialized products, limited production, organic and for you with the passion for quality wines and gourmet foods.

www.sicilywineanddine.com

Food brings people together, wine makes people talk. – Sicily Wine & Dine

Svenska

För två dagar sedan öppnade vi en siciliansk vin- och gourmetbutik online. Rätt tid kom i år för att skapa en fin butik med begränsad produktion och äkta sicilianska produkter. Butiken heter Sicily Wine & Dine och följer samma filosofi som annat arbete jag gör; transparent, begränsad produktion och hälsosam produktion.

Webbplatsen kommer att växa, vi är väldigt sena på grund av många problem att skapa detta på Sicilien, men vi bestämde oss för att öppna och ta det härifrån.

Sicily Wine & Dine är för dig som uppskattar autentiska, icke-industrialiserade produkter, begränsad produktion, ekologiskt och för dig med passion för kvalitetsviner och gourmetmat.

www.sicilywineanddine.com

Mat samlar människor, vin får folk att prata. - Sicily Wine & Dine

 

4 Comments

Jag har så mycket att skriva om, vet inte var jag ska börja.
27 februari det har gått tre år sedan jag lämnade Sverige. Ångrar det inte alls. Första året på Sicilien var jag så mixad, ser tillbaka och förstår idag de erfarenheter, också mina misstag jag gjorde och vad jag gjorde rätt.Bestämde mig för att skriva om dessa tre år i olika inlägg under dagarna kring cirka tre år. Så mycket har hänt och så mycket har förändrats.
Idag slog det mig, 3 år! Och kan inte arbeta längre i dag. Så mycket känslor, minnen, rädslor och glädjeämnen att skriva om så jag måste börja nu.Ser man tillbaka, det bästa jag gjort var när jag bara låtit det hela gå fritt, öppnade upp mina ögon och började uppleva Sicilien med mitt sätt, det var hösten 2009. När du är ny så vill många berätta allt och driva sina sanningar på dig, har även blivit kallad idiot. Tja, ont gjorde det, men idag är det whatever. Det är ok och lyssnar gärna, men om någon annan inte håller med, är det bara en annan synvinkel. Har varit så mycket kritiserad av min synpunkt om Sicilien som inte är så mycket av andras synpunkt eller den klassiska maffialiknande-svåra-dum-Sicilien, men sedan började jag titta på vilka som kritiserade mig och som säger att jag lär mig. Egentligen är den mesta kritikern jag fått från andra svenskar, inte alla men från många. Sicilianare kritiserar inte mig, de säger många gånger att jag förstår detta mycket väl, förklarar, korrigerar mig och de har haft goda skratt av mina beteenden de kallar typisk anglosaxisk. Många har sagt nyligen att det är intressant att se att jag börjar greppa saker och får en fin mix av olika kulturer och alltid påminner mig att inte bli för mycket siciliansk eller de kommer att stoppa det för mig! Jag gillar sicilianare för detta, säger allt bara rakt ut.

Skrattar mer i livet. Tar saker och problem i livet lättare. Känner en frihet jag letade efter innan men kanske har hittat det nu. Bryr mig inte om vad andra tycker, bryr mig om vad vänner och familj tycker. Och vad mina nya lånade lands medmänniskor tänker. Första året blev jag arg när mobilen inte fungerade överallt och faktum vid Tamoil i Vizzini kan du hitta en Nokia-telefon i skogen jag kastade ut från bilfönstret när jag skulle Catania juni 2009 och Vodafone inte fungerade. Idag om telefonen inte fungerar, då fungerar den inte. Tack vare dumma problem i livet har jag lärt mer tålamod och att uppskatta det jag har. I ett samhälle när allt serveras och allt organiseras, uppskattar du inte dessa saker. Fokus är bara att gå vidare...och inte tänka...och tycka vad du hör, inte att stanna en minut, titta runt och börja tänka...själv!
Har träffat så mycket fantastiska människor från hela världen. Jag vill tacka er! Ni har förändrat mitt perspektiv på livet och världen. Kan aldrig gjort det utan er! Också tack till alla blogg anhängare som har förklarat saker som jag inte förstod i början.

Ett speciallt tack till Marie som jag träffade första året. Du hade rätt!

--------------------------------------------------
Eng: I have so much to write about, don't know where to start.
27th February it's been three years since I left Sweden. Don't regret it at all. First year in Sicily I was so mixed up, looking back I now understand experiences and also learned from my mistakes and what I did right.
Decided to write about these three years in different posts during days around three years. So much has happened and so much has changed.
Today it hit me, 3 years! And can't work anymore today. So much emotions, memories, fears and joys to write about so I have to start now.
Looking back the best thing I've done was when I just let it all go freely, opened up my eyes and started to experience Sicily in my way, it was fall 2009. When you are new so many want to tell you all about it and push their truths on you, been even called stupid. Well, it surely hurt, but today it's whatever. It's ok and gladly listen, but if someone else don't agree with you, it's just another point of view. Have been so much critized of my point of view of Sicily which is not so much of others point of view or the classical Mafia-difficult-stupid-Sicily, but then I started to look at who is critizising me and who is saying I'm learning. Actually, most critics I've got is from other Swedes, not all but from many. Sicilians don't critisize me, they tell me many times that I understand this well, explain, correct me and they have had good laughs of my behaviours they call typical anglo-saxon. Many have said lately that it's intersting to see that I start to loose up and get a nice mix of different cultures and always reminds me not to become too much sicilian or they will stop it for me! I like sicilians for this, they just say it out front.

Laugh more in life. Take things and life problems more easy. Feel a freedom I was looking for before but maybe have found it now. Don't care about what others think, care about what friends and family think. And what my new country fellows for loan thinks. First year I got angry when the cellphone didn't work everywhere and infact by Tamoil in Vizzini you may find a Nokia phone in the woods I threw out from the car window when I was going to Catania july 2009 and Vodafone didn't work. Today if the phone doesn't work, then it doesn't work. Thanks to silly problems in life I have learned more patience and to appreciate the things I have. In a society when you get all served and all works, you don't think about these things. Focus is just to get ahead....and not think....and think what you hear, not to stop for a minute look around and start to think....yourself!

Have met so much fantastic people from all around the world. I want to thank you! You have changed my perspective of life and the world. Could never done it without you! Also thanks to all blog followers who had explained things I didn't understood in the beginning.

Special thanks to Marie I met first year. You were right!

3 Comments

Jag får några mail från kära bloggläsare om hur jag gjorde det. Tja, först och främst är jag inte super rik här och jag vill inte bli. Denna Sicilien vistelse handlar om att hitta livskvalitet inte kvantitet som det var förut.
I min familj från min fars sida har vi varit företagare i många generationer. Från min mors sida är flesta i medicin- eller tekniska branschen och examinerade från universitet. Jag har aldrig drivits till vara något i mitt liv, min far sa faktiskt till mig många gånger att jag inte bryr om du arbetar McDonalds, så länge du är lycklig! men företagar sinnet jag fick från honom och tålamodet för att åstadkomma saker från min mamma.
Hur jag lyckades ta mig fram på Sicilien är helt enkelt genom att lyssna på råd och sedan göra tvärtom! För en sak jag lärt mig om råd du inte bett om är människor som rådgiver dig till deras förmån eller att få dig att misslyckas! T.ex. jag har aldrig en kvinnlig frisör, PT, relations- eller moderådgivare etc., varför? Vad tror ni?

------------------------------------------------------
Eng: I get some mails from dear blog followers of how I made it. Well, first of all I'm not super rich here and I don't want to be. This Sicily experience is about finding life quality not quantity as it was before.
In my family from my fathers side we have been entrepreneurs for many generations. From my mothers side most are in the medicine or technical business and graduated from universities. I have never been pushed to be something in my life, actually my father told me many times I don't care if you work at McDonalds, as long as you are happy! but the business mind I got from him and patience to achieve things from my mother.
How I managed to get ahead in Sicily is simply by listening to advices and then do the opposite!
Because one thing I learned about advices you havn't asked for are people who advice you for their benefit or to make you fail! E.g. I never have a female hair dresser, PT, relationship- or fashion adviser etc., why? What do you think?

Som jag skrev innan fick jag äntligen en förklaring av mina wierdo grejer och vill översätta del två om denna fråga. Det enklaste sättet att förstå skillnaden är jämförelsen nedan mellan en HSP och en icke-HSP person:
 änk dig att en person ofta vistas i ett klassrum, han/hon gör en överblick av rummet på morgonen och konstaterar att rummet ser ut som vanligt. En person med hög känslighet vistas i ett liknande klassrum, han/hon kommer dit på morgonen och konstaterar att Olle har placerat sina saker på fel hylla, att Anna flyttat sin bänk ett par decimeter, att Karin ser bekymrad ut och att Anders kommer att bli mer bråkig än vanligt idag.

En HSP registrerar detaljer och tar upp massor av information på bara några sekunder. Detta händer hela tiden, dag ut och dag in. Vissa lär sig att stänga av vissa delar av informationsflödet, andra lär sig att hantera informationslasten genom vila och återhämtning.

Som en HSP nu förstår jag varför större delen av människor inte är som mig och andra människor kan nu förstå varför en HSP beter sig på ett visst sätt.

Personligen är jag lättad över att denna information. För mer information på svenska, klicka här.
För Del 1 Jag skrev tidigare, klicka här.

--------------------------------------------
Eng: As I wrote before I finally got an explanation of my wierdo stuff and would like to translate Part two of this matter. The easiest way to understand the difference is the comparison below between a HSP and a non-HSP person:
Imagine that a person often stays in a classroom, he/she makes a glance of room in the morning and finds that the room looks as usual. A person with high sensitivity  (HSP) reside in a similar classroom, he/she gets there in the morning and finds that Olle has put his things on the wrong shelf, Anna moved their bench a few feet, that Karin looks worried and that Anders will be more rowdy than usual today.

A sensitive body registers the details and takes up lots of information in just few seconds. This happens all the time, day in and day out. Some learn to turn off certain parts of the information flow, others learn to manage information load through rest and recuperation.

As a HSP now I understand why major part of the people aren't like me and other people can now understand why a HSP behaves in a certain way.

Personally I'm releived to have this information. For more information in Swedish, click Here.
For Part 1 I wrote before, click Here.

2 Comments

Vill skriva om detta ämne som jag tror det finns människor där ute undrar samma saker som jag liksom visste, men kunde inte sätta fingret på. Fick svar igår att jag är en HSP. Allt jag läser är sant, det var som en person som inte känner mig skriver om mig till mig. Blev rädd, sedan lugn, sedan glad att förstå att detta är normalt. Skulle vilja dela med mig av mina erfarenheter.

Så vad är HSP? "Kort en person som är öppen för omgivningen och ser detaljer snabbare och enklare än andra, bearbetar information på ett djupare plan än de utan HSP. De är väldigt lugna personer, som ibland kan missförstås och tolkas för blyghet. Var femte person är "känsliga" och trettio procent av bärare av denna karaktär är mycket utåtriktade. Det finns ingen anledning att skryta om sina förmågor eftersom egenskaperna blir tillgängliga först när du lär dig att hantera och skydda dem väl."

Vad är typiskt för en HSP person?* Stort behov av att vara utomhus i naturen* Känslig för starkt ljus och ljud* En person med ett stort behov av egen tid* Vet saker utan att veta behöva bli berättad

■ Känslomässigt: känsliga personligheter uppfattas ofta som tillbakadragna, blyga och inåtvända, men kan lika gärna vara väldigt utåtriktade. Många kända skådespelare ofta under namnet HSP, det är lätt att känna med i olika känslor och tillämpa dem i rollen som tolkningar
■ Fysiskt: HSP personer kan ha en låg tolerans för starka lukter, starkt ljus eller ljud. De tenderar att ha stor kroppsmedvetenhet och vet instinktivt när de är i en miljö som inte är bra för dem
■ Socialt: introverta HSP ofta känner sig missanpassade. De njuter av sitt eget sällskap och är bekväma med att spendera tid ensam. Både extroverta och introverta har behov av återhämtning efter att ha spenderat tid socialt.

Personligen har aldrig förstått människor som har så mycket människor runt. Människor är trevligt, men jag kan vara själv i flera dagar och aldrig känna sig ensam eller ha behovet av att hitta mig själv. Min familj och nära vänner är mycket viktiga eftersom jag kan lita på dem och de inte utnyttjar mig eller andra människor. Hellre i fjällen eller på landet under ett olivträd läsandes en bok, det är mer attraktivt än springa i ett shoppingcenter alla dagar. T.ex. efter en timme i ett fyllt shoppingcenter blockerar jag omvärlden, blir irriterad och får röda trötta ögon. På jobbet t.ex. mina närmaste kollegor kallar mig efter att konferensen har pågått ett tag, eftersom de vet att jag lätt blir trött och vill vara närvarande i viktiga punkterna. Förstår nu varför många människor tycker det är konstigt att jag kan låsa mig hemma en hel helg och inte se någon. Förstår varför många människor säger efteråt vad de tyckt av t.ex. ett beslut, Jag trodde du visste.

Tips för hur man kan leva med detta:
* Vila, sova åtta timmar är viktigt eftersom kroppen annars kan överväldigas av intryck. Ta ett par timmar varje dag till meditation
* Du behöver tid att sortera och sortera den information du samlar in
* Kom också ihåg att skydda din karaktär, du har ett stort och generöst hjärta som lätt kan utnyttjas och manipuleras om du inte lär dig att skapa rätt fysiska gränser
* Acceptera vem du är, lära sig att använda detta

Jag ser mitt hem som en fridfull plats för rekreation. Måste vara varm, lugn och fylld av harmoni. Tar bort personer jag inte känner mig bekväm med, t.ex. människor som ger mig magont. Kan läsa människor snabbt och de gånger jag har ignorerat magkänsla, gick saker fel. Varför har jag låtit dessa människor komma in? Jag bedömde mig själv som kräsen och svår. De gånger jag städar känner jag mig som en idiot för att inte sett eller ignorerat personers verkliga personlighet jag faktiskt kände att denna person inte är bra. Nu tillbaka till 100% magkänsla.
Det är inte alltid bra på t.ex. fest, skannar rummet och väljer människor. Eller orkar inte närvara en lång tid. Gå ut på diskotek älskar jag. En anonym plats, snabba Ciaos och bara vara runt människor som du vill. Ingen personlig information, bara dansa, dricka, chit chat...

De bästa medarbetare jag någonsin haft är de anlitade när de gick genom entrén dörren. Du ser det. De som jag har tvingats på har slutat i att betala dem för att lämna företaget. Jag känner av bra affärer väldigt lätt och det därför min position nu är perfekt och även det arbete som jag gjorde innan, organisation och öka resultat. Jag får alltid toppresultat på jobbet! Men jag har inget behov av att bli någon stor. En negativ aspekt är att många människor trycker i mig att ta ett pretigefyllt jobb, slösar min kompetens på Sicilien. Jag är faktiskt glad exportera tomater, arbetar med naturen. Att gå in i ett ekologiskt växthus får mig nästan att gråta. Mina lönecheckar fick mig aldrig gråta, gav mig bara mer skor. Jag tror att många framgångsrika människor i näringslivet är HSP personer enligt reaktionerna på FB.

En annan negativ sida är att jag tenderar att tänka på vissa människor som dumma när de inte kan se själva. Nu vet jag att de inte är. Jag har ofta sagt Men titta på de personer hur de går, i ansiktets uttryck, naturen runt och du ser. Den andra personen ser ut som en ?. En annan sak när en person ber om ett råd (jag hatar dessa stunder) svarar jag Men se dig omkring. Och de blir ?. Jag blir ibland irriterad när folk inte kan sätta ett och ett ihop, verkar blinda. Det är därför jag aldrig kan bli lärare. Jag måste jobba på tålamodet. :))

Ser lätt när en person ljuger, säger inte något och sedan håller personen på ett avstånd. Det är lite oförskämt, men när jag ser personen ljuga, ibland fortsätter med dialogen och tittar på personen i ansiktet och skrattar inuti. Jag vet att jag måste sluta. Ser när en person döljer saker och som inte är tillitsfull. Detta är mycket bra! Det finns faktiskt människor runt omkring mig som tror att jag inte vet, men egentligen vet jag allt. Men jag bryr mig inte, det är inte min sak. Herregud, jag tror jag kommer att vara utan vänner nu...bara skojar. Många av mina vänner och kollegor har sett denna sak och säger Varför berättar jag för dig, du vet redan!. Du ser detaljerna snabbare, följ med mig till detta möte!

Har varit mycket osäker ibland, men nu när jag vet att jag är FSB och kommer att bli säkrare att säga till folk Jag är en FSB person istället för att säga Tja, jag bara vet och en risk ses som en utomjording. De sa att jag var deprimerad. Men hur kan en deprimerad person vara lycklig. Jag ser detta som en gåva att arbeta för ännu bättre stunder i livet.

Du behöver inte tretton år i Italien för att förstå det här landet, sa jag de första året här. Ni kan föreställa er reaktionerna...LOL!

För svenskar rekommenderar att läsa detta inlägg, där jag har översatt sammanfattningen som det skrevs mycket bra och lätt att förstå, Klicka här och här.

-----------------------------------------------------
Eng:
Want to write about this topic as I think there are people out there wondering the same things I kinda knew but couldn't put my finger on it what it was. Got the answer yesterday that I am a HSP. All read is true, it was like a person who don't know me writes about me to me. Got scared, then calm, then so happy to understand that this is normal. Would like to share my experiences.

So what is HSP? "Shortly a person who is open to the surroundings and see the details faster and easier than others, and process information at a deeper level than those without HSP. They are very calm persons, which sometimes can be misunderstood and interpreted for shyness. Every fifth person is "sensitive" and thirty percent of the bearers of this nature are very extroverted. There is no reason to brag about their abilities as the properties becomes available only when you learn to manage and protect them well."

What is typical for a HSP person?
* Great need to be outdoors in nature
* Sensitive for bright lights and sounds
* A person with a great need for their own time
* Who knows things without being told to

Emotionally: sensitive personalities are often perceived as reclusive, shy or introverted, but might as well be very extroverted. Many famous actors often under the name HSP, they find it easy to empathize with different feelings and apply them in the role of interpretations
Physical: HSP's may have a low tolerance for strong odors, bright light or sound. They tend to have great body awareness and know instinctively when they are in an environment that is not good for them
Socially: introverted HSP often feel maladjusted. They enjoy their own company and are comfortable with spending time alone. Both extroverts and introverts need recovery after having spent time socially.

Personally have never understood people who have so much people around. People is nice, but I can be perfectly fine by myself for days and never feel lonely or had the need to find myself. My family and close friends are very important as I can trust them and they don't take advantage of me or other people. Rather be in the mountains or in the countryside under a olive tree reading a book, it's more attractive than run in a shoppingmall all days. E.g. after one hour in a filled shoppingmall I block the world around, get irritated and get red tired eyes. At work e.g. close colleagues call me in after the conference has been going on for a while as they know I easily get tired and want to be present at the core point. Also now understand why many people think it's strange that I can lock myself at home a whole weekend and not seeing anyone. Understand why many people say afterwards what they tought of e.g. a desicion made saying I thought you knew.

Tips how to live with this:
*  Rest, sleeping eight hours is important because the body might otherwise be overwhelmed by impressions. Take a few hours each day to meditation
* You need time to clean and sort the information you collect
* Also remember to protect your character, you have a large and generous heart that can be easily exploited and manipulated unless you learn to set proper physical boundaries
* Accept who you are, learn to use this

I see my home as a peaceful place for recreation. Has to be a warm, calm and filled with harmony. Clean out people I don't feel comfortable with, e.g. people that makes my stomach ache. Can read people fast and those times I have ignored the gut feeling, things have went wrong. Why have I let these people in? I judged my self beeing too picky and difficult. Those cleaning times I have felt like an idiot of not seeing or ignoring the persons real personality as I actually felt that this person ain't good. Now going back to the 100% gut feeling.
It's not always good when e.g. entering a party, scan the room and choose people. Go out clubbing I love. An anonymous place, fast Ciaos and just be around people as you like. No personal details, just dance, drink, chit chat...

The best co-workers I ever hired are those hired when they walked through the entrance the door. You see it. Those I've been forced on has ended in paying them to leave the company. I feel the business very easy and this why my position now is perfect and also the work I did before, organisationa and increase results. I always get top results at work. But I don't have the need to become someone big. One negative aspect is that many people press me to get a high level job, wasting my competence in Sicily. I'm actually happy exporting tomatoes, working with the nature. Entering a organic greenhouse makes me almost cry. My paychecks before made me never cry, gave me just more shoes. I think many successful people in the business world are HSP according to reactions on my FB.

One other negative side is that I have tend to think of some people as stupid when they can't see by themselves. Now I know they aren't. I have often said But look at the persons way to walk, the face expression, nature around and you see. The other person looks like a ?. One other thing when a person asks for an advice (I hate those moments) I answer But look around you" And the person went ?. I get sometimes irritated when people can't put one and one togheter, seems blind. That's why I can never be a teacher. I have to work on that patience. :))

See easy when a person lie, don't say anything and then keep the person on a distance. It's kinda rude but when I see the person lie, sometimes go on with the dialogue looking at the persons face and laughing inside. I know I have to stop. See when a person hides things and who is not trustful. This is very good. There are actually people around me who thinks I don't know but actually I know everything. But I don't care to say, it's not my business. Oh my God, I think I'll be without friends form now on...just kidding. Many of my friends and colleagues have seen this different thing saying Why do I tell you, you already know!. You see the details faster, come with me to this meeting.

I've been very insecure at times, but now as I know I'm FSB and will get more secure to say to people I'm a FSB person instead of saying Well, I just know and get the risk to be seen as an alien. They said I was depressed. But how can a depressed person be so happy. I see this as a gift to work on for even better moments in life.

You don't need thirteen years in Italy to understand this country!, I said the first year here. You can imagine the reactions...LOL!

For Swedes I recommend to read this post, where I have translated the summary as it was written very well and easy to understand, Click Here and Here.

----------------------------------------------------------------------------

Sources: Google HSP, brandingspirit.wordpress.com, Dr. Elaine Aron "The Highly Sensitive Person", www.hsperson.com (site under mantainance), http://youtu.be/5yUCFe4ERNQ etc.

2 Comments

Besökt många underbara platser
Träffat fantastiska människor från andra länder
Kommer från det perfekta samhället som de säger
Simmat med delfiner på Bali
Skylinen i New York
Solnedgång i Brasilien
Skidåkning i Österrike
Dansat i London
Shopping i Bankok
Bott i Rom
Men det finns något som håller mig här
Något som gör att jag inte kan lämna

Det är något i luften
Efter år kan jag fortfarande inte sätta fingret på det

----------------------------------
Eng: Been to many breath taking places
Met fantastic people from other countries
Come from the perfect society as they say
Swimmed with dolphins in Bali
Skyline of New York
Sunset in Brasil
Skiing in Austria
Dancing in London
Shopping in Bankok
Lived in Rome
But there's something that keeps me here
Something that can't make me leave

There's something in the air
After years I still can't put my finger on it

1 Comment

Som jag nämnde innan jag får frågor om att arbeta på Sicilien och också om att vara en entreprenör. Vissa tror ju att jag är ansluten med några familjer här. Om du studerar deras regler för att vara medlem i en familj, förstår du ganska snabbt att det inte är möjligt för en svensk finsk kvinna att ha något att göra med dem. Och andra organiserad brottslighet gängen är inte områden jag är intresserad av (<---läses med ironi). Vad jag kan säga är att maffian inte är mer än den organiserade brottsligheten i ett annat land. Italiens problem kan inte bara skyllas på dem, som sagt är det bra att få ett grepp om familje strukturen, kyrkan...men det är en annan inlägg. Bilden av Sicilien som skrivs i tidningar är inte den ön jag känner till, men jag antar att även dessa skriverier har en mening. Om du vill ha en utmaning i ditt liv, försök arbeta på någon annan plats olik din. Synen på denna värld kommer att förändras. Att ansluta dina erfarenheter och kultur med en värld så totalt annorlunda än din. Det är fantastiskt att vara född och uppvuxen i Sverige, men att ta allt detta utomlands är ännu bättre. Det Sverige jag minns är när du fortfarande kunde lämna din dörr olåst för ett snabbt ärende. De tiderna är förbi. När jag bestämde mig att stå på mina egna 2009 och sluta arbeta för ett siciliansk företag de sa till mig att jag kommer att klara högst sex månader och så flyttar jag härifrån. Först på grund av alla kända problem och eftersom jag är en kvinna (= jag skulle bli trakasserad till döds). Tja, om du tittar från en sicilianares synvinkel kan det vara så, men jag märkte snabbt att allt beror på din egen inställning. Den första leverantören jag började arbeta med lärde mig mycket snabb och tydligt allt om Sicilien, men låtit mig uppleva allt själv. Han är en av de personer i mitt liv jag alltid kommer att vara för evigt tacksam till. Grazie Vittorio! Idag arbetar jag också med en annan fantastisk människa som har samma start upplevelser i Sicilien. Sammanfattning: Jag har bra människor omkring mig. Jag tänker inte säga hur jag gjorde det. De styrkor jag har är bra Magkänsla + Slicka ett finger och känna av luften. Vad jag kan säga är att ärlighet alltid lönar sig och inte ha för bråttom. Respektera alltid din nya omgivning, men inte acceptera allt. Jag beklagar för att kontaktat mina egna landsmän för fort, alla har sina egna erfarenheter och det är lätt att förlora din. Jag lyssnar inte så mycket på andra människor som inte känner mig och vill ge råd utan att ha bett om dem. På Sicilien måste du att arbeta hårt och själv. Ingen kommer att ge saker till dig gratis. Världen fungerar så här, allt annat är naivt. Det finns bättre och sämre länder, det beror på social konstruktion i varje land. Allt beror också på din vilja att lära och göra saker. Det finns inga dumma människor, det finns bara en brist på kunnande. Varje dag på Sicilien lär jag mig nya saker. På Sicilien träffar jag människor från alla möjliga länder, det är en färgglad ö trots vad som visas ut. Min värld har förändrats och kommer att hålla på att ändras...ingen sa det skulle vara lätt...

Allt enligt mina personliga erfarenheter

-----------------------------------------------
Eng: As I've mentioned before I get questions about working in Sicily and also about beeing an entrepreneur. Some think of course that I'm connected with some families here. Well, if you study their rules to enter a family of theirs you understand quite fast that is not possible for a swede finnish woman to have anything to do with them. And the other organised crime gangs ain't just sectors I'm interested of (<--- read with irony). What I can say is that Mafia ain't more than organized crime in another country. Italys problems can't just be blaimed on this, as saying this it's good to get a grip of the family structure, church...but it's another post. The picture of Sicily written in news papers isn't the island I know, but I guess also those things have a meaning. If you want a challange in your life, try to work in some other place so different from yours. The view of this world will change. First to connect your experiences and culture with a world so totally different from yours. It's fantastic to be born and brought up in Sweden, but to take all that abroad is even better. The Sweden I remember is when you could still leave your door un locked for a quick errand. Those times ain't no more. When I decided to stand on my own 2009 and stop working for a sicilian company they said to me that I will last maximum six month and then I'm out of here. First because of all the famous problems and because I'm a woman (= I would be harrassed to death). Well, if you look from a sicilians point of view, it can be like that, but I noticed very fast that it all depends on your own attitude. The first supplier I started to work with teached me very fast and clear all about Sicily, but still let me experience all by myself. He is one of the persons in my life I will always be for ever thankful to. Grazie Vittorio! Today I also work with another fantastic person who have the same start experiences in Sicily. Summary: I have good people around me. I'm not going to write how I made it. The strengths I have is good Gut Feeling + Lick a finger and feel the air. What I can say is that honesty always pays and not having too much of a hurry. Always respect your new surroundings, but not accept everything. I regret for contacting my own countrymen too fast, everyone has their own experiences and it's easy to loose yours. I don't listen too much to other people who doesn't know me and want to give advices without having asked for them. In Sicily you have to work hard and by yourself. No one is going to give things to you for free. World works like this, everything else is being naive. There are better and worse countries, it all depends on social construction in every country. All also depends on your willing to learn and do things. There are no stupid people, there are just a lack of know how. Every day in Sicily I learn new things. In Sicily I meet people from all kinds of countries, it a colorful island dispite what is shown out. My world has changed and will keep on changing...noone said it would be easy...

All according to my personal experiences

Hej bloggare, dags att börja blogga igen! Ja, jag vet. Har mycket att skriva om, men tiden flyger mycket snabbt och anledningen är en hel del arbete. Jag arbetar fortfarande med ekologisk export och har även nya produkter att starta den här säsongen. Skapat olika arbetsgrupper med sicilianare där vi tillsammans försöker skapa något nytt för marknaden. Så all tid går dit. Det är verkligen roligt och vi alla arbetar under vår egen risk, så jag hoppas verkligen att några av projekten kommer att starta. Jag har börjat också på regional nivå och det kommer att bli en tung maskin att dra fram, men med tiden tror vi att goda resultat kommer att komma ut. Start planerad i November, kontrakt klart!

Vi arbetar också med vårat andra företag, Sicily Helpmates, turism på Sicilien. Försöker skapa bättre information för saker som är värdefulla på Sicilien, men hanteras med långsammare effekt idag. Tack vare underbara sicilianare, går saker framåt, sakta men framåt. Vi är mycket glada över att ha haft tre kunder här redan. Bättre PR kommer att starta i september.

Vi har också organiserat arbetstider, fungerar inte att arbeta hela tiden. Förlorar tid och rum. Två år av tungt arbete börjar kännas och nu bara driva fram alla de saker vi har gjort. Har också börjat skriva kontrakt så bara det tar tid. Italiensk lag...pfjiuu...sicilianare föreslog kontrakt, jag har ju haft min personliga test att inte skriva kontrakt förrän första lurar mig med pengar. Det var två och ett halvt år sedan testet började och aldrig haft några problem. Men nu, signera. 🙂

På Sicilien Vi arbetar mot allt, motströms. Vi behöver positiva människor som dig! - Naaw! Jag kommer att arbeta ännu hårdare! Tack! Min specialitet är att se möjligheterna i problemen och driva omöjliga uppdrag. Det är min drivkraft!

Over and Out!

-------------------------------------------
Eng: Hey blogger, time to start blogging again! Yes, I know. Have alot to write about but time flies by very fast and the reason is alot of work. I still work with organic export and have also new products to start up this season. Created different work groups with sicilians where we together try to create something new for the market. So all time goes there. It's really fun and we all work under our own risk, so I really hope that some of the projects will hit off. I also started at regional level and it will be a heavy machinery, but with time we believe that good results will come out. Start planned November, contracts done!

We are also working on our second company, Sicily Helpmates, tourism in Sicily. Trying to create better information for things that are valuable in Sicily but handled with slower effency. Thanks to lovely Sicilians, things move forward, slowly but forward. We're very happy to have had three clients here already. Better PR will start in September.

We have also organized working hours, not working all the time. Otherwise you loose time and space. Two years of heavy work starts to tire and now just push forward all the things we have done. Have also started to write contracts so only that takes time. Italian law...pfjiuu...Sicilians suggested contracts, I have had my personal test not to write contracts until first one fools me with money. It was two and a half years ago the test started and never had any problems. Well, now signing all. 🙂

In Sicily, we are working against everything, against the flood. We need positive people like you! - Naaw! Now I will work even harder! Thanks! My specialty is to see the possibilities in problems and enforce impossible tasks. It is my driving force!

Over and Out!

Mina senaste två resor till Sverige har varit under mycket upptagen tid på Sicilien.
På Sicilien du är så upptagen med allt och har en massa beslut att göra i arbetet att du glömmer att ha samma skarpa öga när det gäller ditt privatliv. Jag frågade mig själv nyligen varför jag inte skyddar mitt privatliv så mycket som jag skyddar mitt arbete? På Sicilien går dagarna mycket snabbt. Du träffar också mycket folk, för mycket val och omgivningen är inte så säker socialt som jag är van vid. Tack vare den här resan har jag fått perspektiv på många saker som händer i mitt liv just nu.
Resor till Sverige är inte bara att träffa min underbara familj och vänner men också att få perspektiv. Göra nya tidsplaner och göra de där viktiga besluten jag aldrig gör på ön.

Det är dags nu för mig nu att inte leva för dagen. Det har varit kul den här tiden, men nu är det dags att göra en ny femårsplan.
Det är också dags för mig att rensa ut vissa människor som fastnade i det här snabba tåget, men har ingen funktion än att försöka dra bromsarna eller komma in i våra gruppers verksamhet genom ett enkelt sätt.
Det är också dags för mig att göra plats för en annan person i mitt liv. Denna förändring kommer att ta tid eftersom jag är van att ta hand om mig själv (det är ett heltidsjobb bara det...LOL!) och tänka bara på mina behov...men med tiden...

Så det är sammanfattningen av Sverige resan som börjar ta sitt slut när jag imorgon reser tillbaka till Sicilien.

---------------------------------------------------------
Eng: My latest two trips to Sweden have been during very busy moments in Sicily.
In Sicily you are so busy with everything and have alot of desicions to make in work that you forget to have the same sharp eye when it comes to your private life. I asked myself Why don't I protect my personal life as much as I protect my work? In Sicily days passes very fast. You meet too much people, too much choises and the envoirment isn't as safe socially as I'm used to. Thanks to this trip I have got perspective to many things that are happening in my life.
Trips to Sweden are not only to meet my wonderful family and friends but also to get perspective. Make new time plans and make those important desicions I never make on the island.

It's time now for me now to not live by the day. It has been fun this time, but now it's time to make a new five year plan.
It's also time for me to clean out some people that got hooked up in this speedy train, but have no function than trying to pull the brakes or get in our group business by easy way.
It's also time for me to make room for another person in my life. That change will take time as I'm used to take care of myself (it's a fulltime job only that..LOL!) and think of my needs...but with time...

So that's the summary of this Sweden trip that starts to come to an end as I'm going back to Sicily tomorrow.