Sverige

2 Comments

I love this island like my home Lapland. Sicily is not complicated as sicilians say. Sicily is just difficult, like a wild horse you have to ride in and it took some years for us two to become friends. Sure I have lived here past life as it took so short time to understand what all this beauty is about.
The money I have earned here I will invest here coming years and hopefully be able to give more of Sicily to people who would like to have a piece of paradise in their life not passing all the mountains I had to climb before I got there.

Svenska

Jag älskar den här ön som mitt hem Lappland. Sicilien är inte komplicerat som sicilianarna säger. Sicilien är bara svårt, som en vild häst man måste rida in och det tog några år för oss två att bli vänner. Visst jag har bott här ett tidigare liv då det tog så kort tid att förstå vad all denna skönhet handlar om.
De pengar jag har tjänat här jag kommer att investera här kommande år och förhoppningsvis kunna ge mer av Sicilien till människor som vill ha en bit av paradiset i sitt liv och inte behöva klättra över alla berg jag tvunget fick göra innan jag kom dit.

It is one of the biggest operations in Swedish industrial history when the most northern city in Sweden will be moved because of the ore industry. The ore that comes from Kiruna is one of the strongest in the world and most of it gets exported to China. You see the mine on the left side with the big blue sign and on the right side the city center with the red old church, municipality and shops. The area inside the red tape is in the risk zone and will be moved first more below as you can see in the second picture.

Second photo: In the area where you see two blue signs on the right will be the new place for a new town municipality. The buildings body will be completely new, but the clock tower will remain and but on the new buildning. The church will also be moved as saved as it is. Contructions of new buildnings and neighborhoods has already started. New municipality will have a round form.

On the third photo you can see the size of the mine above and how large the ore body is under the earth. If you visit Kiruna do not miss the daily guided half day tour to the mine. It is an amazing experience.

The move of my lovely home town will take approximately 55 years. Everything to get the good iron under the city!

20161229_204938_resized20161229_204957_resized20161229_205119_resized

Svenska

Det är en av de största operationerna i svenska industrihistorien när den nordligaste staden i Sverige kommer att flyttas på grund av malmindustrin. Malmen som kommer från Kiruna är en av de starkaste i världen och det mesta exporteras till Kina. Du ser gruvan på vänster sida med den stora blå skylten och på höger sida stadens centrum med den röda gamla kyrka, kommunen och butiker. Området innanför röda linjen är i riskzonen och kommer att flyttas först neråt som du kan se i den andra bilden.

Bild 2: I det område där du ser två blå skyltar till höger kommer att bli den nya platsen för stadshuset. Byggnaden kommer att vara helt ny, men klocktornet kommer att monteras på de nya byggnaden. Kyrkan kommer också att flyttas och bevaras som den är. Konstruktionen av nya stadshuset och bostadsområden har redan börjat. Nya stadshuset kommer att ha en rund form.

På den tredje bilden kan du se storleken på gruvan ovan och hur stor den är under jorden. Om du besöker Kiruna missa inte den guidade halvdagsturen till gruvan. Det är en fantastisk upplevelse.

Flytten av min underbara hemstad kommer att ta cirka 55 år. Allt för att få tag på malmen under staden!

1 Comment

So it is time to leave Sicily for couple of weeks. Travelling to several countries for friends and work, then home to Lapland to spend some time with family. It will take me approximately a week to stop cheek kissing people and start greeting with the hand. People will have a smile on ther face as I speak swedish with italian hand gestures. I need lots of patience in the traffic as it goes slower and people respect the traffic rules. And I have to remember to pay the bill in restaurants and bars (not just stand up and leave), as in Sicily I have paid only twice in eight years. Men usually pays here. So see you next year in Sicily again!

Svenska

Så det är dags att lämna Sicilien för några veckor. Ska resa till flera länder för vänner och arbete, sedan hem till Lappland för att tillbringa tid med familjen. Det tar mig ungefär en vecka att sluta kindpussa människor och börja hälsa med handen igen. Människor kommer att ha ett leende på sina ansikten då jag talar svenska med italienska gester. Jag behöver massor av tålamod i trafiken då det går långsammare och folk respekterar trafikreglerna . Och jag måste komma ihåg att betala notan på restauranger och barer (inte bara ställa mig upp och gå), eftersom på Sicilien har jag betalat endast två gånger på åtta år. Männen betalar vanligtvis här. Så vi ses nästa år på Sicilien igen!
20161126_145756_resized

I have been living in Sicily almost eight years now, it is seven years longer than the original plan. Every visit to Sweden I see how I have started to change. Two years ago I missed the train from Stockholm to Uppsala because I am used to sicilian time and always have couple of extra minutes to catch the train even if I am late here. But in Sweden no. Last year I saw myself getting irritated of the slow traffic. In Sweden they drive sooo slow and it takes ages for them to park the car. I have to watch out all the time to not drive faster than the speed limit because the fines are very high in Sweden. In Sicily I have never got a fine. I also speak my mind even more these days, straight up and just as it is. Well, I was like that also before, but now even worse. One thing I notice is that I stop swearing when I leave Sicily. Here people use very strong words in daily life and when I leave the island, I don't swear. I guess I don't need to, it is not needed in swedish daily life nor for getting ahead.

I have become more economical here. I save money and I think before I buy (except for shoes). In Sicily you learn to live with little because here when no water comes from the tube....yeah, no water comes from the tube. Who will you complain too? Well, I have learned to keep extra water aside and survive easily two days. Last year in Stockholm they had a hudge electricity lack because the power stations main cable exploded (this is breaking news in Sweden. Never happens!). We could hear the explosion and almost 10,000 homes were without electricity. This is very unusual in Sweden. But I did not even react. Just asked my swedish friends where they keep the candles. When they were worried to remain without electricity, I am used to put an extra pijama on and blankets during the night. Keep door closed and the candles will heat a small place. I am so used to it here in north Sicily because they do not have back up systems like in south Sicily. I have become more patient here and do not worry much anymore. The power cable in Sweden was fixed within one hour. In Sicily something like that can take two days...or if ever.

I greet the neighbours in Sweden even if they are not my neighbours. In Sicily you do. But I am also glad that swedish neighbours are less curious of other people and what neighbours do. In Sicily they can often be invasive and complain about shit things; how you hang your laundry, flowers on balcony, how I park the vespa or car... crap things.

When I talk to couples I am so used to only talk to the woman these days. In Sicily you have to or nothing will be decided and she will hate me forever. She is jealous of her man and he will also get into trouble if I speak too much to him. I do not even look him in the eyes here in Sicily, just talking to her. Noticed I started to be the same with north europeans and really working on to remember that I can easily talk to him too. Hell will not brake loose! That is a part I miss so much from my own culture. No unneccesary made up drama!

img_2947

Svenska

Jag har bott på Sicilien nästan åtta år nu, det är sju år längre än den ursprungliga planen. Varje besök till Sverige ser jag hur jag har börjat förändras. För två år sedan missade jag tåget från Stockholm till Uppsala eftersom jag är van vid siciliansk tid att alltid ha några extra minuter för att hinna med tåget, även om jag är sen här. Men i Sverige går det inte. Förra året märkte jag att jag blev irriterad av långsamma trafiken. I Sverige kör de såååå långsamt och det tar år för dem att parkera bilen. Jag måste se upp hela tiden att inte köra fortare än hastighetsgränsen eftersom böterna är mycket höga i Sverige. På Sicilien har jag aldrig fått böter. Jag säger också ännu mer vad jag tycker dessa dagar, rakt ut och precis som det är. Jag var så också tidigare, men nu ännu värre. En annan sak jag märkt är att jag slutar svära när jag lämnar Sicilien. Här använder människorna mycket starka ord i det dagliga livet och när jag lämnar ön, svär jag inte . Jag antar att det inte behövs det då det inte är ett behov i svenska vardagen eller för att ta sig framåt.

Jag har blivit mer ekonomisk här. Jag sparar pengar och tänker efter innan jag köper (med undantag för skor). På Sicilien lär man sig leva med lite eftersom när inget vatten kommer från kranen.... ja, då kommer inget vatten ur kranen. Vem kan du klaga hos? Tja, jag har lärt mig att ha extra vattenbehållare och överlever lätt två dagar. Förra året i Stockholm hade de en stort elavbrott eftersom kraftverkets huvudkabel exploderade (detta är stora nyheter i Sverige. Händer aldrig!). Vi kunde höra explosionen och nästan 10.000 hem var utan elektricitet. Detta är mycket ovanligt i Sverige. Men jag reagerade inte ens. Frågade mina svenska vänner var de har värmeljusen. De var oroliga att vara utan el, men jag är van att ta på en extra pyjamas och filtar under natten. Håller dörren stängd och ljusen kommer att värma upp ett litet rum.  Jag är så van vid det här på norra Sicilien eftersom de inte har back up-system som på södra Sicilien. Har blivit mer tålmodig här och oroar mig inte längre. Strömkabeln i Sverige lagades inom en timme. På Sicilien är det något som kan ta två dagar ... eller om någonsin.

Jag hälsar på grannarna i Sverige, även om de inte är mina grannar. På Sicilien gör du det. Men jag är också glad över att svenska grannar är mindre nyfikna på andra människor och vad grannarna gör. på Sicilien kan de ofta vara invasiva och klaga på skitsaker; hur du hänger tvätten, blommor på balkongen, hur jag parkerar Vespa eller bil ... skit saker.

När jag pratar med par är jag så van att endast prata med kvinnan nuförtiden. På Sicilien måste du eller ingenting kommer att beslutas och hon kommer att hata mig för evigt. Hon är svartsjuk över sin man och han kommer också att få problem om jag talar för mycket med honom. Jag brukar inte ens se honom i ögonen här på Sicilien, bara prata med henne. Märkte att jag började med samma sak med nordeuropéer och jobar verkligen på att komma ihåg att jag lugnt kan prata med honom också. Helvetet kommer inte braka lös! Det är en sak jag saknarmycket från min egen kultur. Ingen onödig drama!

2016-06-05-15-48-12

I think I've met hundreds of sicilians these five years, perhaps thousands and it is very interesting to see that many has been to Scandinavia for work or holiday. Many does the cruises that visits all the capitals or the Norway coastline, and have also met sicilians who have rented a car and drove from south to north. Some has also lived there and many men has had a story with a scandinavian woman (something most of them regret ended). Sicilians love to talk about the world and generalize. I do not say much back (even if I write alot here in the blog) and just answer very shortly. It is more interesting to listen to their views. Most of sicilians do not understand how I could leave Scandinavia and move to Sicily, they think I am insane. They also have a quite unrealistic view of Scandinavia, for them it is like Paradise and they use the word often. Well, I agree it is one of the best places to grow up in, but it is not all perfect. We have problems too, but it is quite difficult to compare because the social-, family- and political system is totally to the contrary to Italy. The first things they always say about e.g, Sweden are five: 1) It is very clean, 2) children do not cry, 3) people smile on the streets, 4) beautiful people, 5) incredible order.

Sicilians rarely talk good about their culture and people. When I try to say something positive I often get interrupted. That is quite sad because the vision I have of sicilians is very positive (except when you get involved in a family). Personally I have been very well treated with only three big issues to solve. I have though seen that the way they treat eachother and foreigners is different. As a foreigner I feel welcomed in Sicily despite what the rumours says. The sicilian system and culture is very easy to understand. Sicily shows one side for visitors and there then is another side that comes up to the surface when you have lived here for a while. I will write more about that later.

What I like about Sicily you can find HERE

Svenska

Jag tror att jag träffat hundratals sicilianare dessa fem år, kanske tusentals, och det är mycket intressant att se att många har varit till Skandinavien för arbete eller semester. Många gör kryssningarna som besöker alla huvudstäder eller Norges kust , och har också träffat sicilianare som har hyrt en bil och kört från söder till norr. Vissa har även bott där och många män har haft en historia med en skandinavisk kvinna (något som de flesta av dem ångrar tog slut). Sicilianare älskar att prata om världen och generalisera. Jag säger inte mycket tillbaka (även om jag skriver en hel del här i bloggen) och svarar kort. Det är roligare att lyssna på deras bild. De flesta av sicilianarna förstår inte hur jag kunde lämna Skandinavien och flytta till Sicilien, de tror att jag är galen. De har också en ganska orealistisk bild av Skandinavien, för dem är det som paradiset och de använder det ordet ofta. Jo, jag håller med om det är en av de bästa ställena att växa upp i, men allt är inte perfekt. Vi har problem också, men det är ganska svårt att jämföra eftersom det sociala- , familje- och politiska systemet är helt i motsats till Italien. De första sakerna de säger alltid om t.ex. Sverige är fem : 1) Det är mycket rent, 2 ) barn gråter inte, 3) människor ler på gatorna , 4) vackra människor, 5) otrolig ordning.

Sicilianare talar sällan bra om deras kultur och folk. När jag försöker säga något positivt blir jag ofta avbruten. Det är ganska tråkigt eftersom den vision jag har av sicilianare är mycket positiv (utom när du är iblandad i en familj). Personligen har jag blivit mycket väl behandlad med endast tre stora frågor att lösa. Jag har dock sett att det sätt som de behandlar varandra och utlänningar är annorlunda. Som utlänning känner jag mig välkommen på Sicilien trots vad ryktena säger. Det sicilianska systemet och kulturen är mycket lätt att förstå. Sicilien visar en sida för besökare och sen finns en annan sida som kommer upp till ytan när du har bott här ett tag. Kommer skriva mer om det senare.

Det jag gillar med Sicilien finner du HÄR.

- I apoligize to Swedes not translating this post, it is quite long. Pls use Google -

Feminism is a topic I never talk about with sicilians, especially not with sicilian women because the reaction is like you brought somekind of evil spirits in the room. And there are modern sicilian indipendent women, even if they still are quite few. And men here knows that I can take care of myself and I have no problems with them at all. To the contrary what some media information wants us to believe. Sicilian men in general are very kind and wants well. But many times they are kinda lost and treated badly.

Well, sometimes documentaries are released about the horrible life sicilian women have and how terrible these sicilian macho men are and treating women as shit. I hate these documentaries simply because they do not tell the whole truth. Of course there are shitty men here as in any other countries, but there are shitty women too. Some swedish women asks sometimes why I do not get involved or start somekind of a women movement in Sicily and I can understand them from the swedish point of view. But I will never do it. And there are many reasons why. Just the words "anti", "fight against", "pro this" etc makes my skin shiver because these fights rarely leads somewhere.

First: the saying that "Women who do not help other women has a special place in hell" does not mean that stronger women should carry and take life responsability of other women. It does not mean either that stronger women should turn their backs on women in need. For me it means to be a support for women who really wants and works for to get an indipendency or get away from a bad relationship and other issues. But the work is hers.

Second: women in Sicily has everything served. Loans, funds, tax reductions as entrepreneurs, education packages etc for much better conditions than for men. In Sweden we do not have anything similar. There is nothing legal that stops women to stand on their own two feets, infact it is the opposite. But the law says also that when a woman gets married and have kids, she is guaranteed for the rest of her life a economical support and the home as long as the youngest child is 18 years old. And this even if they get divorced. So it is very easy to become lazy as a woman in Italy. There you may also get a hint of one of the reasons for so many female murders in Italy. How would you feel as an ex-wife having the legal must to support your ex-husband if you divorce him, and then also loose your home? And perhaps get the right to see yuor kids 24 hours a week? Of course there is no law for women to do this. Women here has started to scream for justice, but not changing the law. So eat the cake and have the cake the same time? Now some prenups starts to pop up, instead of forcing the husband to sign over all property to his father. I get so many times the question why I do not marry a rich sicilian man, then I can relax the rest of my life. Marry for money? Not for me. I could never put myself in a situation to ask for money and permession all the time from a man or from any other human. Imagine if you have a big fight and then have to ask for 10 euros to buy tampons. This is my choice. But if someone else chooses other, it is their choice.

Third: most women I know in Sicily has stopped working when they get married. Menstruation and pregnancy is seen more as an illness, than a natural thing in womens life. And still many call in sick every month.

Four: those who goes to church and asks for priests advice in life decision are.....mostly women...or men in older generations. Just step into a church as see it for yourself. If women still prays in places where teachings are that she is inferior the man and should be treated as a fragile vessel, then the choice is hers. Too many still do it. Being religious in e.g. Sweden is a total different thing than being it in Italy, becuase the church here is everywhere. From the first day you are born 'til the post office in the neighborhood.

Of course there are fathers, husbands and boyfriends who stop their women, and so many just do as they say. As the last thing that happened when my hubbies hair dresser left her job because he did not want her to work (after four months of dating). But, the whole picture is that it is actually women themselves stopping their freedom. Personally I have no problems with sicilian men, but I have always problems with women in Sicily. And you can imagine the situation living as a swedish woman in a classical sicilian family. Not very nice. I never get any nice comments from women. Never. Just the regular bullshit which has lead to "do not treat them back badly, but do not visit and do not ask them to visit you". Sad. Very sad. If they choose their lifestyle walking at home all days and never leave the city, it is their choice and I do not care nor say anything. The problem becomes mine when they think they know how I should live my life. This may sound harsch, but what can they really teach an indipendent woman from Sweden? You can not have one conversation without the female family gang starting to dictate my life.

I have never been a member in women movement organisations and never will. I do not think we should separate us more. Even the feminism in Sweden has gone too far, they do not deal with real issues anymore and the dialogue is that "everything is the mans fault." Living in Sweden gave me a quite stupid idea of the genders and especially being a woman I was completely lost. And now living here seeing the womens life reminds me daily of what I do not want to become. Why not stop for a while and ask "What do I really want?". All the prejuduces said I never saw in real life. A lot of confusion. I have practised in a women shelter and there you do not have the permission to really help nor say anyhting, it is just a in- and out place for women. And not to talk about the catholic help centers in Italy where they advice women to go back to a violent man and they even call the man to tell where they are so he can come a pick up the abused woman and kids. Insane!

My opinion in all these feminism issues is quite short. When women are prepared to provide for themselves or be smart enough to have an economical security and own idea of life, no matter of their lifestyle choices, then we will see gender equality. Because these women already exsists. And when women stands up and seriously demanding law changes. In this world there is more violence against men than women, and if we are not allowed to question matters like; if fulltime motherhood is really good, violent women, critisize religion, questioning the failure of male leadership in this world, why some sexuality is regulated ecc....there will not be any room for equality. I am pro equality, but I would rather call myself humanist than feminist, because equality is not only for genders, it is also for all other discriminated groups. But many women or men do not want to hear this. The feminism I support is what my grand mothers generation did in Scandinavia. They fought for voting rights for women, that women were allowed to open their own businesses, that they got an own identity and were not under a mans custody and many other things that gave todays women the freedom we have. And they managed to do this even having power men against them. These are issues to fight and protect for. Not blaming men all together and live in the past in stories that are not ours.

It is nice to see a change with the younger generation in Sicily. You see it so clearly. There are people breaking free and have the courage to decide their own life, even with pressure from the older generations. And I never forget a recent story I read about a young italian female architect. She went to university to be an architect. And fell in love with one of the younger male teachers. She got pregnant. He abandoned her. Her mother told her to stop studying, trying to convince the man to marry her, because according to the mother of course it was her fault she got pregnant. She refused. Her mother turned her back on her pregnant daughter and called her bad names and that she was a shame for the whole village. She managed to finish her studies even having the child. The child got her lastname as the father did not want to know about the child (in Italy it is still seen as a bastard in many places). Then she opened her own architect studio having the child with her until the child was accepted for third part care. Her mother came back to ask for forgivness quite early and the relation is repared. And guess who comes by when her firm is going well and she earns money? Yes, the father of her child. Begging her to take him back. She did not. But she forgave him and he can see the child.

It is not fair to say that everyhting is the mans fault. Many laws has been made against women in the past and still exists, but also men has suffered and suffers. And dividing genders, sexual orientatins and other silly recommendations of human relations has not been so succesful either as we can see around us. But if a person choses a lifestyle that limits her/him, then it is their choice. The problem is that too many try to force their own hell making on others and we who chose other has to be understanding. No, enough of this!

I think we all are personally responsable of our own lives. We have the right to have any opinions and lifestyles, but not to tell others how to live. And we are obligated to help eachother, but not be dependent.

Then comes the same comment "Well Johanna, it is easy for you to say!" No, it is not. We never know what exactly has happened in other peoples lives.

In Italy the system is quite easier sometimes, there is not so much hassle if you e.g. do not pay your phonebill, gas bill etc. As I have understood that when e.g. someone in Italy does not pay the electricity bill, they just shut down the connection. And then when they pay the unpaid bill, they connect you again.
In Sweden it is not quite that easy. If you e.g. do not pay a 35 € electricity bill, you get two warnings. If you still do not pay it goes to a public enforcement agency where the bill ticks interests and other costs. At the end that bill can be thousands of euros because the system adds costs on that bill. That bill will also block you from the system, you can not get other services either. It can destroy your entire life.
In Italy you get blocked from the financial system if you e.g do not pay bank loans. But not for a small electricity bill. I saw this difference with my neighbors who use their home in Catania for vacations.

This is why I called swedish public offices twice a year to see that I have not forgotten anything since I moved. I guess now after soon five years, I can start to relax. 🙂

---------------------------------
Svenska

I Italien är systemet lite lättare ibland, det finns inte så mycket krångel om du till exempel inte betalar din telefonräkning, gas räkning etc. Som jag har förstått att när t.ex. någon i Italien inte betalar elräkningen, stänger de bara ner anslutningen. Och sedan när de betalar den obetalda räkningen, ansluts du igen.
I Sverige är det inte riktigt så enkelt. Om du t.ex. inte betalar en 35 elräkning, får du två varningar. Om du fortfarande inte betalar går den till offentliga kronofogden där räkningen tickar på med räntor och andra kostnader. Vid slutet kan räkningen ha vuxit till tusentals euro eftersom systemet medför kostnader denna räkning. Denna snurra kommer också att blockera dig från systemet, kan du inte få andra tjänster heller. Det kan förstöra hela ditt liv.
I Italien blockeras du från det finansiella systemet om du t.ex. inte betalar dina banklån. Men inte för en liten elräkning. Jag såg denna skillnad med mina grannar som använder deras hem i Catania för semester.


Det är därför jag ringde svenska offentliga kontor två gånger per år för att se att jag inte har glömt något sedan jag flyttade. Jag antar att nu efter snart fem år, kan jag börja slappna av. 🙂

My stay here was to make a total life change. The path with collecting material things and got higher and higher salary was not making me happier. Yes, it made me glad...but not happy.
In Sicily I have had the time to recover. Time to think. Time to find myself and see what I really want from life. I have never believed in heaven or hell, nor that a group of people is Gods chosen one and took this time to find out what I really believe in. And still I have been brought up in a very religious home (will write more about it when I am ready).
I want to thank Sicily for so many things. I have learned patience here, to appreciate the things I have, value human relations even more and value life. Became more economic. I have learned the importance of eating well and also take time off work to have time for life. The generosity sicilian suppliers have given me to learn all about my work, I can not find in many other places. Thank you!
I also want to thank all sicilians for amazing dialogues and the straight opinions they have thrown in my face to train myself to see in other perspectives and yes, The Whole World Is A Country. 
I know though that I would have never had the strength to do this trip if I would not have had the scandinavian basics to stand by myself and be individual. And have not been able to do this trip if I have not learned consideration and respect for humans, nature and animals.

By this post I guess I want to say that each culture has many richness to offer. Open your eyes and take the best of them.

Love....

------------------------------------
Svenska

Min vistelse här var att göra en total livsförändring. Vägen med att samla materiella ting och få högre och högre lön gjorde inte mig lyckligare. Ja, det gjorde mig glad...men inte lycklig.
På Sicilien har jag haft tid att återhämta mig. Tid att tänka. Tis att hitta mig själv och se vad jag egentligen vill ha ut av livet. Jag har aldrig trott på himlen eller helvetet, eller att en grupp människor är valt av gud och tog tid att ta reda på vad jag verkligen tror. Och ändå har jag växt upp i ett mycket religiöst hem (kommer skriva mer om det när jag är redo). 
Jag vill tacka Sicilien för många saker. Jag har lärt mig tålamod här, att uppskatta det jag har, värdera mänskliga relationer ännu mer och värdera livet. Blivit mer ekonomiskt. Jag har lärt mig vikten av att äta bra och även ta ledigt från jobbet för att ha tid för livet. Generositeten sicilianska leverantörer har gett mig att lära mig allt om mitt arbete, kan jag inte hitta på många andra ställen. Tack!
Jag vill också tacka alla sicilianare för fantastiska dialoger och de raka åsikter de har kastat i ansiktet för att träna mig att se i andra perspektiv och ja, Hela Världen Är Ett Land. 

Jag vet dock att jag aldrig skulle ha haft styrkan att göra denna resa om jag inte skulle ha haft de skandinaviska grunderna att stå själv och vara individuell. Och hade inte kunnat göra denna resa om jag inte lärt mig omtanke och respekt för människor, djur och natur.

Genom detta inlägg antar jag att jag vill säga att varje kultur har många rikedomar att erbjuda. Öppna ögonen och ta det bästa av dem.

Kärlek....

During this time in Sicily I have thought alot about gender roles, also because they are so strict and clear here in Sicily. Men do this and women do that, and that is it! Everything else is against the God given natural laws. I believed in gender roles to, but in the Swedish gender roles that differs so much from Sicilys gender roles and also in Sweden it was said that these are nature given roles, so natures atomics and molecyles seems to be different depending on where you are in the world, like in Thailand where the woman has the responsability to provide for the family.
In Sweden I am a regular Swedish business woman. I can take care of myself, earn my own money, do my own matters, can change a lamp, paint a wall, and like many women also change a tire. In Sicily a woman is not supposed to know these male things like renorvate a home, change a tire or solve a problem, so here I am seen as very different, more male like, and also in work they say many times that she works like a man, what that is supposed to mean I still do not know.

What is also very interesting to see is that most of the prejudices against women in Sweden, I actually see in men here in Italy. Now I say Italy because I lived in Rome before and it does not differ much. The female gender role in Sicily I still have to get some kind of a title on, because I have never met anything like this before. It is a little bit similar to the christian gender role teaching I grew up with, but that was the swedish version of it. Then I as a swedish woman live up to all prejudices about men in Sicily. But in Sweden I am a regular woman. Got it? LOL.

Therefore I have stopped believing in gender roles. Why genders are so regulated I have a quite good hint of, but that goes under my own self studies and opinions.
Also see that talking about these things opens alot of nervousness, because people live their lives through these roles.

--------------------------------------------------
Svenska

Under denna tid på Sicilien har jag tänkt mycket på könsroller, också eftersom de är så stränga och tydliga här på Sicilien. Män gör detta och kvinnor gör det andra, och så är det! Allting annat är mot Guds givna naturlagar. Jag trodde också på könsroller, men i de svenska könsrollerna som skiljer sig så mycket från Siciliens könsroller och även i Sverige sades det att dessa är naturgivna roller, naturens atomer och molekyler verkar vara olika beroende på var du befinner dig världen, som i Thailand där kvinnan har ansvaret för att försörja familjen.
I Sverige är jag en vanlig svensk affärskvinna. Jag kan ta hand om mig själv, tjäna mina egna pengar, göra mina egna ärenden, kan byta en lampa, måla en vägg, och som många kvinnor också byta däck. På Sicilien ska en kvinna inte veta dessa manliga saker som renorvera ett hem, byta däck eller lösa ett problem, så här ses jag som mycket annorlunda, mer manshaftig, och även i arbetet säger de många gånger att hon jobbar som en man, vad det är tänkt att betyda jag vet fortfarande inte.

Vad som också är mycket intressant att se är att de flesta fördomarna emot kvinnor i Sverige, ser jag faktiskt hos män här i Italien. Nu säger jag Italien eftersom jag bodde i Rom innan och det skiljer sig inte mycket. Den kvinnliga könsrollen på Sicilien måste jag fortfarande en titel på, eftersom jag aldrig har stött på något liknande förut. Det är lite liknande den kristna könsrollsundervisningen jag växte upp med, men det var den svenska versionen. Sen jag som svensk kvinna lever upp till alla fördomar om män på Sicilien. Men i Sverige är jag en vanlig kvinna. Hajjade du? LOL.

Därför har jag slutat tro på könsroller. Varför könen är så reglerade har jag en ganska bra ledtråd på, men som går under mina egna självstudier och åsikter.
Ser även att tala om dessa saker öppnar mycket nervositet, eftersom människor lever sina liv genom dessa roller.

It is a quite common debate in Italy and not surprised nor offended at all as a woman that societies fall is always blamed on working mothers, because I do not believe it. Just an easy way to blame shit on a group. The whole worlds system and sin is always the womans fault in these religious countries. And then you put on the news...say no more.
What do surprise me more is that sometimes these articles reaches also scandianvian countries and then it is jaw dropping. Three things that are always missing in these articles and accusation are: 1) comparing countries with mothers that work and mothers that stay home, 2) who are blaming and writing these hideous articles = sources, 3) scientific studies.

Let's take e.g. Sweden and Italy, two countries so totally opposite from eachother. In Sweden it is quite rare to find house wives and in Italy is is quite rare to find career women who made it herself, especially in the south. Yes they exist, but most women italian, sicilian and foreign women here are house wives or working for her mans company...and often for free.
Scandinavian countries filled with working mothers are rated year after year as the most happiest people in the western world. It is seen as the area in the world where human rights exists, a functioning system and stabile countries. Also in italian news they often mention scandinavian countries as most stabile in EU, also now during the crises.
Then look at Italy filled with house wives to save the traditional family structure from falling and saving the society standards. But what picture do you have? Is it a functioning society? Then look at south america, middle east ecc. and make your own opinion.

My mother and father has worked since I was born, a regular swedish family system. Also when my brothers were born. I learned to cook, clean, do school homework, travel myself early, budget, eat right and think by myself early. And I thank my mother for being a working mother because I would never had this ground to stand on if I had got everything served! But they were always there for me, when I needed them.
Women here says But Johanna, I have three kids to take care of. Yes, so had also my mother....and my father, because he was there too.

There is nothing that stops women here to make a life. The childcare costs more than in Scandinavia, but there are also local less expensive private solutions too. We pay for childcare in Scandinavia too, here it costs about 180-300 € / month and child. In Italy you get also child support from the Government just like in Scandinavia.

Have no rights to say if to stay home and not. But quite tired of these ridiculous accusations on working women and tired of women staying home and complaining about their lives.

--------------------------------------------------
Svenska

Det är en ganska vanlig debatt i Italien och inte förvånad eller kränkt alls som kvinna att samhällets fall alltid skylls på arbetande mödrar, eftersom jag inte tror på det. Bara ett enkelt sätt att skylla all skit på en grupp. Hela världens system och synd är alltid kvinnans fel i dessa religiösa länder. Och sen slår du på nyheterna...behövs inte tillägga mer.
Vad gör mig mer förvånad är att ibland når dessa artiklar också skandinaviska länder och då är det käksläpp. Tre saker som alltid saknas i dessa artiklar och anklagelser är: 1) att jämföra länder med mammor som arbetar och mammor som stannar hemma, 2) vilka skyller och skriver dessa hemska artiklar = källor, 3) vetenskapliga studier.

Låt oss ta till exempel Sverige och Italien, två länder så totalt motsatta från varandra. I Sverige är det ganska ovanligt att hitta hemmafruar och i Italien ganska ovanligt att hitta karriärskvinnor som gjort det själv, särskilt i södern. Ja de finns, men de flesta kvinnor; italienska, sicilianska och utländska är hemmafruar eller arbetar för mannens företag...och ofta gratis.
Skandinaviska länderna är fyllda med arbetande mödrar och är klassade år efter år som de lyckligaste människorna i västvärlden. Ses även som det område i världen där mänskliga rättigheter finns, ett fungerande system och stabila länder. Även i italienska nyheter nämns ofta skandinaviska länder som de mest stabila i EU, också nu under kristider.
Sedan titta på Italien fylld med hemmafruar för att rädda den traditionella familjestrukturen från att falla och behålla samhällets standarder. Men vilken bild har du? Är det ett fungerande samhälle? Sedan titta på Sydamerika, mellanöstern ecc. och skapa din egen uppfattning.


Min mor och far har arbetat sedan jag föddes, som i de flesta svenska hem. Även när mina bröder föddes. Lärde mig att laga mat, städa, göra läxor, reste själv tidigt, budgetera veckopeng, äta rätt och tänka själv tidigt. Och jag tackar min mamma för att hon är en arbetande mamma eftersom jag skulle aldrig fått denna grund att stå på om jag skulle ha fått allt serverat! Men de var alltid där för mig, när jag behövde dem.
Kvinnor säger här Men Johanna, jag har tre barn att ta hand om. Ja, så hade även min mor...och min far, för han var där också.

Det finns inget som stoppar kvinnor här för att skaffa sig ett liv. Barnomsorgen kostar mer än i Skandinavien, men det finns också lokala billiga privata lösningar också. Vi betalar för barnomsorgen i Skandinavien också, här kostar det ca 180-300 € / månad och barn. I Italien får du också ekonomiskt stöd från regeringen precis som i Skandinavien.

Har ingen rätt att säga till om valet att stannar hemma och vem som inte gör det. Men ganska trött på dessa löjliga anklagelser mot arbetande kvinnor och trött på kvinnor som stannar hemma och klagar på sina liv.