Utan Etikett

I dessa moderna tider då det är ganska enkelt att komma över pengar är det många som kanske inte lägger så mycket tid på att se över sin ekonomi. Eller kanske önskar att de gjort det den dagen de står inför större inköp som t.ex. ett hem och för detta krävs en egen kapitalinsats. Det finns även olika behov till lån, vissa behöver köpa en ny bil, vissa kanske har stött på svårigheter men är påväg att reda ut dem och bara behöver ett snabbt lån då de vet att en inkomst inom snar framtid kommer sätta dem på fötter igen. Snabba lån kallas också för SMS-lån. Villkor och olika variatoner finns, ett exempel är t.ex. Meddelandelån som tydligt redan på första sidan visar hur mycket du kan låna, men också vad det kostar med återbetalning. SMS lån har ofta ganska små belopp, men är dyra i återbetalning. Summan kanske hade varit enklare att spara ihop tycker många, men det är ingen som kan förutspå vad som kommer att ske i livet och snabba lån utan bankpapper kan då vara en lösning i nöden.

När du lånar är det viktigt att förstå vad du lånar till. Är det att klara livshanken ett tag? Är det bara onödig konsumtion, som gör en ny vara begagnad vid inköp men mycket dyrare i slutändan? Behöver du verkligen låna? Viktigt är också innan lockelsen faller på att läsa alla villkor för lånet, för när du klickat för ansökan kan du inte ta avtalet tillbaka. Dessa villkor hittar du vid en sidorubrik och kan se ut på detta vis.

1 Comment

Bastubadande tillhör mer regel än undantag hos oss som är födda i Sverige. Det är en del av kulturen som vi växer upp med och tar med oss när vi flyttar hemifrån. Bastun finns överallt; badhus, stugor, hem, båtar, sporthallar och t.o.m simpla byggnader utomhus där man kan göra på norrländskt vis och hoppa direkt i sjön både sommar som vinter. Att bygga bastu kan vara knepigare. Vissa gör det själv och vissa anlitar specialister. Det finns mycket att välja på och det är viktigt att veta hur en bastu ska byggas då både hög och långvarig fukt sa räknas in, såsom hög värme. Sen sak det väljas dekoration, detaljer, storlek, design och praktiska delar. Vissa känner sig stressade i butik då säljarna kan vara insiterande. Då kan du som ny bastubyggare börja med att studera på nätet hur din bastufröm kan se ut. En specialist att börja hos kan vara hos Bastuspecialisten som har gedigen erfarenhet och ett stort sortiment online.

Jag gillar att renorvera och att bygga rummen på olika sätt i personlig stil. Något som jag saknar mycket från Sverige är en walk in closet. Det har jag inte boendes utomlands, eller jo ett rum har jag som garderob, men inte med samma system som i Sverige. Det finns inte heller riktigt samma lösningar här då detta koncept inte riktigt nått hit och då får man bygga allting själv. Men när du bygger själv så får du också ett rum helt efter dina behov och det blir också ofta unika rum. Det krävs också en hel del verktyg och tack vare dagens moderna teknik kan också mycket handlas hemifrån med ett par klick, och allt skickas hem. T.ex. via Verktygshandlaren kan du välja det du behöver utan att behöva stressa runt i butiker. Det finns inte bara verktyg, utan även alla dess tillbehör som spik och skyddkläder. Inom 1-2 dagar är paketet hemlevererat och t.o.m. fri frakt om du beställt för över 500 Sek. Lycka till med ditt hem projekt!

I denna värld full av information är det svårt att följa allting som publiceras. Tack vare internet blev nyheter från hela världen tillgängliga och i och med sociala medier så sprids nyheter fort. Det nya inom nyhetsvärlden är att nya nyhetskällor växt fram och de traditionella tappat läsare. Det har också växt fram så kallas alternativ media, samt källor som specialiserar sig på ett eller viss typ av media. En nyhetssajt som fått spridning på internet är Epoch Times som skriver nyheter på svenska men med huvudkontor i New York.  Då vi i Sverige redan får lokala nyheter finns en enkel rubrik "Världen", där du finner globala händelser. De har specialiserat sig på bredden av nyheter och åsikter så olika typ av nyheter kommer fram. Idag är det ganska svårt att veta om en nyhet är sann eller inte, därför följer jag nyheter från olika sajter; både de traditionella och även alternativa. Jag följer också ofta samma nyhet från olika länder för att få en så bred uppfattning som möjligt om en viktig händelse.

Snus är en relativt okänd produkt i övriga Europa, men en produkt som används av många i Sverige. Det har stormat en del inom EU lagstiftningen i.o.m. snuset, men får fortfarande säljas som vanligt.

Min personliga åsikt om snus och annan tobaksanvändning är inte särkilt positiv från hälsoysnpunkt samt att det inte ser särskilt inbjudande ut med an snusfylld läpp. Och att lukten är ganska stark. För att få ner användandet av tobaksprodukter kan man eventuellt flytta försäljningen från butiker och kiosker till butiker på internet så är det inte så lockande att prova och sedan riskera att hamna i ett beroende.

Med utvecklingens gång har det skapats nya försäljningskanaler för tobaksprodukter på internet, bl.a. Snusbolaget, som vi skrivit ihop inlägget med, där en person som vill hålla kvar i sitt användande kan snabbt och enkelt beställa hem de produkter som denne efterfrågar, och ofta också till fri frakt om man kommer över ett mindre belopp. Med ett rullande lager behöver inte heller riskera att produkten skulle vara slut.

3 Comments

En sjuksköterska avslöjar de sista önskningarna människorna gör vid sin dödsbädd:

1. Jag önskar att jag hade haft modet att leva ett liv verkligen för mig själv, inte det liv som andra förväntar av mig. Detta var den vanligaste beklagandet av alla. När folk inser att deras liv är nästan över och ser tillbaka tydligt på det, är det lätt att se hur många drömmar som har gått ouppfyllda. De flesta människor hade inte hedrat ens hälften av sina drömmar och var tvungen att vetandes att det berodde på val de gjort eller inte gjort.
Det är mycket viktigt att försöka förverkliga åtminstone några av dina drömmar på vägen. Från det ögonblick då du förlorar din hälsa, är det för sent. Hälsa ger en frihet fåtal inser, tills de inte längre har det!
2. Jag önskar att jag inte arbetat så hårt. Detta kom från varje manlig patient som jag tog hand om. De missade sina barns uppväxt och deras partners sällskap. Kvinnor talade också om denna ånger. Men eftersom de flesta var från en äldre generation, hade många av de kvinnliga patienterna inte varit familjeförsörjare. Alla män jag tog hand om ångrade djupt att de spenderat så mycket av sina liv på arbetsplatsen.
Genom att förenkla din livsstil och göra medvetna val längs vägen, är det möjligt att inte behöva den inkomst som du tror att du gör. Och genom att skapa mer utrymme i ditt liv, blir du gladare och mer öppen för nya möjligheter, sådana som är bättre anpassade till din nya livsstil.

3. Jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor.
Många undertryckte sina känslor för att hålla fred med andra. Som ett resultat, förde de en medioker existens och blev aldrig vilka de verkligen kunde bli. Många utvecklade sjukdomar i samband med bitterhet och den harm de bar som följd.
Vi kan inte styra andras reaktioner. Även människor kan initialt reagera när du ändrar det sätt du är genom att tala ärligt, som i slutändan höjer relationen till en helt ny och friskare nivå. Antingen det eller så släpper de den osund relationen från ditt liv. Oavsett vilket håll, vinner du.

4. Jag önskar att jag hade behållt kontakten med mina vänner.Ofta inser de inte riktigt alla fördelar med gamla vänner tills deras dödsveckor och det var inte alltid möjligt att spåra upp dem. Många hade blivit så fast i sina egna liv att de hade låtit gyllene vänskaper glida bort över åren. Det fanns många djupa beklaganden om att inte gett vänskap den tid och ansträngning som de förtjänade. Alla saknar sina vänner när de dör.
Det är vanligt att någon i en hektisk livsstil låter vänskapen halka. Men när du står inför din död, faller de fysiska detaljerna i livet bort. Folk vill få sina ekonomiska angelägenheter iordning först. Men det är inte pengar eller status som innehar den verkliga betydelsen för dem. De vill få saker till förmån för dem de älskar. Vanligtvis är de för sjuka och trötta för att någonsin klara denna uppgift. Det handlar om kärlek och relationer i slutet. Det är allt som finns kvar i de sista veckorna, kärlek och relationer.

5. Jag önskar att jag hade låtit mig vara lyckligare. Detta är en förvånansvärt vanlig en. Många förstod inte förrän i slutet att lycka är ett val. De hade fastnat i gamla mönster och vanor. Den så kallade "comfort" av förtrolighet svämmade i sina känslor, samt deras fysiska liv. Rädsla för förändring hade de låtsas inför andra och dem själva att de var nöjda. Djupt inom sig, längtade de att skratta på rätt sätt och har enfald i sitt liv igen. När du ligger på din dödsbädd, är vad andra tycker om dig långt från ditt sinne. Så underbart att det skulle varit att kunna släppa taget och le igen, långt innan du dör.

-----------------------------------------------------------------

This is very inspiring:

1. I wish I’d had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me.
This was the most common regret of all. When people realize that their life is almost over and look back clearly on it, it is easy to see how many dreams have gone unfulfilled. Most people had not honoured even a half of their dreams and had to die knowing that it was due to choices they had made, or not made.
It is very important to try and honour at least some of your dreams along the way. From the moment that you lose your health, it is too late. Health brings a freedom very few realise, until they no longer have it!
2. I wish I didn’t work so hard.
This came from every male patient that I nursed. They missed their children’s youth and their partner’s companionship. Women also spoke of this regret. But as most were from an older generation, many of the female patients had not been breadwinners. All of the men I nursed deeply regretted spending so much of their lives on the treadmill of a work existence.
By simplifying your lifestyle and making conscious choices along the way, it is possible to not need the income that you think you do. And by creating more space in your life, you become happier and more open to new opportunities, ones more suited to your new lifestyle.
3. I wish I’d had the courage to express my feelings.
Many people suppressed their feelings in order to keep peace with others. As a result, they settled for a mediocre existence and never became who they were truly capable of becoming. Many developed illnesses relating to the bitterness and resentment they carried as a result.
We cannot control the reactions of others. However, although people may initially react when you change the way you are by speaking honestly, in the end it raises the relationship to a whole new and healthier level. Either that or it releases the unhealthy relationship from your life. Either way, you win.
4. I wish I had stayed in touch with my friends.
Often they would not truly realise the full benefits of old friends until their dying weeks and it was not always possible to track them down. Many had become so caught up in their own lives that they had let golden friendships slip by over the years. There were many deep regrets about not giving friendships the time and effort that they deserved. Everyone misses their friends when they are dying.
It is common for anyone in a busy lifestyle to let friendships slip. But when you are faced with your approaching death, the physical details of life fall away. People do want to get their financial affairs in order if possible. But it is not money or status that holds the true importance for them. They want to get things in order more for the benefit of those they love. Usually though, they are too ill and weary to ever manage this task. It is all comes down to love and relationships in the end. That is all that remains in the final weeks, love and relationships.
5. I wish that I had let myself be happier.
This is a surprisingly common one. Many did not realise until the end that happiness is a choice. They had stayed stuck in old patterns and habits. The so-called ‘comfort’ of familiarity overflowed into their emotions, as well as their physical lives. Fear of change had them pretending to others, and to their selves, that they were content. When deep within, they longed to laugh properly and have silliness in their life again. When you are on your deathbed, what others think of you is a long way from your mind. How wonderful to be able to let go and smile again, long before you are dying.

3 Comments

Tack så mycket för Awarden, JoyTillsammans! En härlig start på dagen! Värmde mitt hjärta. Det kom precis rätt i tiden eftersom jag har tänkt på om jag ska fortsätta att skriva min blogg eller avsluta det på grund av brist på tid att skriva riktigt bra inlägg som jag gjorde innan! Men hallå, jag kommer att fortsätta! Jag skulle vilja skicka denna utmärkelse till följande bloggar:

* FreedomTravel. Det är verkligen inspirerande blogg och jag älskar paret. De inspirerar så mycket, t.ex. öppnat mina ögon för nya platser att resa och Sensation White! Tack!
* Trine's blogg. Också inspirerande. En blogg jag upptäckte bara några dagar sedan tack vare Facebook!
* Galen i Grekland. En av få bloggande män och han skriver väldigt roligt.
* Italia vs Svezia. Jag gillar att läsa bloggar som vågar att jämföra. Något förbjudet i svenska mångkulturella samhället. Vi skiljer oss åt...
* Globetrotterna i HBK. Jag har mött dem här på Sicilien och blev väldigt inspirerad av deras livshistorier. Det fick mig också att tänka  till och ändra mina framtida planer lite.

-------------------------------------------------
Eng: Thank you so much for the Award, JoyTillsammans! A lovely start of the day! Warmed my heart. It came just right in time as I have thought if I should continue to write my blog or end it because of lack of time to write really good posts as I did before! But, hey I will go on! I would like to send this award to the following blogs:
* Freedom Travel. It's really inspiring blog and I love the couple. They inspire so much, e.g. opened up my eyes for new places to travel and Sensation White! Thank you!
* Trine's Blog. Also inspiring. A blog I discovered just some days ago thanks to Facebook!
* Galen i Grekland. One of few men blogging and he writes very funny.
* Italia vz Svezia. I like to read blogs that dare to compare. Something very forbidden in swedish multicultural society. We differ...
* Globetrotterna i HBK. I've met them here in Sicily and got very inspired of their life stories. That made me also to think and change my future plans a bit.