Nurse Reveals the Top Five Regrets People Make on their Deathbed

En sjuksköterska avslöjar de sista önskningarna människorna gör vid sin dödsbädd:

1. Jag önskar att jag hade haft modet att leva ett liv verkligen för mig själv, inte det liv som andra förväntar av mig. Detta var den vanligaste beklagandet av alla. När folk inser att deras liv är nästan över och ser tillbaka tydligt på det, är det lätt att se hur många drömmar som har gått ouppfyllda. De flesta människor hade inte hedrat ens hälften av sina drömmar och var tvungen att vetandes att det berodde på val de gjort eller inte gjort.
Det är mycket viktigt att försöka förverkliga åtminstone några av dina drömmar på vägen. Från det ögonblick då du förlorar din hälsa, är det för sent. Hälsa ger en frihet fåtal inser, tills de inte längre har det!
2. Jag önskar att jag inte arbetat så hårt. Detta kom från varje manlig patient som jag tog hand om. De missade sina barns uppväxt och deras partners sällskap. Kvinnor talade också om denna ånger. Men eftersom de flesta var från en äldre generation, hade många av de kvinnliga patienterna inte varit familjeförsörjare. Alla män jag tog hand om ångrade djupt att de spenderat så mycket av sina liv på arbetsplatsen.
Genom att förenkla din livsstil och göra medvetna val längs vägen, är det möjligt att inte behöva den inkomst som du tror att du gör. Och genom att skapa mer utrymme i ditt liv, blir du gladare och mer öppen för nya möjligheter, sådana som är bättre anpassade till din nya livsstil.

3. Jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor.
Många undertryckte sina känslor för att hålla fred med andra. Som ett resultat, förde de en medioker existens och blev aldrig vilka de verkligen kunde bli. Många utvecklade sjukdomar i samband med bitterhet och den harm de bar som följd.
Vi kan inte styra andras reaktioner. Även människor kan initialt reagera när du ändrar det sätt du är genom att tala ärligt, som i slutändan höjer relationen till en helt ny och friskare nivå. Antingen det eller så släpper de den osund relationen från ditt liv. Oavsett vilket håll, vinner du.

4. Jag önskar att jag hade behållt kontakten med mina vänner.Ofta inser de inte riktigt alla fördelar med gamla vänner tills deras dödsveckor och det var inte alltid möjligt att spåra upp dem. Många hade blivit så fast i sina egna liv att de hade låtit gyllene vänskaper glida bort över åren. Det fanns många djupa beklaganden om att inte gett vänskap den tid och ansträngning som de förtjänade. Alla saknar sina vänner när de dör.
Det är vanligt att någon i en hektisk livsstil låter vänskapen halka. Men när du står inför din död, faller de fysiska detaljerna i livet bort. Folk vill få sina ekonomiska angelägenheter iordning först. Men det är inte pengar eller status som innehar den verkliga betydelsen för dem. De vill få saker till förmån för dem de älskar. Vanligtvis är de för sjuka och trötta för att någonsin klara denna uppgift. Det handlar om kärlek och relationer i slutet. Det är allt som finns kvar i de sista veckorna, kärlek och relationer.

5. Jag önskar att jag hade låtit mig vara lyckligare. Detta är en förvånansvärt vanlig en. Många förstod inte förrän i slutet att lycka är ett val. De hade fastnat i gamla mönster och vanor. Den så kallade "comfort" av förtrolighet svämmade i sina känslor, samt deras fysiska liv. Rädsla för förändring hade de låtsas inför andra och dem själva att de var nöjda. Djupt inom sig, längtade de att skratta på rätt sätt och har enfald i sitt liv igen. När du ligger på din dödsbädd, är vad andra tycker om dig långt från ditt sinne. Så underbart att det skulle varit att kunna släppa taget och le igen, långt innan du dör.

-----------------------------------------------------------------

This is very inspiring:

1. I wish I’d had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me.
This was the most common regret of all. When people realize that their life is almost over and look back clearly on it, it is easy to see how many dreams have gone unfulfilled. Most people had not honoured even a half of their dreams and had to die knowing that it was due to choices they had made, or not made.
It is very important to try and honour at least some of your dreams along the way. From the moment that you lose your health, it is too late. Health brings a freedom very few realise, until they no longer have it!
2. I wish I didn’t work so hard.
This came from every male patient that I nursed. They missed their children’s youth and their partner’s companionship. Women also spoke of this regret. But as most were from an older generation, many of the female patients had not been breadwinners. All of the men I nursed deeply regretted spending so much of their lives on the treadmill of a work existence.
By simplifying your lifestyle and making conscious choices along the way, it is possible to not need the income that you think you do. And by creating more space in your life, you become happier and more open to new opportunities, ones more suited to your new lifestyle.
3. I wish I’d had the courage to express my feelings.
Many people suppressed their feelings in order to keep peace with others. As a result, they settled for a mediocre existence and never became who they were truly capable of becoming. Many developed illnesses relating to the bitterness and resentment they carried as a result.
We cannot control the reactions of others. However, although people may initially react when you change the way you are by speaking honestly, in the end it raises the relationship to a whole new and healthier level. Either that or it releases the unhealthy relationship from your life. Either way, you win.
4. I wish I had stayed in touch with my friends.
Often they would not truly realise the full benefits of old friends until their dying weeks and it was not always possible to track them down. Many had become so caught up in their own lives that they had let golden friendships slip by over the years. There were many deep regrets about not giving friendships the time and effort that they deserved. Everyone misses their friends when they are dying.
It is common for anyone in a busy lifestyle to let friendships slip. But when you are faced with your approaching death, the physical details of life fall away. People do want to get their financial affairs in order if possible. But it is not money or status that holds the true importance for them. They want to get things in order more for the benefit of those they love. Usually though, they are too ill and weary to ever manage this task. It is all comes down to love and relationships in the end. That is all that remains in the final weeks, love and relationships.
5. I wish that I had let myself be happier.
This is a surprisingly common one. Many did not realise until the end that happiness is a choice. They had stayed stuck in old patterns and habits. The so-called ‘comfort’ of familiarity overflowed into their emotions, as well as their physical lives. Fear of change had them pretending to others, and to their selves, that they were content. When deep within, they longed to laugh properly and have silliness in their life again. When you are on your deathbed, what others think of you is a long way from your mind. How wonderful to be able to let go and smile again, long before you are dying.

3 thoughts on “Nurse Reveals the Top Five Regrets People Make on their Deathbed

  1. Ja inspirerande var rätt ord!
    Man bör nog läsa den här texten då och då för att påminna sig om vad som är viktigt, och unna sig mer.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *