Tag Archives: Agriculture

2 Comments

When I am out in the fields it is like paradise. You breath fresh air, look at all the hard work people do by hand and you are where we should be...in the nature. I feel free. This is one of my favourite part of my work, but also the most difficult. Regulary I visit all fields where fruits and vegetables grow to update with changes and varieties, all this then sent to buyers in Europe. With the producer we collect all information. For citrus it takes about three days and for vegetables approximately a week, from morning to evening, including writing the summary to buyers. Welcome to a small tour in the organic citrus fields; lemons, grapes and oranges.

Svenska

När jag är ute på fälten är det som ett paradis. Du andas frisk luft, ser på allt det hårda arbete människorna gör för hand och du är där vi borde vara ... i naturen. Jag känner mig fri. Detta är en favorit del av mitt arbete, men också den svåraste. Regelbundet besöker jag alla områden där frukt och grönsaker växer för att uppdatera med förändringar och varianter, allt detta skickar jag till köpare i Europa. Med producenten samlar vi all information. För citrus tar det ungefär tre dagar och för grönsaker ungefär en vecka, från morgon till kväll, inklusive att skriva sammanfattningen till köpare. Välkommen till en liten turné i de ekologiska citrusfälten; citroner, grapefrukt och apelsiner.

Translated from the article - Översatt från artiklen

The revolution of Sicilian peasants, 3,000 hectares of ancient grains against multinationals. The return of biodiversity in agriculture, partly from the local wheat. To improve the environment, nutrition and health.

Ancient grains are back in Sicily. They return to reconstruct landscapes and enrich the biodiversity of agriculture which for decades was reduced to a few species selected to a super wheat island that was one of the granaries of the Roman Empire. Officially now is only 500 hectares, but there are those who speak of 3,000. The farmers who are switching to organic and the recovery of local seeds grow from year to year, they are associated, they set up food chains and create culture, instead of just agriculture.

"I converted 100 hectares of the family land to the local grain" says Joseph Li Rosi, one of the strongest supporters of the return to the past in agriculture, "and I am the guardian of three local varieties, Timilia, Mallorca and Strazzavisazz". The sow keepers of botanical rarities, devoting at least 10 hectares in each culture, engage in historical research and to maintain the purity of the seed. Li Rosi, farmers for generations, is also a president of the Simenza association which brings together seventy producers "but another hundred are ready to go," assures Joseph. The idea is, in addition to conservation, is cultivated fields made of a mixture of seeds, a diametrically opposite process to the modern technique, which seeks uniformity, the standard in favor of quantity.

If you like to read more and see the beatiful photo show of Sicily in the article, click here.

132353209-fc51a8fc-a770-4460-be1d-27e9c2e16013

Svenska

Sicilianska böndernas revolution, 3000 hektar av gamla sädeskorn mot multinationella företag. Avkastning av den biologiska mångfalden inom jordbruket, dels från lokalt vete för att förbättra miljön, näring och hälsa.

Forntida sädeskorn är tillbaka på Sicilien. De återvänder till rekonstruera landskap och berika den biologiska mångfalden i jordbruket som i decennier reducerades till ett fåtal arter som valts ut till en superveteö som var ett av spannmålsmagasinen i det romerska riket. Officiellt nu bara 500 hektar, men det finns de som talar om 3000. Jordbrukare som övergår till ekologiskt och återvinning av lokala frön växer från år till år, de är associerade, de sätter upp matkedjor och skapar kultur, i stället för bara jordbruk.

"Jag konverterade 100 hektar av familjens mark till lokala säd", säger Joseph Li Rosi, en av de starkaste anhängarna av återgång till det förflutna inom jordbruket, "och jag är väktare av tre lokala sorter, Timilia, Mallorca och Strazzavisazz" . Föreningen är vårdare av botaniska rariteter, ägnar åtminstone 10 hektar i varje bruk, bedriera historisk forskning och att upprätthålla renheten hos utsädet. Li Rosi, bönder i generationer, är också en ordförande för Simenza föreningen som har sjuttio producenter som medlemmar, "men hundra till är redo att komma med", försäkrar Joseph. Tanken är, förutom bevarande, odlade fält gjorda av en blandning av frön, en diametralt motsatt process till den moderna tekniken, som syftar enhetlighet, standarden till förmån för kvantitet.

Vill du läsa mer och se fina bildspelet om Sicilien, klicka här

This is a very common sight in Sicily. Animals walk free in the nature and have a lot of space. Perhaps the agricultural structures are more simple than Nordic structures, but the terrible reputation that most animals are badly treated here is not the whole truth.

Svenska

Detta är en mycket vanlig syn på Sicilien. Djur vandrar fritt i naturen och har en hel del utrymme. Kanske jordbruksstrukturerna är enklare än nordiska strukturer, men det fruktansvärda ryktet att flesta djur behandlas illa här är inte hela sanningen.
Tour Greek city 004Tour Greek city 005

3 Comments

This orange variety is called Tarocco and is my favorite orange of them all. It is a red orange in Sicily, but seen as a white orange in Europe. It has the perfect combination between the white and red orange.

Svenska

Denna apelsinsort heter Tarocco och är min favorit apelsin av dem alla. Det är en röd apelsin på Sicilien, men ses som en vit apelsin i Europa. Den har den perfekta kombinationen mellan den vita och röda apelsinen.

1 004

We visited a sicilian solo farmer 450m asl where he grows vegetables with no pesticides or electricity, and he has also built a natural water supply for the produce. These veggies are supernatural.
In Sicily it is perfectly ok to stop by these producers and ask if you can buy something. They harvest it for you right there and then. The taste is amazing and the KG price is very low.

Svenska

Vi besökte en siciliansk enmansfarmare 450 m.ö.h. där han odlar grönsaker utan bekämpningsmedel, elektricitet, och han har även byggt en naturlig vattenkälla. Dessa grönsaker är supernaturliga.

På Sicilien kan du stanna vid dessa odlare och fråga om du får köpa någonting. De skördar år dig på plats. Smaken är helt underbar och KG priset är mycket lågt.

Mongialino 002

Most part of the Sicily has no forest. You find some forest on Etna and on the north side of Etna. But most of the land is bare land with some vegetation with low trees and bushes. Sicily has not always had this landscape. A long time ago Sicily was filled with forests, but all trees was cut down as conquerors always used the fertile island for agricultural produce lika Saffron, Wheat, Wine and much more. Then also for sulfur. Sicily has many sulfur mines, but those a closed today.

Svenska

Större delen av Sicilien har ingen skog. Du hittar en del skog på Etna och på norra sidan av Etna. Men det mesta av marken är bar mark med lite vegetation med låga träd och buskar. Sicilien har inte alltid haft det här landskapet. För länge sedan var Sicilien fylld med skogar, men alla träd kapades av erövrare som använde öns bördiga jord för jordbruksproduktion som t.ex. saffran, vete, vin och mycket mer. Sen även för svavel. Sicilien har många svavelgruvor, men de är stängda idag.

TourJan 038

4 Comments

To step in animal poo is considered as luck in Sicily. It has its origins from agricultural traditions where a field filled with shit was a very rich soil and the farmer was very lucky. The more shit, the better soil. And this gave also richer harvests because poo was and still is used as fertilizer in sicilian agriculture.

Svenska

Att trampa djurbajs betraktas som tur på Sicilien. Det har sitt ursprung från jordbrukstraditioner där ett fält fyllt med skit var ett mycket rikt jord och bonden var mycket lycklig. Ju mer skit, desto bättre jord. Och detta gav också rikare skördar eftersom bajs användes och fortfarande används som gödningsmedel i sicilianska jordbruket.

TourJan 027