Tag Archives: Agriculture

Det är mycket debatt om Siciliens fallande jordbruk och det skylls på konkurransen från Spanien, Israel och Nord Afrika. En del är sant, men inte allt. I TV rutan sitter inte producenter och odlare utan s.k. ledare inom jordbrukspolitiken och då kan man också ta informationen med en stor skopa salt.

Mycket av Siciliens problem med jordbruk är:
* Nord Italien lägger på otroligt mycket skatter.
* Det finns inga fungerande försäkringar
* Mycket av produktionen går via stela lokala och nationella distributörer som pressar odlarnas priser till så låga att det lönar sig inte att skörda. Sedan säljs produkterna till höga priser till marknaden (menar ej konsument). Dessa distributörer tjänar oerhörda pengar. Inte alla är lika.
* Gamla gubbar vägrar ställa sig åt sidan. Kör med samma gamla stil i tron om att romarriket fortfarande står kvar.
* Katastrofal logistik. Transportbolag tar inte ansvar. Svaret blir bara Non Lo So eller Che posso fare..
* De företag som presenteras på utländska mässor är flertalet via Amicizia och gamla distributörer representerade med katastrofal service nivå. Företag som mànga stora importörer lämnat för länge sedan.
* Svåger politik, hot och vänskapsrelationer som inte finns där om och när det skulle falla.
* Dålig insikt i att vi lever i ett informations samhälle. Apelsin lurenderiet som gjordes på 80-talet och fick hela sektorn att falla fungerar inte idag. Köpare är oftast bättre informerade än säljare.

Sicilien har fantastiska produkter. Smakrikedom som inte finns annanstans. Det finns en stor marknad utanför som bara väntar. Det arbete som lyckats med vissa producenter hittills har visat att utländska köpare faktiskt köper för ett lite högre pris då produkter anländer i bra skick, problemen blir lösta och ansvaret tas av den som är ansvarig i diverse faser.

Sakta, sakta går arbetet framåt och vi ser resultat. Men som bakslag måste kvaniteter delas med vissa distributörer.

Sicilien och Italien måste inse att släppa in konkurrens. Det betyder inte att du blir utan levebröd, det betyder att du måste arbeta på ett annat sätt, vara uppdaterad och öppen för att få en fungerande verksamhet. Din Amico kommer inte att stå vid din sida när ditt bolag faller.
-----------------------------------------------------
Eng: There is much debate about the Sicilian downfall of agriculture and it is blamed on competition from Spain, Israel and North Africa. Some are true, but not all. In the shows are not producers and growers attending , but so-called leaders in agricultural politics and then you have to take the information with a large bucket of salt.

Much of Sicily's problems with agriculture are:
* Northern Italy put on an awful lot taxes.
* There are no functioning insurances
* Much of the production goes through local and national stiff distributors who push prices so low that it is not worth harvesting. Then the products are sold at high prices out on the market (not talking about consumer). Distributors earns huge money. Not all are the same.
* Old blokes refuses to put themselves aside. Run by the same old style thinking that the Roman Empire still stands.
* Catastrophic logistics. Freight companies takes no responsability. The answer is simply Non Lo So or Che posso fare.
* The companies that are presented at international fairs, the majority are there through Amicizia and distributors represented with catastrophic level of service. Companies that many large importers left long time ago.
* Nepotism, intimidation and friendships that are not there if and when all fall.
* Poor insight that we live in an information society. The orange fraud made in the 80's got the whole sector to fall, does not work today. Buyers are often better informed than sellers.

Sicily has great products. Incredibly rich pure taste that is hard to find. There is a large market outside just waiting. Good work with some producers this far have shown that foreign buyers are actually buying with a bit higher price when the products arrive in good condition, problems are resolved and responsibility taken by the person responsible in the various phases.

Slowly, slowly the work goes forward and results are seen. But with setbacks, to share quantities with certain distributors.

Sicily and Italy need to realize to let in the competition. It does not mean you are left without paycheck, that means you have to work in a different way, be updated and open to others functioning. Your Amico will not stand by your side when your company falls.