Tag Archives: Angelo Jannone

Roberto Saviano no one has missed as he is the author of the world famous Gomorrah book and TV-series based on his book. I have never believed in Saviano and the threats he claims he has from the Casalesi clans. I will explain why.

His book Gomorrah was published 2006, the era when the italian government was most successful against the mafia, ironically it was during the Berlusconi era. Berlusconi has been accused to have connections with the mafia, which never has been proved. After Berlusconi was put aside the mafia started to grow rapidly again. In recent years it has been revealed that the italian government is strongly linked to the mafia and has got its own name "Mafia e Capitale", meaning "Mafia and the Capital". Savianos work and success with the book came during the time mafia faced hard resistance from the government. Saviano needs police protection 24 hours due to this book he claims the mafia hates. 

Have you ever heard of Angelo Jannone?

Angelo Jannone was the commander of the police in Corleone, Sicily, 1989 to 1991. With Giovanni Falcone head investigator on the heritage of Totò Riina and the accountant Pino Mandalari. Angelo managed to enter the Corleone clan and was then transferred for security reasons. He has been shot by sicilian mafia clans due to arrests and investigations and in Calabria he signed a bill which lead to the arrest of 187 mafia members from Cosa Nostra and local clans in Calabria. In Calabria there is the Ndrangheta clan, which is one of the most dangerous and powerful clans in the world. Jannone was transferred from Calabria after a informer releaved information a bomb was planned to kill Jannone.

Then he lead a three year investigation against italian IRS corruption and was again almost shot to death with a Kalasnikov by people he investigated. He was then transferred to Rome, left the police and was inserted in special investigation unit. During that time he managed to get infiltrated in criminal organisations in Italy and Colombian drug traffickers linked to Camorra clan allowing the seizure of 280 kilograms of cocaine and the arrest of over 43 people in Naples, Milan, Rome, Amsterdam and Venezuela. He drafted the first report on Economics, Crime and Finance in Italy.

I have met Angelo Jannone in Catania where he received one more honor award for peace work in the world. He travelled without bodyguards and police protection, recieveing the award in an open public place in Catania.

If a man like Angelo Jannone can travel and live in Italy with work positions in government and universities, do one really think a book writer like Roberto Saviano, that has not lead to any arrests or much disturbance at all, needs all this police protection? This is why I think Roberto Saviano is a media hoax. What he has created is just another fiction, but no true real work.

Angelo Jannone

Svenska

Roberto Saviano ingen har missat, eftersom han är författare till den världsberömda Gomorra boken och tv-serien baserat på hans bok. Jag har aldrig trott på Saviano och de hot han påstår att han har från Casalesi-klanen. Jag kommer att förklara varför.

Hans bok Gomorra publicerades 2006, den tid då den italienska regeringen var mest framgångsrik mot maffian, var det ironiskt nog under Berlusconi-tiden. Berlusconi har anklagats att ha har kopplingar till maffian, något som aldrig har bevisats. Efter att Berlusconi avsatts började maffian växa snabbt igen. Under de senaste åren har det visat sig att den italienska regeringen är starkt knuten till maffian och har fått sitt eget namn "Mafia e Capitale", vilket betyder "Maffian och huvudstaden". Savianos arbete och framgång med boken kom under tiden då maffian mötte hård motstånd från regeringen. Saviano behöver polisskydd 24 timmar på grund av den här boken han hävdar att maffian hatar.

Har du någonsin hört talas om Angelo Jannone?

Angelo Jannone var polisens befälhavare i Corleone, Sicilien, 1989-1991. Med Giovanni Falcone huvudutredare på arvet från Toto Riina och revisorn Pino Mandalari. Angelo lyckades komma in i Corleone-klanen och flyttades sedan av säkerhetsskäl. Han har skjutits av Sicilianska maffiklaner på grund av gripanden och utredningar, och i Kalabrien undertecknade han en proposition som ledde till arresteringar av 187 mafia-medlemmar från Cosa Nostra och lokala klaner i Kalabrien. I Calabria finns Ndrangheta-klanen, som är en av världens farligaste och starkaste klaner. Jannone flyttades från Kalabrien efter att en informatör informerat att en bomb var planerad att döda Jannone.

Sedan ledde han en treårig utredning mot italienska skatteverkets korruption och blev nästan skjuten till döds av en Kalasnikov av personer som han undersökte. Han flyttades sedan till Rom, lämnade polisen och startade arbetet i särskild utredningsenhet. Under den tiden lyckades han bli infiltrerad i kriminella organisationer i Italien och colombianska narkotikahandlare med anknytning till Camorra-klanen som möjliggjorde beslag på 280 kilo kokain och gripandet av över 43 personer i Napoli, Milano, Rom, Amsterdam och Venezuela. Han utarbetade den första rapporten om ekonomi, brottslighet och finans i Italien.

Jag har träffat Angelo Jannone i Catania där han fick en hedersutmärkelse för fredsarbete i världen. Han reste utan livvakter och polisskydd, mottog utmärkelsen på en öppen allmän plats i Catania.

Om en man som Angelo Jannone kan resa och bo i Italien med arbetsplatser i regeringen och universitet, tror man verkligen att en bokförfattare som Roberto Saviano, som inte har lett till några arresteringar eller mycket störning alls, behöver allt detta polisskydd? Det är därför jag får bilden av att Roberto Saviano är en mediabluff. Det han skapat är bara en fiktion, men inget riktigt verkligt arbete.

Earlier this summer I had the honor to participate at the International Association of Antonietta Labisi event in Catania where people who makes a difference in the society gets rewarded.
Had the honor to meet Angelo Jannone who has been an infiltrated cop in mafia organisations which has led to their capture and today he writes books about uncomfortable truths in the so called justice system in Italy (he is the one with arms crossed).
By his left side is Vincenzo Cosentino, a young movie director from Palermo who tries to change the view of Sicily making positive movies about Sicily showing the more beautiful side than all the mafia movies made here.
Antonietta Labisi was born in 1921 and worked all her life to help children in poverty. She started many associations and institutions to help people in poverty. Most work she did was in the Catania, Sicily. From all her work a memory was created, this organisation, to award people all around the world who works for peace and against injustice. E.g the two women in the first photo to the right, one is an israeli woman and the other is a palestinian woman, working together to show the world that no borders can hinder them to work for a better world in their living areas. 

The Association of Antonietta Labisi is part of UN. No politicians and so called "important people" are invited to this event.

20150620_22565320150620_231949

 

Svenska

Tidigare i sommar jag hade äran att delta i den Internationella Organisationen av Antonietta Labisi evenemang i Catania där människor som gör en skillnad i samhället blir belönade.
Hade äran att träffa Angelo Jannone som har varit en infiltrerad polis i maffiaorganisationer som har lett till att många arresterats och idag skriver han böcker om obekväma sanningar i det så kallade rättssystemet i Italien (han är den med armarna i kors på första fotot).
På hans vänstra sida är Vincenzo Cosentino, en ung regissör från Palermo som försöker förändra synen på Sicilien genon att göra positiva filmer om Sicilien som visar en vackrare sida än alla maffia filmer som gjorts här.
Antonietta Labisi föddes 1921 och arbetade hela sitt liv för att hjälpa barn i fattigdom. Hon startade många organisationer och institutioner för att hjälpa människor i fattigdom. Mest arbete som hon gjorde var i Catania, Sicilien. Från allt hennes arbete har detta evenemang skapats, att tilldela uppmärksamhet till människor runt om i världen som arbetar för fred och mot orättvisor. T ex. de två kvinnorna i det första fotot till höger, en är israelisk kvinna och den andra är en palestinsk kvinna. De arbetar tillsammans för att visa världen att inga gränser kan hindra dem att arbeta tillsammans för en bättre värld i sina bostadsområden.

Association of Antonietta Labisi är en del av FN. Inga politiker och så kallade "viktiga personer" är inbjudna till denna händelse.