Tag Archives: ATM

In the same residence where we live there is a banking service and an ATM. Every month when government supports are paid to the people (pensions, social payments ecc) our street turns into a hell for 3 days. People stay in line already 03:00 to be the first at the cashier at 09:00. Then there is an ATM few knows how to use because they wait until the office opens and the cashier then makes a withdrawal. These days we can not even drive out from our home because the road is blocked by cars, even when there is a large parking spot for free just crossing the street. We have spoken several times with these people in a friendly way, but no one listens (it is the same people coming each month).

Last time I went out and started to take some photos of the cars parked all over. They asked me why I take photos. I said To put on the internet and show the whole world how ignorance looks like. We have less problems now.

Svenska

I samma hus där vi bor finns det en banktjänst och en bankomat. Varje månad när statliga stöden betalas ut till folket (pensioner, sociala avgifter ecc) förvandlas vår gata till ett helvete i 3 dagar. Folk står i kö redan 03:00 för att vara den första vid kassan. Sedan finns det en bankomat som få vet hur man använder eftersom de väntar tills kontoret öppnar och kassören gör sedan ett uttag. I dag kan vi inte ens köra ut från vårt hem eftersom vägen är blockerad av bilar, även då det finns en stor parkering gratis bara på andra sidan gatan. Vi har talat flera gånger med dessa människor på ett vänligt sätt, men ingen lyssnar (det är samma personer som kommer varje månad).
Förra gången jag gick ut och började att ta några bilder på bilar parkerade överallt. De frågade mig varför jag tar foton. Jag sade att Lägga ut på internet och visa hela världen hur ignorans ser ut. Vi har mindre problem nu.
20140605_102927

Today I went to the ATM and when I entered the pin code, no money came out. Then I checked with my bank and the ATM took the money from my account. So I went to the post office and said what happened and asked if they could help me. Immediately these women lifted their hand in the air and said I have to wait a week to solve this and they can not do anything and this and that and bla bla bla and they spoke to me like to a five year old. Then they started to argue against me that it is impossible for me to see the withdrawal so fast, so I logged in to my account with my smartphone so they could see it themselves.
Then the fire inside me reached my mouth and had to say couple of nice words so clearly that even the director came out from his office. And guess if they started to move their butts that second to solve the problem. And seems that everything will be solved by tomorrow.
Why do I always have to be angry? Why can not someone just answer kindly back Dear, we will just check what happened, because this happened also to another person two days ago! Always a lemon face back....blah!

Svenska

Idag gick jag till bankomaten och när jag slog in pin-koden, kom inga pengar ut. kollade jag med min bank och bankomaten tog pengar från mitt konto. Så jag gick till posten och sa vad som hände och frågade om de kunde hjälpa mig. Omedelbart lyfte dessa kvinnor upp sina händer i luften och sa att jag måste vänta en vecka för att lösa detta, och de kan inte göra någonting och dittan och dattan och bla bla bla och de talade till mig som till en femåring. Sen började de käftas tillbaka att jag omöjligt kan se uttaget så fort, så jag loggade in med telefonen till kontot så de fick se transaktionen med egna ögon.
nådde elden inom mig min mun och sa några fina ord så tydligt att till och med direktören kom ut från sitt kontor. Och gissa om de lyfte sina rumpor illa kvickt för att lösa problemet. Och nu verkar det som att allt kommer att lösas i morgon.
Varför måste jag alltid bli arg? Varför kan inte någon bara svara vänligt tillbaka Du, vi ska bara kolla vad som hände, eftersom detta hände också en annan person för två dagar sedanAlltid citron ansikte tillbaka...blah!

Last night we woke up at 2am to an explosion right under the building we live in. We went out to see what has happened and saw some black smoke coming up. C suspected the post office ATM has been robbed and his suspicions were right. This morning there was just a big hole in the wall where the ATM used to be. So the thieves has used dynamite to blow up the whole thing and the disappeared. It was fast job.

Svenska

I natt vaknade vi vid 02:00 till en explosion precis under huset vi bor i. Vi gick ut för att se vad som hänt och såg lite svart rök som kom upp. C misstänkte att postens Bankomat har blivit rånad och hans misstankar var rätt. I morse var det bara ett stort hål i väggen där Bankomaten brukade vara. tjuvarna har använt dynamit för att spränga det hela och de är försvunna. Det var ett snabbt jobb.