Tag Archives: Attention

The italian insurance system is perhaps the most fraudulent system in this country. Every insurance is expensive because this is one of the sectors all parts try to get that extra dime. I always look for the cheapest option and only pay fro RCA, which means only the basics to cover damages for third part. You can get lucky with good insurances if you are all very good friend with the agent or who deals with issues.

My car got damaged by my neighbour last year. He tried to intimidate me with his temper and size that the accident was my fault. It clearly was his and I screamed back at him everywhere he raised his voice. The insurance company finally put the blame on him. With accidents you have to be very careful as you are not allowed to move the items before the police comes to document how the accident may have happened and it is their final that counts very much in the version to the insurance company. DO NEVER MOVE YOUR THINGS EVEN IF IT BLOCKS THE TRAFFIC! My neighbor moved his car. The police was very angry at his behaviour as he even tried to make me look like a fool infront of the police. There are very prejudices againts people from east Europe here and my neighbor did not know I was from Scandinavia. So when police took my documents they told the man "that this woman come from one of the best countries in the world. And look at our country and your behaviour. It is easy to knoe who to believe." It is terrible this way they think, but this is the way it is here.

So then starts the insurance process. With all papers the company calls a controller and asks me to bring the car to a mechanic. Now it gets interesting. I calculated the damages to be maximum 500-600 euro. After ten days comes the controller from my insurance company and without my presence he and the mechanic calculates the damages to be 1200 euro. It was way too much. But in Italy it works often this way that perhaps the mechanic took 600 for work and 600 was given as black money to the controller from the insurance company. I was then sent a check of 1200 euro. I have to go to the postoffice to change it to money. Then go to the mechanic and give the cash for a receipt. This whole paperwork and get the car repaired took four weeks. It went faster than normal as I got also got a witness and many people back me up with their point of view. My neighbor had to move as so many were angry at him.

Never ever spend your money in advance. It is a very little chance you get them back. I recommend to just pay for the cheapest insurance and no extras. Please just take this as a recommendation, then of course you decide what to do.  It is also better to have insurances through your bank, as there you already have a personal connection.  Often you find the cheapest options online.

I got the recommendation to visit a doctor and ask the company for neck and back pains. Many do it here even if nothing happens. This way you can get your extra dime, 4000-7000 euro, for free. But then also the process takes much longer. I did not do it! Many thinks I am a fool.

20160523_110110_resized

The money I am taking to mechanic  // Pengahögen som ska till mekanikern

Svenska

Det italienska försäkringssystemet är kanske den mest bedrägliga systemet i det här landet. Varje försäkring är dyr eftersom det är en av de sektorerna som alla parter försöker få mjölkat extra ören. Jag ser alltid efter det billigaste alternativet och betalar bara RCA, vilket innebär endast grunderna för att täcka skador för tredje part. Du kan ha tur med bra försäkringar om du är mycket god vän med agenten eller den som sysslar med skadefrågor.

Min bil blev skadad av min granne förra året. Han försökte skrämma mig med sitt humör och storlek att olyckan var mitt fel. Det var helt klart hans fel och jag skrek tillbaka på honom överallt han höjde rösten. Försäkringsbolaget la slutligen skulden på honom. Med olyckor måste man vara mycket försiktig, det inte är tillåtet att flytta objekten innan polisen kommer för att dokumentera hur en olycka kan ha skett och det är deras sista ord som räknas mycket i versionen till försäkringsbolaget.  FLYTTA ALDRIG DINA ÄGODELAR ÄVEN OM DET BLOCKERAR TRAFIKEN! Min granne flyttade sin bil. Polisen var mycket arg på hans beteende när han försökte få mig att se ut som en dåre framför polisen. Det finns mycket fördomar mot människor från Östeuropa här och min granne visste inte att jag var från Skandinavien. Så när polisen tog mina handlingar sa de till mannen "att denna kvinna kommer från en av de bästa länderna i världen. Och titta på vårt land och ditt beteende. Det är lätt att bestämma vem man ska tro." Det är fruktansvärt detta sätt att tänka, men det är så det är.

Sen startar försäkringsprocessen och med alla papper kallar företaget en skadereglerare som ber mig ta bilen till en mekaniker. Nu blir det intressant. Jag beräknade skadorna vara maximalt 500-600 euro. Efter tio dagar kommer skaderegleraren från mitt försäkringsbolag och utan min närvaro beräknar han och mekanikern att skadorna kostar 1200 €. Det var alldeles för mycket. Men i Italien fungerar ofta på detta sätt att kanske mekanikern tog 600 för arbete och 600 gavs som svarta pengar till skaderegleraren från försäkringsbolagets check. Jag skickades sedan en check på € 1200. Jag måste gå till postkontoret för att lösa ut den till pengar. Gå sedan till mekanikern och ge pengar mot ett kvitto. Hela detta pappersarbete och få bilen reparerad tog fyra veckor. Det gick fortare då jag hade vittne, samt många som stödde min version. Min granne fick till slut flytta för så många var arg på honom.

Aldrig någons spendera egna pengar i förväg. Det är en mycket liten chans att du får dem tillbaka. Jag rekommenderar att bara betala för den billigaste försäkringen och inget extra. Vänligen bara ta detta som en rekommendation, då naturligtvis du bestämmer hur du ska göra. Det är också bättre att ha försäkringar via din bank, eftersom du redan har en personlig koppling. Ofta hittar du de billigaste alternativen på nätet.

Jag fick rekommendationen att besöka en läkare och be företaget ersättning för nack- och ryggsmärtor. Många gör det här, även om ingenting händer. På så sätt kan du få lite extra pengar, 4000-7000 euro, gratis. Men då blir också processen mycket mycket längre. Jag gjorde inte det! Många tycker att jag är en idiot.

Yesterday a couple broke up. The heartache for the man was so dramatic that an ambulance arrived. --  In Sicily you do not need a tv. It is quite fun to follow all daily drama...

Svenska

Igår bröt ett par upp. Hjärtesorgen för mannen var så dramatisk att en ambulans kom. - På Sicilien behöver du inte en tv. Det är ganska roligt att följa all daglig drama...

Många, många gånger jag får kommentarer härifrån att jag slösar bort min tid i jordbrukssektorn och borde flytta upp till högre, mer allvarliga nivåer. Ja, i en normal värld bör man, men här jag kan inte se någon mening att lämna jordbruksföretagen för det är det verkliga guldet på Sicilien. En plan jag hade, men inte mer...

På Sicilien säger många att människor som arbetar i jordbrukssektorn är låg utbildade och dåligt beteende människor. De har inte kompetens eller kunskap. Ja, faktiskt de har det eftersom de arbetar globalt. De har mycket god kunskap om den värld utanför eftersom de arbetar med kunder från många länder och har krav att resa utomlands. De har också många gånger byggt upp sitt företag med alla de utmaningar som finns.

Jag har arbetat med alla typer av nivåer nästan ett år nu och har chansen att jämföra resultaten. Här är ett bra exempel:

Jordbruk: Jag började med en ny producent bara några månader sedan, idag arbetar de i tre länder och vi är på väg att starta i ytterligare två. Så i september kommer de att arbeta i fem länder med kunder som inte hamnar under 1500 butiker/var. De har kunnat återinvestera osv. Besöker dem en gång i månaden för att diskutera utveckling och uppdatera mig själv. Mötet tar 30 minuter. Story upprepar sig hela tiden.

Så kallade "högre nivåer" i alla former: Har varit med i miljontals möten, mött de mest respektfulla människor men få vet hur världen fungerar. Möten tar timmar. Det är ett kaos. Det är ganska komiskt att se hur en person kräver att ha rätt att ha rätt, men har så fel. Har löst detta på ett annat sätt nu. Det klassiska sättet. Folk från utlandet och alla pengar går utomlands.

Samma mönster i Italien.

Tack vare jordbruket har jag lärt mig Sicilien, historien, folket, kulturen och en hel del fula ord. Ord jag fortfarande använder i den så kallade högre nivåer...

...Io non capisco un cazzo!

---------------------------------------------------------------------
Eng: Many, many times I get comments from here that I waste my time in the agricultural sector and should move up to the higher, more serious levels. Yes, in a normal world you should, but here I don't see any meaning by leaving agricultural business 'cause that's the real gold in Sicily. It was a plan I had, but no more...

In Sicily many says that people working in agricultural sector are low educated and bad behaviour people. They don't have the skills or knowledge. Well, actually they do as they work globally. They have a very good knowledge about the world abroad as they work with clients from many countries and the work demands travelling abroad. They have also many times built up their company with all the challanges there are.

I have worked with all kinds of levels almost a year now and had the chance to compare the results. Here's a good example:

Agriculture: I started with a new producer just couple of months ago, today they work in three countries and we're about to start in two more. So in September they will work in five countries with clients not under 1500 stores/each. They have been able to reinvest etc. I visit them once a month to discuss development and update myself. The meeting takes 30 minutes. Story repeating itself all the time.

So called "Higher Levels" in all forms: Been to millions of meetings, met the most respectful people but few knows how the world works. The meetings takes hours. It's a chaos. It's quite comic to see how a person demands to have the right to be right, but is totally so wrong. Have solved this in another way now. The classical way. People from abroad and all money goes abroad.

Same pattern in whole Italy.

Thanks to agriculture I've learned Sicily, the history, the people, the culture and alot of bad words. Words I still use in the so called higher levels...

...Io non capisco un cazzo!