Tag Archives: Change

I have never thought about religion as much as here in Sicily. Religion is involved everywhere you go. In the hospital, in every corner there is a church, people trying to push catholism on me, post office, sport, school, especially in the family and much more. On paper Italy is seen as a secular country, but in reality it isn't. Now living in Sicily religion has became an issue in my life, an issue I have to deal with almost on daily bases. Some people abroad, especially americans and catholic irish people gladly say that living in Sicily as an atheist is not a great choice and you should move. Have they been here? No. To think that there are no atheists in Sicily is quite naive. First years I did not say I was an atheist because I did not knew there were so many here, but then when I started to say it in public I got amazed how many here are. Some are openly and some are atheists in disguise not creating problems in their families; e.g. pleasing their mother being a catholic. Hubby does not believe and does not go to church (not even for family affairs), but to keep his family calm who are super religious he does not feel the need to tell them. They know I am an atheist and finally left me alone.

In Sweden it is easy to be religious because the church does not effect your daily life. Church is seen as a nice thing, but this definitive belief in hell and heaven is quite rare. Religion is a non issue few people talk about and you can belong to any religion you like. I was in fact myself part of a religious group because it was nice to have "incase of" back up and I never felt the need to decide black on white what and if I believed or not. But when I moved to Sicily I became a 100% atheist and left also the religious group I was part of. This mental change and facing the church so present in a society made me first angry and confused because I did not know exactly what I was experiencing and meet people who really believes that God will punish them in hell was so unreal. E.g. this hate against different sexuality, not showing respect to other religions and non-believers, and afraid of dying is quite much to take as a foreigner who never really thought about these things. Joking about death is not okay. I still have hard times to understand many families choises that a church exam is more important than regular school for their kids, I do not think I can ever melt that!

I finally found one book that writes about this. It is an american who lived in Scandinavia for over an year to understand how one area in the world can be successful without a God involved in the society. It is a serious research book with statistics and comparisons to the very religious american society, which I can relate to Italy. The book is called Society without God! written by Phil Zuckerman. He may have a little bit too romanticized view of Scandinavia, but in total he has got a very good view about our society. It was also nice to find a story I could relate too, about a dane who was in the religious grey zone not knowing what and if he believes. And then lived in California for a while that made him an atheist.

There is not much research about this topic, basically none, but this book is a great start! Here I have understood that if you never lived in a real secular society, you do not know what freedom is. Things are slowly also changing here, but religion is still a big piece to handle.

20141105_111416

Svenska

Jag har aldrig tänkt på religion så mycket som här på Sicilien. Religionen är inblandad överallt. På sjukhuset, i varje hörn finns en kyrka, människor som försöker trycka katolismen mig, posten, sport, skolan, särskilt i familjen och mycket mer. På papperet ses Italien som ett sekulärt land, men i verkligheten är det inte. Nu boendes på Sicilien har religionen blivit ett problem i mitt liv, en fråga som jag måste ta itu med nästan på daglig basis. Vissa människor utomlands, särskilt amerikaner och katolska irländska folket säger gärna att leva på Sicilien som ateist är inte ett smart val och du bör flytta. Har de varit här? Nej. Att tro att det inte finns några ateister Sicilien är ganska naivt. Första året sa jag inte att jag var ateist eftersom jag inte visste att det fanns många här, men sen när jag började säga det offentligt blev jag förvånad över hur många som är. Vissa är öppet och vissa är ateister i hemlighet för att inte skapar problem i sina familjer; t.ex. glädja deras mor att vara katolik. Fästman tror inte och går inte i kyrkan (inte ens för familjefrågor), utan för att hålla sin familj lugn, som är superreligiös, känner han inte behovet av att berätta för dem. De vet att jag är ateist och äntligen lämnat mig ifred.

I Sverige är det lätt att vara religiös eftersom kyrkan inte påverkar ditt dagliga liv. Kyrkan ses som en bra sak, men den definitiva tron på helvetet och himlen är ganska ovanligt. Religionen är en icke fråga få människor talar om och du kan tillhöra vilken religion du vill. Jag var faktiskt själv en del av en religiös grupp eftersom det var trevligt att ha "ifall att" back up och jag kände aldrig behovet att besluta svart på vitt vad och om jag trodde eller inte. Men när jag flyttade till Sicilien blev jag 100% ateist och lämnade också den religiösa grupp som jag var en del av. Denna mentala förändring och ha kyrkan så närvarande i ett samhälle gjorde mig först arg och förvirrad eftersom jag inte visste exakt vad jag upplevde, och träffa människor som verkligen tror att Gud kommer att straffa dem i helvetet var så overkligt. T.ex. detta hat mot olika sexualiteter, inte visa respekt för andra religioner och icke-troende, och rädd för att dö är ganska mycket att ta som en utlänning som aldrig riktigt tänkt på dessa saker. Att skämta om döden är inte okej. Jag har fortfarande svårt för att förstå många familjer som tycker att en kyrkans examen är viktigare än vanlig skola för sina barn, jag tror inte att jag någonsin kan smälta det!

Jag fann äntligen en bok som skriver om detta. Det är en amerikan som bodde i Skandinavien över ett år för att förstå hur ett område i världen kan lyckas utan en Gud som deltar i samhället. Det är en seriös forskningsbok med statistik och jämförelser till mycket religiösa amerikanska samhället, som jag kan relatera till Italien. Boken heter Society without God! skriven av Phil Zuckerman. Han kan ha lite för romantiserad bild av Skandinavien, men totalt har han fått en mycket bra uppfattning om vårt samhälle. Det var också trevligt att hitta en berättelse som jag kunde relatera till, om en dansk som var i den religiösa gråzonen utan att veta vad och om han tror. Sedan bodde i Kalifornien ett tag som gjorde honom till en ateist.

Det finns inte mycket forskning om detta ämne, i princip ingen, men denna bok är en bra start! Här har jag förstått att om du aldrig bott i ett riktig sekulärt samhälle, kan du inte veta vad frihet är. Saker och ting förändras långsamt även här, men religion är fortfarande en stor bit att hantera.

The first biggest change, after the new sicilian government entered last November, is to be seen in the regional offices, other important offices and that some directors in private companies starts to have hope for the future. The passed year has been super easy to get information, reach people in the offices and they want to send all by mail, which means I do not have to travel to Palermo for each document. One example: I called an italian bank for statistics. In Rome they hang up the phone, in Sicily they sent all info within 1 hours and 21 minutes. Second example: Today I needed a list of approved projects, in 9 minutes I spoke with the right person on his personal cellphone number. Amazing!

Svenska

Den första största förändringen, efter att den nya sicilianska regeringen trädde i november förra året, är att se i de regionala kontoren, andra viktiga kontor och att vissa styrelseledamöterna i privata företag som börjar få hopp om framtiden. Det gångna året har varit superenkelt att få information, nå människor i kontoren och de vill skicka allt med e-post, vilket betyder att jag inte behöver resa till Palermo för varje dokument. Ett exempel: Jag ringde en italiensk bank för statistik. I Rom slängde de på luren, på Sicilien skickades all info inom 1 timme och 21 minuter. Andra exemplet: Idag behövde jag en förteckning över godkända projekt, inom 9 minuter talade jag  med rätt person på hans personliga mobilnummer. Fantastiskt!