Tag Archives: Church

Did you now that only in Catania city there are 23 Unesco sites? Here visiting the Badia Sant'Agata church where you can take the elevator to the roof enjoying a splendid view over the city and magnificent Etna. Not to miss when you are in Catania!

Svenska

Visste du nu att bara i Catania stad finns det 23 Unesco platser? Här besöker jag Badia Sant'Agata kyrkan där du kan ta hissen till taket och njuta av en fantastisk utsikt över staden och magnifika Etna. Inte att missa när du är i Catania!

In public opinion I live in a very religious area, a catholic area. But in real life, are sicilians religious? My immediate reaction is No! By heart no, but by presence yes. This meaning that most people here are very much involved with church activities by masses, choir singing, sports, christmas activities like Presepe Vivente (living Joseph, Maria and bady Jesus in stable), spreading palm leaves for Easter and so on. Church is also a meeting point for many house wives and if you get married most people still chooses church wedding by tradition, even if civil marriages are increasing. Children are baptized because it is still something you do. Catholism is teached at school and in every public office, post, police, municipalities, hospitals ecc, you find a cross. People even have pictures of saints in their car to protect them in traffic, Padre Pio, but then you see children jump in the car, using no seat belts, in 140 km/hour. You find statues of Holy Mary in many house corners and walls and every city celebrates its own saint.

By heart sicilians are not in general religious. Most do not follow Jesus foot steps and cities like Catania is rated as a city where most people cheat on their partner...in whole Italy. I have in ten years met one true catholic who was also a priest. He had the respect for atheists and was very frank on church traditions admitting that many of them are just traditions and nothing to do with christianity. But he lived as much as he could following Jesus foot steps. He seemed to have peace in his heart and was an amazing person. By personal experience I have met people who uses religion when it suits them, in my case often to shame me. Women who shame me not being married and having kids (often the older generation) or when religious days come and most end in euphoria they often ask How I can cope with life not being part of these traditions, it must be lonely? Some even shaming me having my family far away.

There are som religious expressions used in life happenings like Santo Cielo! = Oh My God! that with direct translation would be Holy Sky!, or Porca Eva! / Porco Guida! = God Damn! that with direct translation is Shitty Eva! / Shitty Judas!, meaning when something is really bad and by Bible stories we learn that Eva deceived Adam and Judas deceived Jesus.

Just because Sicily is known to be a religious area does not mean you find more morality here or honesty. I would say it is the opposite. Sicily still has very much Omerta and things You Do Not Talk About. Cheating, lying, frauds, violence is a much present here as anywhere else. Religion seems to be for many a gate-way to have in reserve if.... Things are though changing fast in Italy as the church complains that they have fever priests and churches are empty (article 28 Marzo 2017, in italian) . Most people around me whispers they are atheists or fascinated bu buddism, but go to church the most important days to please their mother or for the beautiful traditions. Generation gap.

LivingInSicilyBlog

Svenska

I den allmänna opinionen bor jag i ett mycket religiöst område, ett katolskt område. Men i verkligheten är sicilianare religiösa? Min omedelbara reaktion är Nej! Av hjärtat nej, men genom närvaro ja. Det innebär att de flesta människor här är mycket engagerade i kyrkans aktiviteter med mässor, körsång, sport, julaktiviteter som Presepe Vivente (levande Josef, Maria och Baby Jesus i stall), sprida palmblad till påsk och så vidare. Kyrkan är också en mötesplats för många hemmafruar och om du gifter dig väljer de flesta fortfarande kyrkbröllop enligt tradition, även om de civila äktenskapen ökar. Barn döps för att det fortfarande är något du gör. Katolismen lärs i skolan och i alla offentliga lokaler, post, polis, kommuner, sjukhus ecc hittar du ett kors. Människor har även bilder av helgon i sin bil för att skydda dem i trafiken, Padre Pio, men sen ser du att barn hoppar i bilen, utan bilbälten, i 140 km / timmen. Du hittar statyer av Heliga Maria i många hushörn och väggar, och varje stad firar sin egen helgon vilket ofta är stadens höjdpunkt.

I hjärtat är inte sicilianare i allmänhet religiösa. De flesta följer inte Jesus fotsteg, och t.ex. Catania är rankad som den stad där de flesta är otrogna mot sin partner ... i hela Italien. Jag har under tio år träffat en sann katolik som också var präst. Han hade respekt för ateister och var mycket uppriktig om kyrkans traditioner och medgav att många av dem bara är traditioner och inget att göra med kristendomen. Men han levde så mycket som han kunde följandes Jesu fotsteg. Han verkade ha fred i sitt hjärta och var en fantastisk person. Genom personlig erfarenhet har jag träffat människor som använder religion när det passar dem, i mitt fall ofta för att skämma mig. Kvinnor som skämmer på mig att jag inte är gift och har barn (ofta den äldre generationen) eller när religiösa dagar kommer och de flesta hamnar i eufori, frågar de ofta hur jag kan hantera livet, inte vara en del av dessa traditioner, det måste vara ensamt? Några skämmer mig även för att ha min familj långt borta.

Det finns som religiösa uttryck som används i livets händelser som Santo Cielo! = Herregud!, med direkt översättning skulle vara Helig Himmel!, eller Porca Eva! / Porco Guida! = Helvetes Fan!, med direkt översättning är Gris Eva! / Gris Judas!, Vilket betyder när något är riktigt dåligt, via bibeln berättas att Eva lurade Adam och Judas bedrog Jesus.

Bara för att Sicilien är känt att vara ett religiöst område betyder inte att du hittar mer moral här eller ärlighet. Jag skulle säga att det är motsatsen. Sicilien har fortfarande mycket Omerta och saker du inte pratar om. Fusk, lögn, bedrägeri, våld är lika mycket närvarande här som någon annanstans. Religion verkar vara för många en gate-way att ha i reserv om .... Saker förändras ändå snabbt i Italien, eftersom kyrkan klagar på att de har färre präster och kyrkorna är tomma (artikel 28 Marzo 2017, på italienska). De flesta runt omkring mig viskar att de är ateister eller fascinerade av buddism, men går till kyrkan de viktigaste dagarna för att behaga sin mamma eller för de vackra traditionerna. Generationsgap.

In Militello Val di Catania is a church with only female saints decorating the walls and paintings.  Chiesa della Madonna della Catena is built 1541 probably for a female religious group.

Svenska

I Militello Val di Catania finns en kyrka med bara kvinnliga helgon som dekorerar väggarna och målningarna. Chiesa della Madonna della Catena byggdes 1541 förmodligen för en kvinnlig religiös grupp.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Inside you find an extraordinary decoration, art work by Antonino di Blanco of 1690, depicting the mysteries of the Holy Rosary and twelve Holy Virgins, framed by festoons and cornucopias. This church is the only feminine pantheon where some of the most important female saints of catholicism are portrayed: Agata, Agrippina, Anastasia, Apollonia, Barbara, Caterina, Dorotea, Lucia, Maddalena, Margherita, Marta, Orsola, each recognizable by respective iconographic attributes.


Inuti hittar du extraordinär dekoration, konstverk av Antonino di Blanco från 1690, som visar mysterierna av den Holy Rosary och tolv Holy Virgins, inramade av festoons och cornucopias. Denna kyrka är den enda kvinnliga pantheonen där några av katolicismens viktigaste kvinnliga heligon är porträtterade: Agata, Agrippina, Anastasia, Apollonia, Barbara, Caterina, Dorotea, Lucia, Maddalena, Margherita, Marta, Orsola, vilka kännetecknas av respektive ikonografiska attribut.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

4,5 km upp hills saint Giorgio and Madonna delle Grazie was celebrated at Monte Scarpello. This is a very ancient place where hermits lived before. Some devoted catholics walk they whole way up to the small church for this occasion to keep the old tradition where christians walked up hills. There is a small car road too in ok conditions. Madonna delle Grazie is the saint who forgives you when you feel that you have been forgiven of your wrong doing. Today people buy and light candles or give a small contribute for the forgiveness, but before it was common that people gave a big part of their wealth to the church when they were forgiven.

Svenska

4,5 km upp för berget firades helgonet Giorgio och Madonna delle Grazie på Monte Scalpello. Detta är en mycket gammal plats där eremiter bodde förut. Vissa hängivna katoliker går hela vägen upp till den lilla kyrkan för att hålla den gamla traditionen där kristna gick uppför berget. Det finns även en liten bilväg i ok förhållanden. Madonna delle Grazie är helgonet som förlåter dig när du känner att du har fått förlåtelse för dina fel. Idag köper och tänder människor ljus eller ger ett litet bidrag till förlåtelse, men innan det var vanligt att folk gav en stor del av sin förmögenhet till kyrkan när de var förlåtna.
083084087088091094101

I have never thought about religion as much as here in Sicily. Religion is involved everywhere you go. In the hospital, in every corner there is a church, people trying to push catholism on me, post office, sport, school, especially in the family and much more. On paper Italy is seen as a secular country, but in reality it isn't. Now living in Sicily religion has became an issue in my life, an issue I have to deal with almost on daily bases. Some people abroad, especially americans and catholic irish people gladly say that living in Sicily as an atheist is not a great choice and you should move. Have they been here? No. To think that there are no atheists in Sicily is quite naive. First years I did not say I was an atheist because I did not knew there were so many here, but then when I started to say it in public I got amazed how many here are. Some are openly and some are atheists in disguise not creating problems in their families; e.g. pleasing their mother being a catholic. Hubby does not believe and does not go to church (not even for family affairs), but to keep his family calm who are super religious he does not feel the need to tell them. They know I am an atheist and finally left me alone.

In Sweden it is easy to be religious because the church does not effect your daily life. Church is seen as a nice thing, but this definitive belief in hell and heaven is quite rare. Religion is a non issue few people talk about and you can belong to any religion you like. I was in fact myself part of a religious group because it was nice to have "incase of" back up and I never felt the need to decide black on white what and if I believed or not. But when I moved to Sicily I became a 100% atheist and left also the religious group I was part of. This mental change and facing the church so present in a society made me first angry and confused because I did not know exactly what I was experiencing and meet people who really believes that God will punish them in hell was so unreal. E.g. this hate against different sexuality, not showing respect to other religions and non-believers, and afraid of dying is quite much to take as a foreigner who never really thought about these things. Joking about death is not okay. I still have hard times to understand many families choises that a church exam is more important than regular school for their kids, I do not think I can ever melt that!

I finally found one book that writes about this. It is an american who lived in Scandinavia for over an year to understand how one area in the world can be successful without a God involved in the society. It is a serious research book with statistics and comparisons to the very religious american society, which I can relate to Italy. The book is called Society without God! written by Phil Zuckerman. He may have a little bit too romanticized view of Scandinavia, but in total he has got a very good view about our society. It was also nice to find a story I could relate too, about a dane who was in the religious grey zone not knowing what and if he believes. And then lived in California for a while that made him an atheist.

There is not much research about this topic, basically none, but this book is a great start! Here I have understood that if you never lived in a real secular society, you do not know what freedom is. Things are slowly also changing here, but religion is still a big piece to handle.

20141105_111416

Svenska

Jag har aldrig tänkt på religion så mycket som här på Sicilien. Religionen är inblandad överallt. På sjukhuset, i varje hörn finns en kyrka, människor som försöker trycka katolismen mig, posten, sport, skolan, särskilt i familjen och mycket mer. På papperet ses Italien som ett sekulärt land, men i verkligheten är det inte. Nu boendes på Sicilien har religionen blivit ett problem i mitt liv, en fråga som jag måste ta itu med nästan på daglig basis. Vissa människor utomlands, särskilt amerikaner och katolska irländska folket säger gärna att leva på Sicilien som ateist är inte ett smart val och du bör flytta. Har de varit här? Nej. Att tro att det inte finns några ateister Sicilien är ganska naivt. Första året sa jag inte att jag var ateist eftersom jag inte visste att det fanns många här, men sen när jag började säga det offentligt blev jag förvånad över hur många som är. Vissa är öppet och vissa är ateister i hemlighet för att inte skapar problem i sina familjer; t.ex. glädja deras mor att vara katolik. Fästman tror inte och går inte i kyrkan (inte ens för familjefrågor), utan för att hålla sin familj lugn, som är superreligiös, känner han inte behovet av att berätta för dem. De vet att jag är ateist och äntligen lämnat mig ifred.

I Sverige är det lätt att vara religiös eftersom kyrkan inte påverkar ditt dagliga liv. Kyrkan ses som en bra sak, men den definitiva tron på helvetet och himlen är ganska ovanligt. Religionen är en icke fråga få människor talar om och du kan tillhöra vilken religion du vill. Jag var faktiskt själv en del av en religiös grupp eftersom det var trevligt att ha "ifall att" back up och jag kände aldrig behovet att besluta svart på vitt vad och om jag trodde eller inte. Men när jag flyttade till Sicilien blev jag 100% ateist och lämnade också den religiösa grupp som jag var en del av. Denna mentala förändring och ha kyrkan så närvarande i ett samhälle gjorde mig först arg och förvirrad eftersom jag inte visste exakt vad jag upplevde, och träffa människor som verkligen tror att Gud kommer att straffa dem i helvetet var så overkligt. T.ex. detta hat mot olika sexualiteter, inte visa respekt för andra religioner och icke-troende, och rädd för att dö är ganska mycket att ta som en utlänning som aldrig riktigt tänkt på dessa saker. Att skämta om döden är inte okej. Jag har fortfarande svårt för att förstå många familjer som tycker att en kyrkans examen är viktigare än vanlig skola för sina barn, jag tror inte att jag någonsin kan smälta det!

Jag fann äntligen en bok som skriver om detta. Det är en amerikan som bodde i Skandinavien över ett år för att förstå hur ett område i världen kan lyckas utan en Gud som deltar i samhället. Det är en seriös forskningsbok med statistik och jämförelser till mycket religiösa amerikanska samhället, som jag kan relatera till Italien. Boken heter Society without God! skriven av Phil Zuckerman. Han kan ha lite för romantiserad bild av Skandinavien, men totalt har han fått en mycket bra uppfattning om vårt samhälle. Det var också trevligt att hitta en berättelse som jag kunde relatera till, om en dansk som var i den religiösa gråzonen utan att veta vad och om han tror. Sedan bodde i Kalifornien ett tag som gjorde honom till en ateist.

Det finns inte mycket forskning om detta ämne, i princip ingen, men denna bok är en bra start! Här har jag förstått att om du aldrig bott i ett riktig sekulärt samhälle, kan du inte veta vad frihet är. Saker och ting förändras långsamt även här, men religion är fortfarande en stor bit att hantera.

On our sunday hikes to historical and cultural places you find lots of interesting things. Like this. Virgin Mary was actually no virgin at all, as the church teaches. This original painting from 1200 A.C in an ancient church cave shows her as the Saint of Knowledge, as she was. Her image is on the right with a pile of books by her side.

Svenska

På våra söndags promenader till historiska och kulturella platser finner vi mycket intressanta saker. Som detta. Jungfru Maria var faktiskt inte oskuld alls, som kyrkan lär. Denna originalmålning från 1200 e.Kr i en gammal kyrkgrotta visar henne som Kunskapens helgon. Precis det hon var. Hennes avbild är till höger med en hög av böcker bredvid.
CosteStFebb 036

On our sunday hikes we visit cultural and archaeological places in Sicily. I have come to understand that Sicily is one of the biggest historical places in the world. Here we are at Rossomanno, a place where hermits built a living to be away from the "normal" civilisation that era and to get away from the church who just brought taxes and other misery. Inside you can find their type of church that may be called as the true christianity (for those who believes).

Svenska

våra söndagsvandringar besöker vi kulturella och arkeologiska platser på Sicilien. Jag har kommit att förstå att Sicilien är en av de största historiska platserna i världen. Här är vi på Rossomanno, en plats där eremiter byggde ett liv för att komma bort från den "normala" civilisationen från denna era och att komma bort från kyrkan som bara kom med skatter och annat elände. Inuti hittar du deras typ av kyrka som kan kallas den sanna kristendomen (för dem som tror).
Rossomanno 003 Rossomanno 004 Rossomanno 008Rossomanno 010 Rossomanno 023Rossomanno 027Rossomanno 032Rossomanno 037 Rossomanno 051Rossomanno 054Rossomanno 055

6 Comments

Religion is a hot topic in Sicily and I avoid to get into the discussions for two reasons: 1) Italians has two options in school, study catholicism or no religion at all. In Sweden we got an overview of the offers available. 2) Media only publish nice things about the church, not much scandals that we can read about in other countries media. This also limits many people because few speaks english and get news only in Italian. So they get just one side of the story.

To avoid discussions especially with women, as they are those who goes to church here, I said before that we are Protestants in Sweden, just as we wore before. But I have stopped to say it, to say things as they are, that we are a secular country but have a basic knowledge of different religions. And got better results as the news shocks many people and I rarely get more questions. I also answer today that I am an anti-theologist but I believe in a universal force, which I mean in a scientific way.

What I feel irritation over is that people try to push their believes on me. Send their kids to invite me to church as I have kindly explained that I will never ever adapt that organisation and why. Then when I have some questions about catholicism no one wants to answer. When I lived in Ragusa a priest kindly explained to me many the things church does and also said that many things they do in church are traditions and not always according to Bible teachings. And that was that. He did not try to blame me nor to convert me, he was also happy to be able to explain how things work. And I was happy to understand a bit more about the society.

What few people know is that I have been brought up in strict christianity and have actually read the bible several times and know exactly what the book says and seen so many verses going against eachother that the messages in the scriptures do not keep the so called truth intact. I can also compare what the priest says and what the Bible says. Strange thing is also that I have until this day never met a person here who actually reads the bible. I will remember the bible for the rest of my life even if I do not believe in it. People get surpriced when I pick up bible verses to answer their accusations.

To live in Sicily as a non believer works well, as there are many atheists here, they all do not say it officially and most atheists I meet are actually men.

For me religion is a political tool to keep people ignorant, but that is an opinion I keep to myself here. I never say it. I do respect believers, but why is it always so provocative when e.g. I do not believe? It is not about you...

Svenska

Religion är ett hett ämne på Sicilien och jag undviker att hamna i diskussionerna av två skäl: 1) italienarna har två alternativ i skolan, studera katolism eller ingen religion alls. I Sverige fick vi en översikt över de erbjudanden som finns tillgängliga. 2) Media publicerar bara trevliga saker om kyrkan, inte mycket skandaler som vi kan läsa om i andra länders media. Detta begränsar också många människor eftersom få talar engelska och får nyheter bara på italienska. Så de får bara en sida av historien.

För att undvika diskussioner speciellt med kvinnor, eftersom de är de som går till kyrkan här, sa jag innan att vi är protestanter i Sverige, precis som vi var tidigare. Men jag har slutat att säga det, och säger som det är, att vi är ett sekulärt land men har en grundläggande kunskap om olika religioner. Och fick bättre resultat nyheten chockar många människor och jag får sällan fler frågor. Jag svarar också i dag att jag är en anti-teolog men jag tror på en universell kraft, vilket jag menar ett vetenskapligt sätt.

Vad jag känner irritation över är att folk försöker trycka sin tro mig. Skickar sina barn att bjuda in mig till kyrkan, fast jag vänligt förklarat att jag aldrig någonsin kommer att ta mig an organisationen och varför. Sedan när jag har några frågor om katolismen vill ingen vill svara. När jag bodde i Ragusa förklarade en präst vänligt för mig många av sakerna kyrkan gör och sa också att många saker de gör i kyrkan är tradition och inte alltid enligt Bibelns läror. Och det var det. Han försökte inte att klandra mig eller att konvertera mig, han var också glad över att kunna förklara hur saker och ting fungerar. Och jag var glad att förstå lite mer om samhället.

Vad få vet är att jag har vuxit upp i strikt kristendom och har faktiskt läst Bibeln flera gånger och vet exakt vad boken säger och sett många verser som går emot varandra att meddelandena i skrifterna inte kan hålla den s.k. sanningen intakt. Jag kan också jämföra vad prästen säger och vad Bibeln säger. Konstigt är också att jag har tills denna dag aldrig träffat en person här som faktiskt läser bibeln. Jag kommer ihåg Bibeln för resten av mitt liv även om jag inte tror på den. Folk blir förvånade när jag plockar upp bibelverser för att svara på deras anklagelser.

Att leva på Sicilien som en icke troende fungerar bra, eftersom det finns många ateister här, alla säger inte det officiellt och de flesta ateister jag träffar är faktiskt män.

För mig är religionen ett politiskt verktyg för att hålla folk okunniga, men det är en åsikt jag håller för mig själv här. Jag säger aldrig det. Jag respekterar troende, men varför är det alltid provocerande när t.ex. jag inte är troende? Det handlar inte om dig...