Tag Archives: Church

Saint Agata is the most important celebration for Catanesi, the celebrate their city's saint. Every year also a public function gets honored with Candelora D'oro for their important work, and this year is was the fire fighters. We were invited by the mayor to see the honor price to be received by the fire fighters the 2nd of February. That night they also leave flowers to the saint at main church. The 3rd of February we were invited again to the municipality to see fireworks and for some drinks and finger foods. After that we left for another invitation to Agata Terrazze where we could see the fireworks for Saint Agata better.

More photos and video after the Swedish text.

Svenska

Helgonet Agata är det viktigaste firandet för Catanesi, de firar deras stadshelgon. Varje år hedras också en offentlig funktion med Candelora D'oro för deras viktiga arbete, och i år var det brandmännen. Vi blev inbjudna av borgmästaren att se hederspriset tas emot av brandmännen den 2 februari. Den natten lämnar de också blommor till helgonet vid huvudkyrkan. Den 3 februari blev vi inbjudna igen till kommunen för att se fyrverkerier och för lite drinkar och småplock. Efter det åkte vi till en annan inbjudan till Agata Terrazze där vi kunde se fyrverkerierna för Helgonet Agata bättre.

 

 

Then the festivities ended from my part, had to leave for work in Germany.


Och där tog firandet för mig slut då jag reste till Tyskland för arbete.

 

Did you now that only in Catania city there are 23 Unesco sites? Here visiting the Badia Sant'Agata church where you can take the elevator to the roof enjoying a splendid view over the city and magnificent Etna. Not to miss when you are in Catania!

Svenska

Visste du nu att bara i Catania stad finns det 23 Unesco platser? Här besöker jag Badia Sant'Agata kyrkan där du kan ta hissen till taket och njuta av en fantastisk utsikt över staden och magnifika Etna. Inte att missa när du är i Catania!

In public opinion I live in a very religious area, a catholic area. But in real life, are sicilians religious? My immediate reaction is No! By heart no, but by presence yes. This meaning that most people here are very much involved with church activities by masses, choir singing, sports, christmas activities like Presepe Vivente (living Joseph, Maria and bady Jesus in stable), spreading palm leaves for Easter and so on. Church is also a meeting point for many house wives and if you get married most people still chooses church wedding by tradition, even if civil marriages are increasing. Children are baptized because it is still something you do. Catholism is teached at school and in every public office, post, police, municipalities, hospitals ecc, you find a cross. People even have pictures of saints in their car to protect them in traffic, Padre Pio, but then you see children jump in the car, using no seat belts, in 140 km/hour. You find statues of Holy Mary in many house corners and walls and every city celebrates its own saint.

By heart sicilians are not in general religious. Most do not follow Jesus foot steps and cities like Catania is rated as a city where most people cheat on their partner...in whole Italy. I have in ten years met one true catholic who was also a priest. He had the respect for atheists and was very frank on church traditions admitting that many of them are just traditions and nothing to do with christianity. But he lived as much as he could following Jesus foot steps. He seemed to have peace in his heart and was an amazing person. By personal experience I have met people who uses religion when it suits them, in my case often to shame me. Women who shame me not being married and having kids (often the older generation) or when religious days come and most end in euphoria they often ask How I can cope with life not being part of these traditions, it must be lonely? Some even shaming me having my family far away.

There are som religious expressions used in life happenings like Santo Cielo! = Oh My God! that with direct translation would be Holy Sky!, or Porca Eva! / Porco Guida! = God Damn! that with direct translation is Shitty Eva! / Shitty Judas!, meaning when something is really bad and by Bible stories we learn that Eva deceived Adam and Judas deceived Jesus.

Just because Sicily is known to be a religious area does not mean you find more morality here or honesty. I would say it is the opposite. Sicily still has very much Omerta and things You Do Not Talk About. Cheating, lying, frauds, violence is a much present here as anywhere else. Religion seems to be for many a gate-way to have in reserve if.... Things are though changing fast in Italy as the church complains that they have fever priests and churches are empty (article 28 Marzo 2017, in italian) . Most people around me whispers they are atheists or fascinated bu buddism, but go to church the most important days to please their mother or for the beautiful traditions. Generation gap.

LivingInSicilyBlog

Svenska

I den allmänna opinionen bor jag i ett mycket religiöst område, ett katolskt område. Men i verkligheten är sicilianare religiösa? Min omedelbara reaktion är Nej! Av hjärtat nej, men genom närvaro ja. Det innebär att de flesta människor här är mycket engagerade i kyrkans aktiviteter med mässor, körsång, sport, julaktiviteter som Presepe Vivente (levande Josef, Maria och Baby Jesus i stall), sprida palmblad till påsk och så vidare. Kyrkan är också en mötesplats för många hemmafruar och om du gifter dig väljer de flesta fortfarande kyrkbröllop enligt tradition, även om de civila äktenskapen ökar. Barn döps för att det fortfarande är något du gör. Katolismen lärs i skolan och i alla offentliga lokaler, post, polis, kommuner, sjukhus ecc hittar du ett kors. Människor har även bilder av helgon i sin bil för att skydda dem i trafiken, Padre Pio, men sen ser du att barn hoppar i bilen, utan bilbälten, i 140 km / timmen. Du hittar statyer av Heliga Maria i många hushörn och väggar, och varje stad firar sin egen helgon vilket ofta är stadens höjdpunkt.

I hjärtat är inte sicilianare i allmänhet religiösa. De flesta följer inte Jesus fotsteg, och t.ex. Catania är rankad som den stad där de flesta är otrogna mot sin partner ... i hela Italien. Jag har under tio år träffat en sann katolik som också var präst. Han hade respekt för ateister och var mycket uppriktig om kyrkans traditioner och medgav att många av dem bara är traditioner och inget att göra med kristendomen. Men han levde så mycket som han kunde följandes Jesu fotsteg. Han verkade ha fred i sitt hjärta och var en fantastisk person. Genom personlig erfarenhet har jag träffat människor som använder religion när det passar dem, i mitt fall ofta för att skämma mig. Kvinnor som skämmer på mig att jag inte är gift och har barn (ofta den äldre generationen) eller när religiösa dagar kommer och de flesta hamnar i eufori, frågar de ofta hur jag kan hantera livet, inte vara en del av dessa traditioner, det måste vara ensamt? Några skämmer mig även för att ha min familj långt borta.

Det finns som religiösa uttryck som används i livets händelser som Santo Cielo! = Herregud!, med direkt översättning skulle vara Helig Himmel!, eller Porca Eva! / Porco Guida! = Helvetes Fan!, med direkt översättning är Gris Eva! / Gris Judas!, Vilket betyder när något är riktigt dåligt, via bibeln berättas att Eva lurade Adam och Judas bedrog Jesus.

Bara för att Sicilien är känt att vara ett religiöst område betyder inte att du hittar mer moral här eller ärlighet. Jag skulle säga att det är motsatsen. Sicilien har fortfarande mycket Omerta och saker du inte pratar om. Fusk, lögn, bedrägeri, våld är lika mycket närvarande här som någon annanstans. Religion verkar vara för många en gate-way att ha i reserv om .... Saker förändras ändå snabbt i Italien, eftersom kyrkan klagar på att de har färre präster och kyrkorna är tomma (artikel 28 Marzo 2017, på italienska). De flesta runt omkring mig viskar att de är ateister eller fascinerade av buddism, men går till kyrkan de viktigaste dagarna för att behaga sin mamma eller för de vackra traditionerna. Generationsgap.

In Militello Val di Catania is a church with only female saints decorating the walls and paintings.  Chiesa della Madonna della Catena is built 1541 probably for a female religious group.

Svenska

I Militello Val di Catania finns en kyrka med bara kvinnliga helgon som dekorerar väggarna och målningarna. Chiesa della Madonna della Catena byggdes 1541 förmodligen för en kvinnlig religiös grupp.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Inside you find an extraordinary decoration, art work by Antonino di Blanco of 1690, depicting the mysteries of the Holy Rosary and twelve Holy Virgins, framed by festoons and cornucopias. This church is the only feminine pantheon where some of the most important female saints of catholicism are portrayed: Agata, Agrippina, Anastasia, Apollonia, Barbara, Caterina, Dorotea, Lucia, Maddalena, Margherita, Marta, Orsola, each recognizable by respective iconographic attributes.


Inuti hittar du extraordinär dekoration, konstverk av Antonino di Blanco från 1690, som visar mysterierna av den Holy Rosary och tolv Holy Virgins, inramade av festoons och cornucopias. Denna kyrka är den enda kvinnliga pantheonen där några av katolicismens viktigaste kvinnliga heligon är porträtterade: Agata, Agrippina, Anastasia, Apollonia, Barbara, Caterina, Dorotea, Lucia, Maddalena, Margherita, Marta, Orsola, vilka kännetecknas av respektive ikonografiska attribut.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

4,5 km upp hills saint Giorgio and Madonna delle Grazie was celebrated at Monte Scarpello. This is a very ancient place where hermits lived before. Some devoted catholics walk they whole way up to the small church for this occasion to keep the old tradition where christians walked up hills. There is a small car road too in ok conditions. Madonna delle Grazie is the saint who forgives you when you feel that you have been forgiven of your wrong doing. Today people buy and light candles or give a small contribute for the forgiveness, but before it was common that people gave a big part of their wealth to the church when they were forgiven.

Svenska

4,5 km upp för berget firades helgonet Giorgio och Madonna delle Grazie på Monte Scalpello. Detta är en mycket gammal plats där eremiter bodde förut. Vissa hängivna katoliker går hela vägen upp till den lilla kyrkan för att hålla den gamla traditionen där kristna gick uppför berget. Det finns även en liten bilväg i ok förhållanden. Madonna delle Grazie är helgonet som förlåter dig när du känner att du har fått förlåtelse för dina fel. Idag köper och tänder människor ljus eller ger ett litet bidrag till förlåtelse, men innan det var vanligt att folk gav en stor del av sin förmögenhet till kyrkan när de var förlåtna.
083084087088091094101

I have never thought about religion as much as here in Sicily. Religion is involved everywhere you go. In the hospital, in every corner there is a church, people trying to push catholism on me, post office, sport, school, especially in the family and much more. On paper Italy is seen as a secular country, but in reality it isn't. Now living in Sicily religion has became an issue in my life, an issue I have to deal with almost on daily bases. Some people abroad, especially americans and catholic irish people gladly say that living in Sicily as an atheist is not a great choice and you should move. Have they been here? No. To think that there are no atheists in Sicily is quite naive. First years I did not say I was an atheist because I did not knew there were so many here, but then when I started to say it in public I got amazed how many here are. Some are openly and some are atheists in disguise not creating problems in their families; e.g. pleasing their mother being a catholic. Hubby does not believe and does not go to church (not even for family affairs), but to keep his family calm who are super religious he does not feel the need to tell them. They know I am an atheist and finally left me alone.

In Sweden it is easy to be religious because the church does not effect your daily life. Church is seen as a nice thing, but this definitive belief in hell and heaven is quite rare. Religion is a non issue few people talk about and you can belong to any religion you like. I was in fact myself part of a religious group because it was nice to have "incase of" back up and I never felt the need to decide black on white what and if I believed or not. But when I moved to Sicily I became a 100% atheist and left also the religious group I was part of. This mental change and facing the church so present in a society made me first angry and confused because I did not know exactly what I was experiencing and meet people who really believes that God will punish them in hell was so unreal. E.g. this hate against different sexuality, not showing respect to other religions and non-believers, and afraid of dying is quite much to take as a foreigner who never really thought about these things. Joking about death is not okay. I still have hard times to understand many families choises that a church exam is more important than regular school for their kids, I do not think I can ever melt that!

I finally found one book that writes about this. It is an american who lived in Scandinavia for over an year to understand how one area in the world can be successful without a God involved in the society. It is a serious research book with statistics and comparisons to the very religious american society, which I can relate to Italy. The book is called Society without God! written by Phil Zuckerman. He may have a little bit too romanticized view of Scandinavia, but in total he has got a very good view about our society. It was also nice to find a story I could relate too, about a dane who was in the religious grey zone not knowing what and if he believes. And then lived in California for a while that made him an atheist.

There is not much research about this topic, basically none, but this book is a great start! Here I have understood that if you never lived in a real secular society, you do not know what freedom is. Things are slowly also changing here, but religion is still a big piece to handle.

20141105_111416

Svenska

Jag har aldrig tänkt på religion så mycket som här på Sicilien. Religionen är inblandad överallt. På sjukhuset, i varje hörn finns en kyrka, människor som försöker trycka katolismen mig, posten, sport, skolan, särskilt i familjen och mycket mer. På papperet ses Italien som ett sekulärt land, men i verkligheten är det inte. Nu boendes på Sicilien har religionen blivit ett problem i mitt liv, en fråga som jag måste ta itu med nästan på daglig basis. Vissa människor utomlands, särskilt amerikaner och katolska irländska folket säger gärna att leva på Sicilien som ateist är inte ett smart val och du bör flytta. Har de varit här? Nej. Att tro att det inte finns några ateister Sicilien är ganska naivt. Första året sa jag inte att jag var ateist eftersom jag inte visste att det fanns många här, men sen när jag började säga det offentligt blev jag förvånad över hur många som är. Vissa är öppet och vissa är ateister i hemlighet för att inte skapar problem i sina familjer; t.ex. glädja deras mor att vara katolik. Fästman tror inte och går inte i kyrkan (inte ens för familjefrågor), utan för att hålla sin familj lugn, som är superreligiös, känner han inte behovet av att berätta för dem. De vet att jag är ateist och äntligen lämnat mig ifred.

I Sverige är det lätt att vara religiös eftersom kyrkan inte påverkar ditt dagliga liv. Kyrkan ses som en bra sak, men den definitiva tron på helvetet och himlen är ganska ovanligt. Religionen är en icke fråga få människor talar om och du kan tillhöra vilken religion du vill. Jag var faktiskt själv en del av en religiös grupp eftersom det var trevligt att ha "ifall att" back up och jag kände aldrig behovet att besluta svart på vitt vad och om jag trodde eller inte. Men när jag flyttade till Sicilien blev jag 100% ateist och lämnade också den religiösa grupp som jag var en del av. Denna mentala förändring och ha kyrkan så närvarande i ett samhälle gjorde mig först arg och förvirrad eftersom jag inte visste exakt vad jag upplevde, och träffa människor som verkligen tror att Gud kommer att straffa dem i helvetet var så overkligt. T.ex. detta hat mot olika sexualiteter, inte visa respekt för andra religioner och icke-troende, och rädd för att dö är ganska mycket att ta som en utlänning som aldrig riktigt tänkt på dessa saker. Att skämta om döden är inte okej. Jag har fortfarande svårt för att förstå många familjer som tycker att en kyrkans examen är viktigare än vanlig skola för sina barn, jag tror inte att jag någonsin kan smälta det!

Jag fann äntligen en bok som skriver om detta. Det är en amerikan som bodde i Skandinavien över ett år för att förstå hur ett område i världen kan lyckas utan en Gud som deltar i samhället. Det är en seriös forskningsbok med statistik och jämförelser till mycket religiösa amerikanska samhället, som jag kan relatera till Italien. Boken heter Society without God! skriven av Phil Zuckerman. Han kan ha lite för romantiserad bild av Skandinavien, men totalt har han fått en mycket bra uppfattning om vårt samhälle. Det var också trevligt att hitta en berättelse som jag kunde relatera till, om en dansk som var i den religiösa gråzonen utan att veta vad och om han tror. Sedan bodde i Kalifornien ett tag som gjorde honom till en ateist.

Det finns inte mycket forskning om detta ämne, i princip ingen, men denna bok är en bra start! Här har jag förstått att om du aldrig bott i ett riktig sekulärt samhälle, kan du inte veta vad frihet är. Saker och ting förändras långsamt även här, men religion är fortfarande en stor bit att hantera.

On our sunday hikes to historical and cultural places you find lots of interesting things. Like this. Virgin Mary was actually no virgin at all, as the church teaches. This original painting from 1200 A.C in an ancient church cave shows her as the Saint of Knowledge, as she was. Her image is on the right with a pile of books by her side.

Svenska

På våra söndags promenader till historiska och kulturella platser finner vi mycket intressanta saker. Som detta. Jungfru Maria var faktiskt inte oskuld alls, som kyrkan lär. Denna originalmålning från 1200 e.Kr i en gammal kyrkgrotta visar henne som Kunskapens helgon. Precis det hon var. Hennes avbild är till höger med en hög av böcker bredvid.
CosteStFebb 036

On our sunday hikes we visit cultural and archaeological places in Sicily. I have come to understand that Sicily is one of the biggest historical places in the world. Here we are at Rossomanno, a place where hermits built a living to be away from the "normal" civilisation that era and to get away from the church who just brought taxes and other misery. Inside you can find their type of church that may be called as the true christianity (for those who believes).

Svenska

våra söndagsvandringar besöker vi kulturella och arkeologiska platser på Sicilien. Jag har kommit att förstå att Sicilien är en av de största historiska platserna i världen. Här är vi på Rossomanno, en plats där eremiter byggde ett liv för att komma bort från den "normala" civilisationen från denna era och att komma bort från kyrkan som bara kom med skatter och annat elände. Inuti hittar du deras typ av kyrka som kan kallas den sanna kristendomen (för dem som tror).
Rossomanno 003 Rossomanno 004 Rossomanno 008Rossomanno 010 Rossomanno 023Rossomanno 027Rossomanno 032Rossomanno 037 Rossomanno 051Rossomanno 054Rossomanno 055