Tag Archives: Company

Leave a reply

So we hit soon 2,5 years of the facade renovation and it is really nerv wracking for all of us in the building. I had enough of the nagging around and went to see the workers. Asked where the manager is and of course he is not available so I spoke to the workers in front of me. Clearly explained that a facade renovation in Sweden takes 10-14 days for a building like this and cost much less than people here has paid. If their manager wants to get an update to the real world, tell him to contact me and I can put him in contact with some companies in north Europe to see how renovations are done. Then after this information I was talking to the manager anyway! And I said Good, then the message got to the right person. This renovation is ridiculous!

The renovation has cost each apartment in general 15,000 euros (15,000 x 3 apartments x 4 floors x 2 buildings = 360,000 euro !! ). Everyone has paid, but the company started to create some trouble by asking more money and at the end the people here had to pay 3,000 euro more to finish the work which no one knows when it will finish. Look at the photo and you see that everything is made by hand and they have to pull up even the sand for the cement to blend it. Then they have these indoor rollers to paint the facade. Then the company has lured the people that the floor they have on the balconies is not legal (???) and they have to buy new flooring from them and of course people believed it and everyone had bought new flooring. Even the woman next door who just spent 3,500 euro for a new flooring the year before the renovation started.

Many construction companies blames the government for the trouble they have in their sector and also blame the new law "Zero Cemento" which means they have to put focus on environmental friendly solutions. Guess how many sicilian construction companies has updated themselves? Perhaps 1 or 2. This is the main issue in Sicily in general, no interest to make changes and just do things as they have always done. Banca Italia has clear statistic that updated companies in Sicily has no crisis at all, in fact are increasing their turnover, but those who refuse to develop are also those who fail!
20141014_073019

Så vi passerar snart 2,5 år av fasadrenovering och det är verkligen nervigt för oss alla i byggnaden. Jag fick nog av tjatet runtomkring och gick för att se arbetarna. Frågade efter chefen och naturligtvis är han inte tillgänglig så jag talade till arbetarna framför mig. Förklarade tydligt att en fasadrenovering i Sverige tar 10-14 dagar för en byggnad som denna och kostar mycket mindre än vad människorna här har betalat. Om deras chef vill få en uppdatering till den verkliga världen, tala om för honom att kontakta mig och jag kan sätta honom i kontakt med några företag i norra Europa så han kan se hur renoveringar görs. Efter denna information talade jag tydligen med chefen i alla fall! Sade Bra, då har meddelandet kommit till rätt person. Denna renovering är löjlig!

Renoveringen har kostat varje lägenhet i genomsnitt € 15.000 (15.000 x 3 lägenheter x 4 våningar x 2 byggnader = 360.000 € !!). Alla har betalat, men företaget började skapa vissa problem genom att begära mer pengar och sedan var de boende tvungen att betala 3000 € mer för att avsluta det arbete som ingen vet när den kommer att avslutas. Titta på bilden och du ser att allt görs för hand och de måste dra upp även sanden för cement för att blanda det. Sen har har de dessa inomhusrollers för att måla fasaden. Därefter har företaget lurat i folket att golvet de har på balkongen är inte laglig (???), och de måste köpa nya golv från dem och naturligtvis trodde de boende på detta och alla har köpt nytt golv. Även kvinnan bredvid som precis spenderat € 3500 för ett nytt golv året innan renoveringen påbörjades.

Många byggföretag anklagar regeringen för besvären de har i sin sektor och skyller på den nya lagen "Zero Cemento" vilket innebär att de måste sätta fokus på miljövänliga lösningar. Gissa hur många sicilianska byggföretag har uppdaterat sig? Kanske 1 eller 2. Detta är grundproblemet på Sicilien i allmänhet, inget visar intresse att göra förändringar och bara gör saker som de alltid har gjort. Banca Italia har tydlig statistik att företag som uppdaterar sig på Sicilien har ingen kris alls, faktiskt ökar sin omsättning, men de som vägrar att utveckla sig är också de som misslyckas!

Leave a reply

A person I know was always complaining about his job and salaries does not arrive in time and the director sometimes brakes balls paying some of the staff and some not, just to be evil (This kind of company leaders are very common here). He is a honest and good worker, is never sick from work and work lots of extra days every month because his colleagues does not show up or call in sick often ecc. I avoid  talking about the italian system because the general opinion is that it does not work, but it actually does and the conditons are better than in Sweden for e.g. these cases.

Now it happened again that he did not get his paycheck, but all the rest did. He really needed his money. He was about to bring in an expensive lawyer. I told him not to do it and trust the system first and call his union. He said it is just a waste of time. But after several days of dialogue I showed him how to collect evidence against his company and how to speak to the union. Then he called the union, the same day union sent a letter to the company and next day he got his paycheck. The the union called him and said of there will be any more problems, call them immediately!

In Italy the system works, but many people wants to get things from the system that they have no right to get, e.g. people who create problems at work showing up late or call in sick often and gets fired, housewifes who then wants a pension and have not contributed anything to the society, students who do not go to school and later sue the school for not passing the year....and list is long. So many people here does not know anything about their rights nor obligations, and few shows interest to get information.

I guess it is about the same in every country.

Svenska

En person som jag känner klagar alltid om sitt jobb och att lönerna inte kommer i tid och direktören ibland krossar ballar genom att betala en del av personalen och en del inte, bara för att vara elak (Denna typ av företagsledare är mycket vanliga här). Han är en ärlig och bra arbetare, är aldrig sjuk från jobbet och jobbar mycket extra dagar varje månad eftersom hans kollegor inte dyker upp eller är sjuka ofta ecc. Jag undviker att tala om det italienska systemet, eftersom den allmänna uppfattningen är att det inte fungerar, men det gör den faktiskt och de villkoren är bättre än i Sverige för t.ex. dessa fall.

Nu hände det igen att han inte fick sin lön, men alla andra fick. Han behövde verkligen hans pengar. Han var på väg att ta in en dyr advokat. Jag sa till honom att inte göra det och lita på systemet först och ringa sin fackförening. Han sade att det är bara ett slöseri med tid. Men efter flera dagar av dialog visade jag honom hur man samlar in bevis mot hans företag och hur man talar till förbundet. Sedan ringde han förbundet, samma dag skickade förbundet ett brev till företaget och nästa dag fick han sin lön. Facket ringde honom och sa att om det blir några fler problem, ringa dem omgående!

I Italien fungerar systemet, men många människor vill få saker från det system som de inte har rätt att få, till exempel människor som skapar problem på jobbet genom att komma sent eller ringa in sjuk ofta och får sparken, hemmafruar som sedan vill ha en pension och har inte bidragit med något till samhället, studenter som inte går i skolan och senare stämmer skolan för att inte passera året .... och listan är lång. Otroligt många här vet inte om sina rättigheter eller skyldigheter, och visar inte heller intresse av att ta reda på dem.

Jag antar att det är ganska samma i alla länder.

Leave a reply

My hubby is starting a company and I am so amazed to see the help he is getting from friends and family. One friend will borrow him some fridges until he is on his feets economically and later can buy his own (just with this offer he saves 4,200 euro). Another friend will make the service on them so they pass the control. Many are looking around for a good location for the office and found several options. One has already announced he can then help with the deliveries if he gets stuck at his other job. Several has spread the word and got in interested clients he is aleady in contact with. And so on...

This rarely happens in our countries.

Svenska

Min karl ska starta ett företag och jag är så förvånad över att se den hjälp han får från vänner och familj. En vän kommer att låna honom några kylskåp tills han är sina fötter ekonomiskt och senare kan köpa sina egna (bara med detta sparar han 4,200 euro). En annan vän ska serva dessa kylskåp så de passerar kontrollen. Många söker runt efter en bra plats för kontoret och hittat flera alternativ. En har redan meddelat att han kan sedan hjälpa till med leveranser om han fastnar sitt andra jobb. Flera har spridit ordet och fått in intresserade kunder han redan är i kontakt med. Och så vidare ...


Detta sker sällan i våra länder.