Tag Archives: Construction

So we hit soon 2,5 years of the facade renovation and it is really nerv wracking for all of us in the building. I had enough of the nagging around and went to see the workers. Asked where the manager is and of course he is not available so I spoke to the workers in front of me. Clearly explained that a facade renovation in Sweden takes 10-14 days for a building like this and cost much less than people here has paid. If their manager wants to get an update to the real world, tell him to contact me and I can put him in contact with some companies in north Europe to see how renovations are done. Then after this information I was talking to the manager anyway! And I said Good, then the message got to the right person. This renovation is ridiculous!

The renovation has cost each apartment in general 15,000 euros (15,000 x 3 apartments x 4 floors x 2 buildings = 360,000 euro !! ). Everyone has paid, but the company started to create some trouble by asking more money and at the end the people here had to pay 3,000 euro more to finish the work which no one knows when it will finish. Look at the photo and you see that everything is made by hand and they have to pull up even the sand for the cement to blend it. Then they have these indoor rollers to paint the facade. Then the company has lured the people that the floor they have on the balconies is not legal (???) and they have to buy new flooring from them and of course people believed it and everyone had bought new flooring. Even the woman next door who just spent 3,500 euro for a new flooring the year before the renovation started.

Many construction companies blames the government for the trouble they have in their sector and also blame the new law "Zero Cemento" which means they have to put focus on environmental friendly solutions. Guess how many sicilian construction companies has updated themselves? Perhaps 1 or 2. This is the main issue in Sicily in general, no interest to make changes and just do things as they have always done. Banca Italia has clear statistic that updated companies in Sicily has no crisis at all, in fact are increasing their turnover, but those who refuse to develop are also those who fail!
20141014_073019

Så vi passerar snart 2,5 år av fasadrenovering och det är verkligen nervigt för oss alla i byggnaden. Jag fick nog av tjatet runtomkring och gick för att se arbetarna. Frågade efter chefen och naturligtvis är han inte tillgänglig så jag talade till arbetarna framför mig. Förklarade tydligt att en fasadrenovering i Sverige tar 10-14 dagar för en byggnad som denna och kostar mycket mindre än vad människorna här har betalat. Om deras chef vill få en uppdatering till den verkliga världen, tala om för honom att kontakta mig och jag kan sätta honom i kontakt med några företag i norra Europa så han kan se hur renoveringar görs. Efter denna information talade jag tydligen med chefen i alla fall! Sade Bra, då har meddelandet kommit till rätt person. Denna renovering är löjlig!

Renoveringen har kostat varje lägenhet i genomsnitt € 15.000 (15.000 x 3 lägenheter x 4 våningar x 2 byggnader = 360.000 € !!). Alla har betalat, men företaget började skapa vissa problem genom att begära mer pengar och sedan var de boende tvungen att betala 3000 € mer för att avsluta det arbete som ingen vet när den kommer att avslutas. Titta på bilden och du ser att allt görs för hand och de måste dra upp även sanden för cement för att blanda det. Sen har har de dessa inomhusrollers för att måla fasaden. Därefter har företaget lurat i folket att golvet de har på balkongen är inte laglig (???), och de måste köpa nya golv från dem och naturligtvis trodde de boende på detta och alla har köpt nytt golv. Även kvinnan bredvid som precis spenderat € 3500 för ett nytt golv året innan renoveringen påbörjades.

Många byggföretag anklagar regeringen för besvären de har i sin sektor och skyller på den nya lagen "Zero Cemento" vilket innebär att de måste sätta fokus på miljövänliga lösningar. Gissa hur många sicilianska byggföretag har uppdaterat sig? Kanske 1 eller 2. Detta är grundproblemet på Sicilien i allmänhet, inget visar intresse att göra förändringar och bara gör saker som de alltid har gjort. Banca Italia har tydlig statistik att företag som uppdaterar sig på Sicilien har ingen kris alls, faktiskt ökar sin omsättning, men de som vägrar att utveckla sig är också de som misslyckas!

So I read in some foreign tourist guides where the coastline at the Sicilian west coast from Balestrate to Palermo was said to be the ugliest coastline in Sicily. Where the landscape was damaged by architecture that do no justice to the beautiful sicilian landscape. So we went to see the coastline and drove from Castellammare del Golfo to Palermo. Well, it was not so bad and not so nice either, many houses was remodeled and perhaps I am used to see these cement boxes. But when we started to get closer to Palermo these Riina Horrors (as I call them) starts to show up.

When mafia was strong in Sicily they also took the opportunity to use government money to build social projects all over Sicily and you can still see these cement boxes all over Sicily where people live. The mafia earned billions on Government approved projects to build houses with material that had bad quality. This was possible because the Italian Government claimed mafia to be just a myth. Many houses has been remodeled and painted so they look nicer. E.g. in Palermo the city has many time water shortage and it should not be the case because Sicily is a very water rich island. The issue is that these mafia horror social projects are built wrong and also damaged the water supply to Palermo.

AUGUST 173

Svenska

Så jag läste i några utländska turistguider där kustlinjen vid Siciliens västkust från Balestrate till Palermo sades vara den fulaste kustlinjen på Sicilien. Där landskapet skadats av arkitektur som gör ingen rättvisa åt det vackra sicilianska landskapet. Så vi åkte för att se kusten och körde från Castellammare del Golfo till Palermo. Tja, det var inte så dåligt och inte bra heller, många hus har byggts om och kanske jag är van att se dessa cementboxar. Men när vi började komma närmare Palermo började dessa Riina Mardrömmar (som jag kallar dem) att dyka upp.

När maffian var stark på Sicilien tog de också tillfället i akt att använda statliga pengar för att bygga sociala projekt över hela Sicilien och man kan fortfarande se dessa cementlådor över hela Sicilien, där människor bor. Maffian tjänade miljarder på regeringens godkända projekt för att bygga hus med material som hade dålig kvalitet. Detta var möjligt eftersom den italienska regeringen hävdade att maffian bara var en myt. Många hus har byggts om och målats så att de ser trevligare. T.ex. i Palermo staden har de ofta vattenbrist och det bör inte vara fallet eftersom Sicilien är en mycket vattenrik ö. Problemet är att dessa maffia skräck sociala projekt byggdes fel och även skadat vattentillförseln till Palermo.

P1130140Why put the light fixture just by the beam? And it is also placed in the middle of the living room so you can not have a hanging lamp there either! We have to move it.

Svenska

Varför sätta lamp uttaget precis vid balken? Och den är också placerad i mitten av vardagsrummet så att du inte kan ha en hängande taklampa där heller! Vi måste flytta den.