Tag Archives: Crocetta

The ex-president of Sicily, Lombardo, got convicted to a jail sentence some time ago, and he is in jail. The reason is mafia affairs, economic frauds against the public administration. So, even if he got convicted of mafia affairs he is still getting 6000 €/net monthly from the new Sicilian government that so hard and openly makes PR to be Anti-Mafia and fighting mafia. The president for Sicilia, Crocetta, has been in the EU anti-mafia organisation.
And they still pay 6000€ to a convicted mafia man?

Source: TG5, news in the local radio

Svenska

Den före detta presidenten i Sicilien, Lombardo, blev dömd till ett fängelsestraff för en tid sedan, och han är i fängelse. Anledningen är maffiaaffärer, ekonomiska bedrägerier mot den offentliga förvaltningen. Så även om han blev dömd för maffia angelägenheter får han fortfarande ut 6000 €/netto per månad från den nya sicilianska regeringen som så hårt och öppet gör PR för att vara anti-maffia och slåss emot maffian. Presidenten för Sicilien, Crocetta, har också varit i EU: s anti-maffiaorganisation.
Och de betalar fortfarande 6000 till en dömd maffia man?

During holidays everything, but food places, are closed in Sicily. The sicilian president Crocetta is about to change this that museums and other places with activities are open also during holidays.

Svenska

Under helgdagar är allt, förutom livsmedelshandlarna, stängda på Sicilien. Den sicilianska presidenten Crocetta är på väg att ändra på detta så att museer och andra platser med aktiviteter är öppna även under helgdagarna.

1 Comment

The waste issue may be the worst in Sicily. In some areas they lay like mountains in the middle of the road and makes the city stink. So the region has now launched a bidding for three waste plants. Well, the idea is good, but Sicily has already realized plants that has never been in use. And why do the region put 70 million euro available in old technology that will perhaps solve the problem for some years, but then they will sit there with plants they can not use also because the waste in the world in steadily going down? Today the technology has gone so far that even biomass plants can be divided or added and are removable.

Svenska

Avfallsproblemet är nog det värsta problemet på Sicilien. I vissa områden ligger de som berg i mitten av vägen och gör så att staden stinker. regionen  har nu lanserat en budgivning för tre avfallsanläggningar. Tja, tanken är god, men Sicilien har redan anläggningar som aldrig har varit i bruk. Och varför sätter regionen € 70 miljoner tillgängligt i gammal teknik som kanske kommer att lösa problemet under några år, men sedan kommer de att sitta där med anläggningar som de inte kan användas även på grund av att avfallet i världen stadigt går ner? Idag har tekniken gått så långt att till och med biomassa anläggningar kan delas eller läggas till och är flyttbara.

In three years the Sicilian Region has spent € 186 million on communication. The resources would incur large events, activities, culture and tourism. The money has instead been used for business between leaders of the region, private managers, publishers and dealers in advertisements. The resources could have been used to improve the image of the island, increase the flow of tourists and making significant education and training.

Crocetta is cleaning alot in Sicily and also released approved funds and launching new funds. The thing sicilians are still waiting for is the promise he made during elections, to lower his salary.

Svenska

Under tre år har regionen Sicilien spenderat cirka € 186 miljoner på kommunikation. Resurserna skulle medföra stora evenemang, aktiviteter, kultur och turism. Pengarna har istället använts för affärer mellan ledarna i regionen, privata förvaltare, förlag och annonsåterförsäljare. De resurserna kunde ha använts för att förbättra bilden av ön, öka flödet av turister och göra betydande utbildningar.

Crocetta städar mycket på Sicilien och även släppt godkända ekonomiska medel samt lanserat nya fonder. Saken sicilianare väntar fortfarandeär det löfte han gav under valet, att sänka sin lön.

After years of battles to liberate us from ATO and give back to the mayors waste management, which today can do even without the Srr (a private owned waste treatment company and expensive), where they are in some locations in 'old commissioners and managers, as if nothing would change', says the President of the Sicilian Region, Crocetta. It is not only the disastrous management of the ATO, they have also produced millions in debts. We are studying a number of measures which would prevent even the Srr and I appeal to the mayors to begin to operate a serious process of savings and change, focusing on enhancing the leaders in internal control, and that to no additional expense, said the Presidentguaranteeing a new policy of waste for Citizens .

In many municipalities in Italy the local waste company gets paid even 500% over market price and the mayors says openly that this is just a shitty Pizzo. The waste treatment has always been the political mafia.

Svenska

Efter år av strider för att befria oss från ATO och ge tillbaka till borgmästarna avfallshanteringen, vilket idag kan göras även utan SRR (ett privatägt avfallshanteringsföretag och dyra), där på vissa platser är de i 'gamla kommissionärer och chefer, som om ingenting skulle förändras', säger presidenten Crocetta för regionen Sicilien. Det är inte bara den katastrofala hanteringen av ATO, de har också producerat miljoner i skulder. Vi studerar ett antal åtgärder som skulle hindra SRR och jag vädjar till borgmästarna att börja driva en seriös process för sparande och förändring, med fokus på att stärka ledarna i den interna kontrollen, samt till ingen extra kostnad, sade presidenten garanterandes en ny politik för avfall för medborgarna.

I många kommuner i Italien får det lokala avfallsföretaget betalt även 500% över marknadspriset och borgmästarna säger öppet att detta är bara en taskig Pizzo. Avfallshanteringen har alltid varit den politiska maffian.

Sicily has banned the use of ECT as a therapeutic tool in Sicily. The decision 'was taken after verifying that in the last 3 years 10 cases of reports has been made for the use of electroshock for therapeutic purposes. "It 'a great choice of civilization", said the president, "which focuses on Sicily for civil rights and for the protection of the dignity of persons."

Svenska

Sicilien har förbjudit användningen av ECT som terapeutiskt redskap i Sicilien. Det beslutet fattades efter att ha kontrollerat att de senaste 3 åren har 10 rapporter gjorts för användningen av elchocker i terapeutiska syften. "Det är ett mycket bra val för civilisationen", sade presidenten, "som fokuserar Sicilien för medborgerliga rättigheter och till skydd för personers värdighet."

So the ex president of Sicily is in trial for mafia business and other corruption. They ask for ten years in jail. During Lombardos time Sicily has suffered alot; instead of paying un employees they have used the money for parties and expensive vacations. And the funds he has given to his friends instead giving a population a fair chance to the funds.

The Comiso airport has now a functioning line to London and two new routes are planned: Milano and Bergamo. You could already fly to Bruxelles.

Metro plans are going strong; Catania is already in full operation, Palermo will be next and new on the list is also Messina. Crocetta said that it will be a metro in London style.

Svenska

förra presidenten för Sicilien är i rättegång för maffiaaffärer och annan korruption. De begär tio år i fängelse. Under Lombardos tid har Sicilien drabbats av mycket illvilja; istället för att betala arbetslösa, har pengarna använts för fester och dyra semestrar. Och fondmedel har han gett till sina vänner, istället för att ge befolkningen en rättvis chans till fonderna.

Comiso Flygplatsen har nu en fungerande linje till London och två nya linjer planeras: Milano och Bergamo. Du kan redan flyga till Bryssel.

Metro planerna går framåt, Catania är redan i full drift och sen kommer Palermo bli nästa och ny på listan är också Messina. Crocetta sade att det kommer att bli en tunnelbana i London stil.

From Crocetta some days ago:

We have given the green light to "Covenant of Mayors" and the greatest European project on existing alternative energy. Imply € 5 billion of investments and create 20,000 jobs, was announced during a press conference at Palazzo d'Orleans, offices of the Region of Sicily in Palermo. The government is working at full capacity to exit Sicily from the crisis and perhaps for the first time this year the island will have 90% of committed EU funds. Policies of development concluded that we are developing will be paying off already in the coming months.

Ok, so first question is: Who will finance the rest? Banks does not give money and because of Italys very unstable political situation and very low green energy tariffs no foreign investors are interested either. And then add also the billion frauds during Lombardo time that still are unsolved.

Svenska

Från Crocetta ett par dagar sedan:

Vi har gett grönt ljus för "Covenant of Mayors" och det största europeiska projektet på befintlig alternativ energi. Implementera 5 miljarder i investeringar och skapa 20.000 jobb, tillkännagavs under en presskonferens i Palazzo d'Orleans, regeringskontoren för Sicilianska regionen i Palermo. Regeringen arbetar med full kapacitet att ta Sicilien ur krisen och kanske för första gången i år, kommer ön att ha 90% av engagerade EU-medel. Regelverk för utvecklingen fram till att vi utvecklar kommer att visa sig redan under de närmaste månaderna.

Ok, första frågan: Vem kommer att finansiera resten? Bankerna ger inte pengar och på grund av Italiens mycket instabila politiska situation och mycket låga grön energi taxor är inga utländska investerare intresserade heller. Och sedan lägg till även miljard bedrägerierna under Lombardo tiden som fortfarande är olösta.

Some days ago the mayor of Palermo and his staff got a threatening letter because of the changes they are making in Sicily. The answer back was We are happy to see that these bad people feel pressure. These are not Borsellino and Falcone times. Things are changing and will change.

Svenska

Några dagar sedan fick borgmästaren i Palermo och hans personal ett hotfullt brev på grund av de förändringar som görs Sicilien. Svaret tillbaka var Vi är glada att se att dessa dåliga människor känner sig pressade. Det är inte Borsellino och Falcone tider. Saker är under förändring och kommer att förändras.

Americans new military project MUOS in Sicily can not be stopped in this moment, but they will not give any discounts either. So if americans will pollute the area even with a minimal surpass, they can then legally close down everything and will do so.

The Italian government in closing down two important courts, so Crocetta flew to Rome to stop the closing and proposing that the sicilian region will take over all costs so courts can continue working for population.

Svenska

Amerikanernas nya militära projekt MUOS i Sicilien kan inte stoppas i detta ögonblick, men de kommer inte att ge några rabatter heller. om amerikanerna kommer att förorena området även med en minimal överträff, kan de då lagligt stänga allting och kommer att göra det.

Den italienska regeringen stänger ned två viktiga domstolar, Crocetta har flygit till Rom för att stoppa stängningen och föreslår att den sicilianska regionen kommer att ta över alla kostnader så att domstolarna kan fortsätta att arbeta för befolkningen.