Tag Archives: Entrepreneur

Amazing Savoring Italy made a podcast with me about Sicily, working in Sicily, living in Sicily, Sicilian agriculture and being a swedish female entrepreneur in Sicily....and much more.You find the interview HERE.

My hubby is starting a company and I am so amazed to see the help he is getting from friends and family. One friend will borrow him some fridges until he is on his feets economically and later can buy his own (just with this offer he saves 4,200 euro). Another friend will make the service on them so they pass the control. Many are looking around for a good location for the office and found several options. One has already announced he can then help with the deliveries if he gets stuck at his other job. Several has spread the word and got in interested clients he is aleady in contact with. And so on...

This rarely happens in our countries.

Svenska

Min karl ska starta ett företag och jag är så förvånad över att se den hjälp han får från vänner och familj. En vän kommer att låna honom några kylskåp tills han är sina fötter ekonomiskt och senare kan köpa sina egna (bara med detta sparar han 4,200 euro). En annan vän ska serva dessa kylskåp så de passerar kontrollen. Många söker runt efter en bra plats för kontoret och hittat flera alternativ. En har redan meddelat att han kan sedan hjälpa till med leveranser om han fastnar sitt andra jobb. Flera har spridit ordet och fått in intresserade kunder han redan är i kontakt med. Och så vidare ...


Detta sker sällan i våra länder.

2 Comments

Besökt många underbara platser
Träffat fantastiska människor från andra länder
Kommer från det perfekta samhället som de säger
Simmat med delfiner på Bali
Skylinen i New York
Solnedgång i Brasilien
Skidåkning i Österrike
Dansat i London
Shopping i Bankok
Bott i Rom
Men det finns något som håller mig här
Något som gör att jag inte kan lämna

Det är något i luften
Efter år kan jag fortfarande inte sätta fingret på det

----------------------------------
Eng: Been to many breath taking places
Met fantastic people from other countries
Come from the perfect society as they say
Swimmed with dolphins in Bali
Skyline of New York
Sunset in Brasil
Skiing in Austria
Dancing in London
Shopping in Bankok
Lived in Rome
But there's something that keeps me here
Something that can't make me leave

There's something in the air
After years I still can't put my finger on it

1 Comment

Som jag nämnde innan jag får frågor om att arbeta på Sicilien och också om att vara en entreprenör. Vissa tror ju att jag är ansluten med några familjer här. Om du studerar deras regler för att vara medlem i en familj, förstår du ganska snabbt att det inte är möjligt för en svensk finsk kvinna att ha något att göra med dem. Och andra organiserad brottslighet gängen är inte områden jag är intresserad av (<---läses med ironi). Vad jag kan säga är att maffian inte är mer än den organiserade brottsligheten i ett annat land. Italiens problem kan inte bara skyllas på dem, som sagt är det bra att få ett grepp om familje strukturen, kyrkan...men det är en annan inlägg. Bilden av Sicilien som skrivs i tidningar är inte den ön jag känner till, men jag antar att även dessa skriverier har en mening. Om du vill ha en utmaning i ditt liv, försök arbeta på någon annan plats olik din. Synen på denna värld kommer att förändras. Att ansluta dina erfarenheter och kultur med en värld så totalt annorlunda än din. Det är fantastiskt att vara född och uppvuxen i Sverige, men att ta allt detta utomlands är ännu bättre. Det Sverige jag minns är när du fortfarande kunde lämna din dörr olåst för ett snabbt ärende. De tiderna är förbi. När jag bestämde mig att stå på mina egna 2009 och sluta arbeta för ett siciliansk företag de sa till mig att jag kommer att klara högst sex månader och så flyttar jag härifrån. Först på grund av alla kända problem och eftersom jag är en kvinna (= jag skulle bli trakasserad till döds). Tja, om du tittar från en sicilianares synvinkel kan det vara så, men jag märkte snabbt att allt beror på din egen inställning. Den första leverantören jag började arbeta med lärde mig mycket snabb och tydligt allt om Sicilien, men låtit mig uppleva allt själv. Han är en av de personer i mitt liv jag alltid kommer att vara för evigt tacksam till. Grazie Vittorio! Idag arbetar jag också med en annan fantastisk människa som har samma start upplevelser i Sicilien. Sammanfattning: Jag har bra människor omkring mig. Jag tänker inte säga hur jag gjorde det. De styrkor jag har är bra Magkänsla + Slicka ett finger och känna av luften. Vad jag kan säga är att ärlighet alltid lönar sig och inte ha för bråttom. Respektera alltid din nya omgivning, men inte acceptera allt. Jag beklagar för att kontaktat mina egna landsmän för fort, alla har sina egna erfarenheter och det är lätt att förlora din. Jag lyssnar inte så mycket på andra människor som inte känner mig och vill ge råd utan att ha bett om dem. På Sicilien måste du att arbeta hårt och själv. Ingen kommer att ge saker till dig gratis. Världen fungerar så här, allt annat är naivt. Det finns bättre och sämre länder, det beror på social konstruktion i varje land. Allt beror också på din vilja att lära och göra saker. Det finns inga dumma människor, det finns bara en brist på kunnande. Varje dag på Sicilien lär jag mig nya saker. På Sicilien träffar jag människor från alla möjliga länder, det är en färgglad ö trots vad som visas ut. Min värld har förändrats och kommer att hålla på att ändras...ingen sa det skulle vara lätt...

Allt enligt mina personliga erfarenheter

-----------------------------------------------
Eng: As I've mentioned before I get questions about working in Sicily and also about beeing an entrepreneur. Some think of course that I'm connected with some families here. Well, if you study their rules to enter a family of theirs you understand quite fast that is not possible for a swede finnish woman to have anything to do with them. And the other organised crime gangs ain't just sectors I'm interested of (<--- read with irony). What I can say is that Mafia ain't more than organized crime in another country. Italys problems can't just be blaimed on this, as saying this it's good to get a grip of the family structure, church...but it's another post. The picture of Sicily written in news papers isn't the island I know, but I guess also those things have a meaning. If you want a challange in your life, try to work in some other place so different from yours. The view of this world will change. First to connect your experiences and culture with a world so totally different from yours. It's fantastic to be born and brought up in Sweden, but to take all that abroad is even better. The Sweden I remember is when you could still leave your door un locked for a quick errand. Those times ain't no more. When I decided to stand on my own 2009 and stop working for a sicilian company they said to me that I will last maximum six month and then I'm out of here. First because of all the famous problems and because I'm a woman (= I would be harrassed to death). Well, if you look from a sicilians point of view, it can be like that, but I noticed very fast that it all depends on your own attitude. The first supplier I started to work with teached me very fast and clear all about Sicily, but still let me experience all by myself. He is one of the persons in my life I will always be for ever thankful to. Grazie Vittorio! Today I also work with another fantastic person who have the same start experiences in Sicily. Summary: I have good people around me. I'm not going to write how I made it. The strengths I have is good Gut Feeling + Lick a finger and feel the air. What I can say is that honesty always pays and not having too much of a hurry. Always respect your new surroundings, but not accept everything. I regret for contacting my own countrymen too fast, everyone has their own experiences and it's easy to loose yours. I don't listen too much to other people who doesn't know me and want to give advices without having asked for them. In Sicily you have to work hard and by yourself. No one is going to give things to you for free. World works like this, everything else is being naive. There are better and worse countries, it all depends on social construction in every country. All also depends on your willing to learn and do things. There are no stupid people, there are just a lack of know how. Every day in Sicily I learn new things. In Sicily I meet people from all kinds of countries, it a colorful island dispite what is shown out. My world has changed and will keep on changing...noone said it would be easy...

All according to my personal experiences

Hej bloggare, dags att börja blogga igen! Ja, jag vet. Har mycket att skriva om, men tiden flyger mycket snabbt och anledningen är en hel del arbete. Jag arbetar fortfarande med ekologisk export och har även nya produkter att starta den här säsongen. Skapat olika arbetsgrupper med sicilianare där vi tillsammans försöker skapa något nytt för marknaden. Så all tid går dit. Det är verkligen roligt och vi alla arbetar under vår egen risk, så jag hoppas verkligen att några av projekten kommer att starta. Jag har börjat också på regional nivå och det kommer att bli en tung maskin att dra fram, men med tiden tror vi att goda resultat kommer att komma ut. Start planerad i November, kontrakt klart!

Vi arbetar också med vårat andra företag, Sicily Helpmates, turism på Sicilien. Försöker skapa bättre information för saker som är värdefulla på Sicilien, men hanteras med långsammare effekt idag. Tack vare underbara sicilianare, går saker framåt, sakta men framåt. Vi är mycket glada över att ha haft tre kunder här redan. Bättre PR kommer att starta i september.

Vi har också organiserat arbetstider, fungerar inte att arbeta hela tiden. Förlorar tid och rum. Två år av tungt arbete börjar kännas och nu bara driva fram alla de saker vi har gjort. Har också börjat skriva kontrakt så bara det tar tid. Italiensk lag...pfjiuu...sicilianare föreslog kontrakt, jag har ju haft min personliga test att inte skriva kontrakt förrän första lurar mig med pengar. Det var två och ett halvt år sedan testet började och aldrig haft några problem. Men nu, signera. 🙂

På Sicilien Vi arbetar mot allt, motströms. Vi behöver positiva människor som dig! - Naaw! Jag kommer att arbeta ännu hårdare! Tack! Min specialitet är att se möjligheterna i problemen och driva omöjliga uppdrag. Det är min drivkraft!

Over and Out!

-------------------------------------------
Eng: Hey blogger, time to start blogging again! Yes, I know. Have alot to write about but time flies by very fast and the reason is alot of work. I still work with organic export and have also new products to start up this season. Created different work groups with sicilians where we together try to create something new for the market. So all time goes there. It's really fun and we all work under our own risk, so I really hope that some of the projects will hit off. I also started at regional level and it will be a heavy machinery, but with time we believe that good results will come out. Start planned November, contracts done!

We are also working on our second company, Sicily Helpmates, tourism in Sicily. Trying to create better information for things that are valuable in Sicily but handled with slower effency. Thanks to lovely Sicilians, things move forward, slowly but forward. We're very happy to have had three clients here already. Better PR will start in September.

We have also organized working hours, not working all the time. Otherwise you loose time and space. Two years of heavy work starts to tire and now just push forward all the things we have done. Have also started to write contracts so only that takes time. Italian law...pfjiuu...Sicilians suggested contracts, I have had my personal test not to write contracts until first one fools me with money. It was two and a half years ago the test started and never had any problems. Well, now signing all. 🙂

In Sicily, we are working against everything, against the flood. We need positive people like you! - Naaw! Now I will work even harder! Thanks! My specialty is to see the possibilities in problems and enforce impossible tasks. It is my driving force!

Over and Out!

Mina senaste två resor till Sverige har varit under mycket upptagen tid på Sicilien.
På Sicilien du är så upptagen med allt och har en massa beslut att göra i arbetet att du glömmer att ha samma skarpa öga när det gäller ditt privatliv. Jag frågade mig själv nyligen varför jag inte skyddar mitt privatliv så mycket som jag skyddar mitt arbete? På Sicilien går dagarna mycket snabbt. Du träffar också mycket folk, för mycket val och omgivningen är inte så säker socialt som jag är van vid. Tack vare den här resan har jag fått perspektiv på många saker som händer i mitt liv just nu.
Resor till Sverige är inte bara att träffa min underbara familj och vänner men också att få perspektiv. Göra nya tidsplaner och göra de där viktiga besluten jag aldrig gör på ön.

Det är dags nu för mig nu att inte leva för dagen. Det har varit kul den här tiden, men nu är det dags att göra en ny femårsplan.
Det är också dags för mig att rensa ut vissa människor som fastnade i det här snabba tåget, men har ingen funktion än att försöka dra bromsarna eller komma in i våra gruppers verksamhet genom ett enkelt sätt.
Det är också dags för mig att göra plats för en annan person i mitt liv. Denna förändring kommer att ta tid eftersom jag är van att ta hand om mig själv (det är ett heltidsjobb bara det...LOL!) och tänka bara på mina behov...men med tiden...

Så det är sammanfattningen av Sverige resan som börjar ta sitt slut när jag imorgon reser tillbaka till Sicilien.

---------------------------------------------------------
Eng: My latest two trips to Sweden have been during very busy moments in Sicily.
In Sicily you are so busy with everything and have alot of desicions to make in work that you forget to have the same sharp eye when it comes to your private life. I asked myself Why don't I protect my personal life as much as I protect my work? In Sicily days passes very fast. You meet too much people, too much choises and the envoirment isn't as safe socially as I'm used to. Thanks to this trip I have got perspective to many things that are happening in my life.
Trips to Sweden are not only to meet my wonderful family and friends but also to get perspective. Make new time plans and make those important desicions I never make on the island.

It's time now for me now to not live by the day. It has been fun this time, but now it's time to make a new five year plan.
It's also time for me to clean out some people that got hooked up in this speedy train, but have no function than trying to pull the brakes or get in our group business by easy way.
It's also time for me to make room for another person in my life. That change will take time as I'm used to take care of myself (it's a fulltime job only that..LOL!) and think of my needs...but with time...

So that's the summary of this Sweden trip that starts to come to an end as I'm going back to Sicily tomorrow.

Många tror att på grund av lyckan /framgången /hastigheten etc. jag haft i Sicilien att jag nu badar i en pool av pengar. Nej, ett stort missförstånd många människor har är att ny startar företag är rika. I starten har du bara kostnader; resor, lanseringar, skicka prover utomlands, skatter etc. Jag är glad att jag kan betala mina levnadskostnader, underhållning och handla några fina grejer. Omkring 60% av omsättningen från J Siljehagen Consulting går till resor och nu när det finns ett nytt företag http://www.sicilyhelpmates.com/. Sidan är under uppbyggnad och kommer att bli en annan typ av turism. Ja, vi hyr ut en del fastigheter som ägs av folk som vi redan gör affärer med, som advokater, transportbolag, producenter, vår favorit frisör...ett mer personligt bolag. Delägarna och grundarna är jag och min vän som skriver den här bloggen på svenska och tyska, klicka här.

I början 18 december 2009 hade jag första kunden efter 1,5 veckor. Det tar ungefär ett år när man börjar komma upp till volymer eftersom de först testar produkten, den sicilianska och deras marknad, samarbete, förtroende, transporterna, prissättning, besök...listan är lång. Jag är långsam med starter eftersom jag hellre lära mig sektorn jag arbetar i istället för att sälja saker som jag inte vet något om. Som vinverksamheten: tog kurser, läser och studerar, lära sicilianska vinmarknaden, besöka en massa företag och sedan valde fem av dem där även struktur, människor, organisation etc. behöver studeras för att undvika problem. Nu efter 11 månader är vi redo.

Det kostar ca 1000-8500 euro att starta en ny bransch eller en ny producent.

Vi fick ett erbjudande om att ta ett bank lån för det andra bolaget. Vi valde att tacka nej, det är pengar du måste betala tillbaka med ränta. Vi investerar snarare själva, IKEA stilen. 🙂 Prova långsamt, testa våra vingar än ha en stress att skynda på och mista våran grund.

Picca Picca si va Avanti!

--------------------------------------------------------------
Eng: Many think that because of the luck/success/speed etc. I have had in Sicily I now swim in a pool of money. No, a big miss understanding that many people have is that new start companies are rich. In the begginning you have only costs; travels, launches, send tests abroad, taxes etc. I'm glad I can pay my living costs, entertainment and shop some nice stuff. About 60% of the turnover from J Siljehagen Consulting goes to travel and also as there's a new company http://www.sicilyhelpmates.com/. This site is under construction and will be a different kind of tourism. Yes, we will rent out some real estate owned by people we already do business with; as lawyers, drivers, producers, our favorite hair dresser...a more personal company. The co-owners and founders are I and my friend who writes this blog in Swedish and German, Click Here.

In the start 18th Dec 2009 I had the first customer in 1,5 weeks. It takes about a year when you start to come up to volumes as they first test the product, the sicilian and their market, the collaboration, the trust, the transports, pricing, visits...list is long. I'm also into slow starts as I rather learn the sector I work in, instead of sell things I don't know anything about. As the vine business: took courses, read and study, learn sicilian vines, visit alot of companies and then chose five of them as you have to also study the structure, people, organisation etc. to avoid problems. Now after 11 months we're ready to shoot off.

It costs about 1000-8500 euro to start a new sector or a new producer.

We got an offer to take a banc loan for the second company. We chose to turn it down as that money you have to pay back with interest. We rather invest ourselves, the IKEA style. 🙂 Grow slow, test our wings than have the stress to hurry things up and loose our foundation.

Picca Picca si va avanti!

Det första (efter Maffian förstås) många tänker om Sicilien är att sicilianare aldrig är i tid. 10 minuter kan vara en timme eller till och med aldrig. Det största misstaget jag alltid gjort var att bete mig som en typisk svensk och vara redo fem minuter tidigare utnämnd tid. Det tog mig mycket, mycket lång tid att lära mig leva med detta. Egentligen har jag lärt mig det nu. Business människor på besök säger samma sak. Aaah, de skulle ha varit här fem minuter sedan. Jag svarar dessa dagar: Nåväl, låt oss ta en kopp kaffe. <----Titta där! Vad och vem har jag blivit...hahahaaa! Innan gjordes en hel del telefonsamtal och blev argare och argare för varje minut som gick. Jag blir fortfarande irriterad, men nu hittat några lösningar: Ex 1: Jag ber dem alltid hämta mig istället för att möta dem. Hämta mig på hotellet, mitt hem eller ett köpcentrum där jag var tvungen att göra lite ärenden ändå. Jag är aldrig färdig i tid längre med de människor som alltid är sena. Jag låter dem vänta tills jag t.ex. har arbetat färdigt, bytt kläder eller vad jag nu gjorde när de äntligen dyker upp. Ex 2: Om du ska plocka upp besökare från flygplatser eller till andra viktiga möten, säger jag alltid 30-60 minuter innan verkliga tiden. T.ex. om vi verkligen behöver vara på en plats vid 18:00, säger jag 17:00, och vi brukar komma 17:40. Och jag säger bara: Låt oss ta en kopp kaffe.

Ex 3: Om det finns dokument att förbereda och de måste sändas utomlands låt oss säga 10 maj. Jag säger 5:e maj och de kommer 7:e maj och med vissa korrigeringar via telefon kan vi skicka dem 9:e maj. Och mottagaren i utlandet reagerar Vad???, de är verkligen i tid och förstår ingenting.

Ex 4: Sicilianare säger Det kommer att vara klart om två veckor! Dubbla den tiden. Och det kommer normalt efter 4 veckor och har inte ruinerat dina förväntningar.

Ex. 5: Jag brukar inte ge någon en andra chans. Om de är mycket sena till ett möte, går jag bara. För om de verkligen vill arbeta och tjäna pengar, kommer de eller ringer om de är sena.

De som verkligen arbetar framgångsrikt har lärt sig att komma i tid eftersom ekonomin utomlands är under tidspress och du får inte många eller inga fler chanser. Det finns många sicilianare som faktiskt är i tid och många som lär sig. Men du träffar ibland folk du måste arbeta med och som är alltid sena. Då behöver man bara använda de lösningar som ovan.

Och jag glömmer ibland. Precis som nu med en köpare utomlands...Han väntar och väntar...och det är mitt fel eftersom jag glömde att använda exempel 3. Om du vill arbeta i Sicilien, måste du ha lite tidsutrymme i starten. När saker och ting börjar rulla och allt pappersarbete är gjort, då allt detta väntande över och saker går fort. Jag kallar denna fas Dominoeffekt.

Pazienza ...

---------------------------------------------------------------
Eng: The first thing (after mafia of course) people know Siciliy of that sicilians are never in time. 10 minutes can be one hour or even never. The biggest mistake I've always made was to be a typical Swede and be ready five minutes earlier the appointment time. It has took me a very, very long time to learn to live with this. Actually, I've learned it now. Business people on visit says the same thing Aaah, they should have been here five minutes ago. I answer these days Well, let's take a coffee. <----Look at that! What and who have I become...hahahaaa! Before I made alot of phone calls and got angrier and angrier for every minute that passed. I still get irritated, but now found some solutions: Ex 1: I always make them to pick me up instead of meeting them. Pick me up at the hotel, my home or a shopping mall were I had to do some errands anyway. I'm never ready on time anymore with the people that are always late. I make them wait until I e.g. have finished working, changed clothes or whatever I was doing when they finally show up. Ex 2: If you're going to pick up visitors from airports or to other important meetings, I always say 30-60 minutes before actual time. E.g. if we really need to be at a place at 18:00, I say 17:00 and we arrive usually 17:40. And I just say: Lets' have a coffee.

Ex 3: If there are documents to prepare and they has to been sent abroad lets say 10th May. I say 5th May and they arrive 7th May and with some corrections over the phone we can send them 9th May. And the reciever abroad is like What???, they're really on time and understands nothing.

Ex 4: Sicilians say It will be ready in two weeks! I just double that time. And it arrives normally after 4 weeks and no expectations ruined.

Ex. 5: I usually don't give anyone a second chance. If they're really late to an appointment, I just go. Because if your'e really interested to work and earn money, you show up or call if you're late.

The people that really works in a successful way has learned to be on time because the economy abroad is under time pressure and you don't get many or no more chances. There are many sicilians that actually are on time and many that learn. But you always bump in to people that you must work with and are always late. Sometimes you just need to use the solutions above.

And I forget sometimes. Like now with one buyer abroad...he is waiting and waiting...and it's my fault as I forgot to use example 3. If you're going to work in Sicily, you have to have some time space in the beginning. When things starts to roll and all paper work is done, then all this waiting will be over and things goes fast. I call this stage the Domino Effect.

Pazienza...

Många, många gånger jag får kommentarer härifrån att jag slösar bort min tid i jordbrukssektorn och borde flytta upp till högre, mer allvarliga nivåer. Ja, i en normal värld bör man, men här jag kan inte se någon mening att lämna jordbruksföretagen för det är det verkliga guldet på Sicilien. En plan jag hade, men inte mer...

På Sicilien säger många att människor som arbetar i jordbrukssektorn är låg utbildade och dåligt beteende människor. De har inte kompetens eller kunskap. Ja, faktiskt de har det eftersom de arbetar globalt. De har mycket god kunskap om den värld utanför eftersom de arbetar med kunder från många länder och har krav att resa utomlands. De har också många gånger byggt upp sitt företag med alla de utmaningar som finns.

Jag har arbetat med alla typer av nivåer nästan ett år nu och har chansen att jämföra resultaten. Här är ett bra exempel:

Jordbruk: Jag började med en ny producent bara några månader sedan, idag arbetar de i tre länder och vi är på väg att starta i ytterligare två. Så i september kommer de att arbeta i fem länder med kunder som inte hamnar under 1500 butiker/var. De har kunnat återinvestera osv. Besöker dem en gång i månaden för att diskutera utveckling och uppdatera mig själv. Mötet tar 30 minuter. Story upprepar sig hela tiden.

Så kallade "högre nivåer" i alla former: Har varit med i miljontals möten, mött de mest respektfulla människor men få vet hur världen fungerar. Möten tar timmar. Det är ett kaos. Det är ganska komiskt att se hur en person kräver att ha rätt att ha rätt, men har så fel. Har löst detta på ett annat sätt nu. Det klassiska sättet. Folk från utlandet och alla pengar går utomlands.

Samma mönster i Italien.

Tack vare jordbruket har jag lärt mig Sicilien, historien, folket, kulturen och en hel del fula ord. Ord jag fortfarande använder i den så kallade högre nivåer...

...Io non capisco un cazzo!

---------------------------------------------------------------------
Eng: Many, many times I get comments from here that I waste my time in the agricultural sector and should move up to the higher, more serious levels. Yes, in a normal world you should, but here I don't see any meaning by leaving agricultural business 'cause that's the real gold in Sicily. It was a plan I had, but no more...

In Sicily many says that people working in agricultural sector are low educated and bad behaviour people. They don't have the skills or knowledge. Well, actually they do as they work globally. They have a very good knowledge about the world abroad as they work with clients from many countries and the work demands travelling abroad. They have also many times built up their company with all the challanges there are.

I have worked with all kinds of levels almost a year now and had the chance to compare the results. Here's a good example:

Agriculture: I started with a new producer just couple of months ago, today they work in three countries and we're about to start in two more. So in September they will work in five countries with clients not under 1500 stores/each. They have been able to reinvest etc. I visit them once a month to discuss development and update myself. The meeting takes 30 minutes. Story repeating itself all the time.

So called "Higher Levels" in all forms: Been to millions of meetings, met the most respectful people but few knows how the world works. The meetings takes hours. It's a chaos. It's quite comic to see how a person demands to have the right to be right, but is totally so wrong. Have solved this in another way now. The classical way. People from abroad and all money goes abroad.

Same pattern in whole Italy.

Thanks to agriculture I've learned Sicily, the history, the people, the culture and alot of bad words. Words I still use in the so called higher levels...

...Io non capisco un cazzo!