Tag Archives: Family

One thing I have noticed in Sicily is that other people decide for you, even if you are not present. Architects decides the house design for the buyer. Parents choses most things for their kids, also adult kids. Accountant choses bank and lawyer for you. Handy man chooses the height for the lamp for you. Painter chooses the wall colors for you (yellow or beige). Even in stores many times the seller starts to choose for you...

..and they get pissed off when you already know what you want. E.g. I went to buy color for the coffer we restored and we had already decided the color with no one hour discussions needed. The seller got pissed off! I went to buy shoes, the seller wanted to show more shoes but I said that I want those in nr. 38. She got pissed off! Handy man was here to fix electrical work for a lamp and when I came back to the room, the lamp already hang there, and I said that the lamp should be in the middle of the room, not half meter on the right from the center. And he should not cut the chain in the lamp before cheking the height with me because the lamp costs alot of money.  He got pissed off! Ok, we will move the bed according to Feng Shui so it will work anyway.

Every little decision to make it has to be discussions and millions of people involved. Therefore decisions are not made and the system is very slow. I got rid of the crowd the first furniture decision because I told the people present in the situation after 2 hours of back and forth that we should also check with my grand ma' in Lapland, but I see her every five years so it will take a while before we can make a decision. (irony).

Svenska

En sak som jag har märkt på Sicilien är att andra människor bestämmer åt dig, även om du inte är närvarande. Arkitekter beslutar husets design för köparen. Föräldrar bestämmer det mesta för sina barn, även vuxna barn. Revisorn väljer bank och advokat för dig. Hantverkaren väljer höjden för lampan för dig. Målaren väljer väggfärger för dig (gul eller beige). Även i butikerna börjar många gånger säljaren att välja för dig...

...och de blir förbannade när du redan vet vad du vill. T.ex. Jag åkte för att köpa färg för kistan vi återställt och vi hade redan bestämt färgen med ingen en-timmes diskussioner. Säljaren blev förbannad! Jag gick för att köpa skor, säljaren ville visa fler skor men jag sa att jag vill ha detta par i nr. 38. Hon blev förbannad! Hantverkaren var här för att fixa elarbeten för en lampa och när jag kom tillbaka till rummet, hängde lampan redan där, och jag sa att lampan skulle vara i mitten av rummet, inte halv meter till höger från mitten. Och han ska inte klippa kedjan i lampan innan han kollat höjden med mig eftersom lampan kostar mycket pengar. Han blev förbannad! Ok, kommer vi flytta sängen enligt Feng Shui så det kommer att fungera ändå...

Varje litet beslut som ska göras måste det vara diskussioner och miljontals människor inblandade. Därför blir inga beslut tagna och systemet är segt. Jag blev av publiken under det första möbelbeslutet eftersom jag berättade till de närvarande i situationen efter 2 timmars fram och tillbaka att vi också bör kolla med min farmor i Lappland, men jag ser henne vart femte år så det kommer att ta ett tag innan vi kan fatta ett beslut. (ironi).

So, many have been so worried about me meeting the mafia in Sicily and that will never happen. But there is another mafia to be aware of and those are much stronger than the real mafia, it is the female family mafia.

As a newold member in a family filled with sisters, mothers and other in-married females there is always someone following you. Well, not anymore, but in the beginning. In Sicily when there is a new female in the family, she gets normally involved in the female gang. It is all females in closest family that hangs out every day and often in the mothers house. They do everything togehter; take care of kids, cook together, fix nails and hair, dosmall errands together, buy same home decoration and then homes looks the same with same colors, curtains, solutions ecc. But the leader is always the mother of the family and then sisters, sisters in law, daughters and grandchildren are under that command. Then command stops then the father walks into the house, then he is the family head.

So of course over 1,5 years ago when hubby and I decided to live together, strong forces tried to put me in the same female gang and I refused. Also because I work, I am not interested to raise others children and my life is so totally different from theirs. The females are very friendly, but it took alot of time to make them understand that I know how to run a household and have also taught hubby to do so (it will be another blogpost about that). Several times they have tried to come in and choose where the coffee cups should be, check where the ironing board is, tell me to call one of the sisters to clean the house, check the detergent...at the beginning they came with lunch everyday before they understood that I can cook since 10 years old and also hubby cooks. Then it took the longest to make female mafia to understand that I live organic and sustainable. The home cleaning eco products took a long time to pass and I am not sure if they have passed yet.

The best part of all was when I put the sofas together, and no one could help me because they have never touched a screwdriver. I think that in moment the coin started fell down.

I have been through this many times in Ragusa when I lived by myself and with my ex. But this time it is not a shock anymore and I can handle it much better. It is just their way of doing things....

Svenska

Så, många har varit så oroliga att jag ska möta maffian på Sicilien och som aldrig kommer att hända. Men det finns en annan maffia att vara medveten om, och de är mycket starkare än den verkliga maffian, och det är den kvinnliga familje maffian.

Som ny medlem i en familj fylld med systrar, mödrar och andra ingifta kvinnor finns det alltid någon som följer dig. Tja, inte längre, men i början. På Sicilien när det finns en ny kvinna i familjen, blir hon normalt deltagare i det kvinnliga gänget. Det är alla kvinnor i närmaste familjen som är tillsammans varje dag och ofta i moderns hus. De gör allt tillsammans; tar hand om barnen, lagar mat tillsammans, fixar naglar och hår, gör småärenden tillsammans, köper samma heminredning och sedan ser alla hem likadana ut med samma färger, gardiner, lösningar etc . Men ledaren är alltid mamman i familjen och sedan är systrar, svärdöttrar, döttrar och barnbarn under det kommandot. Kommandot upphör då fadern går in i huset , då han är familjens huvud .

Så naturligtvis över 1,5 år sedan när jag och fästmannen beslutade att bo ihop, försökte starka krafter sätta mig i samma kvinnogäng och jag vägrade. Också för att jag jobbar, jag är inte intresserad av att uppfostra andras barn och mitt liv är så helt annorlunda från deras. Kvinnorna är mycket vänliga, men det tog mycket tid att få dem att förstå att jag vet hur man driver ett hushåll och har också visat fästmannen hur man sköter ett hushåll (det kommer att bli ytterligare inlägg om det ). Flera gånger har de försökt att komma in och välja var kaffekopparna bör vara, kolla var strykbrädan är, säga till mig att ringa en av systrarna för att städa huset, kolla tvättmedlet...i början kom de med lunch varje dag innan de förstod att jag kan laga mat sedan 10 års ålder och även min fästman kockar. Sen tog längst tid att få kvinnliga maffian att förstå att jag lever ekologiskt och hållbart. Städnings ekoprodukterna tog lång tid att passera och jag är inte säker på om de har passerat än.

Den bästa delen av allt var när jag satte ihop soffor, och ingen kunde hjälpa mig för de aldrig har rört en skruvmejsel. Jag tror att i det ögonblicket började myntet trilla ner .

Jag har varit med om detta många gånger i Ragusa när jag bodde själv och med mitt ex. Men den här gången är det inte en chock längre och jag kan hantera det mycket bättre. Det är bara deras sätt att göra saker...

It is quite common that when a sicilian man brakes up with his girlfriend or want to leave a marriage, which happens more often these days, then the womans entire family gets involved. It is not unusual that she sends her brother och some other male to talk with the man to reconsider. The latest scene happened just below our terass some days ago when a woman called her ex to meet her and he was surpriced to see also her two brothers waiting for him. The woman started to cry and the two men tried to speak with him, also holding his arm to make him stay and listen to what they had to say. When the ex finally managed to liberate himself, he sat in the car and went off.

The woman tried to call him on the cell, but the ex had closed his phone and they waited one extra hour to see if he is coming back, before they left.

This scenario is quite common.

Svenska

Det är ganska vanligt att när en siciliansk man gör slut med sin flickvän eller vill lämna ett äktenskap, vilket händer oftare dessa dagar, blir då kvinnans hela familjen involverad. Det är inte ovanligt att hon skickar sin bror eller någon annan man att prata med ex-mannen att tänka om. Den senaste scenen hände precis nedanför vår terrass några dagar sedan när en kvinna ringde hennes ex för att träffa henne och han blev förvånad att se även hennes två bröder som väntade på honom. Kvinnan började gråta direkt och de två männen försökte prata med honom, höll också hans arm för att få honom att stanna och lyssna på vad de hade att säga. När exet äntligen lyckats befria sig, satte han sig i bilen och åkte.

Kvinnan försökte ringa honom på mobilen, men exet hade stängt sin telefon. De väntade t.o.m. en timme för att se om han skulle komma tillbaka innan de åkte.

Detta scenario är ganska vanligt.

2 Comments

Hubby and I are actually quite opposites; culturally and how we grew up. In lifestyle we have understood that we want the same things and he is discovering the world and learning to know his own opinions and own style, while I just like to become a farmer. So we have somehow managed to find a middle road. He is not the typical sicilian man, he wants to develop. Of course he has some parts that are typical sicilian e.g. he has difficulties to let me pay, he has also grew up with religious fear, boundaries, gender roles and stories, that for me is quite hard to live with. Well, then on the other hand it has been difficult for him to live with a woman that ain't a typical local woman, I do not care about little problems, I have opinions, do not care about what neighbors says about us, and want to be involved in big decisions, totally opposite from classical local females. The hardest thing for him to accept is that I do not call him all the time, I want him to go out with his friends and make his drems come true, which for him in the beginning has been a sign that I do not care, but actually it is that I want him to be free and know that I trust him. And then he has to trust me because I work 99,9% with men and travel with them also abroad. This is a part we have had most discussions about.
AUGUST 046 AUGUST 047

Hubby & I in Monreale

Svenska

Fästmannen och jag är faktiskt ganska mycket motsatser, kulturellt och hur vi växte upp. I livsstil har vi förstått att vi vill ha samma saker och han upptäcker världen och lär känna sina egna åsikter och egen stil, medan jag bara vill bli bonde. Så vi har på något sätt lyckats hitta en medelväg. Han är inte den typiska sicilianska mannen, han vill utvecklas. Visst har han vissa delar som är typiskt sicilianska, t.ex. han har svårt att låta mig betala, han har också vuxit upp med religiös fruktan, gränser, könsroller och berättelser, som för mig är ganska svårt att leva med. Ja, däremot har det varit svårt för honom att leva med en kvinna som inte är en typisk lokal kvinna, jag bryr mig inte om små problem, jag har åsikter, bryr mig inte om vad grannarna säger om oss, och vill vara delaktig i stora beslut, helt motsatt från klassiska lokala kvinnor. Det svåraste för honom att acceptera är att jag inte ringer honom hela tiden, vill att han går ut med sina vänner och att hans drömmar besannas, vilket för honom i början har varit ett tecken på att jag inte bryr mig, men det är faktiskt att jag vill att han ska vara fri och veta att jag litar på honom. Och då han måste lita på mig eftersom jag arbetar 99,9% med män och reser med dem också utomlands. Detta är en stor del av diskussionerna som vi har haft.

Marriage between a sicilian man and foreign woman is a growing trend. In Sicily mixed marriages are tripled last 15 years and in some areas so much that it's a quite common talk-about that some men even divorce their sicilian wife to marry a foreign woman. Total in Italy, men who already have a marriage and a family behind and leaves it for a foreign woman happens in 37.3% of cases in which he celebrates the second marriage. The lower the percentage of women that characterizes the phenomenon: to leave the family to a stranger, who then becomes the second husband, are 18.3%.  Italian men marry women mostly from EU countries (59%) or from the American continent.

Conflicts increase if there is a difference of religion, particularly between Muslims and Christians.

An important issue according to Eurispes are about the scams that are hiding behind mixed marriages, where often is to get italian citizenship. 79.3% (mostly women) of marriages was for marriage and over 30%  for a residence. The Italian Association Matrimonialisti estimates that every year, in Italy, 3000 weddings are for residential scams.

Sources: istat, la sicilia, Eurispes, the italian Acc. Matrimonialisti, blogs, local newspapers
---------------------------------------
Svenska

Äktenskap mellan en siciliansk man och utländsk kvinna är en växande trend. På Sicilien har blandäktenskap tredubblas de senaste 15 åren och i vissa områden så mycket att det är ett ganska vanligt prat-om att många män skiljer sig från sicilianska frun för att gifta sig med en utländsk kvinna. Totalt i Italien män som redan har ett äktenskap och en familj bakom sig och lämnar den för en utländsk kvinna, är 37,3% av fallen där han firar det andra äktenskapet. Lägre andel hos kvinnor som kännetecknar fenomenet, att lämna familjen för en främling, som blir den andra maken, är 18,3%. Italienska män gifter sig med kvinnor främst från EU-länder (59%) eller från den amerikanska kontinenten.

Konflikterna ökar om det finns en skillnad på religion, särskilt mellan muslimer och kristna.

En viktig fråga enligt Eurispes är de bedrägerier som gömmer sig bakom blandäktenskap, där det ofta handlar om att få italienskt medborgarskap. 79,3% (mestadels kvinnor) av äktenskapen var för äktenskap och över 30% för ett medborgarskap. Den italienska Föreningen Matrimonialisti uppskattar att varje år, i Italien, är 3000 bröllop för medborgarskapsbedrägerier.

This subject is delicate in many countries

In Italy, especially in many regions like Sicily sex is still tabu and an embarassing subject, in the open. And so much more if you are a female. In italian schools they do not have sex education and the catholic church does everything to stop it, even if the proposal has been up in the government for several years. Teachers who has tried to teach very generally, gets fired and also many religious parents protests to the school. The lack of sex education makes young people look for information online and gets inspired by porn films. Sex consumption online among boys and girls is about the same. The lack of education also results in many teenage pregnancies, which is quite common in Sicily, and genital diseases. Most people do not know what e.g. chlamydia is.
It was quite shocking to learn to know that many men thinks animal sex is interesting and porn images are also a part of dinners together. The forbid of thinking that sex is natural, as it is, makes the interest turn into perversity and desperate roads.
It is quite interesting to see that men are brought up as conquerors and women learn that sex is dirty, so the couple has problems quite fast in the relation. This also explains why so much betrayals are going on in relations. Men also likes to brag about all their sex adventures, but making more detailed questions you find out that much is just made up stories.
It is also interesting to see that so many men believes that women pees through her vagina, Ouh, is the a separate way for the urine?. Women and men does not know how their bodies functions, Ovarian system? Does not above and under orgasms exist?
There is a difference between big cities and smaller cities. While sex shops are on the main streets, with chic store designs and open in Milano as any other store, in Catania the windows are covered and the entrance is like a "sneak in". Still there are so many porn movie self service sites open 24 hours here, it makes you wonder.

It is quite interesting to see that in the open so many are vergins even after given birth to four kids, but making a tour to open parking lots and sea side roads late evenings, you find a lot of cars parking with windows covered. Yes, sex in the car is very popular.

When we went to see the latest Bond movie Skyfall that has a scene that indicates to homosexuality, you heard a breeze of embarrassment spreading in the theatre. But this month, Palermo will have the first international Gay Pride festival and hopefully it will start to change things. Sicily has also a gay president voted by the people, so the future looks bright.

Italian sex education shows in Cielo channel are very interesting because the italian programs are much better than scandinavian. There are two programs; Sex Therapy where couples gets help and tips, and Sex Education Show where a woman in Milano reports back and has a big bed by the Duomo where people on the streets gets interviewed. In Sex Therapy they do not hide anything and the female and male professional therapists says as it is: Women learn early from church that sex is dirty and a sin, and men learn early that they are conquerors, that is why sex is so much trouble in relations. Sex interest is equal between men and women, some sources says that for women even more.

Additional info: a small part in this post has a personal input.
------------------------------------------
Svenska

Detta ämne är känsligt i många länder

I Italien, speciellt i många regioner som Sicilien, är sex fortfarande tabu och ett pinsamt ämne, i det öppna. Och så mycket mer om du är en kvinna. I italienska skolor har de inte sexualundervisning och den katolska kyrkan gör allt för att stoppa det, även om förslaget har varit uppe hos regeringen under flera år. Lärare som har försökt att lära ut mycket generellt, får sparken och även många religiösa föräldrar protester till skolan. Bristen på sexualundervisning gör att unga människor söker information på nätet och blir inspirerade av porrfilmer. Sex konsumtionen på nätet bland pojkar och flickor är ungefär densamma. Bristen på utbildning resulterar också i många tonårsgraviditeter, vilket är ganska vanligt på Sicilien, och genitala sjukdomar. De flesta människor vet inte vad t.ex. klamydia är. 
Det var ganska chockerande att lära sig veta att många män tycker att djursex är intressant och porrbilder också är en del av middagar tillsammans. Det förbjudna att tänka att sex är naturligt, eftersom det är, gör att intresset förvandlas till perversitet och desperata vägar. 
Det är ganska intressant att se att män uppfostras som erövrare och kvinnor lär sig att sex är smutsigt, så paret har problem ganska snabbt i relationen. Detta förklarar också varför så mycket svek pågår i relationerna. Män gillar också att skryta om alla sina sex äventyr, men gör man mer detaljerade frågor och du ser snabbt att mycket är bara påhittade historier.
Det är också intressant att se att många män tror att kvinnor kissar genom vaginan. Aha, det finns en separat väg för urin?. Kvinnor och män vet inte hur deras kroppar fungerar. Äggstockssystemet? Finns inte ovan och under orgasmer?

Det finns en skillnad mellan storstäder och mindre städer. Medan sexbutiker finns på huvudgatorna, med chic butiskdesign och helt öppet i Milano som vilken affär som helst, så är i Catania fönstren täckta och ingången är som en "smyga in". Ändå  finns det så många porrfilmssjälvbetjänings platser öppna 24 timmar här, så man undrar.

Det är ganska intressant att se att öppnet är många oskuder även efter att ha fött fyra barn, men gör en turné vid öppna parkeringsplatser och strandvägarna sena kvällar, då du ser en hel del bilar parkerade med fönstren täckta. Ja, sex i bilen är mycket populärt.

När vi gick för att se den senaste Bondfilmen Skyfall som har en scen med homosexuell indikation, hördes en bris av förlägenhet spridas i salen. Men denna månad, kommer Palermo ha sin första internationella Gay Pride festival och förhoppningsvis kommer det att börja förändra saker. Sicilien har också en homosexuell president framröstat av folket, så framtiden ser ljus ut.

Italiensk sexualundervisning visas i Cielo-kanalen och är mycket intressant, eftersom de italienska programmen är mycket bättre än skandinaviska. Det finns två program, SexTherapy där par får hjälp och tips, och Sex Eduaction Show där en kvinna i Milano rapporterar tillbaka och har en stor säng vid Duomo där människor på gatorna blir intervjuade. I Sex Therapy döljs inte något och den kvinnliga och manliga professionella terapeuterna säger som det är: Kvinnor lär sig tidigt från kyrkan att sex är smutsigt och en synd, och män lär sig tidigt att de är erövrare, det är därför sex är till så mycket besvär i relationer. Sex intresset är lika mellan män och kvinnor, vissa källor säger att för kvinnor än mer.

Extra Information: en liten del i denna post har personlig input

In some countries the communication is so polite that you do not understand what people say. I had the same issue here in Sicily the first year. I spoke so democratically correct that people had hard times to understand what I said. Today it is different and all thanks to Sicily. I have learned to speak directly and say what I like about things. No more, it may be like this but on the other hand...
I speak the same wherever I go. First in some countries people get surpriced to get a direct approach, but they seem to be relieved because they understand what you say. This direct communication has also avoided many misunderstandings and conflicts. I like this way of talking and will keep it!
----------------------------
Svenska

I vissa länder är kommunikationen så artig att du inte förstår vad folk säger. Jag hade samma problem här på Sicilien första året. Jag talade demokratiskt riktigt att folk hade svårt att förstå vad jag sa. Idag är det annorlunda och allt tack vare Sicilien. Jag har lärt mig att tala direkt och säga vad jag tycker om saker. Inget mer, det kan vara så här, men å andra sidan...
Jag pratar samma vart jag än går. Först i vissa länder blir människor överraskade att en direkt approach, men de verkar vara lättade eftersom de förstår vad du säger. Denna direkta kommunikationen har också undvikit många missförstånd och konflikter. Jag gillar det här sättet att tala och kommer att behålla det!

5 Comments

Jahaa, vad trevligt att bo på Sicilien, säger mannen i andra sidan luren. Hur länge har du bott där, gift med en sicilianare förstår jag? Barn? Har du detta som deltids aktivitet?

Har bott här snart två år och inte gift eller så. Bor själv, svarar Jojo.

Och då blev det tyst i andra sidan luren och vad samtalet egentligen skulle handla om kom av sig lite…eller kanske att motsvaren inte var de som förväntades vara.

Varför får jag alltid dessa frågor? Måste en kvinna vara gift för att ha flyttat till Sicilien? Deltids verksamhet?

Mest skrämmande är att det inte är italienska män som undrar, utan det är män från de länder där kvinnan har frigjort sig (som det heter). Har kollat av med manliga kollegor och de får aldrig denna fråga. Har mer än en heltidssysselsättning. Hur ska jag ha tid med en man på heltid?

Och Jojo funderar vidare...
----------------------------------------------------
Eng: Ah, yes, how nice to live in Sicily, says the man in the other end. How long have you lived there, married to a Sicilian I understand? Children? Do you have this as part time activity?

Have lived here almost two years and not married or anything, responds Jojo.

And then there is silence in the other end and what the phone call would actually be about came off a bit...or maybe that the answer he got did not matched the expected.

Why do I always get these questions? Must a woman be married to move to Sicily? Part time activity?

Most frightening is that no Italian men wonders, but men from countries where women have freed themselves (as they say). Have checked with male colleagues and they never get these questions. Have more than one full-time job. How would I have time with a man full time?
And Jojo is thinking...

7 Comments

Ni som har följt mig ett tag hängde med under den tuffa perioden som startade i januari. Hur har det gått sen?

Med Familjen har det har gått mycket bra. Det är lugnt nu och vi har en normal Hej På Dig relation. Allt verkar ha lugnat ner sig när de insett att jag inte kommit hit för att bo i deras bostad eller att de ska fixa jobb. Har som klarat mig själv. Jag har hälsat på ett par gånger och det känns bra. Jag och Ric vi är starkare än någonsin och pratar mycket om framtiden. Vi är i vårat esse nu, som det var förr men också mycket mycket mer.

Med företaget går det finemang. Nu börjar jag stöta på klassiska sicilianska problem där andra försöker skapa oro bland de jag arbetar med genom att bl.a. säga att jag ingått ett samarbete med dem istället och ska flytta kunderna till dem. Nåja, varför skulle jag? Har även råkat ut för att personer kontaktar andra i mitt namn och säger att vi samarbetar eller rent av agerar i mitt namn eller t.o.m. utgett sig för att vara de riktiga ansvariga och jag bara en medarbetare. Ja, mycket påhittighet är det. Men tack vare den bas som byggts, så löses allt mycket fort och ibland har det löst sig utan att jag ens hunnit bli inblandad. Alla vet att jag jobbar solo. Har bra folk runtomkring mig. Bara för att Sicilien har sitt rykte, så betyder det inte att alla är lika.

Privat har jag kommit på plats. Har tre sicilianska personer som jag kan kalla för vänner och har trivsel i livet. Känner mig trygg och pigg. Det första kaoset har lagt sig. Har rensat lite i telefonboken och har en skön krets av folk nära mig.

Ett hundhem kommer jag att skapa i framtiden. Ett litet. Har en veterinär som vill samarbeta och en bit mark klart.

Att ha gjort denna resa är jag tacksam över. Fast jag gnisslat sönder ett par tänder, så var det värt det. Jag hoppas att jag kan stanna kvar. Jag vill och kommer alltid att kämpa för det, fast vissa dagar ger en lust att skicka CV't norröver. Jag rekommenderar verkligen att våga prova ett nytt land. Vilka mirakel det ger ens personlighet och vilka underbara erfarenheter som får läggas in i livets ryggsäck. Sicilien kan vara lite magstarkt att byta till, man flyttas bakåt i tiden. Hade jag vetat vad jag gett mig inpå hade jag nog tvekat. Men såhär i efterhand, så är jag glad över att jag inte visste och bara kämpade på.

Sicilien är inte det vi tror. Sicilien är annorlunda!

Mycket annorlunda....