Tag Archives: Forconi

Please look at this page, https://www.facebook.com/thisisrealitalytoday , it is news in english of the protest "Italy Stops" that has been going on since 9th Dec. The italian population means business and the Gov. has backed atleast twice now. Please remember that the italian government is illegal, it is not elected by the people. Same as the Monti government that had to pack their bags, but Monti made himself a senator fast and italian tax payers has to pay him a golden salary for the rest of his life....he not doing a damn shit! Italian politicians paychecks are the highest in the world, 29,000 - 100,000 €/month plus benefits.

Svenska

Vänligen se på denna sidan, https://www.facebook.com/thisisrealitalytoday, där du finner nyheter på engelska om den italienska protesten "Italy Stops" som varit igång sedan 9:e Dec. Italienska folket menar allvar och regeringen har backat två gånger nu. Kom också ihåg att den italienska regeringen är olaglig, den är inte folkval. Precis som med Monti regeringen som fick packa sina väskor, men Monti var snabb och gjorde sig till senator fort och italienska skattebetalare får betala hans lön resten av hans liv....och han behöver inte göra ett skit! Politikerlönerna i Italien är de högsta i världen, spannet ligger på 29,000 - 100,000 € i månaden plus förmåner.

2 Comments

It is a bit chaotic in Sicily now, both national protest that stops regular logistics and Etna is very active again and we got a small earthquake.

Svenska

Det är lite kaotiskt på Sicilien nu, både nationell protest som stoppar regelbundna logistik och Etna är mycket aktiv igen och vi fick en liten jordbävning.

Etna 004

Photo taken from our terass

In Sicily, like in most parts of Italy, the protests are on going and getting more and new ways. In Sicily protesters are hanging underwear all over the cities and throwing underwear on the leading politicians saying that this is what is left of your taxes, you have left us in our underwear! The protests seems to escalate in Italy and on official buildings you can read on the facades All you go home!, a message to politicians to pack their bags and go home! Some rumours and pictures are spreading on social neworks that a big tractor caravan is heading Rome. Below photoes from the underwear protest in Sicily.

PBS.itinfooggi.itSvenska

På Sicilien, liksom i de flesta delarna av Italien, får protesterna nya och fler vägar och sätt.. I Sicilien hänger demonstranter underkläder runt över städerna och kastar underkläder ledande politikerna sägandes att detta är vad som är kvar av era skatter, ni har lämnat oss i våra underkläder! Protesterna tycks eskalera i Italien och officiella byggnader kan du kan läsa på fasaderna Alla ni ska hem!, Ett budskap till politikerna att packa sina väskor och åka hem! Rykter och bilder sprids på sociala nätverk att en stor traktorkaravan är påväg mot Rom. Ovan bilder från underklädersprotesten på Sicilien.

Photos borrowed from: infooggi.it, palermo.blogsicilia.it

The situation in Torino has calmed down but now the protest has covered almost all Italy. Protesters even blocked the road to France for two hours. Berlusconi is back, Letta got somehow voted for more trust, and Alfanos threats seems to be worthless. In media everything is written as Forconi protest, but on the streets people are not talking about Forconi, they talk about the italian population; women, men and children.

I have not written so much about Forconi, because it is still not clear who are behind this. It is not sicilian agriculture.

Svenska

Situationen i Torino har lugnat ner sig, men nu protesten har nu täckt nästan hela Italien. Demonstranter blockerade även vägen till Frankrike i två timmar. Berlusconi är tillbaka, Letta fick på något sätt röster för mer förtroende, och Alfanos hot verkar vara värdelösa. I media skrivs allt som en Forconi protest, men på gatorna talar inte folk om Forconi, de talar om den italienska befolkningen; kvinnor, män och barn.
Jag har inte skrivit så mycket om Forconi, eftersom det fortfarande är oklart vem som ligger bakom det här. Det är inte sicilianska jordbruket.

5 Comments

If you like to find more information about the national protest, please search on Google and Youtube with keywords: Protest, 9 December 2013, Forconi - then Italy, Italia or/ and the name of specific city or region.

Below some photoes from the last 24 hours. Sources: popularresistance.org, reuters.com, racingpost.com

imagesitalyPitchfork-protest-Italy-Dec-2013A protester holds a sign that reads "Make room for us" during a protest at the Turin train station

 

2 Comments

Italy has started to boil and the center is in Torino where the protests has escalated and also got violent. Italians had enough now. It is though good that they did not block all the roads as the damage would only effect the italians themselves. The italian transport organisation has a political meeting this week, with Berlusconi, and Alfano was on TV last night warning the italians that the police will protect official buildings, but then on TV they showed many clips where the police has took off their helmets for solidarity and did not stop the protesters.

So is this a protest or a revolution seems to be seen. Logistics is rolling anyway, have not yet heard of any disturbing elements from the producers as we have goods going these days to north Europe from Sicily.

Italians deserves a much better government and a better system.

Svenska

Italien har börjat koka och centrum ligger i Torino, där protesterna har trappats upp och blivit också våldsamma. Italienarna har fått nog nu. Det är dock bra att de inte blockerar alla vägar eftersom skadan endast skulle påverka italienarna själva. Den italienska transportorganisationen har ett politiskt möte denna vecka, med Berlusconi, och Alfano var på TV igår kväll och varnade italienarna att polisen kommer att skydda offentliga byggnader, men sen TV visade de många klipp där polisen hade tagit av sina hjälmar för solidaritet och inte stoppade demonstranterna.
är detta en protest eller en revolution kommer vi att se. Logistiken rullar i alla fall, ännu inte hört talas om några störande element från producenterna eftersom vi har varor som går dessa dagar till norra Europa från Sicilien.
Italienarna förtjänar en mycket bättre regering och ett bättre system.

So today should have started a national transport strike, but no one knows it the strike has started or not. Waiting for an answer as we have good on the road. Some cities has banned the Forconi strike because they create just damage for producers and consumers. No one goes to Rome with the message.

Svenska

Så idag skulle ha startat en nationell transportstrejk, men ingen vet om strejken har startat eller inte. Väntar på svar eftersom vi har gods på vägen. Vissa städer har förbjudit Forconi strejken eftersom de skapar bara skada för producenter och konsumenter. Ingen åker till Rom med budskapet.