Tag Archives: Home

Buying in Sicily is quite interesting. Same home can have totally different sizes and prices depending on real estate agents, or as in this case (photo below) the house in the add is put out twice from the same real estate firm with different information. Same home is often listed by several different agents.

Not so long ago I was looking myself. Found one house close to the city on a nice hill. We toured around the property and at the end they inform me that half of the land the house is built on is not the current owners. He took a piece of land from the neighbor because they live far away and will not notice anyway (!!!). They informed me that they could lower the price quite a lot due to this condition. Another house I was looking at had seven nice rooms, also on the firms papers, but when I went to the municipality's technical office only two rooms were registered.

Be careful here. Do not stress your investment. And ask around from several sources. About 900 properties end up at creditors every day in Italy, so there is no hurry at all. Perhaps wait couple of year as prices are going down.  Never buy illegally built. It may sound trustworthy as some creditors even offer loans for houses in this condition. But after the purchase, you can loose your home.

Sicily has not a set market value. If you plan to make buy something here in the future, start to follow the market now. Never pay the asking price, here it is the opposite, always lower...many times much lower.

Svenska

Att köpa på Sicilien är ganska intressant. Samma hem kan ha helt olika storlekar och priser beroende på fastighetsmäklare, eller som i detta fall (foto ovan) läggs huset ut två gånger från samma fastighetsföretag med helt olika information. Samma hem listas ofta av flera olika agenter.

För inte så länge sedan letade jag själv. Hittade ett hus nära staden på en trevlig kulle. Vi gick runt fastigheten och i slutet informerar de mig om att hälften av marken som huset är byggt på inte är de nuvarande ägarnas. Han tog land från grannen eftersom de bor långt borta och kommer inte att märka det (!!!). De informerade mig om att de kunde sänka priset ganska mycket på grund av detta. Ett annat hus jag tittade på hade sju fina rum, också på mäklarens papper, men när jag gick till kommunens tekniska kontor var bara två rum registrerade.

Var försiktig här. Stressa inte din investering. Och fråga från flera källor. Cirka 900 fastigheter hamnar hos kreditgivare varje dag i Italien, så det är ingen brådska alls. Vänta kanske ett par år då priserna sjunker. Köp aldrig olagligt byggt. Det kan låta pålitligt eftersom vissa borgenärer till och med erbjuder lån för hus i detta tillstånd. Men efter köpet kan du förlora ditt hem.

Sicilien har inte ett fastställt marknadsvärde. Om du planerar att köpa något här i framtiden, börja följa marknaden nu. Betala aldrig begärt pris, här är det tvärtom, alltid lägre pris...ibland också mycket lägre.

I live in a very nice location. It is actually vacation apartments and we are only four living here the whole year around. Eleven months we live in total harmony and silence until August comes. That is the worst month here in Sicily in all ways, especially in the tourist areas. It is me, a german neighbor, landlord and one more man. Landlord is the best; he fixes and do many things and the solo man helps out much as they both are home most of the days. Landlord want to rent to foreigners as he knows we pay the rent in time and also other bills. I just mentioned to him I have to do the reguar check-up for my car, and when I came back home he had already reserved a time for me at the mechanic. The other solo man I call "the night owl" as he has "occhi da per tutto", meaning he sees and knows everything that is going on in the area. During summer when I was not home much, the others asked him about my where abouts and he informed them that "Johanna is alive. She came home around 4 am and left home by 7:30 am again." Even if I was supposed to live here just for couple of months while buying myself a home, I can not leave because I like it here and feel safe.

20150914_150758

Svenska

Jag bor på en mycket trevlig plats. Det är faktiskt semesterlägenheter och vi är bara fyra som bor här hela året runt. Elva månader lever vi i total harmoni och tystnad fram tills augusti kommer. Det är den värsta månaden här på Sicilien på alla sätt, särskilt i turistområdena. Det är jag, en tysk granne, hyresvärden och en till man. Hyresvärden är bäst; han fixar och gör många saker och solo mannen hjälper till mycket då båda är hemma större delen av dagarna. Hyresvärden vill hyra ut till utlänningar eftersom han vet att vi betalar hyran i tid och även andra räkningar. Jag nämnde att jag måste besikta min bil, och när jag kom tillbaka hem hade han redan bokat en tid för mig. Den andra solo mannen kallar jag "nattugglan", då han har "occhi da per tutto", vilket innebär att han ser och hör allt som pågår i området. Under sommaren när jag inte var hemma mycket, frågade de andra honom om vart jag håller hus och han informerade dem om att "Johanna lever. Hon kom hem runt 04:00 och lämnade hemmet 07:30 igen." Även om jag skulle bo här bara för några månader för att finna ett hem att köpa, kan jag inte låta bli att stanna eftersom jag gillar att bo här och känner mig trygg.

So one of the owners has a bad habit to enter my habitat when I am gone, so instead of confronting the situation, which will not lead anywhere anyway, I bought some extra locks for the door to they can not enter with the extra key. It is an old baroque building with tree doors so it was easy to mount it. They do not enter to be evil or steal something, they enter because they are just so damn curious. My neighbor told me how to solve this issue, then I placed these people in the "little world" archive and forget all about it. Will stay here just as long I have bought my own place. Looking.

Svenska

en av ägarna har en dålig vana att ta sig in mitt boende när jag är borta, så istället för att konfrontera situationen, vilket inte kommer att leda någonstans ändå, köpte jag några extra lås för dörren så att de inte kan komma in med extra nyckel. Det är en gammal barockbyggnad med trädörrar så det var lätt att montera dem. De går inte in för att vara elaka eller stjäla något, de går in för att de bara är så jävla nyfikna. Min granne berättade för mig hur man kan lösa det här problemet, sen placerade jag dessa människor i "lilla värld"- arkivet och glömde allt om det. Kommer att stanna här länge jag har köpt mitt eget hem. Letar.

20150315_174544

So after the two week trip all over Europe, when we came home we found some pests in our home, especially in the kitchen and have had a long battle to finally get rid of them. That is one negative side to live in a residence with many families. Homes look clean on the outside, but just by opening one wardrobe door you find a total mess in many sicilian homes. I have made a signal in the palace that we have an issue to solve, but it is waste of time as no sicilian house wife will ever admit that there is a problem in their homes. Saying that there is an issue in our homes is like swearing in church. Not even when last year when a neighbor shook their bedding and a cockroach flew in to our home from their home. I tried to talk about it, but every housewife just turned away their head and did not listen. Same with mold in houses, they just paint it over every year. Black or green does not matter, but with some paint on it you can pretend at least some time it is not there. Nothing really get fixed ever in a permanent way. Blah! So we have secured our home now and sprayed all lists, windows and doors. It seems to be working.

And my situtation with the female gang has calmed down as hubby now took care of it! Peace and calm. And hopefully it will remain so until my next trip. Remains to be seen.

Svenska

Så efter två veckors resande över hela Europa, när vi kom hem hittade vi några skadedjur i vårt hem, speciellt i köket och har haft en lång kamp för att äntligen bli av med dem. Det är en negativ sida att bo i en bostad med många familjer. Hemmen ser rena på utsidan, men bara genom att öppna en garderobsdörr ser du en hemsk röra i många sicilianska hem. Jag har gjort en signal i palatset att vi har ett problem att lösa, men det är slöseri med tid eftersom ingen siciliansk hemmafru kommer någonsin att erkänna att det finns ett problem i deras hem. Att säga att det finns ett problem i våra hem är som att svära i kyrkan. Inte ens förra året när en granne skakade sina sängkläder och en kackerlacka flög in till vårt hem från sitt hem. Jag försökte prata om det, men varje hemmafru vände bara bort huvudet och lyssnade inte. Samma med mögel i hus, de bara målar över det varje år. Svart eller grönt mögel spelar ingen roll, men med lite färg på det kan du låtsas åtminstone en liten att att det inte finns där. Ingenting blir någonsin fixat på ett permanent sätt. Blah! Så vi har säkrat vårat hem nu och besprutat alla lister, fönster och dörrar. Det verkar fungera.

Och min situation med det kvinnliga gänget har lugnat sig, fästmannen tog hand om det! Lugn och ro. Och förhoppningsvis kommer det att förbli tills min nästa resa. Återstår att se.

Such a joy to wake up and see that the chilli plant is giving results. The first chilli fruit from seeds we used from a dried chilli. We planted them all, about 30-40 seeds, watered every evening, put the pot in a sunny place and it started to grow quite fast.

We have also started a project to make a boring terrace to a fun terrace by painting all the ceramic pots in different colors. More pics to come when all is done.

Svenska

En sådan glädje att vakna upp och se att chili projektet ger resultat. Den första chili frukten från frön som vi använde från en torkad chili. Vi planterade dem alla, ca 30-40 frön, vattnade varje kväll, placerade krukan en solig plats och det började växa ganska snabbt.

Vi har också startat ett projekt för att göra en tråkig terrass till en rolig terrass genom att måla alla keramik krukor i olika färger. Fler bilder att komma när allt är klart.
P1130243P1130251