Tag Archives: Ignorance

Fires during the summer happens everyday and planes going back and forth to get water from the sea is a common sight these days. Most fires are started by the locals here as many do not understand that the soil is very dry and fires also moves under the soil and can start in totally different part later even if you extinguish the fire. People throw out their cigarettes from the car and creates fires by the roads and people burn their soils under high risk periods of the year. Last year we had to start a fight with our neighbor to make him understand that we do not want him to burn his soil during the summer time as he can not control the fire. We had to threat him with a police report to make him stop. This year he has not started a fire....yet.

Svenska

Bränder under sommaren händer varje dag och flygplan som går fram och tillbaka för att ta upp vatten från havet är en vanlig syn dessa dagar. De flesta bränder startas av lokalbefolkningen här, eftersom de inte förstår att marken är väldigt torr och bränderna rör sig också under jorden och kan börja på en helt annan plats senare även om du släcker elden. Människor slänger sina cigaretter från bilen som skapar bränder på vägarna, och människor bränner sina markar under höga riskperioder på året. Förra året var vi tvungna att bråka med vår granne för att få honom att förstå att vi inte vill att han ska bränna sin jord under sommartiden eftersom han inte kan kontrollera elden. Vi var tvungna att hota honom med en polisanmälan för att få honom att sluta. I år har han inte startat en eld .... än.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

In the same residence where we live there is a banking service and an ATM. Every month when government supports are paid to the people (pensions, social payments ecc) our street turns into a hell for 3 days. People stay in line already 03:00 to be the first at the cashier at 09:00. Then there is an ATM few knows how to use because they wait until the office opens and the cashier then makes a withdrawal. These days we can not even drive out from our home because the road is blocked by cars, even when there is a large parking spot for free just crossing the street. We have spoken several times with these people in a friendly way, but no one listens (it is the same people coming each month).

Last time I went out and started to take some photos of the cars parked all over. They asked me why I take photos. I said To put on the internet and show the whole world how ignorance looks like. We have less problems now.

Svenska

I samma hus där vi bor finns det en banktjänst och en bankomat. Varje månad när statliga stöden betalas ut till folket (pensioner, sociala avgifter ecc) förvandlas vår gata till ett helvete i 3 dagar. Folk står i kö redan 03:00 för att vara den första vid kassan. Sedan finns det en bankomat som få vet hur man använder eftersom de väntar tills kontoret öppnar och kassören gör sedan ett uttag. I dag kan vi inte ens köra ut från vårt hem eftersom vägen är blockerad av bilar, även då det finns en stor parkering gratis bara på andra sidan gatan. Vi har talat flera gånger med dessa människor på ett vänligt sätt, men ingen lyssnar (det är samma personer som kommer varje månad).
Förra gången jag gick ut och började att ta några bilder på bilar parkerade överallt. De frågade mig varför jag tar foton. Jag sade att Lägga ut på internet och visa hela världen hur ignorans ser ut. Vi har mindre problem nu.
20140605_102927

4 Comments

Last night around 2am hubby came home from work and said that there were people fighting on the road below our home and waking up the whole neighborhood screaming and shouting. He was about to call the police but they were just leaving. I told him that just minutes before he came home I threw some eggs on them, that is why they are leaving.
He laughed his ass off! People just stand in their balconies thinking that their presence somehow will scare them off. It won't!

Svenska

Igår kväll runt 02:00 kom mannen hem från jobbet och sa att det fanns människor som bråkar vägen nedanför vårt hem och väcker hela kvarteret med sitt skrik och bråk. Han var på väg att ringa polisen, men de var påväg att lämna området. Jag sa till honom att bara minuterna innan han kom hem kastade jag några ägg dem, det är därför de åker iväg.
Han fick ett gott skratt!
Folk bara står sina balkonger tänker att deras närvaro på något sätt kommer att skrämma bort dem. Det gör det inte!

Since living in Catania I have seen some of the famous classical sicilian issues and one was to get a new VAT number registered. I started to get very much delayed that also made some damages on my planned activity and got no assistance at the IRS in Catania. So I was also thinking about moving abroad to get all in order. By time I did figure out everything myself and managed to register the VAT online some time ago. Last visit to IRS office in Catania I decided to ask the IRS directors contact details and those I got with a ironic smile on their faces. I wrote an non-accusing e-mail to him explaining what has happened, names of people I met in the offices who refused to help me and said that there are sicilians in our countries who gets the service they have the right to get as EU citizens, and we have the same rights here in Sicily. I did not expect any answer back. But he did answer! Then I got to meet him and his colleague personally in their offices and they did explain in a very professional way how I have to proceed with the paperwork and also got good advices. Now I know what I have to do with present and planned activties and how to keep myself updated! Thank you!

Svenska

Sedan jag bott i Catania har jag sett några av de kända klassiska sicilianska problemen och ett var att få ett nytt momsnummer. Jag började bli väldigt mycket försenad som också skadade min planerade verksamhet och fick ingen assistans hos Skatteverket i Catania. Så jag funderade också på att flytta utomlands för att få allt i ordning. Men med tiden lyckades jag lista ut allt själv och lyckades registrera momsnumret på nätet för en tid sedan. Senaste besöket hos Skatteverket i Catania bad jag om direktörens kontaktuppgifter och de fick jag med ett ironiskt leende på deras ansikten. Jag skrev ett icke-anklagande e-post till honom som förklarade vad som hänt, namn på människorna jag träffat på kontoren som vägrade att hjälpa mig och sa att det finns sicilianarna i våra länder som får den service de har rätt att få som EU medborgare, och vi har samma rättigheter här på Sicilien. Jag förväntade mig inte något svar tillbaka. Men han svarade! Sen fick jag träffa honom och hans kollega personligen på sina kontor och de förklarade på ett mycket professionellt sätt hur jag måste fortsätta med pappersarbetet och fick också goda råd. Nu vet jag vad jag har att göra med nuvarande och planerade aktiviteter och hur jag kan hålla mig uppdaterad! Tack!

6 Comments

Religion is a hot topic in Sicily and I avoid to get into the discussions for two reasons: 1) Italians has two options in school, study catholicism or no religion at all. In Sweden we got an overview of the offers available. 2) Media only publish nice things about the church, not much scandals that we can read about in other countries media. This also limits many people because few speaks english and get news only in Italian. So they get just one side of the story.

To avoid discussions especially with women, as they are those who goes to church here, I said before that we are Protestants in Sweden, just as we wore before. But I have stopped to say it, to say things as they are, that we are a secular country but have a basic knowledge of different religions. And got better results as the news shocks many people and I rarely get more questions. I also answer today that I am an anti-theologist but I believe in a universal force, which I mean in a scientific way.

What I feel irritation over is that people try to push their believes on me. Send their kids to invite me to church as I have kindly explained that I will never ever adapt that organisation and why. Then when I have some questions about catholicism no one wants to answer. When I lived in Ragusa a priest kindly explained to me many the things church does and also said that many things they do in church are traditions and not always according to Bible teachings. And that was that. He did not try to blame me nor to convert me, he was also happy to be able to explain how things work. And I was happy to understand a bit more about the society.

What few people know is that I have been brought up in strict christianity and have actually read the bible several times and know exactly what the book says and seen so many verses going against eachother that the messages in the scriptures do not keep the so called truth intact. I can also compare what the priest says and what the Bible says. Strange thing is also that I have until this day never met a person here who actually reads the bible. I will remember the bible for the rest of my life even if I do not believe in it. People get surpriced when I pick up bible verses to answer their accusations.

To live in Sicily as a non believer works well, as there are many atheists here, they all do not say it officially and most atheists I meet are actually men.

For me religion is a political tool to keep people ignorant, but that is an opinion I keep to myself here. I never say it. I do respect believers, but why is it always so provocative when e.g. I do not believe? It is not about you...

Svenska

Religion är ett hett ämne på Sicilien och jag undviker att hamna i diskussionerna av två skäl: 1) italienarna har två alternativ i skolan, studera katolism eller ingen religion alls. I Sverige fick vi en översikt över de erbjudanden som finns tillgängliga. 2) Media publicerar bara trevliga saker om kyrkan, inte mycket skandaler som vi kan läsa om i andra länders media. Detta begränsar också många människor eftersom få talar engelska och får nyheter bara på italienska. Så de får bara en sida av historien.

För att undvika diskussioner speciellt med kvinnor, eftersom de är de som går till kyrkan här, sa jag innan att vi är protestanter i Sverige, precis som vi var tidigare. Men jag har slutat att säga det, och säger som det är, att vi är ett sekulärt land men har en grundläggande kunskap om olika religioner. Och fick bättre resultat nyheten chockar många människor och jag får sällan fler frågor. Jag svarar också i dag att jag är en anti-teolog men jag tror på en universell kraft, vilket jag menar ett vetenskapligt sätt.

Vad jag känner irritation över är att folk försöker trycka sin tro mig. Skickar sina barn att bjuda in mig till kyrkan, fast jag vänligt förklarat att jag aldrig någonsin kommer att ta mig an organisationen och varför. Sedan när jag har några frågor om katolismen vill ingen vill svara. När jag bodde i Ragusa förklarade en präst vänligt för mig många av sakerna kyrkan gör och sa också att många saker de gör i kyrkan är tradition och inte alltid enligt Bibelns läror. Och det var det. Han försökte inte att klandra mig eller att konvertera mig, han var också glad över att kunna förklara hur saker och ting fungerar. Och jag var glad att förstå lite mer om samhället.

Vad få vet är att jag har vuxit upp i strikt kristendom och har faktiskt läst Bibeln flera gånger och vet exakt vad boken säger och sett många verser som går emot varandra att meddelandena i skrifterna inte kan hålla den s.k. sanningen intakt. Jag kan också jämföra vad prästen säger och vad Bibeln säger. Konstigt är också att jag har tills denna dag aldrig träffat en person här som faktiskt läser bibeln. Jag kommer ihåg Bibeln för resten av mitt liv även om jag inte tror på den. Folk blir förvånade när jag plockar upp bibelverser för att svara på deras anklagelser.

Att leva på Sicilien som en icke troende fungerar bra, eftersom det finns många ateister här, alla säger inte det officiellt och de flesta ateister jag träffar är faktiskt män.

För mig är religionen ett politiskt verktyg för att hålla folk okunniga, men det är en åsikt jag håller för mig själv här. Jag säger aldrig det. Jag respekterar troende, men varför är det alltid provocerande när t.ex. jag inte är troende? Det handlar inte om dig...