Tag Archives: Immigrants

3 Comments

The police in Sicily has made a big investigation how immigration network is connected and has arrested a 35 year old tunis man who was the main profile selling tickets to immigrants for passing over to Sicily. Immigrants has paid between 2000 - 4500 USD each and this has made him a millionnare. The man is under arrest and money confiscated. Media showed his name and photes the police has collected during investigation.

Yesterday arrived also a boat from Syria with lawyers and engineers who have paid 4000 USD each to pass over the Mediterranean sea. They do not have any intentions to stay in Sicily, the plan is to live at their relatives in Germany, Sweden and Finland as they have enough money to provide for themselves.

An immigrant woman got gang raped by other male immigrants some days ago in a refugee facility. All men are arrested. Penalties in Italy are quite high.

Svenska

Polisen på Sicilien har gjort en stor undersökning om hur invandringens nätverk är anslutet och har gripit en 35-årig tunisisk man som var den främsta profilen att sälja biljetter till invandrare för att passera över till Sicilien. Invandrare har betalat mellan USD 2000 - 4500  vardera och det har gjort honom till miljonär. Mannen är anhållen och mycket av pengarna konfiskerats. Media gick ut med namn och bilder på mannen som hållits under uppsikt en längre tid.
Igår kom även en båt från Syrien med jurister och ingenjörer som har betalat 4000 dollar vardera för att passera över Medelhavet. De har inte några planer på att bo på Sicilien planen är att bo hos sina släktingar i Tyskland, Sverige och Finland eftersom de har tillräckligt med pengar för att försörja sig.
En invandrande kvinna blev utsatt för gruppvåldtäkt av andra manliga invandrare några dagar sedan i en flykting anläggning. Alla män arresterades. Påföljderna i Italien är ganska hårda.

I guess many have heard the tragic news from Lampedusa already, where 127 immigrants were found dead crossing the sea to reach Europe. 200 are missing in the sea and about 200 are saved. Many people react with horror, but this is something that has been going on for years and years and thousands of people are already dead. The difference is that now it happened to many immigrants in one day. The day before 13 bodies were found and no reaction. That is the difference.

The region of Sicily and sicilians do what they can, and they do a good job with the little money municipalities get from local taxes as the italian government do not support Sicily with public money as they do for north italian municipalities. Infact now the region of Sicily will project a graveyard only for dead immigrants so they can at least rest in peace.

About 10 boats a day comes here, about 1000-2000 people a day what the police knows about. The situation has been out of control for years. Sicilians donate with foods, clothes and toys for children. Some even give shelter in their homes and some even offer a job for new immigrants. There are shelters here where immigrants are taken, they even get some money to buy necessary things. But the flow is many times too much to bare and there ain't room for everybody.

Sicily is a passage island, many move on to France because of the language or because they have relatives there, and to Belgium and Scandinavia for the generous social support. As they said in italian news there are three types of immigrants: economical, social and those who really are in need. It is those who really are in need who we should focus on. An immigrant in need does not come with a flight, they come with these dangerous wooden boats and risk their lives and they have left the terrible refugee camps UN has set up.

Italian government and EU are right to be critisized, because they have known about this situation for many years and left Sicily and south Italian coast to handle the mess by themselves. Infact the mayor of Lampedusa has been in Bruxelles several times to inform that the Mediterranean sea has become a Sea of Dead.

I lived in the south coast for 3,5 years, and during the early morning or evening walks on the beach you can see these boats coming or immigrants hiding e.g under the fisherman boats. Then they run into the greenhouses to hide so they do not get taken away by the police. Nights when you drive the small roads from e.g. Ragusa to the beach villages you can see people walking up north if they do not manage to hide before you pass. And never during these 4,5 years have I met anyone here talking bad about these people. I have met quite alot of humanity and also that our governments are to blame creating wars in these countries and then these people try to find a better life coming here.

There are also street rumours that an EU sea police is actually gunning down these boats in the sea (street rumours are many times true). And it is a fact that Malta coast police stop the immigrants in the sea and force them to turn to Italy.

For more information please Google. Keywords: Immigrati or Immigrants, Lampedusa, Malta, Sicily

Svenska

Jag antar att många har hört den tragiska nyheten från Lampedusa redan, där 127 invandrare hittades döda då de korsat havet för att nå Europa. 200 saknas i havet och cirka 200 har räddats. Många människor reagerar med skräck, men det är något som har pågått i åratal och tusentals människor är redan döda. Skillnaden är att det nu drabbade många invandrare på en dag. Dagen innan hittades 13 kroppar och ingen reaktion. Det är skillnaden.

Siciliansk regionen och sicilianare gör vad de kan, och de gör ett bra jobb med de lite pengar kommunerna får från lokala skatter eftersom den italienska regeringen inte stödjer Sicilien med offentliga pengar som de gör för norditalienska kommuner. Faktum är att regionen nu kommer att projicera en kyrkogård endast för döda invandrare så att de kan iallafall vila i frid.

Cirka 10 båtar om dagen kommer hit, cirka 1000-2000 personer per dag vad polisen vet om. Situationen har varit utom kontroll i flera år. Sicilianare donerar med livsmedel, kläder och leksaker för barn. Vissa ger även skydd i sina hem och en del erbjuder även ett jobb för nya invandrare. Det finns anläggningar där invandrare tas in, de får även lite pengar för att köpa nödvändiga saker. Men flödet är många gånger för mycket att hantera och det finns inte plats för alla.

Sicilien är en passage ö, många flyttar till Frankrike på grund av språket eller för att de har släktingar där, och till Belgien och Skandinavien för det generösa sociala stödet. Som de sa i italienska nyheterna så finns det tre typer av invandrare: ekonomisk, social och de som verkligen är i behov. Det är de som verkligen är i behov som vi bör fokusera på. En invandrare i behov kommer inte med ett flyg, de kommer med dessa farliga träbåtar och riskerar sina liv och de har lämnat de fruktansvärda flyktingläger FN har inrättat.

Italiens regering och EU ska med all rätt kritiseras, eftersom de har vetat om denna situation i många år och lämnat Sicilien och södra Italiens kust att hantera röran själva. Faktum är att borgmästaren i Lampedusa har varit i Bruxelles flera gånger för att informera om att Medelhavet har blivit ett Hav av Döda.

Jag bodde vid den södra kusten i 3,5 år, och under tidiga morgon- eller kvällspromenaden på stranden kan du se dessa båtar som kommer eller invandrare som gömmer sig t.ex. under fiskarnas båtar. Sedan springer de in i växthusen för att gömma sig så att de inte tas bort av polisen. Nätterna när du kör småvägar från t.ex. Ragusa till strandbyarna kan du se människor gå upp norrut om de inte lyckas gömma sig innan du passerar. Och aldrig under dessa 4,5 år har jag träffat någon här som talar illa om dessa människor. Jag har träffat ganska mycket medmänsklighet och även ord att våra regeringar är att skylla som skapa krig i dessa länder och sedan försöker dessa människor hitta ett bättre liv i våra länder.

Det finns också gaturykten om att ett EUs havspolis faktiskt sänker ner dessa båtar i havet (gatrykten är många gånger sant). Och det är ett faktum att Maltas kustpolis stoppar invandrare redan i havet och tvingar dem att vända sig till Italien.

För mer information vänligen Googla. Nyckelord: Immigrati eller Immigrants, Lampedusa, Malta, Sicily

1 Comment

A couple in south Sicily want to give away their two month old baby, because they do not have economy to keep the baby.

13 immigrants were found dead by the coast in Scoglitti, south Sicily.

Svenska

Ett par i södra Sicilien vill ge bort sia två månader gammal baby, eftersom de inte har ekonomi att behålla barnet.

13 flyktingar hittades döda vid kusten i Scoglitti, södra Sicilien.