Tag Archives: Italy

Leave a reply

Two women lunching and in came this cake we did not order with restaurant owner saying "Congratulations!". Both looking at each other thinking "What the heck. No one of us has celebration day today!!??" So we started to eat and my friend said the word "Mimosa" and then remembered it is Womens Day today. In Italy women get Mimosa flowers this day.
Well, we both agreed that we have Womens Day everyday and this day for us was a wednesday with free cake.

Svenska

Två kvinnor lunchar och i kom denna kakan vi inte hade beställt med en restaurangägare säger "Grattis!". Vi båda tittar på varandra tänkandes "Vad sjutton. Ingen av oss har fest dag idag !! ??" Så vi började att äta och min vän sa ordet "Mimosa" och sedan kom ihåg att det är kvinnodagen i dag. I Italien får kvinnor Mimosa blommor denna dag.
Tja, vi var båda överens om att vi har kvinnodag varje dag och denna dag för oss är en onsdag med gratis tårta.

Leave a reply

The carneval period in Italy is fun. Lots of events and parties and people really dress up. In Catania there are several parties arranged and this year we went to Jonica in Catania.Open wine bar and buffet was served.

Svenska

Karnevaltiden i Italien är riktigt skoj. Mycket händelser och fester där folk verkligen klär upp sig. I Catania arrangeras föertal fester och detta år gick till till Jonica i stan. Öppen vinbar och buffe serverades.

2 Comments

While preparing for a business trip to Berlin, to attend the world's largest fresh produce exhibition this week, I ordered new business cards. Very simple just with the most important information. The company in Catania said again that I should put my titles on the card as it is very important in Italy. And not only in Italy, also in France, Germany, parts of US and so on. I did that the first year in Italy but quickly noticed that people respect titles for wrong reasons, a title does not mean that the person automatically possess competence and here you can also buy your degree without attending any university. I also noticed that people started to act strange when you put Dottoressa o Direttrice on the card. Italy is a country where if you meet ten lawyers with a question, you receive twenty answers. Here also students who has not yet gratuated print business cards in advance with a title on. That how title fixed Italy is. During my years here few can measure with the competence from lawyers, accountants, notaries I can find in Scandinavia. Then in Scandinavia we do not use titles which I like very much. So I keep on working with my name and without the titles, I find it more positive that way. And I can live up to the description on my card.
20170121_130856_resized

Svenska

Samtidigt när jag nu förbereder mig för en affärsresa till Berlin, för att delta i världens största färskvaromässa denna vecka, beställde jag nya visitkort. Mycket enkelt bara med den viktigaste informationen. Företaget i Catania sa igen att jag skulle sätta mina titlar på kortet, eftersom det är mycket viktigt i Italien. Och inte bara i Italien, även i Frankrike, Tyskland, delar av USA och så vidare. Jag gjorde det första året i Italien men märkte snabbt att folk respekterar titlar för fel anledningar, en titel betyder inte att personen automatiskt besitter kompetens och här kan du också köpa din examen utan att behöva närvara vid något universitet. Jag märkte också att människorna började att agera konstigt när du sätter Dottoressa o Direttrice på kortet. Italien är ett land där om du träffar tio jurister med en fråga, får du tjugo svar. Det är mycket vanligt att studenter som än inte tagit examen gör visitkort med deras kommande titel på. Så fixerad är Italien med titlar. Under mina år här kan få mäta sig med kompetens från advokater, revisorer, notarier jag kan hitta i Skandinavien. Sedan använder vi inte i Skandinavien titlar, något jag gillar väldigt mycket. Så jag håller fast vid att arbeta med mitt namn och utan titlar, jag tycker att det är mer positivt på det sättet. Och jag kan leva upp till beskrivningen på mitt kort.

Leave a reply

The italian insurance system is perhaps the most fraudulent system in this country. Every insurance is expensive because this is one of the sectors all parts try to get that extra dime. I always look for the cheapest option and only pay fro RCA, which means only the basics to cover damages for third part. You can get lucky with good insurances if you are all very good friend with the agent or who deals with issues.

My car got damaged by my neighbour last year. He tried to intimidate me with his temper and size that the accident was my fault. It clearly was his and I screamed back at him everywhere he raised his voice. The insurance company finally put the blame on him. With accidents you have to be very careful as you are not allowed to move the items before the police comes to document how the accident may have happened and it is their final that counts very much in the version to the insurance company. DO NEVER MOVE YOUR THINGS EVEN IF IT BLOCKS THE TRAFFIC! My neighbor moved his car. The police was very angry at his behaviour as he even tried to make me look like a fool infront of the police. There are very prejudices againts people from east Europe here and my neighbor did not know I was from Scandinavia. So when police took my documents they told the man "that this woman come from one of the best countries in the world. And look at our country and your behaviour. It is easy to knoe who to believe." It is terrible this way they think, but this is the way it is here.

So then starts the insurance process. With all papers the company calls a controller and asks me to bring the car to a mechanic. Now it gets interesting. I calculated the damages to be maximum 500-600 euro. After ten days comes the controller from my insurance company and without my presence he and the mechanic calculates the damages to be 1200 euro. It was way too much. But in Italy it works often this way that perhaps the mechanic took 600 for work and 600 was given as black money to the controller from the insurance company. I was then sent a check of 1200 euro. I have to go to the postoffice to change it to money. Then go to the mechanic and give the cash for a receipt. This whole paperwork and get the car repaired took four weeks. It went faster than normal as I got also got a witness and many people back me up with their point of view. My neighbor had to move as so many were angry at him.

Never ever spend your money in advance. It is a very little chance you get them back. I recommend to just pay for the cheapest insurance and no extras. Please just take this as a recommendation, then of course you decide what to do.  It is also better to have insurances through your bank, as there you already have a personal connection.  Often you find the cheapest options online.

I got the recommendation to visit a doctor and ask the company for neck and back pains. Many do it here even if nothing happens. This way you can get your extra dime, 4000-7000 euro, for free. But then also the process takes much longer. I did not do it! Many thinks I am a fool.

20160523_110110_resized

The money I am taking to mechanic  // Pengahögen som ska till mekanikern

Svenska

Det italienska försäkringssystemet är kanske den mest bedrägliga systemet i det här landet. Varje försäkring är dyr eftersom det är en av de sektorerna som alla parter försöker få mjölkat extra ören. Jag ser alltid efter det billigaste alternativet och betalar bara RCA, vilket innebär endast grunderna för att täcka skador för tredje part. Du kan ha tur med bra försäkringar om du är mycket god vän med agenten eller den som sysslar med skadefrågor.

Min bil blev skadad av min granne förra året. Han försökte skrämma mig med sitt humör och storlek att olyckan var mitt fel. Det var helt klart hans fel och jag skrek tillbaka på honom överallt han höjde rösten. Försäkringsbolaget la slutligen skulden på honom. Med olyckor måste man vara mycket försiktig, det inte är tillåtet att flytta objekten innan polisen kommer för att dokumentera hur en olycka kan ha skett och det är deras sista ord som räknas mycket i versionen till försäkringsbolaget.  FLYTTA ALDRIG DINA ÄGODELAR ÄVEN OM DET BLOCKERAR TRAFIKEN! Min granne flyttade sin bil. Polisen var mycket arg på hans beteende när han försökte få mig att se ut som en dåre framför polisen. Det finns mycket fördomar mot människor från Östeuropa här och min granne visste inte att jag var från Skandinavien. Så när polisen tog mina handlingar sa de till mannen "att denna kvinna kommer från en av de bästa länderna i världen. Och titta på vårt land och ditt beteende. Det är lätt att bestämma vem man ska tro." Det är fruktansvärt detta sätt att tänka, men det är så det är.

Sen startar försäkringsprocessen och med alla papper kallar företaget en skadereglerare som ber mig ta bilen till en mekaniker. Nu blir det intressant. Jag beräknade skadorna vara maximalt 500-600 euro. Efter tio dagar kommer skaderegleraren från mitt försäkringsbolag och utan min närvaro beräknar han och mekanikern att skadorna kostar 1200 €. Det var alldeles för mycket. Men i Italien fungerar ofta på detta sätt att kanske mekanikern tog 600 för arbete och 600 gavs som svarta pengar till skaderegleraren från försäkringsbolagets check. Jag skickades sedan en check på € 1200. Jag måste gå till postkontoret för att lösa ut den till pengar. Gå sedan till mekanikern och ge pengar mot ett kvitto. Hela detta pappersarbete och få bilen reparerad tog fyra veckor. Det gick fortare då jag hade vittne, samt många som stödde min version. Min granne fick till slut flytta för så många var arg på honom.

Aldrig någons spendera egna pengar i förväg. Det är en mycket liten chans att du får dem tillbaka. Jag rekommenderar att bara betala för den billigaste försäkringen och inget extra. Vänligen bara ta detta som en rekommendation, då naturligtvis du bestämmer hur du ska göra. Det är också bättre att ha försäkringar via din bank, eftersom du redan har en personlig koppling. Ofta hittar du de billigaste alternativen på nätet.

Jag fick rekommendationen att besöka en läkare och be företaget ersättning för nack- och ryggsmärtor. Många gör det här, även om ingenting händer. På så sätt kan du få lite extra pengar, 4000-7000 euro, gratis. Men då blir också processen mycket mycket längre. Jag gjorde inte det! Många tycker att jag är en idiot.

Leave a reply

When you do not pay your bills in time, not much happens. I have been out for seven weeks and do not have to worry much if bills arrives and I am not there to pay then before end day. I just pay this electricity bill on monday even if last day was 10th December. If you do not pay in a long time, they just shut the electricity and when you pay the bills they put on the electricity. I like this about Italy.

In Sweden we have very difficult system. If I had received this bill in Sweden, it could have already been sent to a swedish governmental system kalled Kronofogden where you then owe money to the Government and plus interest and fees. So this bill could be by this time approximately 60 euros to pay. Then this sum increases as time goes by. In a year it can be 300 euro. So first years I called the swedish IRS regulary to check if there was un paid bills to avoid to get into the system. If you get registered at Kronofogden for un paid bills, it can ruin your life as a note will be there for atleast five years. If you are on the list you have difficulties with banks and buying a home or a car.

In Sweden we have a punishment and be-productive system. In Italy a stealing and talk-it-over system.

20170106_115742

När du inte betalar dina räkningar i tid, händer inte mycket mer. Jag har varit ute i sju veckor och behöver inte oroa mig mycket om räkningarna som anländer och för att jag inte är där för att betala före slutdatum. Jag betalar bara denna elräkning på måndag, även om sista dagen var 10 december. Om du inte betalar under en lång tid, så stänger de bara elen och när du betalar räkningarna sätter de på elen igen. Jag gillar det här systemet i Italien.

I Sverige har vi mycket svårt systemet. Om jag hade fått denna räkning i Sverige, kunde den ha redan sänts till Kronofogden där du sedan är skyldig pengar till regeringenen plus ränta och avgifter. Så denna räkning skulle kunna vara nu ca 60 euro att betala. Denna summa ökar med tiden. Under ett år kan det bli 300 €. Så första årenringde jag Skatteverket regelbundet för att kontrollera om det fanns obetalda räkningar för att undvika att hamna hos Kronofogden. Om du bli registrerad på Kronofogden för obetalade räkningar, kan det förstöra ditt liv då en notering kommer att vara där för minst fem år. Om du är på den listan får du problem med banker och köpa ett hem eller en bil.

I Sverige har vi ett straff- och "var produktiv" system. I Italien ett stjäla och snacka-om-det system.

Leave a reply

So when I was to buy my Vespa there was of course several changes, as it always is when you buy something in Italy. The first version I booked was not available anymore from the Piaggio factory, I got to know couple of days later.  I went back to the seller and asked what was wrong as this model is new for this year and I do not believe that they stopped producing the Vespa this quickly. So he said that the model is available, but I have to pay for another version that will cost me 500 euros more. I have to buy a Vespa with ABS as this is a new thing in Italy and the law says that no cars or any Vespas are allowed to be produced without ABS. This is a very new thing in Italy and it is the law, said the seller.

So I thought with my german neighbor what is this super new ABS in Italy now?. And as I can trust the seller I agreed to pay 500 euros more for this supernew thing. We sat in the car back home and both were silent, obviously thinking what this amazing new ABS thing is in Italy 2016. Then halfways we burst in to laughter as we finally understood that ABS is about the automatic break system we have had for two decades in Sweden and Germany.

In a country that is so opposite and may I kindly say delayed in many thing, you feel quite stupid sometimes.  But atleast we laugh and have stories to tell. Thank God I did not put the question on socials before our heads clicked.
antilock_braking_system-svg_

Så när jag skulle köpa min Vespa kom naturligtvis flera förändringar, eftersom det alltid är så när du köper något i Italien. Den första versionen jag bokat var inte tillgänglig längre från Piaggios fabrik, fick jag veta några dagar senare. Jag gick tillbaka till säljaren och frågade vad som var fel eftersom denna modell är ny för i år och jag tror inte att de slutat producera Vespan redan. Så han sade att modellen är tillgänglig, men jag måste betala för en annan version som kommer att kosta mig 500 euro mer. Jag måste köpa en Vespa med ABS eftersom detta är en ny sak i Italien och lagen säger att inga bilar eller några vespor får framställas utan ABS. Detta är en mycket ny sak i Italien och det är lagen, sade säljaren.

Så jag tänkte med min tyska granne vad denna super nya ABS nu är i Italien? jag kan lita på säljaren gick jag med på att betala 500 euro mer för denna supernya sak. Vi satt i bilen påväg hem och båda var tysta, naturligtvis funderandes över vad denna fantastiska nya ABS sak är i Italien 2016. Halvvägs sprack vi båda i gapskratt när vi äntligen förstått att ABS är det automatiska bromssystemet vi haft i två decennier i Sverige och Tyskland.

I ett land som är så motsatt och kan jag vänligt säga försenad i många saker, känner du helt enkelt korkad ibland. Men iallafall så skrattar vi och har historier att berätta. Tack och lov att jag inte ställde frågan på sociala nätverk innan våra huvuden klickade.

1 Comment

Rome is a city like a love story by itself. A weekend romance to visit now and then. To drink its wine, eat its Cacio e Pepe, admire its art and culture and dream your way into hundreds of years of history. Breath its dynamic air and observe the people from all around he world passing by. Here you find small shops where they make handmade bracelets and you can buy tailor made clothes that costs only one third compared to Sicily. A perfect city to love for couple of days, but then I have to set the city free....only to come back again and love it passionately again.

Once upon a time I lived here. Passed all places with memories of that time...

Svenska

Rom är en stad som en kärlekshistoria av sig självt. En helgromans att besöka då och då. Dricka dess vin, äta dens Cacio e Pepe, beundra dennes konst och kultur, och drömma sig in i hundratals år av historia. Andas dess dynamiska luft och observera folk från hela världen som passerar förbi. Här hittar du små butiker där de gör handgjorda armband och du kan köpa skräddarsydda kläder som kostar endast en tredjedel jämfört med Sicilien. En perfekt stad att älska för ett par dagar, men sen måste staden släppas fri...bara för att komma tillbaka igen och älska det passionerat igen.

En gång i tiden bodde jag här. Passerade alla platser med minnen....

IMG_3151IMG_3152IMG_3154IMG_3158IMG_3160IMG_3161IMG_3163IMG_3164IMG_3165IMG_3166IMG_3167IMG_3170IMG_3172

 

Leave a reply

Some time ago I was interviewed for Multicoolty Italia. They do an amazing job interviewing expats all around the world, but with main focus on foreigners in Italy. You find the interview in italian here:  La Mia Vita e' piu ricca oggi

Please like their page here: https://www.facebook.com/multicoolty.italia/?fref=ts

Translation in English

"Today my Life is Richer"

My name is Johanna, I come from Sweden but in my veins runs finnish blood. I'm in Italy, Sicily, since 2009. Self-employeed in the organic sector in agriculture and tourism. I'm preparing two new activities and also started writing books.
Why Italy?
I wanted a real challenge in life and Sicily seemed to be the right place. I'd say that I got what I asked for and even more. In Sicily, learned a lot about life seen from a different perspective and learned even more about myself. I chose Sicily because I saw Inspector Montalbano in Sweden and fell in love with the beautiful things I saw, the area of Ragusa! Then I moved there as a start.
What was it like to learn Italian?
Easy because the grammar is very similar to finnish. But I'll never speak perfect Italian because I speak different languages every day. I learned it myself: with the magazines that interest me and talking to people. Sicilians are great because they correct me if I'm wrong. So you learn quickly. Then it took me a bit 'of time to understand that here they speak Sicilian, which is very different from Italian. I was a bit' confused at first.
Do you think that speaking Italian living in Italy is important?
It's essential wherever you decide to live. Otherwise you never know how a country functions and you will always have problems if you don't understand people. Also for the respect of the new country you have to learn.
Which problems did you meet when you arrived in Italy?
Everything, because the system and the life in Sicily is totally the opposite from Sweden. It worries me to see that the local people don't want to know their rights and duties. Often we foreigners learn the system better, so you can also protect yourself against a corrupt system and know how to get around.
What do you like about Italy?
Here I learned to value things. In Sweden we have an incredible consumerism, buy and throw away. Here I learned the value of money and saving, because I saw true poverty. I like the people, they are very kind to us foreigners. I like the sun, the food, the Sicilian mountains and the rich history. Here I also started to appreciate Sweden and understand how lucky we are there. There you go blind because you live in the system and everything goes smoothly. Here I learned to fight, to defend myself, I lost my swedish naivity because the world is not as at home.
What do you don't like?
I don't like the church and the family system, two structures that destroy the person from the first day. I don't like ignorance, laziness and how people mistreat their own land, a land so beautiful. Here often lacks the grit, perhaps because of the "mammismo", children do not learn to fight the system nor to stand on their feet. Not everybody, but many.
What about the Italians?
The people are very kind to us foreigners. You laugh a lot with the Sicilians. When they trust, you begin to meet fantastic people. Very easy to work here with men. I didn't have "classical" problems so far and I don't think there will ever be. The Sicilians give you everything when they see you do something for their territory.
One thing that makes me tired is that people always want to give advice and sometimes men don't understand a No!! Ignorance and mammismo does so much damage. The phenomenon of the "Italian mama's boy" is famous all over the world, but I couldn't imagine so alarming. Double-sided, one side out and another behind and hidden. Difficult to have female friends here. I have only two after 7 years !! Often they not even greet. I believe that women learn that other women are rivals or something similar.
Have you ever had an experience of "racism" in Italy?
Only once I have heard a man complain about immigrants, but it's very rare in Sicily. Sicilians do much for immigrants and it's a shame that they are left alone. Against me ever, only some women give bad comments because they often think bad of us foreign women, but I don't consider it as real "racism". Only that they don't know what the world is like.
What surprises you about the Italian culture?
Ignorance towards the environment, neighbors and themselves. Parents teach their children that everything is the fault of politicians, so take away their hope for the future at the beginning. Then they see us foreigners do many things here and don't understand how it is possible.
True religions here are football and food. Still don't understand how you can eat so much: I once tried to eat as the Sicilians and will not do that again, it was an experience close to death.
Patience to the incorrectness in society. Why don't the people rebel? The Sicilians always want to help foreigners, this is a very nice thing.
What did you have to give up when you moved in Italy?
Ever ything in my life: the family is far away, good salary, house, career etc. But it was worth it, because the things that I know now, I would not have been able to learn otherwise. My life is richer today.
You feel "integrated" in Italian society?
Yes, immediately. It's easy to integrate into society. It all depends on yourself. You have to go out, be curious, the phone doesn't ring ... you have to make calls at the beginning. I'm a very open person, I get in touch with people wherever I go.
How has your lifestyle changed in Italy?
I live a very Scandinavian style, otherwise I'd go back in time. I put some things of Sicilian culture in my life: relax more, eat healthier, give time to people, greet the neighbors etc. The world circles even if I don't answer the phone. Here I learned lots of patience, because if the road is broken you go another day or do a longer ride. Here it doesn't work as in Sweden and if you live here to wait for a change, life will become very difficult. You have to take Sicily as it is and create your reality as you want.
Do you like italian food?
Sicilian cuisine is one of the best and healthiest in the world. The first year I gained almost 10 kg, but I was happy because I was too skinny before. I love to eat and I turn off the phone during lunch and dinner.
In Italy, do you eat Italian food or continue to eat the food from your country?
I eat foods from around the world. I grew up that way. Thanks to Ikea, and the Internet I can send things here. Then also my family and friends bring swedish foods.
What did you think of Italy and Italians before moving?
Now Italy is well known in the world, but Sicily was different. There isn't much information online. I didn't think so much, just threw myself in the system and in society. I took things as they came: good things and bad, then I made my way.
Do you think you will return to your country of origin?
Yes, at least half time. I'm working to be able to live in Sicily and also in Northern Europe. I want to do things for my country and I have a couple of ideas. Then I'd like to create a family and Scandinavia would be the place.
What do you miss most about your country?
A system that works. People smiling on the streets. Sweden doesn't lack anything and you can find anything you can imagine. I miss female friends and public offices who answer the phone. Cleanliness, respect for others and a strong people. Men with whom you can have an intelligent conversation without trying more ... not all are like that, but many. True love that isn't meant to "settle down well."
Which stereotype of Italians has been confirmed?
Hospitality, playful, great eaters. Difficult mother-in-laws, crazy I would say. Machismo ridiculous.
Do you think the multicultural society can exist?
Multiculturalism exists since the time of the vikings, we have always been great travelers. In Sicily passes and people living from around the world, since the times of the greeks Sicily was multicultural. Everybody has been and passed here. So, what more has to be done?
The modern model of multiculturalism they want to create now I don't think will work, because it has no human purpose, but only the interests of politicians and corporations. In Italy there are other things to be resolved before we talk about multiculturalism.
What is "multiculturalism" for you?
How was the ancient Rome; every religion/culture was next to each other and each one took care of their business. Then something very bad happened. In Sweden we had a nice multiculturalism only 10 years ago, but now we use ridiculous words as "racism" and "phobia" if officially you say that you don't support Islam. But things are changing. In multiculturalism everything must be told, criticized and respected ... otherwise it is not.
Multiculturalism exists in your country of origin?
Before yes, but today not entirely. If you want to know the modern trends and political intentions for the future it is good follow Sweden because from there begins all things new and crazyness. There you must live with a "cold head". We already have the third sex in the system and now trying to find new words to describe female masturbation. A country very interesting I think. You have to be very open.
Why are some Italians afraid of strangers?
If we talk about what is happening today, I do not think it's fear. They just want to protect their culture and origins, that is ok. The world is varied and colorful, that why it is nice. We can not say to a people to give up their native only to insert a new one. The new is welcome, but must live together with what already exists. Then with time everything will be adjusted without us having to force things, with respect and love, you can create many things.
What do you think of the relationship in the mixed couples?
For me it is very difficult here in Sicily. Many men / families are not accustomed to a woman to be independent, to have an opinion, who can repair the car and build a house, comes and goes as she wishes etc. For me it was very difficult, I left it and put focus on northern European. My experiences are not positive. They don't hate me as a person, but they don't know how to handle my freedom. In Sicily things are changing; young people have traveled and speaks English. They're often more open and "modern".
What differences are there between Swedish and Italian culture?
In almost all. Sicily already in general is different from Milan. Milan is more "German" while Sicily is still very "Arab". Scandinavia is seen as the best area in the world where to be born and grow up, and I agree. We're secular, but there's a lot of tolerance for other cultures and religions, in Sicily it's more difficult because for example the Vatican stops development. Here as a foreigner it's good to be in tourist areas because the locals are "accustomed".
Between Sicily and Scandinavia everything is different; as we talk, eat, think, how you do things, the environment, animals, family, respect, civility, men, women, traffic, the behavior ...
Drive through Catania and see how they park the car, and then go to Ikea and see cars in a perfect row. I always laugh about this. Everything depends of the "management".

 

Leave a reply

In Sicily we talk much about the crisis in Italy and how people suicide because they can not pay bills nor pay loans and increased taxes. It is a sad thing that people chooses that option instead of protesting. Hundreds of thousand of people has though won against banks for taking out illegal loan rates and other non agreed fees, and that is a positive sign. In north Italy over 400 has chosen suicide as the last option, but in Sicily only two people has committed suicide; one worker at Fiat when that fabric was closed and one man in Ragusa because he could not pay the 7,000 euro that was left to pay off family's home.

The reason for the low suicide rate in south can be explained that south has always been neglected of the Italian government and people are more united and used to handle crisis because the government is never present in the south. People do not trust the government nor are used to have any support from them. Government has chosen to invest much more in north Italy and northern population is used to have some kind of a governmental support. In south you do not have that. Somehow the neglect has also saved the south because the planned industrialization in south than has not made any success has not hit as hard here as in the industrialized north where the industry has a terrible crises to deal with.

Svenska

På Sicilien pratar vi mycket om krisen i Italien och hur människor tar självmord eftersom de inte kan betala räkningar eller betala lån och höjda skatter. Det är sorgligt att människor väljer det alternativet i stället för att protestera. Hundratusentals människor har även vunnit mot bankerna för att de tagit ut illegala låneräntor och andra icke överenskomna avgifter, och det är ett positivt tecken. I norra Italien har över 400 valt självmord som sista alternativ, men på Sicilien har endast två personer begått självmord; en arbetare på Fiat fabriken stängdes, och en man i Ragusa för att han inte kunde betala € 7000 som var kvar att betala av familjens hem.

Anledningen till den låga självmordsfrekvensen i söder kan förklaras att syd alltid försummats av den italienska regeringen och folket är mer enat och vana att hantera kriser, eftersom regeringen aldrig är närvarande i söder. Folk litar inte på regeringen eller väntar något stöd från dem. Regeringen har valt att investera mycket mer i norra Italien och norra populationen är vana att ha någon form av regeringsstöd. I söder har du inte det. På något sätt har försummelsen också sparat södern, eftersom den planerade industrialiseringen i södern inte har gjort någon succé och inte blivit drabbade lika hårt som i den industrialiserade norr där branschen har en fruktansvärd kris att hantera.