Tag Archives: Italy

One major problem in Italy is that people think that their rights finishes at the italian Codice Civile or by some small town judges decision and then their lives are destroyed. Sicilians rather trust a lawyers or commercialistas words than take time to study by themselves. So many times in the news e.g. you read about people who have paid double taxes and the municipality can not return the money because the money is used. Just recently in a north italian town many inhabitants has paid the IMU twice. They had already paid the IMU, but the municipality had by mistake sent out new IMU bill to pay and people paid because they were afraid of what may happen if they do not pay. So now the municipality can not refund the money because they have used the money and it will take a long time to solve this. So why pay if you already have paid? And divorced fathers who are not allowed to see their kids but still has to pay in full for kids and wife. Ruled by some small town judge. So sad.

Italian civil rights do not end in Italy, they end at the European Union court. This finnish mother is an excellent example when she 2009 won in EU over italian courts, who threw her out. This decision caused a rage in Italy where even italian politics screamed in TV wishing death for the EU judges and took the case back to EU court. Then she lost the second round. I am not sure how this has ended, but it seems that the case is still going. Article here: Human rights ruling against classroom crucifixes angers Italy. 

Italian companies and authorities uses threats and screams very often to people even if they do not have the right to demand payment (I have experiences of this). They do this because they know that majority of the population will pay and stay silent. And they know that the majority of the population do not know that their rights goes far outside italian borders.

One other classic local thing to do is to hide the problems under the carpet, pretend they do not exist and hope for the best.

Italy has also now an illegal government, it is not elected by the population but hurries to increase taxes and create new taxes.

Svenska

Ett stort problem i Italien är att folk tror att deras rättigheter slutar vid den italienska Codice Civile eller beslut gjorts av någon liten stadsdomare och deras liv förstörs. Sicilianare litar hellre på advokater eller commercialistas ord än att tar sig tid att studera på egen hand. Så många gånger läser man på nyheterna om människor som t.ex. har betalat dubbla skatter och kommunen inte kan betala tillbaka eftersom pengarna används. Nyligen i en nord italiensk stad har många invånare betalat IMU två gånger. De hade redan betalat IMU, men kommunen hade av misstag skickat ut ny IMU räkning att betala och folk betalade för att de var rädda för vad som kan hända om de inte betala . Så nu kan kommunen inte återbetala pengarna eftersom de har använt pengarna och det kommer att ta lång tid att lösa detta. Så varför betala om du redan har betalat? Och skilda fäder som inte har rätt att se sina barn, men ändå måste betala fullt ut för sin fru och sina barn. Beslutat av en småstads domare. Så tråkigt.

Italienska medborgerliga rättigheter stannar inte i Italien, de hamnar hos EU domstolen. Denna finska mamma är ett utmärkt exempel när hon 2009 i EU vann över italienska domstolarna, som hade kastat ut henne. Beslutet orsakade en ilska i Italien där även italienska politiker skrek i tv och önskade döden för EU domarna och tog ärendet till EU domstolen. Då förlorade hon den andra omgången. Jag är inte säker på hur denna historia är avslutad, men det verkar som att ärendet fortfarande pågår. Artikel här: Human rights ruling against classroom crucifixes angers Italy.


Italienska företag och myndigheter använder sig av hot och skriker väldigt ofta till människor, även om de inte har rätt att kräva betalning (har själv mycket erfarenhet av detta). De gör det därför att de vet att majoriteten av befolkningen kommer att betala och hålla tyst. Och de vet att större delen av befolkningen inte känner till att deras rättigheter går långt utanför italienska gränser.

En annan klassisk lokal sak att göra är att dölja problemen under mattan, låtsas att de inte finns och hoppas på det bästa.

Italien har nu också en illegal regering som inte är folkomvald, som är snabb med att öka och skapa nya skatter.

Feng Shui seems to be the new trend in Italy and in Sicily new Feng Shui consultants starts to pop up. They have made courses abroad, mostly in London, and now learning the population to create harmony in their homes and get rid of things. Here it is called "space cleaning".

bagua-feng-shui-colors

Bagua Feng Shui Colors from skepticblog.org

Svenska

Feng Shui verkar vara den nya trenden i Italien och på Sicilien börjar nya Feng Shui konsulter dyka upp. De har gjort kurser utomlands, främst i London, och lär nu befolkningen att skapa harmoni i sina hem och bli av med saker. Här kallas det "plats rengöring".

Please look at this page, https://www.facebook.com/thisisrealitalytoday , it is news in english of the protest "Italy Stops" that has been going on since 9th Dec. The italian population means business and the Gov. has backed atleast twice now. Please remember that the italian government is illegal, it is not elected by the people. Same as the Monti government that had to pack their bags, but Monti made himself a senator fast and italian tax payers has to pay him a golden salary for the rest of his life....he not doing a damn shit! Italian politicians paychecks are the highest in the world, 29,000 - 100,000 €/month plus benefits.

Svenska

Vänligen se på denna sidan, https://www.facebook.com/thisisrealitalytoday, där du finner nyheter på engelska om den italienska protesten "Italy Stops" som varit igång sedan 9:e Dec. Italienska folket menar allvar och regeringen har backat två gånger nu. Kom också ihåg att den italienska regeringen är olaglig, den är inte folkval. Precis som med Monti regeringen som fick packa sina väskor, men Monti var snabb och gjorde sig till senator fort och italienska skattebetalare får betala hans lön resten av hans liv....och han behöver inte göra ett skit! Politikerlönerna i Italien är de högsta i världen, spannet ligger på 29,000 - 100,000 € i månaden plus förmåner.

4 Comments

A new society group is growing fast in Italy, it is called the Neet Generation. Neet is from english Not in Education, Employment or Training. This group are young people between 15-27 years old who just do nothing, still lives home and have no intentions to work nor study. This group grew with 300,000 young people from last year and only 33% are looking to find some kind of activity. Even if this is a growing trend all over Europe, Italy is number one where this group increases the most. Worst is south Italy where 40% of the population under 35 years old just do nothing.

They also have an own name Bamboccioni. See norwegian Obos playing with this phenomena in a previous advertising campaign where adult children can not leave mothers home and care.

Svenska

En ny samhällsgrupp växer snabbt i Italien, de kallas Neet Generation. Neet är från engelska Not in Education, Employment or Training = Inte i arbete, sysselsättning eller utbildning. Denna grupp är ungdomar mellan 15-27 år som inte gör något, fortfarande bor hemma och inte har några avsikter att arbeta eller studera. Gruppen växte med 300.000 ungdomar från förra året och bara 33% funderar på att hitta någon form av aktivitet. Även om detta är en växande trend i hela Europa, är Italien nummer ett, där denna grupp ökar mest. Värst är södra Italien, där 40% av befolkningen under 35 år bara gör ingenting.

De har också ett eget namn Bamboccioni. Se norska Obos som leker med detta fenomen i en tidigare reklamkampanj där vuxna barn inte kan lämna mammas hem och vård.

2 Comments

It is a bit chaotic in Sicily now, both national protest that stops regular logistics and Etna is very active again and we got a small earthquake.

Svenska

Det är lite kaotiskt på Sicilien nu, både nationell protest som stoppar regelbundna logistik och Etna är mycket aktiv igen och vi fick en liten jordbävning.

Etna 004

Photo taken from our terass

In Sicily, like in most parts of Italy, the protests are on going and getting more and new ways. In Sicily protesters are hanging underwear all over the cities and throwing underwear on the leading politicians saying that this is what is left of your taxes, you have left us in our underwear! The protests seems to escalate in Italy and on official buildings you can read on the facades All you go home!, a message to politicians to pack their bags and go home! Some rumours and pictures are spreading on social neworks that a big tractor caravan is heading Rome. Below photoes from the underwear protest in Sicily.

PBS.itinfooggi.itSvenska

På Sicilien, liksom i de flesta delarna av Italien, får protesterna nya och fler vägar och sätt.. I Sicilien hänger demonstranter underkläder runt över städerna och kastar underkläder ledande politikerna sägandes att detta är vad som är kvar av era skatter, ni har lämnat oss i våra underkläder! Protesterna tycks eskalera i Italien och officiella byggnader kan du kan läsa på fasaderna Alla ni ska hem!, Ett budskap till politikerna att packa sina väskor och åka hem! Rykter och bilder sprids på sociala nätverk att en stor traktorkaravan är påväg mot Rom. Ovan bilder från underklädersprotesten på Sicilien.

Photos borrowed from: infooggi.it, palermo.blogsicilia.it

The situation in Torino has calmed down but now the protest has covered almost all Italy. Protesters even blocked the road to France for two hours. Berlusconi is back, Letta got somehow voted for more trust, and Alfanos threats seems to be worthless. In media everything is written as Forconi protest, but on the streets people are not talking about Forconi, they talk about the italian population; women, men and children.

I have not written so much about Forconi, because it is still not clear who are behind this. It is not sicilian agriculture.

Svenska

Situationen i Torino har lugnat ner sig, men nu protesten har nu täckt nästan hela Italien. Demonstranter blockerade även vägen till Frankrike i två timmar. Berlusconi är tillbaka, Letta fick på något sätt röster för mer förtroende, och Alfanos hot verkar vara värdelösa. I media skrivs allt som en Forconi protest, men på gatorna talar inte folk om Forconi, de talar om den italienska befolkningen; kvinnor, män och barn.
Jag har inte skrivit så mycket om Forconi, eftersom det fortfarande är oklart vem som ligger bakom det här. Det är inte sicilianska jordbruket.

5 Comments

If you like to find more information about the national protest, please search on Google and Youtube with keywords: Protest, 9 December 2013, Forconi - then Italy, Italia or/ and the name of specific city or region.

Below some photoes from the last 24 hours. Sources: popularresistance.org, reuters.com, racingpost.com

imagesitalyPitchfork-protest-Italy-Dec-2013A protester holds a sign that reads "Make room for us" during a protest at the Turin train station

 

2 Comments

Italy has started to boil and the center is in Torino where the protests has escalated and also got violent. Italians had enough now. It is though good that they did not block all the roads as the damage would only effect the italians themselves. The italian transport organisation has a political meeting this week, with Berlusconi, and Alfano was on TV last night warning the italians that the police will protect official buildings, but then on TV they showed many clips where the police has took off their helmets for solidarity and did not stop the protesters.

So is this a protest or a revolution seems to be seen. Logistics is rolling anyway, have not yet heard of any disturbing elements from the producers as we have goods going these days to north Europe from Sicily.

Italians deserves a much better government and a better system.

Svenska

Italien har börjat koka och centrum ligger i Torino, där protesterna har trappats upp och blivit också våldsamma. Italienarna har fått nog nu. Det är dock bra att de inte blockerar alla vägar eftersom skadan endast skulle påverka italienarna själva. Den italienska transportorganisationen har ett politiskt möte denna vecka, med Berlusconi, och Alfano var på TV igår kväll och varnade italienarna att polisen kommer att skydda offentliga byggnader, men sen TV visade de många klipp där polisen hade tagit av sina hjälmar för solidaritet och inte stoppade demonstranterna.
är detta en protest eller en revolution kommer vi att se. Logistiken rullar i alla fall, ännu inte hört talas om några störande element från producenterna eftersom vi har varor som går dessa dagar till norra Europa från Sicilien.
Italienarna förtjänar en mycket bättre regering och ett bättre system.