Tag Archives: Life

In these small sicilian towns, hidden between the mountains you find the sicilian lifestyle. Take a coffee and study the people. Seeing these old men in the Piazza and Tabacchaio corners talking and talking, surely about the same things they talked yesterday and last week...and life goes on.

Walking to the narrow streets meeting women talking to each other about Idda and Iddu (her and him) and other neighbor issues to be solved. Perhaps it wa someones birthday, or foreigners bought a house in the area, or baptism of grand kids...and life goes on.

Rent a car, drive around, take your time, drink that coffe in central Piazza...relax. People stare, they ask the cafe owner who these new comers are... And this is life! Not much has changed since the last century.

Svenska

I dessa små sicilianska städer, gömda mellan bergen hittar du den sicilianska livsstilen. Ta en kaffe och studera folket. Att se dessa gamla män i Piazzan och Tabacchaio hörnan prata och prata, säkert om samma saker som de pratade om igår pch förra veckan... och livet fortsätter.

Gå kring de smala gatorna där du möter kvinnor som pratar med varandra om Idda och Iddu (henne och honom) och andra grannfrågor som ska lösas. Kanske var det någons födelsedag, eller utlänningar köpte ett hus i området, eller dop för barnbarn ... och livet fortsätter.

Hyr en bil, kör runt, ta din tid, drick det där kaffet i centrala Piazzan ... koppla av. Människor stirrar, de frågar kaféägaren vem de här nykomnna är ... Och det här är livet! Inte mycket har förändrats sedan förra seklet.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Catania is a nice city to visit. I have lived there before for three years, but for living it is a very stressful city. I like to visit the city often instead. What I miss about Catania are all events and the great food. Yes, Catania has the best food in Sicily and also for a good price. When I visit Catania alone, I often eat at my favorite wine bar, it is a small alley just by the store Coin at via Etnea. I never remember to check the name.

Svenska

Catania är en trevlig stad att besöka. Jag har bott där tidigare i tre år, men för att bo, är det en mycket stressande stad. Jag tycker om att besöka staden ofta istället. Vad jag saknar från Catania är alla event och den goda maten. Ja, Catania har bästa maten på Sicilien och även för ett bra pris. När jag besöker Catania ensam, äter jag ofta på min favorit vinbar, det är i en liten gränd precis vid Coin butiken på via Etnea. Jag kommer aldrig ihåg att kolla namnet.

20160428_130435_resized 20160428_130933_resized

Sicily is drama. On stage, on TV, on the radio, on the streets....many and everywhere...Drama, Drama, Drama...So this is the latest Drama.

Mickey Mouse is responsable for apartments: renting them out and mantaining them, and some he owns. One day Daisy Duck moves in and became very good friends with Mickey Mouse because she could help him a lot with works and he could trust her with errands. Minnie Mouse, Mickeys wife, was not very found of that, but all worked well. Then moves in Magica de Hex and became fast friends with Daisy Duck, but Daisy felt that something was not quite right. And one day the day arrived when Magica de Hex told Mickey Mouse many bad things about Daisy Duck, and even Minnie Mouse confirmed. This created some tense relation between Daisy Duck and Mickey Mouse. Magica de Hex was clearly jealous of the fine friendship Daisy had with Mickey and started to try to help him out also, the problem was that she was not so handy. But she was also clever. To get Mickeys sympathy she often cried telling stories of her bad ex-men. So Mickey felt sad for her and started to help De Hex even economically and told her that she can stay in his apartment he does not use. He also told Minnie to help De Hex and they started to hang out every night and excluded Daisy Duck.

Then the day came when Daisy Duck had to leave abroad and already asked another person to go with her, because the drive was long. Just hours before packing comes Mickey Mouse and says that he wants to go with Daisy Duck, he will just call Minnie. The "other person" says that it is better that Mickey goes and off they went together abroad. Then after some time they came back. Mickey Mouse left Minnie Mouse and lives in the same apartment as Magica de Hex even if they are not a couple, because De Hex can't pay the rent and has nowhere to go, and this apartment is his and has no other place to go. Minnie Mouse has not been seen since then, and Mickey and Daisy are good friends again. And Magica De Hex is kept on comforting friendly distance.

The "other person" just enjoys the scenes not needing a TV for daily drama.

Svenska

Sicilien är drama. På scen, på TV, i radio, på gatorna .... många och överallt ... Drama, Drama, Drama ... Så det här är det senaste dramat.


Musse Pigg är ansvarig för lägenheter: hyr ut dem och underhåller dem, och några äger han. En dag flyttar Kajsa Anka in och blev mycket god vän med Musse Pigg,  för att hon kunde hjälpa honom en hel del med jobb och han kunde lita på henne med ärenden. Mimmi Pigg, Musses fru, var inte särskilt förtjust i det, men allt fungerade bra. Sedan flyttar Magica de Hex in och blev snabbt vän med Kajsa Anka, men Kajsa kände att något inte var helt rätt. Och så kom dagen när Magica de Hex berättade för Musse Pigg många dåliga saker om Kajsa Anka, och även Mimmi Pigg bekräftade detta. Detta skapade en spänd relation mellan Kajsa Anka och Musse Pigg. Magica de Hex var klart avundsjuk på den fina vänskap Kajsa hade med Musse och började försöka hjälpa honom också, problemet var att hon var inte så praktisk. Men hon var också smart. För att få Mussess sympati berättade hon ofta historier om hennes dåliga ex-män med gråten i halsen. Så Musse kände sympati för henne och började hjälpa De Hex även ekonomiskt och sa till henne att hon kan bo i hans lägenhet som används. Han berättade också för Minnie att hjälpa De Hex och de började att hänga ute varje kväll och uteslöt Kajsa. 

Sedan kom dagen då Kajsa Anka var tvungen att åka utomlands och redan bett "en annan person" att åka med henne, eftersom det var långt att köra. Bara timmar innan packning kommer Musse Pigg och säger att han vill åka med Kajsa Anka, han ska bara ringa Minnie. Den "andra personen" säger att det är bättre att Musse åker och iväg bar de utomlands. Sedan efter en viss tid de kom tillbaka. Musse Pigg lämnade Mimmi Pigg och bor i samma lägenhet som Magica de Hex även om de inte är ett par, eftersom De Hex inte kan betala hyran och har ingenstans att ta vägen. Då också lägenheten är hans och inte har någon annanstans att ta sig vägen heller. Minnie Mouse har inte setts sedan dess, och Musse och Daisy är goda vänner igen. Dock hålls Magica De Hex på bekvämt vänligt avstånd. 

Den "andra personen" bara åtnjuter scenerna och behöver inte en TV för daglig drama.

4 Comments

To this date I have lived in Catania for 2,5 years and the reason of moving here was to try a larger city in Sicily. We are moving back to Ragusa next year. Saying that I do not like Catania makes many people very mad because peoples identity lays in the city they live in, especially Catanesi and Palermitani because these cities are in somekind of conflict, but this is not a city for me. It has been good to live here because I have seen another side of Sicily, my view of Sicily has worsened. But plans to move back to Ragusa has started and we are looking for some land. The major difference between Catania and Ragusa is that life quality is much higher in Ragusa and the public offices works much better. I called the Ragusa technical office and got information immediately, while in Catania I have problems to even pay my taxes. Every meeting with public offices here ends with a threat to report them to get atleast minimum service. It is not worth to waste life time for these battles. Catania has nice clubs, great food and more to offer if you like shopping, but in the other hand I feel like going backwards in time because it is a dirty city, quite mean, unneccessary chaotic and more ancient mentally. But is it just one hour from Ragusa if we like to come he and go clubbing one night. So Ragusa, I hope to see you soon! 🙂

I understand now why people told me on my first year Sicily tour Beata tu, vivi a Ragusa! = Lucky you, living in Ragusa!

Svenska

Till detta datum har jag bott i Catania i 2,5 år och anledningen till att flytta hit var att prova en större stad på Sicilien. Vi flyttar tillbaka till Ragusa nästa år. Att säga att jag inte tycker om Catania gör många människor väldigt arga eftersom människorna har sin stolthet i staden de bor i och framförallt Cataneser och Palermitanare då dessa städer står i någonslags strid med varann, men det är inte en stad för mig. Det har varit bra att bo här eftersom jag har sett en annan sida av Sicilien, min syn på Sicilien har försämrats. Men planer på att flytta tillbaka till Ragusa har påbörjats och vi letar efter mark. Den stora skillnaden mellan Catania och Ragusa är att livskvaliteten är mycket högre i Ragusa och offentliga kontor fungerar mycket bättre. Jag ringde till tekniska kontoret i Ragusa och fick information omedelbart, medan i Catania har jag problem att till och med betala min skatt. Varje möte med offentliga kontor här avslutas med ett hot att anmäla dem för att få minst minimum av service. Det är inte värt att slösa livstid för dessa strider. Catania har fina klubbar, god mat och mycket mer att erbjuda om du gillar shopping, men å andra sidan känns det som att ha flyttat bakåt i tiden då staden är smutsig, ganska elak, onödigt kaotisk och antik mentalitet. Men är det bara en timme från Ragusa, så kan vi komma hit över en natt och gå på klubbar. Ragusa, jag hoppas att vi ses snart! 🙂

Jag har förstått nu varför de flesta jag träffade första året på min Sicilien resa sa Beata tu, vivi a Ragusa! = Lyckost dig som bor i Ragusa!

3 Comments

It is an interesting life living in two opposite cultures. You see swedes dreaming about the perfect sicilian life where la mamma is always a smiling person, father hard working and family stick together and they wish that swedes were more like that. And of course the illusion is not true. While sicilians dream about the perfect swedish system where the goverment gives you alot of money and serves the population with everyhting, and of course that illusion ain't true either. Somehow we are stuck in the thinking that life is better somewhere else than the life we have, and with these illusion we are never satisfied with our lives.

Svenska

Det är ett intressant liv att leva i två motsatta kulturer. Du ser svenskar som drömmer om det perfekta sicilianska familjelivet där La Mamma är alltid en leende person, far hårt arbetande och familjen håller ihop och de vill att svenskarna var mer så. Och naturligtvis är illusionen inte sann. Medan sicilianare drömmer om det perfekta svenska systemet där staten ger dig en massa pengar och tjänar befolkningen med allt, och naturligtvis är denna illusionen inte sann heller. På något sätt är vi fast i tänkandet att livet är bättre någon annanstans än det liv vi har, och med dessa illusioner blir vi aldrig nöjda med våra liv.

So what has happened lately in Sicily?

Well, some time ago a judge that works against the malavita found a bomb outside his home where his wife and children were present. Crocetta and the government went public with this right away and said that this will only increase their work against people like this.

About 1000 refugees as day comes to the sicilian west coast from Syria, also many women and children. Unfortunately also many bodies are found in the water or by the beaches where people spend their holiday. Sicily has reported this to EU several times, but not much more has happened that the Pope being at Lampedusa praying and some officials from Rome been here to look at this disaster. The mayor of Lampedusa has been to Bruxelles trying to get them to wake up.

Catania city is making a metro, there is one line since years. The ground is lava stone to they had to special order a bigger drill from China. 
--------------------------------------
Svenska

Så vad som hänt nyligen Sicilien?
 
För en tid sedan hittade en domare som arbetar mot malavita en bomb utanför hans hem där hans fru och barn var närvarande. Crocetta och regeringen gick ut offentligt med detta genast och sade att detta bara kommer att öka deras arbete mot personer som dessa.

Ca 1000 flyktingar om dagen kommer till Siciliens västkust från Syrien, även många kvinnor och barn. Tyvärr har även många kroppar hittas i vattnet eller stränderna där människor tillbringar sin semester. Sicilien har rapporterat detta till EU flera gånger, men inte mycket mer har hänt att påven besökt Lampedusa och bett, och några tjänstemän från Rom varit här för att titta på denna katastrof. Borgmästaren i Lampedusa har varit i Bruxelles i ett försök att få dem att vakna.
 
Catania stad gör en tunnelbana, det finns en linje sedan några år. Marken är lavasten de var tvungna att specialbeställa en större borr från Kina.

Love this scene

This couples car did not start and the wife just open the bonnet and started to fix things. Her husband seems to be very calm about this as he just stood there and watched her doing her thing. Many men passed by and felt of course the need to help out, but they did not solve anything and got silent and left.
After 15 minutes the issue was solved, she put down the bonnet, called her cat and they all went home to eat lunch. The street with men watching the scene....was silent.
Women like this are a dying breed.

Svenska

Älskar den här scenen
 

Denna pars bil startade inte och fru bara öppnade huven och började fixa saker. Hennes man verkade vara väldigt lugn om detta när han bara stod där och tittade på henne görandes sin grej. Många män gick förbi och kände naturligtvis behovet av att hjälpa till, men de kunde inte lösa någonting och blev tysta och gick iväg. Efter 15 minuter var problemet löst, hon fällde ner motorhuven, kallade på katten och alla gick hem för att äta lunch. Gatan med männen som betraktade händelsen...var tyst. 
Kvinnor som dessa är en döende ras.

Got an own contact person at Italian Chamber of Commerce, so consultants can not fool money. It is a big difference from "more or less 250-300 €" for fees, than the correct sum of 141,50€. A consultant has to know the job they are doing. Vague answers makes me back off immediately. 
This is also one key problem in Italy. Many people to not make their business to get informed. Consultants, lawyers etc know it and can easily fool money from people.
But when you go in with right information, they do their job correctly.
And never send in all info at once especially when you are creating a company, it is quite usual they steal others work to give a tip to a friend or family member.  

Alot of work that is consider only to be made by consultants, you can do yourself.
---------------------------------
Svenska

Fick en egen kontaktperson på italienska handelskammaren, konsulterna inte kan lura pengar. Det är en stor skillnad från "mer eller mindre 250-300 " för avgifter, än den korrekta summan av 141,50 . En konsult ska veta hur jobbet ska göras. Vaga svar gör att jag drar mig tillbaka omedelbart.
Detta är också ett centralt problem i Italien. Många människor bryr sig inte att söka information. Konsulter, advokater etc vet det och kan lätt lura pengar från folk.
Men när du går in med rätt information, de gör sitt jobb korrekt.
Och aldrig skicka in all information på en gång speciellt när du skapar ett nytt företag, det är ganska vanligt att de stjäl andra arbete för att ge ett tips till en vän eller familjemedlem.

 
Många arbeten som anses att endast konsulter kan göra, kan du göra själv.


So we got a gift. A vacuum cleaner even if we have said millions of times that we do not need one.
And it ain't small....you know those they use in hotels. Those big grey blue ones...
...yes, one of those.
E-bay next?
-----------------------
Svenska

Så vi fick en gåva. En dammsugare även om vi har sagt miljontals gånger att vi inte behöver en.
Och det är inte liten....du vet de som de använder i hotell. De stora grå blåa...
...ja, en av dem.
E-bay nästa?

Sicily is changing. It has changed so much from my first visit here 2007 and from the year I moved here 2009. It is a positive change with some hard times during the Lombardo era that made me seriously thinking of taking a small paus living half time abroad. But then a door opened and slowly things changes.
During the hard times here, and those times comes automatically wherever you live, I think about the young italian woman I read about a while ago. Her dream was to be an architect and got into an university to start her road. There she met a man and got pregnant. The man abandoned her and pressed her to make an abortion, but she did not want to. Her mother did not support her either, nor any other people too...just one classmate. She gave birth to the child, passed her exam, opened her own architect studio and was able to bring her child to work. Then child started school and things got a little bit easier.
When her studio started to go well, the man suddenly appeared in her life and wanted to be forgiven. He got forgiven, but she did not want to have him in her life. Her mother tried to push her to take him back, because that is the right thing to do she said.

When times get hard, I think about this and ask myself What is my fucking excuse. Get up and start moving!
This is also a classic example how things are changing from the old traditions to young brave women out there daring to take their own road despite that the closest world turns their back on them.
Love stories like this. I save them. Gives inspiration and strength!
----------------------------
Svenska

Sicilien förändras. Det har förändrats så mycket från mitt första besök här 2007 och från året jag flyttade hit 2009. Det är en positiv förändring med några hårda tider under Lombardo eran som fick mig allvarligt att fundera på en liten paus och bo halva tiden utomlands. Men då öppnades en dörr och långsamt förändras saker.
Under de tuffa tiderna här, och dessa tider kommer automatiskt oavsett var du bor, tänker jag på den unga italienska kvinnan jag läste om för ett tag sedan. Hennes dröm var att bli arkitekt och blev beviljad till ett universitet för att starta sin väg. Där träffade hon en man och blev gravid. Mannen övergav henne och pressade henne att göra abort, men hon ville inte. Hennes mor stödde inte henne heller, eller några andra människor heller...bara en klasskamrat. Hon födde barnet, passerade hennes examen, öppnade sin egen arkitekt studio och kunde ta med sitt barn till jobbet. barnet börjat skolan blev det lite enklare.
När hennes ateljé började gå bra, dök mannen plötsligt upp i hennes liv och ville bli förlåten. Han blev förlåten, men hon ville inte ha honom i sitt liv. Hennes mamma försökte pressa henne att ta honom tillbaka, eftersom det är enda rätta att göra, sade hon.

När tiderna blir svåra, tänker jag om detta och frågar mig själv Vad är min jävla ursäkt. Upp och hoppa!
Detta är också ett klassiskt exempel på hur saker och ting förändras från de gamla traditionerna till unga modiga kvinnor där ute som vågar gå sin egen väg, trots att den närmaste världen vänder ryggen emot dem.
Älskar historier som denna. Jag sparar dem. Ger inspiration och styrka!