Tag Archives: Life

Got an own contact person at Italian Chamber of Commerce, so consultants can not fool money. It is a big difference from "more or less 250-300 €" for fees, than the correct sum of 141,50€. A consultant has to know the job they are doing. Vague answers makes me back off immediately. 
This is also one key problem in Italy. Many people to not make their business to get informed. Consultants, lawyers etc know it and can easily fool money from people.
But when you go in with right information, they do their job correctly.
And never send in all info at once especially when you are creating a company, it is quite usual they steal others work to give a tip to a friend or family member.  

Alot of work that is consider only to be made by consultants, you can do yourself.
---------------------------------
Svenska

Fick en egen kontaktperson på italienska handelskammaren, konsulterna inte kan lura pengar. Det är en stor skillnad från "mer eller mindre 250-300 " för avgifter, än den korrekta summan av 141,50 . En konsult ska veta hur jobbet ska göras. Vaga svar gör att jag drar mig tillbaka omedelbart.
Detta är också ett centralt problem i Italien. Många människor bryr sig inte att söka information. Konsulter, advokater etc vet det och kan lätt lura pengar från folk.
Men när du går in med rätt information, de gör sitt jobb korrekt.
Och aldrig skicka in all information på en gång speciellt när du skapar ett nytt företag, det är ganska vanligt att de stjäl andra arbete för att ge ett tips till en vän eller familjemedlem.

 
Många arbeten som anses att endast konsulter kan göra, kan du göra själv.


So we got a gift. A vacuum cleaner even if we have said millions of times that we do not need one.
And it ain't small....you know those they use in hotels. Those big grey blue ones...
...yes, one of those.
E-bay next?
-----------------------
Svenska

Så vi fick en gåva. En dammsugare även om vi har sagt miljontals gånger att vi inte behöver en.
Och det är inte liten....du vet de som de använder i hotell. De stora grå blåa...
...ja, en av dem.
E-bay nästa?

Sicily is changing. It has changed so much from my first visit here 2007 and from the year I moved here 2009. It is a positive change with some hard times during the Lombardo era that made me seriously thinking of taking a small paus living half time abroad. But then a door opened and slowly things changes.
During the hard times here, and those times comes automatically wherever you live, I think about the young italian woman I read about a while ago. Her dream was to be an architect and got into an university to start her road. There she met a man and got pregnant. The man abandoned her and pressed her to make an abortion, but she did not want to. Her mother did not support her either, nor any other people too...just one classmate. She gave birth to the child, passed her exam, opened her own architect studio and was able to bring her child to work. Then child started school and things got a little bit easier.
When her studio started to go well, the man suddenly appeared in her life and wanted to be forgiven. He got forgiven, but she did not want to have him in her life. Her mother tried to push her to take him back, because that is the right thing to do she said.

When times get hard, I think about this and ask myself What is my fucking excuse. Get up and start moving!
This is also a classic example how things are changing from the old traditions to young brave women out there daring to take their own road despite that the closest world turns their back on them.
Love stories like this. I save them. Gives inspiration and strength!
----------------------------
Svenska

Sicilien förändras. Det har förändrats så mycket från mitt första besök här 2007 och från året jag flyttade hit 2009. Det är en positiv förändring med några hårda tider under Lombardo eran som fick mig allvarligt att fundera på en liten paus och bo halva tiden utomlands. Men då öppnades en dörr och långsamt förändras saker.
Under de tuffa tiderna här, och dessa tider kommer automatiskt oavsett var du bor, tänker jag på den unga italienska kvinnan jag läste om för ett tag sedan. Hennes dröm var att bli arkitekt och blev beviljad till ett universitet för att starta sin väg. Där träffade hon en man och blev gravid. Mannen övergav henne och pressade henne att göra abort, men hon ville inte. Hennes mor stödde inte henne heller, eller några andra människor heller...bara en klasskamrat. Hon födde barnet, passerade hennes examen, öppnade sin egen arkitekt studio och kunde ta med sitt barn till jobbet. barnet börjat skolan blev det lite enklare.
När hennes ateljé började gå bra, dök mannen plötsligt upp i hennes liv och ville bli förlåten. Han blev förlåten, men hon ville inte ha honom i sitt liv. Hennes mamma försökte pressa henne att ta honom tillbaka, eftersom det är enda rätta att göra, sade hon.

När tiderna blir svåra, tänker jag om detta och frågar mig själv Vad är min jävla ursäkt. Upp och hoppa!
Detta är också ett klassiskt exempel på hur saker och ting förändras från de gamla traditionerna till unga modiga kvinnor där ute som vågar gå sin egen väg, trots att den närmaste världen vänder ryggen emot dem.
Älskar historier som denna. Jag sparar dem. Ger inspiration och styrka!

My stay here was to make a total life change. The path with collecting material things and got higher and higher salary was not making me happier. Yes, it made me glad...but not happy.
In Sicily I have had the time to recover. Time to think. Time to find myself and see what I really want from life. I have never believed in heaven or hell, nor that a group of people is Gods chosen one and took this time to find out what I really believe in. And still I have been brought up in a very religious home (will write more about it when I am ready).
I want to thank Sicily for so many things. I have learned patience here, to appreciate the things I have, value human relations even more and value life. Became more economic. I have learned the importance of eating well and also take time off work to have time for life. The generosity sicilian suppliers have given me to learn all about my work, I can not find in many other places. Thank you!
I also want to thank all sicilians for amazing dialogues and the straight opinions they have thrown in my face to train myself to see in other perspectives and yes, The Whole World Is A Country. 
I know though that I would have never had the strength to do this trip if I would not have had the scandinavian basics to stand by myself and be individual. And have not been able to do this trip if I have not learned consideration and respect for humans, nature and animals.

By this post I guess I want to say that each culture has many richness to offer. Open your eyes and take the best of them.

Love....

------------------------------------
Svenska

Min vistelse här var att göra en total livsförändring. Vägen med att samla materiella ting och få högre och högre lön gjorde inte mig lyckligare. Ja, det gjorde mig glad...men inte lycklig.
På Sicilien har jag haft tid att återhämta mig. Tid att tänka. Tis att hitta mig själv och se vad jag egentligen vill ha ut av livet. Jag har aldrig trott på himlen eller helvetet, eller att en grupp människor är valt av gud och tog tid att ta reda på vad jag verkligen tror. Och ändå har jag växt upp i ett mycket religiöst hem (kommer skriva mer om det när jag är redo). 
Jag vill tacka Sicilien för många saker. Jag har lärt mig tålamod här, att uppskatta det jag har, värdera mänskliga relationer ännu mer och värdera livet. Blivit mer ekonomiskt. Jag har lärt mig vikten av att äta bra och även ta ledigt från jobbet för att ha tid för livet. Generositeten sicilianska leverantörer har gett mig att lära mig allt om mitt arbete, kan jag inte hitta på många andra ställen. Tack!
Jag vill också tacka alla sicilianare för fantastiska dialoger och de raka åsikter de har kastat i ansiktet för att träna mig att se i andra perspektiv och ja, Hela Världen Är Ett Land. 

Jag vet dock att jag aldrig skulle ha haft styrkan att göra denna resa om jag inte skulle ha haft de skandinaviska grunderna att stå själv och vara individuell. Och hade inte kunnat göra denna resa om jag inte lärt mig omtanke och respekt för människor, djur och natur.

Genom detta inlägg antar jag att jag vill säga att varje kultur har många rikedomar att erbjuda. Öppna ögonen och ta det bästa av dem.

Kärlek....

2 Comments

Alot of things has happened in Sicily lately. First there was the first Gay Pride festival in Palermo with over 30,000 participants. You can find some photos here.
The same week was also Taormina Film Festival, one of the oldest festivals. With guests like Russel Crowe and Meg Ryan. Unfortunately my favorite gangster, James Gandolfini, died in a heart attack in Rome after visiting the film festival. Article here.

17 politicians from the ex-sicilian government under Lombardo has been arrested and put it trial. During Lombardos time they have used money meant for unemployed on prostitutes, vacations and luxurious parties. Lombardo himself is in trial for mafia affairs.

Catanias metro plans are going forward very fast, everyday passing city center something new has happened and plans to build a metro in Palermo is also going on. In west Catania they are also building a car parking where work travellers can leave their car and take the fast line bus into the city. Catania city has launched three fast buslines that will take maximum 15 minutes to reach the city. They have their own lane.

Catania has also a new mayor that has already approved two big plans to freshen up the city, one is to make the Playa area to an attractive tourism destination.
------------------------
Svenska

Många saker har hänt på Sicilien nyligen. Först var det den första Gay Pride festivalen i Palermo med över 30.000 deltagare. Du kan hitta bilder här.

Samma vecka var också Taormina Film Festival, en av de äldsta festivalerna. Med gäster som Russel Crowe och Meg Ryan. Tyvärr dog min favorit gangster, James Gandolfini, i en hjärtattack i Rom efter att ha besökt filmfestivalen. Artikel här.
 
17 politiker från förra sicilianska regeringen Lombardo har gripits och satts i rättegång. Under Lombardos tid har de använt pengar avsedda för arbetslösa prostituerade, semesterresor och lyxiga fester. Lombardo själv är i rättegång för maffian affärer.
 
Catanias tunnelbaneplaner går mycket snabbt, dagliga passeger i centrum visar att något nytt hänt och det planeras att bygga en tunnelbana i Palermo också. I västra Catania byggs en parkering där arbetsresande kan lämna sin bil och ta den snabba busslinjen in till staden. Catania stad har lanserat tre snabba busslinjer som tar högst 15 minuter att nå centrum. De har sin egen fil.
 
Catania har också en ny borgmästare som redan har godkänt två stora planer på att fräscha upp staden, en är att göra Playa-området till ett attraktivt turistmål.

Many times I get the question of how the sicilian society is. Well, of course there are general things that can explain the society, but it is also a changing island with the older people still holding on to old rules and beliefs, and young people who wants to break free. The fine line we can draw at my generation, those above are still much the old Sicily and the younger are more modern, also with a more positive view of their future and wonderful island.
I found this sign by a church and it explains very well the ground of the society, it is Jesus saying "I am the path, the truth and life....without me you can not do anything". Well, the first part Jesus said but not the last part and those who do not read the Bible (have never met a catholic here that reads the Bible) believes the preasts words and think they are nothing without Jesus or someone else for that fact. These words are actually the basics of the sicilian society and effects it and peoples behaviour very much.

Svenska

Många gånger får jag frågan om hur det sicilianska samhället är. Jo, naturligtvis finns det generella saker som kan förklara samhället, men det är också en föränderlig ö med äldre människor som fortfarande håller fast vid gamla regler och tro, och de unga människorna som vill frigöra sig. Den fina linjen kan vi kan dra vid min generation, de ovan är fortfarande det gamla Sicilien och den yngre är mer modern, också med en mer positiv syn på sin framtid och deras underbara ö.
Jag hittade denna skylt vid en kyrka och den förklarar mycket väl grunden i samhället, det är Jesus som säger "Jag är vägen, sanningen och livet .... utan mig kan ni inte göra någonting". Jo, Jesus sade den första delen, men inte den sista och de som inte läser Bibeln (har aldrig träffat en katolik här som läser Bibeln) tror på prästens ord och tror att de är ingenting utan Jesus eller någon annan för den delen. Dessa ord är faktiskt grunderna i det sicilianska samhället och påverkar det och folks beteende väldigt mycket.

Some christian group has built an open church tent quite close to where I live and yesterday the priest was preaching that God will punish those who "live in lusts in life" like eating too much and sexual desires. Amen and Halleluja! And there I was in bed with 3 litres of ice cream watching Sex And The City. The contrast was hilarious! :))
-------------------------------------
Svenska

En kristen grupp har byggt ett öppet kyrktält ganska nära där jag bor och igår predikade prästen att Gud kommer att straffa dem som "lever i lustar i livet" som att äta för mycket och sexuella begär. Amen och Halleluja! Och där var jag i sängen med 3 liter glass tittandes på Sex and the City. Kontrasten var mycket lustig! :))


Marriage between a sicilian man and foreign woman is a growing trend. In Sicily mixed marriages are tripled last 15 years and in some areas so much that it's a quite common talk-about that some men even divorce their sicilian wife to marry a foreign woman. Total in Italy, men who already have a marriage and a family behind and leaves it for a foreign woman happens in 37.3% of cases in which he celebrates the second marriage. The lower the percentage of women that characterizes the phenomenon: to leave the family to a stranger, who then becomes the second husband, are 18.3%.  Italian men marry women mostly from EU countries (59%) or from the American continent.

Conflicts increase if there is a difference of religion, particularly between Muslims and Christians.

An important issue according to Eurispes are about the scams that are hiding behind mixed marriages, where often is to get italian citizenship. 79.3% (mostly women) of marriages was for marriage and over 30%  for a residence. The Italian Association Matrimonialisti estimates that every year, in Italy, 3000 weddings are for residential scams.

Sources: istat, la sicilia, Eurispes, the italian Acc. Matrimonialisti, blogs, local newspapers
---------------------------------------
Svenska

Äktenskap mellan en siciliansk man och utländsk kvinna är en växande trend. På Sicilien har blandäktenskap tredubblas de senaste 15 åren och i vissa områden så mycket att det är ett ganska vanligt prat-om att många män skiljer sig från sicilianska frun för att gifta sig med en utländsk kvinna. Totalt i Italien män som redan har ett äktenskap och en familj bakom sig och lämnar den för en utländsk kvinna, är 37,3% av fallen där han firar det andra äktenskapet. Lägre andel hos kvinnor som kännetecknar fenomenet, att lämna familjen för en främling, som blir den andra maken, är 18,3%. Italienska män gifter sig med kvinnor främst från EU-länder (59%) eller från den amerikanska kontinenten.

Konflikterna ökar om det finns en skillnad på religion, särskilt mellan muslimer och kristna.

En viktig fråga enligt Eurispes är de bedrägerier som gömmer sig bakom blandäktenskap, där det ofta handlar om att få italienskt medborgarskap. 79,3% (mestadels kvinnor) av äktenskapen var för äktenskap och över 30% för ett medborgarskap. Den italienska Föreningen Matrimonialisti uppskattar att varje år, i Italien, är 3000 bröllop för medborgarskapsbedrägerier.

Yesterday I ordered a home gym. I have been many times so close to death trying to work out on the streets of Catania, that I decided that I will not die the classic way, Jogger got hit by a car.
Got 20% discount and delivery next week.
Current mental situation: Walking around home missing Marina di Ragusa.
------------------------------
Svenska

Igår beställde jag ett hem gym. Jag har varit många gånger nära döden att försöka jogga på gatorna i Catania, så jag bestämde att inte det klassiska sättet, Joggare blev påkörd av en bil.
Fick 20% rabatt och leverans nästa vecka.
Nuvarande mentala situation: Promenerar runt hemma saknandes Marina di Ragusa.