Tag Archives: Living in Sicily

Five years in Sicily. It is not a sensational feeling anymore, it is just daily life these days as all the mountains and valleys are crossed and I have reached my goal here. I am not sure if I will stay or if I will go, I guess life will tell...but until then I stay here and keep doing things I have always wanted to do. My time here in Sicily has learnt me so much about life and I have faced the challenges I was looking for. It has in no way been easy, but it has been a very rich experience. I continue to explore this island, continue to write and I hope to find a new project to put my teeth in.

Italians and sicilians asks often how I can live in a country like Italy. I think it is quite sad to get that question. Yes, Scandinavia is one of the best areas in the world to born and grow up in (regardless how much foreign media wants to ruin that reputation), and with the life knowledge we get there we can practically live anywhere in the world and be free as individuals. But then it is good also for a Scandinavian to try another country to get some perspective of the world.
I like to live in Italy, but I do not adapt the whole system. There are actually two thing I dislike very much in Italy, and it is the family system and the church, because those two are the main issues in Italy and is like a cancer throughout the society. But the rest is actually totally ok and I like the people.
I can live in Italy because I have got a totally different start in life, a start that is hard to explain if you do not know anything about Scandinavia. And living a swedish lifestyle in Sicily (as in Rome) works perfectly well. Only time my life is hell is when I have to deal with sicilian family, but I can handle it quite well these days. I have no contact with them anymore, the easiest way because they will never respect your privacy how ever you ask them. Here you can not even hang curtains without having the family involved with advices that are so old fashion and may I say stupid. But the rest in Sicily I like.

It is five years now and if this place would be a shitty place, I would not stay here even one more day. I have learnt so much about life and myself here and have also very much Sicily to thank for that. I get the best from two cultures and feel blessed! Thank you!

Svenska

Fem år på Sicilien. Det är inte en sensationell känsla längre, det är bara det dagliga livet dessa dagar eftersom alla berg och dalar korsats och jag har nått mitt mål här. Jag är inte säker på om jag kommer att stanna eller om jag kommer att gå, jag antar att livet kommer med ett svar...men tills dess stannar jag här och fortsätter göra saker jag alltid velat göra. Min tid här på Sicilien har lärt mig så mycket om livet och jag har stått inför de utmaningar som jag letade efter. Det har inte på något sätt varit lätt, men det har varit en mycket rik erfarenhet. Jag fortsätter att utforska denna ö, fortsätter att skriva och jag hoppas att hitta ett nytt projekt att sätta mina tänder i.
Italienarna och sicilianarna frågar ofta hur jag kan leva i ett land som Italien. Jag tycker det är ganska tråkigt att få den frågan. Ja, Skandinavien är ett av de bästa områdena i världen att födas och växa upp i (oavsett hur mycket utländska medier vill förstöra det ryktet), och med livskunskapen vi får kan vi praktiskt taget bo var som helst i världen och vara fria som individer. Men då är det bra även för en skandinav att prova ett annat land för att få lite perspektiv på världen.
Jag tycker om att bo i Italien, men jag anpassar inte in i hela systemet. Det finns faktiskt två saker jag ogillar väldigt mycket i Italien, och det är familjesystemet och kyrka , eftersom de två är de mest skadligaste faktorerna i Italien och är som en cancer i hela samhället. Men resten är faktiskt helt ok och jag gillar folket.
Jag kan leva i Italien därför att jag har fått en helt annan start i livet, en start som är svårt att förklara om du inte vet något om Skandinavien. Och att leva en svensk livsstil på Sicilien (som i Rom) fungerar mycket väl. Endast gången livet förvandlas till ett helvete är när jag måste ha att göra med en siciliansk familj, men jag kan hantera det ganska bra i dessa dagar. Jag har ingen kontakt med dem längre, det enklaste sättet eftersom de aldrig kommer att respektera din integritet hur du än ber dem. Här du kan inte ens hänga gardiner utan att ha familjen involverad med råd som är så gammalmodiga och kan jag också säga korkade. Men resten på Sicilien gillar jag.

Det är fem år nu , och om denna plats skulle vara en hemsk plats, skulle jag inte stanna här en enda dag till. Jag har lärt mig så mycket om livet och mig själv här och har också mycket att tacka Sicilien för. Jag får det bästa från två kulturer och känner mig välsignad! Tack !

P1130140Why put the light fixture just by the beam? And it is also placed in the middle of the living room so you can not have a hanging lamp there either! We have to move it.

Svenska

Varför sätta lamp uttaget precis vid balken? Och den är också placerad i mitten av vardagsrummet så att du inte kan ha en hängande taklampa där heller! Vi måste flytta den.

Sicily is changing. It has changed so much from my first visit here 2007 and from the year I moved here 2009. It is a positive change with some hard times during the Lombardo era that made me seriously thinking of taking a small paus living half time abroad. But then a door opened and slowly things changes.
During the hard times here, and those times comes automatically wherever you live, I think about the young italian woman I read about a while ago. Her dream was to be an architect and got into an university to start her road. There she met a man and got pregnant. The man abandoned her and pressed her to make an abortion, but she did not want to. Her mother did not support her either, nor any other people too...just one classmate. She gave birth to the child, passed her exam, opened her own architect studio and was able to bring her child to work. Then child started school and things got a little bit easier.
When her studio started to go well, the man suddenly appeared in her life and wanted to be forgiven. He got forgiven, but she did not want to have him in her life. Her mother tried to push her to take him back, because that is the right thing to do she said.

When times get hard, I think about this and ask myself What is my fucking excuse. Get up and start moving!
This is also a classic example how things are changing from the old traditions to young brave women out there daring to take their own road despite that the closest world turns their back on them.
Love stories like this. I save them. Gives inspiration and strength!
----------------------------
Svenska

Sicilien förändras. Det har förändrats så mycket från mitt första besök här 2007 och från året jag flyttade hit 2009. Det är en positiv förändring med några hårda tider under Lombardo eran som fick mig allvarligt att fundera på en liten paus och bo halva tiden utomlands. Men då öppnades en dörr och långsamt förändras saker.
Under de tuffa tiderna här, och dessa tider kommer automatiskt oavsett var du bor, tänker jag på den unga italienska kvinnan jag läste om för ett tag sedan. Hennes dröm var att bli arkitekt och blev beviljad till ett universitet för att starta sin väg. Där träffade hon en man och blev gravid. Mannen övergav henne och pressade henne att göra abort, men hon ville inte. Hennes mor stödde inte henne heller, eller några andra människor heller...bara en klasskamrat. Hon födde barnet, passerade hennes examen, öppnade sin egen arkitekt studio och kunde ta med sitt barn till jobbet. barnet börjat skolan blev det lite enklare.
När hennes ateljé började gå bra, dök mannen plötsligt upp i hennes liv och ville bli förlåten. Han blev förlåten, men hon ville inte ha honom i sitt liv. Hennes mamma försökte pressa henne att ta honom tillbaka, eftersom det är enda rätta att göra, sade hon.

När tiderna blir svåra, tänker jag om detta och frågar mig själv Vad är min jävla ursäkt. Upp och hoppa!
Detta är också ett klassiskt exempel på hur saker och ting förändras från de gamla traditionerna till unga modiga kvinnor där ute som vågar gå sin egen väg, trots att den närmaste världen vänder ryggen emot dem.
Älskar historier som denna. Jag sparar dem. Ger inspiration och styrka!

Catania early nightlife yesterday. Catania has one of the best nightlife of all places I have been to. Street after street with bars and pubs and then many dancing places to choose from by the coastline during summer. Catania is also called the south Milano.
This is by the Piazza Teatro Bellini. Then just follow the crowd because the bar streets goes all the way to the area around Piazza Stesicoro.
----------------------------------
Svenska

Catanias tidiga nattliv igår. Catania har ett av de bästa nattlivet av alla ställen jag har varit på. Gata efter gata med barer och pubar och sedan många dansställen välja på vid kusten under sommaren. Catania kallas också det södra Milano.
Detta är vid Piazza Teatro Bellini. Sedan är det bara att följa folkmassan eftersom bargatorna går hela vägen till området kring Piazza Stesicoro.

My stay here was to make a total life change. The path with collecting material things and got higher and higher salary was not making me happier. Yes, it made me glad...but not happy.
In Sicily I have had the time to recover. Time to think. Time to find myself and see what I really want from life. I have never believed in heaven or hell, nor that a group of people is Gods chosen one and took this time to find out what I really believe in. And still I have been brought up in a very religious home (will write more about it when I am ready).
I want to thank Sicily for so many things. I have learned patience here, to appreciate the things I have, value human relations even more and value life. Became more economic. I have learned the importance of eating well and also take time off work to have time for life. The generosity sicilian suppliers have given me to learn all about my work, I can not find in many other places. Thank you!
I also want to thank all sicilians for amazing dialogues and the straight opinions they have thrown in my face to train myself to see in other perspectives and yes, The Whole World Is A Country. 
I know though that I would have never had the strength to do this trip if I would not have had the scandinavian basics to stand by myself and be individual. And have not been able to do this trip if I have not learned consideration and respect for humans, nature and animals.

By this post I guess I want to say that each culture has many richness to offer. Open your eyes and take the best of them.

Love....

------------------------------------
Svenska

Min vistelse här var att göra en total livsförändring. Vägen med att samla materiella ting och få högre och högre lön gjorde inte mig lyckligare. Ja, det gjorde mig glad...men inte lycklig.
På Sicilien har jag haft tid att återhämta mig. Tid att tänka. Tis att hitta mig själv och se vad jag egentligen vill ha ut av livet. Jag har aldrig trott på himlen eller helvetet, eller att en grupp människor är valt av gud och tog tid att ta reda på vad jag verkligen tror. Och ändå har jag växt upp i ett mycket religiöst hem (kommer skriva mer om det när jag är redo). 
Jag vill tacka Sicilien för många saker. Jag har lärt mig tålamod här, att uppskatta det jag har, värdera mänskliga relationer ännu mer och värdera livet. Blivit mer ekonomiskt. Jag har lärt mig vikten av att äta bra och även ta ledigt från jobbet för att ha tid för livet. Generositeten sicilianska leverantörer har gett mig att lära mig allt om mitt arbete, kan jag inte hitta på många andra ställen. Tack!
Jag vill också tacka alla sicilianare för fantastiska dialoger och de raka åsikter de har kastat i ansiktet för att träna mig att se i andra perspektiv och ja, Hela Världen Är Ett Land. 

Jag vet dock att jag aldrig skulle ha haft styrkan att göra denna resa om jag inte skulle ha haft de skandinaviska grunderna att stå själv och vara individuell. Och hade inte kunnat göra denna resa om jag inte lärt mig omtanke och respekt för människor, djur och natur.

Genom detta inlägg antar jag att jag vill säga att varje kultur har många rikedomar att erbjuda. Öppna ögonen och ta det bästa av dem.

Kärlek....

Many times I get the question of how the sicilian society is. Well, of course there are general things that can explain the society, but it is also a changing island with the older people still holding on to old rules and beliefs, and young people who wants to break free. The fine line we can draw at my generation, those above are still much the old Sicily and the younger are more modern, also with a more positive view of their future and wonderful island.
I found this sign by a church and it explains very well the ground of the society, it is Jesus saying "I am the path, the truth and life....without me you can not do anything". Well, the first part Jesus said but not the last part and those who do not read the Bible (have never met a catholic here that reads the Bible) believes the preasts words and think they are nothing without Jesus or someone else for that fact. These words are actually the basics of the sicilian society and effects it and peoples behaviour very much.

Svenska

Många gånger får jag frågan om hur det sicilianska samhället är. Jo, naturligtvis finns det generella saker som kan förklara samhället, men det är också en föränderlig ö med äldre människor som fortfarande håller fast vid gamla regler och tro, och de unga människorna som vill frigöra sig. Den fina linjen kan vi kan dra vid min generation, de ovan är fortfarande det gamla Sicilien och den yngre är mer modern, också med en mer positiv syn på sin framtid och deras underbara ö.
Jag hittade denna skylt vid en kyrka och den förklarar mycket väl grunden i samhället, det är Jesus som säger "Jag är vägen, sanningen och livet .... utan mig kan ni inte göra någonting". Jo, Jesus sade den första delen, men inte den sista och de som inte läser Bibeln (har aldrig träffat en katolik här som läser Bibeln) tror på prästens ord och tror att de är ingenting utan Jesus eller någon annan för den delen. Dessa ord är faktiskt grunderna i det sicilianska samhället och påverkar det och folks beteende väldigt mycket.

Yesterday I ordered a home gym. I have been many times so close to death trying to work out on the streets of Catania, that I decided that I will not die the classic way, Jogger got hit by a car.
Got 20% discount and delivery next week.
Current mental situation: Walking around home missing Marina di Ragusa.
------------------------------
Svenska

Igår beställde jag ett hem gym. Jag har varit många gånger nära döden att försöka jogga på gatorna i Catania, så jag bestämde att inte det klassiska sättet, Joggare blev påkörd av en bil.
Fick 20% rabatt och leverans nästa vecka.
Nuvarande mentala situation: Promenerar runt hemma saknandes Marina di Ragusa.

3 Comments

På Sicilien känner jag mig trygg. Inte rädd att gå ut på kvällen. Inte rädd att någon ska bryta sig in. Läser sällan om civila misshandel på gatorna och de bankrånare som är i farten hittas oftast. Mycket imponerad över att män som tar död på sina fruar döms till långa fängelse straff, sist ut 35 år bakom galler och att inte dessa fall bara sopas under mattan som familjebråk.

Brott preskriberas inte, gamla fall tas upp med ny teknik. Kvinnan i fruktaffären ler glatt och frågar Jahapp, så du är på morgontur idag. Inte eftermiddag?. Så van vid att ingen mig ser. Fortfarande ryggar jag mig tillbaka vid många frågor och inte lärt mig att de frågar av nyfikenhet inte för att vilja dig illa eller ute efter annat. Odlare och producenter, deras vänner som ger kontaker, information för de vill hjälpa en. Det tar tid innan de litar på dig, men när de gör det, ta väl vara på det.

Signorina, signorina...il scontrino...! Ropar mannen från brödbutiken. Jag behöver inte kvittot! Men måste ta den om finans polisen råkar kontrollera mitt inköp och går jag utan kvitto, hamnar handlaren i trubbel.

På något sätt får jag intrycket att som medmänniska är man mer värd här.

----------------------------------------------------------
Eng: In Sicily, I feel safe. Not afraid to go out at night. Not afraid that someone will break into my home. Rarely read about civil assault on the streets and the bank robbers who are on the move are usually found. Very impressed that men who kill their wives are sentenced to long prison sentences, the last 35 years behind bars and not that these cases are just swept under the carpet as a family brawl.

Crime are not prescribed, old cases are dealt with new technology. The woman in the fruit shop smiles cheerfully and asks Ah, so you're on the morning tour today. Not afternoon?. So accustomed to no one sees me. Still backing when many questions are asked and not learned that they ask out of curiosity and not to want to hurt you or looking for other things. Growers and producers, their friends provides contacts and information 'cause they want to help one. It takes time before they trust you, but when they do, take good care of it.

Signorina, Signorina ... il scontrino ...! Cried the man from the bread shop. I do not need the receipt! But have to take it if the financial police happen to check my purchase and I go without a receipt. It would end the retailer in trouble.

Somehow I get the impression that as a human being, you are worth more here.