"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Living in Sicily Page 2 of 17

Thank you Sicily!

My stay here was to make a total life change. The path with collecting material things and got higher and higher salary was not making me happier. Yes, it made me glad…but not happy.
In Sicily I have had the time to recover. Time to think. Time to find myself and see what I really want from life. I have never believed in heaven or hell, nor that a group of people is Gods chosen one and took this time to find out what I really believe in. And still I have been brought up in a very religious home (will write more about it when I am ready).
I want to thank Sicily for so many things. I have learned patience here, to appreciate the things I have, value human relations even more and value life. Became more economic. I have learned the importance of eating well and also take time off work to have time for life. The generosity sicilian suppliers have given me to learn all about my work, I can not find in many other places. Thank you!
I also want to thank all sicilians for amazing dialogues and the straight opinions they have thrown in my face to train myself to see in other perspectives and yes, The Whole World Is A Country.?
I know though that I would have never had the strength to do this trip if I would not have had the scandinavian basics to stand by myself and be individual. And have not been able to do this trip if I have not learned consideration and respect for humans, nature and animals.

By this post I guess I want to say that each culture has many richness to offer. Open your eyes and take the best of them.

Love….

————————————
Svenska

Min vistelse h?r var att g?ra en total livsf?r?ndring. V?gen med att samla materiella ting och f? h?gre och h?gre l?n gjorde inte mig lyckligare. Ja, det gjorde mig glad...men inte lycklig.
P? Sicilien har jag haft tid att ?terh?mta mig. Tid att t?nka. Tis att hitta mig sj?lv och se vad jag egentligen vill ha ut av livet. Jag har aldrig trott p? himlen eller helvetet, eller att en grupp m?nniskor ?r valt av gud och tog tid att ta reda p? vad jag verkligen tror. Och ?nd? har jag v?xt upp i ett mycket religi?st hem (kommer skriva mer om det n?r jag ?r redo).?
Jag vill tacka Sicilien f?r s? m?nga saker. Jag har l?rt mig t?lamod h?r, att uppskatta det jag har, v?rdera m?nskliga relationer ?nnu mer och v?rdera livet. Blivit mer ekonomiskt. Jag har l?rt mig vikten av att ?ta bra och ?ven ta ledigt fr?n jobbet f?r att ha tid f?r livet. Generositeten sicilianska leverant?rer har gett mig att l?ra mig allt om mitt arbete, kan jag inte hitta p? m?nga andra st?llen. Tack!
Jag vill ocks? tacka alla sicilianare f?r fantastiska dialoger och de raka ?sikter de har kastat i ansiktet f?r att tr?na mig att se i andra perspektiv och ja, Hela V?rlden ?r Ett Land.?

Jag vet dock att jag aldrig skulle ha haft styrkan att g?ra denna resa om jag inte skulle ha haft de skandinaviska grunderna att st? sj?lv och vara individuell. Och hade inte kunnat g?ra denna resa om jag inte l?rt mig omtanke och respekt f?r m?nniskor, djur och natur.

Genom detta inl?gg antar jag att jag vill s?ga att varje kultur har m?nga rikedomar att erbjuda. ?ppna ?gonen och ta det b?sta av dem.

K?rlek….

Shortly the basics of this society

Many times I get the question of how the sicilian society is. Well, of course there are general things that can explain the society, but it is also a changing island with the older people still holding on to old rules and beliefs, and young people who wants to break free. The fine line we can draw at my generation, those above are still much the old Sicily and the younger are more modern, also with a more positive view of their future and wonderful island.
I found this sign by a church and it explains very well the ground of the society, it is Jesus saying “I am the path, the truth and life….without me you can not do anything”. Well, the first part Jesus said but not the last part and those who do not read the Bible (have never met a catholic here that reads the Bible) believes the preasts words and think they are nothing without Jesus or someone else for that fact. These words are actually the basics of the sicilian society and effects it and peoples behaviour very much.

Svenska

M?nga g?nger f?r jag fr?gan om hur det sicilianska samh?llet ?r. Jo, naturligtvis finns det generella saker som kan f?rklara samh?llet, men det ?r ocks? en f?r?nderlig ? med ?ldre m?nniskor som fortfarande h?ller fast vid gamla regler och tro, och de unga m?nniskorna som vill frig?ra sig. Den fina linjen kan vi kan dra vid min generation, de ovan ?r fortfarande det gamla Sicilien och den yngre ?r mer modern, ocks? med en mer positiv syn p? sin framtid och deras underbara ?.
Jag hittade denna skylt vid en kyrka och den f?rklarar mycket v?l grunden i samh?llet, det ?r Jesus som s?ger Jag ?r v?gen, sanningen och livet …. utan mig kan ni inte g?ra n?gonting. Jo, Jesus sade den f?rsta delen, men inte den sista och de som inte l?ser Bibeln (har aldrig tr?ffat en katolik h?r som l?ser Bibeln) tror p? pr?stens ord och tror att de ?r ingenting utan Jesus eller n?gon annan f?r den delen. Dessa ord ?r faktiskt grunderna i det sicilianska samh?llet och p?verkar det och folks beteende v?ldigt mycket.

Interview in Ecocide Daily and Swedish Metro

Ecocide Daily in English click here
Metro 20th June in Swedish, click here – Page 23. Photo is horrible, why did they choose that one? 🙂

If I die – I die cool!

Yesterday I ordered a home gym. I have been many times so close to death trying to work out on the streets of Catania, that I decided that I will not die the classic way, Jogger got hit by a car.
Got 20% discount and delivery next week.
Current mental situation: Walking around home missing Marina di Ragusa.
——————————
Svenska

Ig?r best?llde jag ett hem gym. Jag har varit m?nga g?nger s? n?ra d?den att f?rs?ka jogga p? gatorna i Catania, s? jag best?mde att inte d? det klassiska s?ttet, Joggare blev p?k?rd av en bil.
Fick 20% rabatt och leverans n?sta vecka.
Nuvarande mentala situation: Promenerar runt hemma saknandes Marina di Ragusa.

Ordinary life observations

P? Sicilien k?nner jag mig trygg. Inte r?dd att g? ut p? kv?llen. Inte r?dd att n?gon ska bryta sig in. L?ser s?llan om civila misshandel p? gatorna och de bankr?nare som ?r i farten hittas oftast. Mycket imponerad ?ver att m?n som tar d?d p? sina fruar d?ms till l?nga f?ngelse straff, sist ut 35 ?r bakom galler och att inte dessa fall bara sopas under mattan som familjebr?k.

Brott preskriberas inte, gamla fall tas upp med ny teknik. Kvinnan i fruktaff?ren ler glatt och fr?gar Jahapp, s? du ?r p? morgontur idag. Inte eftermiddag?. S? van vid att ingen mig ser. Fortfarande ryggar jag mig tillbaka vid m?nga fr?gor och inte l?rt mig att de fr?gar av nyfikenhet inte f?r att vilja dig illa eller ute efter annat. Odlare och producenter, deras v?nner som ger kontaker, information f?r de vill hj?lpa en. Det tar tid innan de litar p? dig, men n?r de g?r det, ta v?l vara p? det.

Signorina, signorina…il scontrino…! Ropar mannen fr?n br?dbutiken. Jag beh?ver inte kvittot! Men m?ste?ta den om finans polisen r?kar kontrollera mitt ink?p och g?r jag utan kvitto,?hamnar handlaren i trubbel.

P? n?got s?tt f?r jag intrycket att som medm?nniska ?r man mer v?rd h?r.

———————————————————-
Eng: In Sicily, I feel safe. Not afraid to go out at night. Not afraid that someone will break into my home. Rarely read about civil assault on the streets and the bank robbers who are on the move?are usually found. Very impressed that men who kill their wives are sentenced to long prison sentences, the last 35 years behind bars and not that these cases?are just?swept under the carpet as a family brawl.

Crime?are not prescribed, old cases are dealt with new technology. The woman in the fruit shop smiles cheerfully and asks Ah, so you’re on the morning tour?today. Not afternoon?. So accustomed to no one sees me. Still backing when?many?questions are asked?and not learned that they ask out of curiosity and not to want to hurt you or looking for other things. Growers and producers, their friends provides contacts and?information ’cause they want to help one. It takes time before they trust you, but when they do, take good care of it.

Signorina, Signorina … il scontrino …! Cried the man from the bread shop. I do not need the?receipt! But have to take it?if the financial police happen to check my purchase and I go without a receipt. It would end the retailer in trouble.

Somehow I get the impression that as a human being, you are worth more here.

Springtime

They told me I can get hurt if I tell these things, but aren’t we all looking for action anyway…

Det ?r mycket debatt om Siciliens fallande jordbruk och det skylls p? konkurransen fr?n Spanien, Israel och Nord Afrika. En del ?r sant, men inte allt. I TV rutan sitter inte producenter och odlare utan s.k. ledare inom jordbrukspolitiken och d? kan man ocks? ta informationen med en stor skopa salt.

Mycket av Siciliens problem med jordbruk ?r:
* Nord Italien l?gger p? otroligt mycket skatter.
* Det finns inga fungerande f?rs?kringar
* Mycket av produktionen g?r via stela lokala och nationella distribut?rer som pressar odlarnas priser till s? l?ga att det l?nar sig inte att sk?rda.?Sedan s?ljs produkterna till h?ga priser till marknaden (menar ej konsument). Dessa distribut?rer tj?nar oerh?rda pengar. Inte alla ?r lika.
* Gamla gubbar v?grar st?lla sig ?t sidan. K?r med samma gamla stil i tron om att romarriket fortfarande st?r kvar.
* Katastrofal logistik. Transportbolag tar inte ansvar. Svaret blir bara Non Lo So eller Che posso fare..
* De f?retag som presenteras p? utl?ndska m?ssor ?r flertalet via Amicizia och gamla distribut?rer representerade med katastrofal service niv?. F?retag som m?nga stora import?rer l?mnat f?r l?nge sedan.
* Sv?ger politik, hot och v?nskapsrelationer som inte finns d?r om och n?r?det skulle falla.
* D?lig insikt i att vi lever i ett informations samh?lle. Apelsin lurenderiet som gjordes p? 80-talet och fick hela sektorn att falla fungerar inte idag. K?pare ?r oftast b?ttre informerade ?n s?ljare.

Sicilien har fantastiska produkter. Smakrikedom som inte finns annanstans. Det finns en stor marknad utanf?r som bara v?ntar. Det arbete som lyckats med vissa producenter hittills har visat att utl?ndska k?pare faktiskt k?per f?r ett lite h?gre pris d? produkter anl?nder i bra skick, problemen blir l?sta och ansvaret tas av den som ?r ansvarig i diverse faser.

Sakta, sakta g?r arbetet fram?t och vi ser resultat. Men som bakslag m?ste kvaniteter delas med vissa distribut?rer.

Sicilien och Italien m?ste inse att sl?ppa in konkurrens. Det betyder inte att du blir utan levebr?d, det betyder att du m?ste arbeta p? ett annat s?tt, vara uppdaterad och ?ppen f?r att f? en fungerande verksamhet. Din Amico kommer inte att st? vid din sida n?r ditt bolag faller.
—————————————————–
Eng: There is much debate?about the Sicilian downfall of?agriculture and it is blamed?on competition?from Spain, Israel and North Africa. Some are true, but not all. In the shows are not producers and growers attending , but so-called leaders in agricultural politics and then you?have to take?the information with a large bucket of salt.

Much of Sicily’s problems with agriculture are:
* Northern Italy put on an awful lot taxes.
* There?are no?functioning insurances
* Much of the production goes through?local and national?stiff distributors who push prices so low that it is not worth harvesting.?Then the products are sold at high prices out on the market (not talking about consumer).?Distributors earns huge money. Not all are the same.
* Old blokes refuses to?put themselves?aside. Run by the same old style thinking that the Roman Empire still stands.
* Catastrophic logistics. Freight?companies?takes no?responsability. The answer is simply Non Lo So or Che posso fare.
* The companies that are presented at international fairs, the majority are there through Amicizia and distributors represented with?catastrophic level of service. Companies that many large importers left long time ago.
* Nepotism, intimidation and friendships that are not there if and when?all fall.
* Poor insight that we live in an information society. The orange?fraud made in the 80’s got the whole sector to fall, does not work today. Buyers are often better informed than sellers.

Sicily has great products.?Incredibly rich pure taste?that is hard to find. There is a large market outside just waiting.?Good work with some producers this far have shown that foreign buyers are actually buying with a bit higher price when the products arrive in good condition, problems are resolved and responsibility taken by the person responsible in the various phases.

Slowly, slowly the work goes forward and results are seen. But?with?setbacks,?to share?quantities with certain distributors.

Sicily and Italy need to realize to let in the competition. It does not mean you are left without paycheck, that means you have to work in a different way, be?updated and open to?others functioning. Your Amico will not stand by your side when your company falls.

On tour with new ones

Italienare s?ger ofta Fra il dire e il fare c’e’?di mezzo?il mare = mellan att s?ga och att g?ra finns ett hav.
Sicilianare brukar skr?mma upp nya p? ?n med orden: Mutui, cosa nostra e’! = Var tyst, det ?r v?ran sak!
D? fr?gar de nya lite sk?rrade: Tr?ffade vi verkligen p? maffian d?r?

F?rs?ker h?lla mig f?r skratt och?lyckas beh?lla allvaret.

———————————————–
Eng:

Italians often say Fra il dire e il fare c’? ‘di mezzo il mare = Between saying and doing?there’s an ocean.
Sicilians tend to scare up new ones?on the island with the words: Mutui, cosa nostra e ‘! = Be quiet, it’s our thing!
Then new ones ask bit uptight: Did we really the?maffia there?

Trying not to laugh and succee to?retain seriosity.

Beautiful Blogger Award av Berlin Ick!

Jag fick en Blog Award av Johanna som skriver bloggen?Berlin Ick! Det ?r s? h?rligt med kommentarer f?r p? detta s?tt finner man nya bloggar. Tack s? hj?rteligt f?r awarden och rekommenderar att kika in hos Johanna i Berlin. D? ska man ?ven g?ra vissa saker n?r man mottar en award, s? here we go:

Sju saker om mig sj?lv:
* Drivande/driftig
* Envis/ lutar mot lite tjockskallig
* Skor ?r min drog (innan jag flyttade hade jag 156 par – vill inte veta dagens nummer)
* Optimist med “?lska livet!” motto
* Min stil ?r klassisk, rock, bohem och country
* Designer i grunden som sen blev ekonom och nu egen f?retagare p? Sicilien
* Hade n?st st?rst luftvolym i lungorna i h?gstadie klassen. Bodde i Kiruna och hade typiska hockey killar i klassen. Det gl?mmer jag aldrig!

De sju bloggar jag vill skicka awarden till ?r:
* Dila
* Ferferi i Paris
* Svenskan i Israel
* Italienmoster i norra Italien
* The Swenglish Home
* Life In Shanghai
* Freedom Travel

I don’t even know where I’ve been…but the coffee was good!

Hamnade mitt i ingenstans. Minns inte vad byn hette, men s?g att det fanns m?nga v?gar ut. Otroligt vackert var det iallafall. Undrar vad byn heter? Fotade lite runt omkring. Kanske jag passerar en dag igen.
——————————————
Eng: Ended up in the middle of nowhere. I don’t remember what the village was called, but saw that there were many ways out. It was a beautiful little mini village. Wondering what the village is called? Took some photoes. Maybe I pass one day again.

Page 2 of 17

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank