Tag Archives: Living

2 Comments

Marina di Ragusa is one of my favourite areas in Sicily. It was here I started my sicilian adventure and opened my activity. I am glad I moved here first, because if I had started even in the place where I live now, I don't think I still would be in Sicily. Reason is that Ragusa area differs from rest of Sicily. It is calmer, more clean and organized, has not been much effected by previous classical "Sicilian Issues" and is always mentioned as the area with highest standard of living in Sicily. I love this place, got a very good start here 2009.

Svenska

Marina di Ragusa är ett av mina favorit områden på Sicilien. Det var här jag började mitt sicilianska äventyr och öppnade min verksamhet. Jag är glad att jag flyttade hit först, för om jag hade börjat även på den plats där jag bor nu, tror jag inte att jag fortfarande skulle vara kvar på Sicilien. Anledningen är att Ragusa området skiljer sig från resten av Sicilien. Det är lugnare, mer rent och organiserat, har inte mycket spår av tidigare klassiska "sicilianska problem" och alltid nämns som området med högsta levnadsstandarden på Sicilien. Jag älskar det här stället, fick en mycket bra start här 2009.

LivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicily

2 Comments

I so often get the very annoying question from locals How I can live in this place and how could I ever leave such a great country like Sweden? Well, it is quite difficult to compare Sicily to Sweden as they are two complete opposites of each other. I was supposed to be here just one year, but that one year is eight now. I admit it is not the easiest place to live in, but it also suits me well. In Sicily there is so many things I can do and I am also doing, here I have to think more (use my brains) and plan more. I have also learned to appreciate things in life that I took for granted before. I also have more time for life and more life quality. And yes, I have started to work on to be able to live in two countries. But wherever you go on this island, it can not help taking your breath away. This is full winter rain season here and just made two quick photos driving in my hood. I do not think I will ever leave Sicily completely. And if I ever have to, I will leave Italy all together. Would not live anywhere else in this country.

The most beautiful compliments I ever received: It shows that you love our land like your own! You must have been a viking here in your previous life! Thank you!

20161123_151132_resized20161123_151652_resized

Svenska

Jag får så ofta en mycket irriterande fråga från lokalbefolkningen Hur kan jag leva på denna plats och hur kunde jag någonsin lämna ett så perfekt land som Sverige? Nåja, det är ganska svårt att jämföra Sicilien med Sverige eftersom de är två kompletta motsatser till varandra. Jag skulle vara här bara ett år, men ett år är nu åtta år. Jag medger att det är inte den lättaste platsen att leva i, men det passar mig också bra. På Sicilien finns så många saker jag kan göra och jag gör också mycket, här måste jag tänka mer (använda min hjärna) och planera mer. Jag har också lärt mig att uppskatta saker i livet som jag tog för givet tidigare. Jag har också mer tid för livet och mer livskvalitet. Och ja, jag har börjat arbeta på att kunna leva i två länder. Men vart du än går på denna ö, kan den inte hjälpa att ta andan ur dig. Detta är full vinterregnperiod här och tog bara två snabba bilder körandet i grannskapet. Jag tror inte att jag någonsin kommer att lämna Sicilien 100%. Och om jag någonsin måste, kommer jag att lämna Italien helt och hållet. Skulle inte bo någon annanstans i detta land.

De vackraste komplimanger jag någonsin fått: Det syns att du älskar vårt land som ditt eget! Du måste ha varit en viking här i ditt tidigare liv! Tack!

Leave a reply

I live in a very nice location. It is actually vacation apartments and we are only four living here the whole year around. Eleven months we live in total harmony and silence until August comes. That is the worst month here in Sicily in all ways, especially in the tourist areas. It is me, a german neighbor, landlord and one more man. Landlord is the best; he fixes and do many things and the solo man helps out much as they both are home most of the days. Landlord want to rent to foreigners as he knows we pay the rent in time and also other bills. I just mentioned to him I have to do the reguar check-up for my car, and when I came back home he had already reserved a time for me at the mechanic. The other solo man I call "the night owl" as he has "occhi da per tutto", meaning he sees and knows everything that is going on in the area. During summer when I was not home much, the others asked him about my where abouts and he informed them that "Johanna is alive. She came home around 4 am and left home by 7:30 am again." Even if I was supposed to live here just for couple of months while buying myself a home, I can not leave because I like it here and feel safe.

20150914_150758

Svenska

Jag bor på en mycket trevlig plats. Det är faktiskt semesterlägenheter och vi är bara fyra som bor här hela året runt. Elva månader lever vi i total harmoni och tystnad fram tills augusti kommer. Det är den värsta månaden här på Sicilien på alla sätt, särskilt i turistområdena. Det är jag, en tysk granne, hyresvärden och en till man. Hyresvärden är bäst; han fixar och gör många saker och solo mannen hjälper till mycket då båda är hemma större delen av dagarna. Hyresvärden vill hyra ut till utlänningar eftersom han vet att vi betalar hyran i tid och även andra räkningar. Jag nämnde att jag måste besikta min bil, och när jag kom tillbaka hem hade han redan bokat en tid för mig. Den andra solo mannen kallar jag "nattugglan", då han har "occhi da per tutto", vilket innebär att han ser och hör allt som pågår i området. Under sommaren när jag inte var hemma mycket, frågade de andra honom om vart jag håller hus och han informerade dem om att "Johanna lever. Hon kom hem runt 04:00 och lämnade hemmet 07:30 igen." Även om jag skulle bo här bara för några månader för att finna ett hem att köpa, kan jag inte låta bli att stanna eftersom jag gillar att bo här och känner mig trygg.

4 Comments

To this date I have lived in Catania for 2,5 years and the reason of moving here was to try a larger city in Sicily. We are moving back to Ragusa next year. Saying that I do not like Catania makes many people very mad because peoples identity lays in the city they live in, especially Catanesi and Palermitani because these cities are in somekind of conflict, but this is not a city for me. It has been good to live here because I have seen another side of Sicily, my view of Sicily has worsened. But plans to move back to Ragusa has started and we are looking for some land. The major difference between Catania and Ragusa is that life quality is much higher in Ragusa and the public offices works much better. I called the Ragusa technical office and got information immediately, while in Catania I have problems to even pay my taxes. Every meeting with public offices here ends with a threat to report them to get atleast minimum service. It is not worth to waste life time for these battles. Catania has nice clubs, great food and more to offer if you like shopping, but in the other hand I feel like going backwards in time because it is a dirty city, quite mean, unneccessary chaotic and more ancient mentally. But is it just one hour from Ragusa if we like to come he and go clubbing one night. So Ragusa, I hope to see you soon! 🙂

I understand now why people told me on my first year Sicily tour Beata tu, vivi a Ragusa! = Lucky you, living in Ragusa!

Svenska

Till detta datum har jag bott i Catania i 2,5 år och anledningen till att flytta hit var att prova en större stad på Sicilien. Vi flyttar tillbaka till Ragusa nästa år. Att säga att jag inte tycker om Catania gör många människor väldigt arga eftersom människorna har sin stolthet i staden de bor i och framförallt Cataneser och Palermitanare då dessa städer står i någonslags strid med varann, men det är inte en stad för mig. Det har varit bra att bo här eftersom jag har sett en annan sida av Sicilien, min syn på Sicilien har försämrats. Men planer på att flytta tillbaka till Ragusa har påbörjats och vi letar efter mark. Den stora skillnaden mellan Catania och Ragusa är att livskvaliteten är mycket högre i Ragusa och offentliga kontor fungerar mycket bättre. Jag ringde till tekniska kontoret i Ragusa och fick information omedelbart, medan i Catania har jag problem att till och med betala min skatt. Varje möte med offentliga kontor här avslutas med ett hot att anmäla dem för att få minst minimum av service. Det är inte värt att slösa livstid för dessa strider. Catania har fina klubbar, god mat och mycket mer att erbjuda om du gillar shopping, men å andra sidan känns det som att ha flyttat bakåt i tiden då staden är smutsig, ganska elak, onödigt kaotisk och antik mentalitet. Men är det bara en timme från Ragusa, så kan vi komma hit över en natt och gå på klubbar. Ragusa, jag hoppas att vi ses snart! 🙂

Jag har förstått nu varför de flesta jag träffade första året på min Sicilien resa sa Beata tu, vivi a Ragusa! = Lyckost dig som bor i Ragusa!

Leave a reply

Five years in Sicily. It is not a sensational feeling anymore, it is just daily life these days as all the mountains and valleys are crossed and I have reached my goal here. I am not sure if I will stay or if I will go, I guess life will tell...but until then I stay here and keep doing things I have always wanted to do. My time here in Sicily has learnt me so much about life and I have faced the challenges I was looking for. It has in no way been easy, but it has been a very rich experience. I continue to explore this island, continue to write and I hope to find a new project to put my teeth in.

Italians and sicilians asks often how I can live in a country like Italy. I think it is quite sad to get that question. Yes, Scandinavia is one of the best areas in the world to born and grow up in (regardless how much foreign media wants to ruin that reputation), and with the life knowledge we get there we can practically live anywhere in the world and be free as individuals. But then it is good also for a Scandinavian to try another country to get some perspective of the world.
I like to live in Italy, but I do not adapt the whole system. There are actually two thing I dislike very much in Italy, and it is the family system and the church, because those two are the main issues in Italy and is like a cancer throughout the society. But the rest is actually totally ok and I like the people.
I can live in Italy because I have got a totally different start in life, a start that is hard to explain if you do not know anything about Scandinavia. And living a swedish lifestyle in Sicily (as in Rome) works perfectly well. Only time my life is hell is when I have to deal with sicilian family, but I can handle it quite well these days. I have no contact with them anymore, the easiest way because they will never respect your privacy how ever you ask them. Here you can not even hang curtains without having the family involved with advices that are so old fashion and may I say stupid. But the rest in Sicily I like.

It is five years now and if this place would be a shitty place, I would not stay here even one more day. I have learnt so much about life and myself here and have also very much Sicily to thank for that. I get the best from two cultures and feel blessed! Thank you!

Svenska

Fem år på Sicilien. Det är inte en sensationell känsla längre, det är bara det dagliga livet dessa dagar eftersom alla berg och dalar korsats och jag har nått mitt mål här. Jag är inte säker på om jag kommer att stanna eller om jag kommer att gå, jag antar att livet kommer med ett svar...men tills dess stannar jag här och fortsätter göra saker jag alltid velat göra. Min tid här på Sicilien har lärt mig så mycket om livet och jag har stått inför de utmaningar som jag letade efter. Det har inte på något sätt varit lätt, men det har varit en mycket rik erfarenhet. Jag fortsätter att utforska denna ö, fortsätter att skriva och jag hoppas att hitta ett nytt projekt att sätta mina tänder i.
Italienarna och sicilianarna frågar ofta hur jag kan leva i ett land som Italien. Jag tycker det är ganska tråkigt att få den frågan. Ja, Skandinavien är ett av de bästa områdena i världen att födas och växa upp i (oavsett hur mycket utländska medier vill förstöra det ryktet), och med livskunskapen vi får kan vi praktiskt taget bo var som helst i världen och vara fria som individer. Men då är det bra även för en skandinav att prova ett annat land för att få lite perspektiv på världen.
Jag tycker om att bo i Italien, men jag anpassar inte in i hela systemet. Det finns faktiskt två saker jag ogillar väldigt mycket i Italien, och det är familjesystemet och kyrka , eftersom de två är de mest skadligaste faktorerna i Italien och är som en cancer i hela samhället. Men resten är faktiskt helt ok och jag gillar folket.
Jag kan leva i Italien därför att jag har fått en helt annan start i livet, en start som är svårt att förklara om du inte vet något om Skandinavien. Och att leva en svensk livsstil på Sicilien (som i Rom) fungerar mycket väl. Endast gången livet förvandlas till ett helvete är när jag måste ha att göra med en siciliansk familj, men jag kan hantera det ganska bra i dessa dagar. Jag har ingen kontakt med dem längre, det enklaste sättet eftersom de aldrig kommer att respektera din integritet hur du än ber dem. Här du kan inte ens hänga gardiner utan att ha familjen involverad med råd som är så gammalmodiga och kan jag också säga korkade. Men resten på Sicilien gillar jag.

Det är fem år nu , och om denna plats skulle vara en hemsk plats, skulle jag inte stanna här en enda dag till. Jag har lärt mig så mycket om livet och mig själv här och har också mycket att tacka Sicilien för. Jag får det bästa från två kulturer och känner mig välsignad! Tack !