Tag Archives: Living

2 Comments

Marina di Ragusa is one of my favourite areas in Sicily. It was here I started my sicilian adventure and opened my activity. I am glad I moved here first, because if I had started even in the place where I live now, I don't think I still would be in Sicily. Reason is that Ragusa area differs from rest of Sicily. It is calmer, more clean and organized, has not been much effected by previous classical "Sicilian Issues" and is always mentioned as the area with highest standard of living in Sicily. I love this place, got a very good start here 2009.

Svenska

Marina di Ragusa är ett av mina favorit områden på Sicilien. Det var här jag började mitt sicilianska äventyr och öppnade min verksamhet. Jag är glad att jag flyttade hit först, för om jag hade börjat även på den plats där jag bor nu, tror jag inte att jag fortfarande skulle vara kvar på Sicilien. Anledningen är att Ragusa området skiljer sig från resten av Sicilien. Det är lugnare, mer rent och organiserat, har inte mycket spår av tidigare klassiska "sicilianska problem" och alltid nämns som området med högsta levnadsstandarden på Sicilien. Jag älskar det här stället, fick en mycket bra start här 2009.

LivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicily

2 Comments

I so often get the very annoying question from locals How I can live in this place and how could I ever leave such a great country like Sweden? Well, it is quite difficult to compare Sicily to Sweden as they are two complete opposites of each other. I was supposed to be here just one year, but that one year is eight now. I admit it is not the easiest place to live in, but it also suits me well. In Sicily there is so many things I can do and I am also doing, here I have to think more (use my brains) and plan more. I have also learned to appreciate things in life that I took for granted before. I also have more time for life and more life quality. And yes, I have started to work on to be able to live in two countries. But wherever you go on this island, it can not help taking your breath away. This is full winter rain season here and just made two quick photos driving in my hood. I do not think I will ever leave Sicily completely. And if I ever have to, I will leave Italy all together. Would not live anywhere else in this country.

The most beautiful compliments I ever received: It shows that you love our land like your own! You must have been a viking here in your previous life! Thank you!

20161123_151132_resized20161123_151652_resized

Svenska

Jag får så ofta en mycket irriterande fråga från lokalbefolkningen Hur kan jag leva på denna plats och hur kunde jag någonsin lämna ett så perfekt land som Sverige? Nåja, det är ganska svårt att jämföra Sicilien med Sverige eftersom de är två kompletta motsatser till varandra. Jag skulle vara här bara ett år, men ett år är nu åtta år. Jag medger att det är inte den lättaste platsen att leva i, men det passar mig också bra. På Sicilien finns så många saker jag kan göra och jag gör också mycket, här måste jag tänka mer (använda min hjärna) och planera mer. Jag har också lärt mig att uppskatta saker i livet som jag tog för givet tidigare. Jag har också mer tid för livet och mer livskvalitet. Och ja, jag har börjat arbeta på att kunna leva i två länder. Men vart du än går på denna ö, kan den inte hjälpa att ta andan ur dig. Detta är full vinterregnperiod här och tog bara två snabba bilder körandet i grannskapet. Jag tror inte att jag någonsin kommer att lämna Sicilien 100%. Och om jag någonsin måste, kommer jag att lämna Italien helt och hållet. Skulle inte bo någon annanstans i detta land.

De vackraste komplimanger jag någonsin fått: Det syns att du älskar vårt land som ditt eget! Du måste ha varit en viking här i ditt tidigare liv! Tack!

I live in a very nice location. It is actually vacation apartments and we are only four living here the whole year around. Eleven months we live in total harmony and silence until August comes. That is the worst month here in Sicily in all ways, especially in the tourist areas. It is me, a german neighbor, landlord and one more man. Landlord is the best; he fixes and do many things and the solo man helps out much as they both are home most of the days. Landlord want to rent to foreigners as he knows we pay the rent in time and also other bills. I just mentioned to him I have to do the reguar check-up for my car, and when I came back home he had already reserved a time for me at the mechanic. The other solo man I call "the night owl" as he has "occhi da per tutto", meaning he sees and knows everything that is going on in the area. During summer when I was not home much, the others asked him about my where abouts and he informed them that "Johanna is alive. She came home around 4 am and left home by 7:30 am again." Even if I was supposed to live here just for couple of months while buying myself a home, I can not leave because I like it here and feel safe.

20150914_150758

Svenska

Jag bor på en mycket trevlig plats. Det är faktiskt semesterlägenheter och vi är bara fyra som bor här hela året runt. Elva månader lever vi i total harmoni och tystnad fram tills augusti kommer. Det är den värsta månaden här på Sicilien på alla sätt, särskilt i turistområdena. Det är jag, en tysk granne, hyresvärden och en till man. Hyresvärden är bäst; han fixar och gör många saker och solo mannen hjälper till mycket då båda är hemma större delen av dagarna. Hyresvärden vill hyra ut till utlänningar eftersom han vet att vi betalar hyran i tid och även andra räkningar. Jag nämnde att jag måste besikta min bil, och när jag kom tillbaka hem hade han redan bokat en tid för mig. Den andra solo mannen kallar jag "nattugglan", då han har "occhi da per tutto", vilket innebär att han ser och hör allt som pågår i området. Under sommaren när jag inte var hemma mycket, frågade de andra honom om vart jag håller hus och han informerade dem om att "Johanna lever. Hon kom hem runt 04:00 och lämnade hemmet 07:30 igen." Även om jag skulle bo här bara för några månader för att finna ett hem att köpa, kan jag inte låta bli att stanna eftersom jag gillar att bo här och känner mig trygg.

4 Comments

To this date I have lived in Catania for 2,5 years and the reason of moving here was to try a larger city in Sicily. We are moving back to Ragusa next year. Saying that I do not like Catania makes many people very mad because peoples identity lays in the city they live in, especially Catanesi and Palermitani because these cities are in somekind of conflict, but this is not a city for me. It has been good to live here because I have seen another side of Sicily, my view of Sicily has worsened. But plans to move back to Ragusa has started and we are looking for some land. The major difference between Catania and Ragusa is that life quality is much higher in Ragusa and the public offices works much better. I called the Ragusa technical office and got information immediately, while in Catania I have problems to even pay my taxes. Every meeting with public offices here ends with a threat to report them to get atleast minimum service. It is not worth to waste life time for these battles. Catania has nice clubs, great food and more to offer if you like shopping, but in the other hand I feel like going backwards in time because it is a dirty city, quite mean, unneccessary chaotic and more ancient mentally. But is it just one hour from Ragusa if we like to come he and go clubbing one night. So Ragusa, I hope to see you soon! 🙂

I understand now why people told me on my first year Sicily tour Beata tu, vivi a Ragusa! = Lucky you, living in Ragusa!

Svenska

Till detta datum har jag bott i Catania i 2,5 år och anledningen till att flytta hit var att prova en större stad på Sicilien. Vi flyttar tillbaka till Ragusa nästa år. Att säga att jag inte tycker om Catania gör många människor väldigt arga eftersom människorna har sin stolthet i staden de bor i och framförallt Cataneser och Palermitanare då dessa städer står i någonslags strid med varann, men det är inte en stad för mig. Det har varit bra att bo här eftersom jag har sett en annan sida av Sicilien, min syn på Sicilien har försämrats. Men planer på att flytta tillbaka till Ragusa har påbörjats och vi letar efter mark. Den stora skillnaden mellan Catania och Ragusa är att livskvaliteten är mycket högre i Ragusa och offentliga kontor fungerar mycket bättre. Jag ringde till tekniska kontoret i Ragusa och fick information omedelbart, medan i Catania har jag problem att till och med betala min skatt. Varje möte med offentliga kontor här avslutas med ett hot att anmäla dem för att få minst minimum av service. Det är inte värt att slösa livstid för dessa strider. Catania har fina klubbar, god mat och mycket mer att erbjuda om du gillar shopping, men å andra sidan känns det som att ha flyttat bakåt i tiden då staden är smutsig, ganska elak, onödigt kaotisk och antik mentalitet. Men är det bara en timme från Ragusa, så kan vi komma hit över en natt och gå på klubbar. Ragusa, jag hoppas att vi ses snart! 🙂

Jag har förstått nu varför de flesta jag träffade första året på min Sicilien resa sa Beata tu, vivi a Ragusa! = Lyckost dig som bor i Ragusa!

Five years in Sicily. It is not a sensational feeling anymore, it is just daily life these days as all the mountains and valleys are crossed and I have reached my goal here. I am not sure if I will stay or if I will go, I guess life will tell...but until then I stay here and keep doing things I have always wanted to do. My time here in Sicily has learnt me so much about life and I have faced the challenges I was looking for. It has in no way been easy, but it has been a very rich experience. I continue to explore this island, continue to write and I hope to find a new project to put my teeth in.

Italians and sicilians asks often how I can live in a country like Italy. I think it is quite sad to get that question. Yes, Scandinavia is one of the best areas in the world to born and grow up in (regardless how much foreign media wants to ruin that reputation), and with the life knowledge we get there we can practically live anywhere in the world and be free as individuals. But then it is good also for a Scandinavian to try another country to get some perspective of the world.
I like to live in Italy, but I do not adapt the whole system. There are actually two thing I dislike very much in Italy, and it is the family system and the church, because those two are the main issues in Italy and is like a cancer throughout the society. But the rest is actually totally ok and I like the people.
I can live in Italy because I have got a totally different start in life, a start that is hard to explain if you do not know anything about Scandinavia. And living a swedish lifestyle in Sicily (as in Rome) works perfectly well. Only time my life is hell is when I have to deal with sicilian family, but I can handle it quite well these days. I have no contact with them anymore, the easiest way because they will never respect your privacy how ever you ask them. Here you can not even hang curtains without having the family involved with advices that are so old fashion and may I say stupid. But the rest in Sicily I like.

It is five years now and if this place would be a shitty place, I would not stay here even one more day. I have learnt so much about life and myself here and have also very much Sicily to thank for that. I get the best from two cultures and feel blessed! Thank you!

Svenska

Fem år på Sicilien. Det är inte en sensationell känsla längre, det är bara det dagliga livet dessa dagar eftersom alla berg och dalar korsats och jag har nått mitt mål här. Jag är inte säker på om jag kommer att stanna eller om jag kommer att gå, jag antar att livet kommer med ett svar...men tills dess stannar jag här och fortsätter göra saker jag alltid velat göra. Min tid här på Sicilien har lärt mig så mycket om livet och jag har stått inför de utmaningar som jag letade efter. Det har inte på något sätt varit lätt, men det har varit en mycket rik erfarenhet. Jag fortsätter att utforska denna ö, fortsätter att skriva och jag hoppas att hitta ett nytt projekt att sätta mina tänder i.
Italienarna och sicilianarna frågar ofta hur jag kan leva i ett land som Italien. Jag tycker det är ganska tråkigt att få den frågan. Ja, Skandinavien är ett av de bästa områdena i världen att födas och växa upp i (oavsett hur mycket utländska medier vill förstöra det ryktet), och med livskunskapen vi får kan vi praktiskt taget bo var som helst i världen och vara fria som individer. Men då är det bra även för en skandinav att prova ett annat land för att få lite perspektiv på världen.
Jag tycker om att bo i Italien, men jag anpassar inte in i hela systemet. Det finns faktiskt två saker jag ogillar väldigt mycket i Italien, och det är familjesystemet och kyrka , eftersom de två är de mest skadligaste faktorerna i Italien och är som en cancer i hela samhället. Men resten är faktiskt helt ok och jag gillar folket.
Jag kan leva i Italien därför att jag har fått en helt annan start i livet, en start som är svårt att förklara om du inte vet något om Skandinavien. Och att leva en svensk livsstil på Sicilien (som i Rom) fungerar mycket väl. Endast gången livet förvandlas till ett helvete är när jag måste ha att göra med en siciliansk familj, men jag kan hantera det ganska bra i dessa dagar. Jag har ingen kontakt med dem längre, det enklaste sättet eftersom de aldrig kommer att respektera din integritet hur du än ber dem. Här du kan inte ens hänga gardiner utan att ha familjen involverad med råd som är så gammalmodiga och kan jag också säga korkade. Men resten på Sicilien gillar jag.

Det är fem år nu , och om denna plats skulle vara en hemsk plats, skulle jag inte stanna här en enda dag till. Jag har lärt mig så mycket om livet och mig själv här och har också mycket att tacka Sicilien för. Jag får det bästa från två kulturer och känner mig välsignad! Tack !

4 Comments

Jag har så mycket att skriva om, vet inte var jag ska börja.
27 februari det har gått tre år sedan jag lämnade Sverige. Ångrar det inte alls. Första året på Sicilien var jag så mixad, ser tillbaka och förstår idag de erfarenheter, också mina misstag jag gjorde och vad jag gjorde rätt.Bestämde mig för att skriva om dessa tre år i olika inlägg under dagarna kring cirka tre år. Så mycket har hänt och så mycket har förändrats.
Idag slog det mig, 3 år! Och kan inte arbeta längre i dag. Så mycket känslor, minnen, rädslor och glädjeämnen att skriva om så jag måste börja nu.Ser man tillbaka, det bästa jag gjort var när jag bara låtit det hela gå fritt, öppnade upp mina ögon och började uppleva Sicilien med mitt sätt, det var hösten 2009. När du är ny så vill många berätta allt och driva sina sanningar på dig, har även blivit kallad idiot. Tja, ont gjorde det, men idag är det whatever. Det är ok och lyssnar gärna, men om någon annan inte håller med, är det bara en annan synvinkel. Har varit så mycket kritiserad av min synpunkt om Sicilien som inte är så mycket av andras synpunkt eller den klassiska maffialiknande-svåra-dum-Sicilien, men sedan började jag titta på vilka som kritiserade mig och som säger att jag lär mig. Egentligen är den mesta kritikern jag fått från andra svenskar, inte alla men från många. Sicilianare kritiserar inte mig, de säger många gånger att jag förstår detta mycket väl, förklarar, korrigerar mig och de har haft goda skratt av mina beteenden de kallar typisk anglosaxisk. Många har sagt nyligen att det är intressant att se att jag börjar greppa saker och får en fin mix av olika kulturer och alltid påminner mig att inte bli för mycket siciliansk eller de kommer att stoppa det för mig! Jag gillar sicilianare för detta, säger allt bara rakt ut.

Skrattar mer i livet. Tar saker och problem i livet lättare. Känner en frihet jag letade efter innan men kanske har hittat det nu. Bryr mig inte om vad andra tycker, bryr mig om vad vänner och familj tycker. Och vad mina nya lånade lands medmänniskor tänker. Första året blev jag arg när mobilen inte fungerade överallt och faktum vid Tamoil i Vizzini kan du hitta en Nokia-telefon i skogen jag kastade ut från bilfönstret när jag skulle Catania juni 2009 och Vodafone inte fungerade. Idag om telefonen inte fungerar, då fungerar den inte. Tack vare dumma problem i livet har jag lärt mer tålamod och att uppskatta det jag har. I ett samhälle när allt serveras och allt organiseras, uppskattar du inte dessa saker. Fokus är bara att gå vidare...och inte tänka...och tycka vad du hör, inte att stanna en minut, titta runt och börja tänka...själv!
Har träffat så mycket fantastiska människor från hela världen. Jag vill tacka er! Ni har förändrat mitt perspektiv på livet och världen. Kan aldrig gjort det utan er! Också tack till alla blogg anhängare som har förklarat saker som jag inte förstod i början.

Ett speciallt tack till Marie som jag träffade första året. Du hade rätt!

--------------------------------------------------
Eng: I have so much to write about, don't know where to start.
27th February it's been three years since I left Sweden. Don't regret it at all. First year in Sicily I was so mixed up, looking back I now understand experiences and also learned from my mistakes and what I did right.
Decided to write about these three years in different posts during days around three years. So much has happened and so much has changed.
Today it hit me, 3 years! And can't work anymore today. So much emotions, memories, fears and joys to write about so I have to start now.
Looking back the best thing I've done was when I just let it all go freely, opened up my eyes and started to experience Sicily in my way, it was fall 2009. When you are new so many want to tell you all about it and push their truths on you, been even called stupid. Well, it surely hurt, but today it's whatever. It's ok and gladly listen, but if someone else don't agree with you, it's just another point of view. Have been so much critized of my point of view of Sicily which is not so much of others point of view or the classical Mafia-difficult-stupid-Sicily, but then I started to look at who is critizising me and who is saying I'm learning. Actually, most critics I've got is from other Swedes, not all but from many. Sicilians don't critisize me, they tell me many times that I understand this well, explain, correct me and they have had good laughs of my behaviours they call typical anglo-saxon. Many have said lately that it's intersting to see that I start to loose up and get a nice mix of different cultures and always reminds me not to become too much sicilian or they will stop it for me! I like sicilians for this, they just say it out front.

Laugh more in life. Take things and life problems more easy. Feel a freedom I was looking for before but maybe have found it now. Don't care about what others think, care about what friends and family think. And what my new country fellows for loan thinks. First year I got angry when the cellphone didn't work everywhere and infact by Tamoil in Vizzini you may find a Nokia phone in the woods I threw out from the car window when I was going to Catania july 2009 and Vodafone didn't work. Today if the phone doesn't work, then it doesn't work. Thanks to silly problems in life I have learned more patience and to appreciate the things I have. In a society when you get all served and all works, you don't think about these things. Focus is just to get ahead....and not think....and think what you hear, not to stop for a minute look around and start to think....yourself!

Have met so much fantastic people from all around the world. I want to thank you! You have changed my perspective of life and the world. Could never done it without you! Also thanks to all blog followers who had explained things I didn't understood in the beginning.

Special thanks to Marie I met first year. You were right!

Som jag skrev innan fick jag äntligen en förklaring av mina wierdo grejer och vill översätta del två om denna fråga. Det enklaste sättet att förstå skillnaden är jämförelsen nedan mellan en HSP och en icke-HSP person:
 änk dig att en person ofta vistas i ett klassrum, han/hon gör en överblick av rummet på morgonen och konstaterar att rummet ser ut som vanligt. En person med hög känslighet vistas i ett liknande klassrum, han/hon kommer dit på morgonen och konstaterar att Olle har placerat sina saker på fel hylla, att Anna flyttat sin bänk ett par decimeter, att Karin ser bekymrad ut och att Anders kommer att bli mer bråkig än vanligt idag.

En HSP registrerar detaljer och tar upp massor av information på bara några sekunder. Detta händer hela tiden, dag ut och dag in. Vissa lär sig att stänga av vissa delar av informationsflödet, andra lär sig att hantera informationslasten genom vila och återhämtning.

Som en HSP nu förstår jag varför större delen av människor inte är som mig och andra människor kan nu förstå varför en HSP beter sig på ett visst sätt.

Personligen är jag lättad över att denna information. För mer information på svenska, klicka här.
För Del 1 Jag skrev tidigare, klicka här.

--------------------------------------------
Eng: As I wrote before I finally got an explanation of my wierdo stuff and would like to translate Part two of this matter. The easiest way to understand the difference is the comparison below between a HSP and a non-HSP person:
Imagine that a person often stays in a classroom, he/she makes a glance of room in the morning and finds that the room looks as usual. A person with high sensitivity  (HSP) reside in a similar classroom, he/she gets there in the morning and finds that Olle has put his things on the wrong shelf, Anna moved their bench a few feet, that Karin looks worried and that Anders will be more rowdy than usual today.

A sensitive body registers the details and takes up lots of information in just few seconds. This happens all the time, day in and day out. Some learn to turn off certain parts of the information flow, others learn to manage information load through rest and recuperation.

As a HSP now I understand why major part of the people aren't like me and other people can now understand why a HSP behaves in a certain way.

Personally I'm releived to have this information. For more information in Swedish, click Here.
For Part 1 I wrote before, click Here.

2 Comments

Vill skriva om detta ämne som jag tror det finns människor där ute undrar samma saker som jag liksom visste, men kunde inte sätta fingret på. Fick svar igår att jag är en HSP. Allt jag läser är sant, det var som en person som inte känner mig skriver om mig till mig. Blev rädd, sedan lugn, sedan glad att förstå att detta är normalt. Skulle vilja dela med mig av mina erfarenheter.

Så vad är HSP? "Kort en person som är öppen för omgivningen och ser detaljer snabbare och enklare än andra, bearbetar information på ett djupare plan än de utan HSP. De är väldigt lugna personer, som ibland kan missförstås och tolkas för blyghet. Var femte person är "känsliga" och trettio procent av bärare av denna karaktär är mycket utåtriktade. Det finns ingen anledning att skryta om sina förmågor eftersom egenskaperna blir tillgängliga först när du lär dig att hantera och skydda dem väl."

Vad är typiskt för en HSP person?* Stort behov av att vara utomhus i naturen* Känslig för starkt ljus och ljud* En person med ett stort behov av egen tid* Vet saker utan att veta behöva bli berättad

■ Känslomässigt: känsliga personligheter uppfattas ofta som tillbakadragna, blyga och inåtvända, men kan lika gärna vara väldigt utåtriktade. Många kända skådespelare ofta under namnet HSP, det är lätt att känna med i olika känslor och tillämpa dem i rollen som tolkningar
■ Fysiskt: HSP personer kan ha en låg tolerans för starka lukter, starkt ljus eller ljud. De tenderar att ha stor kroppsmedvetenhet och vet instinktivt när de är i en miljö som inte är bra för dem
■ Socialt: introverta HSP ofta känner sig missanpassade. De njuter av sitt eget sällskap och är bekväma med att spendera tid ensam. Både extroverta och introverta har behov av återhämtning efter att ha spenderat tid socialt.

Personligen har aldrig förstått människor som har så mycket människor runt. Människor är trevligt, men jag kan vara själv i flera dagar och aldrig känna sig ensam eller ha behovet av att hitta mig själv. Min familj och nära vänner är mycket viktiga eftersom jag kan lita på dem och de inte utnyttjar mig eller andra människor. Hellre i fjällen eller på landet under ett olivträd läsandes en bok, det är mer attraktivt än springa i ett shoppingcenter alla dagar. T.ex. efter en timme i ett fyllt shoppingcenter blockerar jag omvärlden, blir irriterad och får röda trötta ögon. På jobbet t.ex. mina närmaste kollegor kallar mig efter att konferensen har pågått ett tag, eftersom de vet att jag lätt blir trött och vill vara närvarande i viktiga punkterna. Förstår nu varför många människor tycker det är konstigt att jag kan låsa mig hemma en hel helg och inte se någon. Förstår varför många människor säger efteråt vad de tyckt av t.ex. ett beslut, Jag trodde du visste.

Tips för hur man kan leva med detta:
* Vila, sova åtta timmar är viktigt eftersom kroppen annars kan överväldigas av intryck. Ta ett par timmar varje dag till meditation
* Du behöver tid att sortera och sortera den information du samlar in
* Kom också ihåg att skydda din karaktär, du har ett stort och generöst hjärta som lätt kan utnyttjas och manipuleras om du inte lär dig att skapa rätt fysiska gränser
* Acceptera vem du är, lära sig att använda detta

Jag ser mitt hem som en fridfull plats för rekreation. Måste vara varm, lugn och fylld av harmoni. Tar bort personer jag inte känner mig bekväm med, t.ex. människor som ger mig magont. Kan läsa människor snabbt och de gånger jag har ignorerat magkänsla, gick saker fel. Varför har jag låtit dessa människor komma in? Jag bedömde mig själv som kräsen och svår. De gånger jag städar känner jag mig som en idiot för att inte sett eller ignorerat personers verkliga personlighet jag faktiskt kände att denna person inte är bra. Nu tillbaka till 100% magkänsla.
Det är inte alltid bra på t.ex. fest, skannar rummet och väljer människor. Eller orkar inte närvara en lång tid. Gå ut på diskotek älskar jag. En anonym plats, snabba Ciaos och bara vara runt människor som du vill. Ingen personlig information, bara dansa, dricka, chit chat...

De bästa medarbetare jag någonsin haft är de anlitade när de gick genom entrén dörren. Du ser det. De som jag har tvingats på har slutat i att betala dem för att lämna företaget. Jag känner av bra affärer väldigt lätt och det därför min position nu är perfekt och även det arbete som jag gjorde innan, organisation och öka resultat. Jag får alltid toppresultat på jobbet! Men jag har inget behov av att bli någon stor. En negativ aspekt är att många människor trycker i mig att ta ett pretigefyllt jobb, slösar min kompetens på Sicilien. Jag är faktiskt glad exportera tomater, arbetar med naturen. Att gå in i ett ekologiskt växthus får mig nästan att gråta. Mina lönecheckar fick mig aldrig gråta, gav mig bara mer skor. Jag tror att många framgångsrika människor i näringslivet är HSP personer enligt reaktionerna på FB.

En annan negativ sida är att jag tenderar att tänka på vissa människor som dumma när de inte kan se själva. Nu vet jag att de inte är. Jag har ofta sagt Men titta på de personer hur de går, i ansiktets uttryck, naturen runt och du ser. Den andra personen ser ut som en ?. En annan sak när en person ber om ett råd (jag hatar dessa stunder) svarar jag Men se dig omkring. Och de blir ?. Jag blir ibland irriterad när folk inte kan sätta ett och ett ihop, verkar blinda. Det är därför jag aldrig kan bli lärare. Jag måste jobba på tålamodet. :))

Ser lätt när en person ljuger, säger inte något och sedan håller personen på ett avstånd. Det är lite oförskämt, men när jag ser personen ljuga, ibland fortsätter med dialogen och tittar på personen i ansiktet och skrattar inuti. Jag vet att jag måste sluta. Ser när en person döljer saker och som inte är tillitsfull. Detta är mycket bra! Det finns faktiskt människor runt omkring mig som tror att jag inte vet, men egentligen vet jag allt. Men jag bryr mig inte, det är inte min sak. Herregud, jag tror jag kommer att vara utan vänner nu...bara skojar. Många av mina vänner och kollegor har sett denna sak och säger Varför berättar jag för dig, du vet redan!. Du ser detaljerna snabbare, följ med mig till detta möte!

Har varit mycket osäker ibland, men nu när jag vet att jag är FSB och kommer att bli säkrare att säga till folk Jag är en FSB person istället för att säga Tja, jag bara vet och en risk ses som en utomjording. De sa att jag var deprimerad. Men hur kan en deprimerad person vara lycklig. Jag ser detta som en gåva att arbeta för ännu bättre stunder i livet.

Du behöver inte tretton år i Italien för att förstå det här landet, sa jag de första året här. Ni kan föreställa er reaktionerna...LOL!

För svenskar rekommenderar att läsa detta inlägg, där jag har översatt sammanfattningen som det skrevs mycket bra och lätt att förstå, Klicka här och här.

-----------------------------------------------------
Eng:
Want to write about this topic as I think there are people out there wondering the same things I kinda knew but couldn't put my finger on it what it was. Got the answer yesterday that I am a HSP. All read is true, it was like a person who don't know me writes about me to me. Got scared, then calm, then so happy to understand that this is normal. Would like to share my experiences.

So what is HSP? "Shortly a person who is open to the surroundings and see the details faster and easier than others, and process information at a deeper level than those without HSP. They are very calm persons, which sometimes can be misunderstood and interpreted for shyness. Every fifth person is "sensitive" and thirty percent of the bearers of this nature are very extroverted. There is no reason to brag about their abilities as the properties becomes available only when you learn to manage and protect them well."

What is typical for a HSP person?
* Great need to be outdoors in nature
* Sensitive for bright lights and sounds
* A person with a great need for their own time
* Who knows things without being told to

Emotionally: sensitive personalities are often perceived as reclusive, shy or introverted, but might as well be very extroverted. Many famous actors often under the name HSP, they find it easy to empathize with different feelings and apply them in the role of interpretations
Physical: HSP's may have a low tolerance for strong odors, bright light or sound. They tend to have great body awareness and know instinctively when they are in an environment that is not good for them
Socially: introverted HSP often feel maladjusted. They enjoy their own company and are comfortable with spending time alone. Both extroverts and introverts need recovery after having spent time socially.

Personally have never understood people who have so much people around. People is nice, but I can be perfectly fine by myself for days and never feel lonely or had the need to find myself. My family and close friends are very important as I can trust them and they don't take advantage of me or other people. Rather be in the mountains or in the countryside under a olive tree reading a book, it's more attractive than run in a shoppingmall all days. E.g. after one hour in a filled shoppingmall I block the world around, get irritated and get red tired eyes. At work e.g. close colleagues call me in after the conference has been going on for a while as they know I easily get tired and want to be present at the core point. Also now understand why many people think it's strange that I can lock myself at home a whole weekend and not seeing anyone. Understand why many people say afterwards what they tought of e.g. a desicion made saying I thought you knew.

Tips how to live with this:
*  Rest, sleeping eight hours is important because the body might otherwise be overwhelmed by impressions. Take a few hours each day to meditation
* You need time to clean and sort the information you collect
* Also remember to protect your character, you have a large and generous heart that can be easily exploited and manipulated unless you learn to set proper physical boundaries
* Accept who you are, learn to use this

I see my home as a peaceful place for recreation. Has to be a warm, calm and filled with harmony. Clean out people I don't feel comfortable with, e.g. people that makes my stomach ache. Can read people fast and those times I have ignored the gut feeling, things have went wrong. Why have I let these people in? I judged my self beeing too picky and difficult. Those cleaning times I have felt like an idiot of not seeing or ignoring the persons real personality as I actually felt that this person ain't good. Now going back to the 100% gut feeling.
It's not always good when e.g. entering a party, scan the room and choose people. Go out clubbing I love. An anonymous place, fast Ciaos and just be around people as you like. No personal details, just dance, drink, chit chat...

The best co-workers I ever hired are those hired when they walked through the entrance the door. You see it. Those I've been forced on has ended in paying them to leave the company. I feel the business very easy and this why my position now is perfect and also the work I did before, organisationa and increase results. I always get top results at work. But I don't have the need to become someone big. One negative aspect is that many people press me to get a high level job, wasting my competence in Sicily. I'm actually happy exporting tomatoes, working with the nature. Entering a organic greenhouse makes me almost cry. My paychecks before made me never cry, gave me just more shoes. I think many successful people in the business world are HSP according to reactions on my FB.

One other negative side is that I have tend to think of some people as stupid when they can't see by themselves. Now I know they aren't. I have often said But look at the persons way to walk, the face expression, nature around and you see. The other person looks like a ?. One other thing when a person asks for an advice (I hate those moments) I answer But look around you" And the person went ?. I get sometimes irritated when people can't put one and one togheter, seems blind. That's why I can never be a teacher. I have to work on that patience. :))

See easy when a person lie, don't say anything and then keep the person on a distance. It's kinda rude but when I see the person lie, sometimes go on with the dialogue looking at the persons face and laughing inside. I know I have to stop. See when a person hides things and who is not trustful. This is very good. There are actually people around me who thinks I don't know but actually I know everything. But I don't care to say, it's not my business. Oh my God, I think I'll be without friends form now on...just kidding. Many of my friends and colleagues have seen this different thing saying Why do I tell you, you already know!. You see the details faster, come with me to this meeting.

I've been very insecure at times, but now as I know I'm FSB and will get more secure to say to people I'm a FSB person instead of saying Well, I just know and get the risk to be seen as an alien. They said I was depressed. But how can a depressed person be so happy. I see this as a gift to work on for even better moments in life.

You don't need thirteen years in Italy to understand this country!, I said the first year here. You can imagine the reactions...LOL!

For Swedes I recommend to read this post, where I have translated the summary as it was written very well and easy to understand, Click Here and Here.

----------------------------------------------------------------------------

Sources: Google HSP, brandingspirit.wordpress.com, Dr. Elaine Aron "The Highly Sensitive Person", www.hsperson.com (site under mantainance), http://youtu.be/5yUCFe4ERNQ etc.

2 Comments

Besökt många underbara platser
Träffat fantastiska människor från andra länder
Kommer från det perfekta samhället som de säger
Simmat med delfiner på Bali
Skylinen i New York
Solnedgång i Brasilien
Skidåkning i Österrike
Dansat i London
Shopping i Bankok
Bott i Rom
Men det finns något som håller mig här
Något som gör att jag inte kan lämna

Det är något i luften
Efter år kan jag fortfarande inte sätta fingret på det

----------------------------------
Eng: Been to many breath taking places
Met fantastic people from other countries
Come from the perfect society as they say
Swimmed with dolphins in Bali
Skyline of New York
Sunset in Brasil
Skiing in Austria
Dancing in London
Shopping in Bankok
Lived in Rome
But there's something that keeps me here
Something that can't make me leave

There's something in the air
After years I still can't put my finger on it

1 Comment

Som jag nämnde innan jag får frågor om att arbeta på Sicilien och också om att vara en entreprenör. Vissa tror ju att jag är ansluten med några familjer här. Om du studerar deras regler för att vara medlem i en familj, förstår du ganska snabbt att det inte är möjligt för en svensk finsk kvinna att ha något att göra med dem. Och andra organiserad brottslighet gängen är inte områden jag är intresserad av (<---läses med ironi). Vad jag kan säga är att maffian inte är mer än den organiserade brottsligheten i ett annat land. Italiens problem kan inte bara skyllas på dem, som sagt är det bra att få ett grepp om familje strukturen, kyrkan...men det är en annan inlägg. Bilden av Sicilien som skrivs i tidningar är inte den ön jag känner till, men jag antar att även dessa skriverier har en mening. Om du vill ha en utmaning i ditt liv, försök arbeta på någon annan plats olik din. Synen på denna värld kommer att förändras. Att ansluta dina erfarenheter och kultur med en värld så totalt annorlunda än din. Det är fantastiskt att vara född och uppvuxen i Sverige, men att ta allt detta utomlands är ännu bättre. Det Sverige jag minns är när du fortfarande kunde lämna din dörr olåst för ett snabbt ärende. De tiderna är förbi. När jag bestämde mig att stå på mina egna 2009 och sluta arbeta för ett siciliansk företag de sa till mig att jag kommer att klara högst sex månader och så flyttar jag härifrån. Först på grund av alla kända problem och eftersom jag är en kvinna (= jag skulle bli trakasserad till döds). Tja, om du tittar från en sicilianares synvinkel kan det vara så, men jag märkte snabbt att allt beror på din egen inställning. Den första leverantören jag började arbeta med lärde mig mycket snabb och tydligt allt om Sicilien, men låtit mig uppleva allt själv. Han är en av de personer i mitt liv jag alltid kommer att vara för evigt tacksam till. Grazie Vittorio! Idag arbetar jag också med en annan fantastisk människa som har samma start upplevelser i Sicilien. Sammanfattning: Jag har bra människor omkring mig. Jag tänker inte säga hur jag gjorde det. De styrkor jag har är bra Magkänsla + Slicka ett finger och känna av luften. Vad jag kan säga är att ärlighet alltid lönar sig och inte ha för bråttom. Respektera alltid din nya omgivning, men inte acceptera allt. Jag beklagar för att kontaktat mina egna landsmän för fort, alla har sina egna erfarenheter och det är lätt att förlora din. Jag lyssnar inte så mycket på andra människor som inte känner mig och vill ge råd utan att ha bett om dem. På Sicilien måste du att arbeta hårt och själv. Ingen kommer att ge saker till dig gratis. Världen fungerar så här, allt annat är naivt. Det finns bättre och sämre länder, det beror på social konstruktion i varje land. Allt beror också på din vilja att lära och göra saker. Det finns inga dumma människor, det finns bara en brist på kunnande. Varje dag på Sicilien lär jag mig nya saker. På Sicilien träffar jag människor från alla möjliga länder, det är en färgglad ö trots vad som visas ut. Min värld har förändrats och kommer att hålla på att ändras...ingen sa det skulle vara lätt...

Allt enligt mina personliga erfarenheter

-----------------------------------------------
Eng: As I've mentioned before I get questions about working in Sicily and also about beeing an entrepreneur. Some think of course that I'm connected with some families here. Well, if you study their rules to enter a family of theirs you understand quite fast that is not possible for a swede finnish woman to have anything to do with them. And the other organised crime gangs ain't just sectors I'm interested of (<--- read with irony). What I can say is that Mafia ain't more than organized crime in another country. Italys problems can't just be blaimed on this, as saying this it's good to get a grip of the family structure, church...but it's another post. The picture of Sicily written in news papers isn't the island I know, but I guess also those things have a meaning. If you want a challange in your life, try to work in some other place so different from yours. The view of this world will change. First to connect your experiences and culture with a world so totally different from yours. It's fantastic to be born and brought up in Sweden, but to take all that abroad is even better. The Sweden I remember is when you could still leave your door un locked for a quick errand. Those times ain't no more. When I decided to stand on my own 2009 and stop working for a sicilian company they said to me that I will last maximum six month and then I'm out of here. First because of all the famous problems and because I'm a woman (= I would be harrassed to death). Well, if you look from a sicilians point of view, it can be like that, but I noticed very fast that it all depends on your own attitude. The first supplier I started to work with teached me very fast and clear all about Sicily, but still let me experience all by myself. He is one of the persons in my life I will always be for ever thankful to. Grazie Vittorio! Today I also work with another fantastic person who have the same start experiences in Sicily. Summary: I have good people around me. I'm not going to write how I made it. The strengths I have is good Gut Feeling + Lick a finger and feel the air. What I can say is that honesty always pays and not having too much of a hurry. Always respect your new surroundings, but not accept everything. I regret for contacting my own countrymen too fast, everyone has their own experiences and it's easy to loose yours. I don't listen too much to other people who doesn't know me and want to give advices without having asked for them. In Sicily you have to work hard and by yourself. No one is going to give things to you for free. World works like this, everything else is being naive. There are better and worse countries, it all depends on social construction in every country. All also depends on your willing to learn and do things. There are no stupid people, there are just a lack of know how. Every day in Sicily I learn new things. In Sicily I meet people from all kinds of countries, it a colorful island dispite what is shown out. My world has changed and will keep on changing...noone said it would be easy...

All according to my personal experiences