Tag Archives: Mammoni

1 Comment

I never thought that Italy's problem is the politicians fault, for if a society works or does not work actually depends on the family structure. So says even the Italians; the people, politics, the law and the church.
If a society does not work, it's because the family structure does not work. Everything in society depends on how children are raised for these children are then sitting in Parliament, government offices, banks, schools, healthcare etc.. If they can not take care of themselves, how will they then be able to take care of a country?
This is my only socio-political opinion in Italy...but I never say it straight to Italians, because they do not want to hear and there it is actually nothing that I care about. Have seen enough these five years.
It is the children who are the future, not the parents!

As the mother bird, she pushes her baby birds from the nest, to try their own wings and then they can fly by themselves.

Nuff' said...

Svenska

Jag har aldrig tyckt att italiens problem är politikernas fel, för att om ett samhället fungerar eller inte fungerar beror faktiskt på familjestrukturen. Så säger även italienarna själva; folket, politiken, lagen och kyrkan. Om ett samhälle inte fungerar, beror det på att familjestrukturen inte fungerar. Allt i samhället beror på hur barnen uppfostras för de är dessa barn som sedan sitter i Parlamentet, myndigheternas kontor, banker, skolor, sjukvård osv. Om de inte kan ta hand om sig själva, hur ska de sen kunna ta hand om ett land?
Detta är min enda samhällspolitiska åsikt i Italien...men detta säger jag aldrig till italienare, för de vill inte höra och det är faktiskt inget som jag bryr mig om. Har sett tillräckligt dessa fem år.
Det är barnen som är framtiden, inte föräldrarna!

Som fågelmamman. Hon puttar sina fågelungar ut ur boet, att prova sina egna vingar och sedan kan de flyga själva.

Nog sagt...

Leave a reply

Mammismo is now considered as a legal cause for an annulment of a marriage. The church approves annulments for this very reason, a reason that is increasing fast in Italy. Also the church in Sicily approves annulment caused by Mammismo and said that it is one of the major reasons why marriages in Sicily (and all over Italy) falls apart. Mammismo got registered in the italian vocabulary 1992. The dependence is mostly towards the mother and psychological pressure is mostly put on the son from the mother.

The "mammismo", or the "psychological addiction from the parent" is one of the forms of dependence that can be taken as an example for the declaration of nullity of marriage.
The addiction from their parents, the "mammismo" means that for every choice and every move is necessary for the approval of the parent who actually becomes psychologically the true spouse while the married person becomes a substitute, and causes much incapacity that burden the marriage. The
issues that occure are "Young people and adults who, for psychological immaturity, inexperience, lack of preparation for life, get married without knowing what they are heading," and as one who "is in fact incapable of implementing the marital and couple life settings made ​​from 'childhood and adolescence and youthness". 
(Source Here)

Sources: TG Regione (18/2-2014), lsecoloxix.it

Svenska

Mammismo anses nu som en juridisk orsak till en annullering av ett äktenskap. Kyrkan godkänner annullering av just denna anledning, en anledning som ökar snabbt i Italien. Även kyrkan i Sicilien godkänner ogiltigförklaring orsakat av Mammismo och sade att det är ett av de främsta skälen till att äktenskap i Sicilien (och i hela Italien ) faller isär. Mammismo blev införd i den italienska vokabulär 1992. Beroendet är mestadels mot mamman och psykologiska pressen är oftast satt på sonen från modern.

"Mammismo ", eller det " psykologiska beroendet från föräldern " är en av de former av beroende som kan tas som ett exempel för ogiltigförklaring av äktenskapet.
Det beroendet av sina föräldrar , "mammismo", innebär att för varje val och varje rörelse är det nödvändigt för ett godkännande av den beroende föräldern som faktiskt blir psykiskt den verkliga maken/makan, medan den gifta personen blir ett substitut, och orsakar mycket oförmåga som börda för äktenskapet. De problem som uppstår är "Ungdomar och vuxna som av psykologisk omognad, bristande erfarenhe , brist på förberedelse för livet, gifter sig utan att veta vad de ger sig in på", och som en som "är i själva verket ur stånd att genomföra det äktenskapliga- och parliv som byggs från "barndomen och tonåren och omognad".
(Källa Här)