Tag Archives: Men

It is quite common that resturants and bars offers foods or an "after-meal" drink for free. Especially if you are a group of foreign women in tourist places they often offer small side dishes and then a drink to help digestion afterwards. It is very common in non touristical areas that this happens when women lunch or eat dinner, especially in Catania. This business lunch we just order a salad, risotto and glass of wine. The owner also brought in bruscetta while waiting for the ordered food, he also brought in small vegetable dishes combined with salmon and typical catanese desserts.

When you get these things for free do not worry, you do not pay for them. Do show respect for the offer to eat the most of the offered things. They do it for hospitality! Then look around at the other tables and you may notice that you were the only ones offered these extra dishes and drinks.

20170203_134610_resized

Svenska

Det är ganska vanligt att restauranger och barer bjuder på extra mat eller en "efter-måltid" drink gratis. Särskilt om du är en grupp utländska kvinnor i turistorterna erbjuder de ofta små sidorätter och sedan en drink för att hjälpa matsmältningen efteråt. Det är mycket vanligt i icke turistområden när kvinnor lunchar eller äter middag, särskilt i Catania. Denna affärslunch beställde vi bara en sallad, risotto och ett glas vin. Ägaren kom också in med bruscetta väntandes på den beställda maten, han kom även med små grönsaksrätter kombinerat med lax och typiska catanesiska desserter.

När du får dessa saker gratis känn inte oro, du behöver inte betala för dem. Visa respekt för gesten genom att äta det mesta av de erbjudna sakerna. De gör detta för gästfrihet! Se runt på de andra borden och du märker att ni var de enda som erbjöds dessa extra rätter och drycker.

2 Comments

No matter what local women want to make you believe, but Sicily is still very much divided in gender roles. Perhaps little bit less in big cities like Catania, but much more so in small cities and villages. So I went to the hardware store couple of villages further from where I live, because everything is much cheaper there (gas, electronics, foods ecc). Went to a hardware store to pick up some things to fix things at home. It took some while before I got any help because the clerks thought I was there with a man. When men came and left, and I still were in the store, they asked if I was there to sell something or if I was looking for something. I said what I wanted to buy and also tools for it. Then there was a silence in the store and suddenly the men started to clap their hands saying It is amazing this woman not only buys the pieces she needs, but she also know the tools she needs to fix things. Complimenti Singorina! Not everyday a woman goes into a hardware store that is very much seen as the men department.

Daily life in Sicily

Svenska

Oavsett vad lokala kvinnor vill få dig att tro, men Sicilien är fortfarande mycket delat i könsroller. Kanske lite mindre i stora städer som Catania, men mycket mer så i små städer och byar. Så jag åkte till järnaffären ett par byar längre bort från där jag bor, eftersom allt är mycket billigare där (bensin, elektronik, livsmedel ecc). Gick till en järnaffär för att plocka upp några saker för att fixa saker hemma. Det tog tid innan jag fick någon hjälp eftersom personalen trodde jag var där med en man. När män kom och gick, och jag var fortfarande i butiken, frågade de om jag var där för att sälja något eller om jag letade efter något. Jag sa vad jag ville köpa samt verktygen för det. Sedan kom en tystnad i butiken och plötsligt började männen klappa sina händer och säger att Det är häpnadsväckande! Denna kvinna köper inte bara delarna hon behöver, men hon vet också de verktyg hon behöver för att fixa saker. Complimenti Signorina! Inte varje dag en kvinna går in i en järnaffär som ses mer som männens avdelning.
Dagliga livet på Sicilien

20160212_184404_resized

Just some parts to change filters and tubes / Ett par saker för byte av filter och rör

4 Comments

Sicilian expressions are funny and very strong. So strong that our nordic bad words sounds like a church choir in comparison. I started to be tired of the slow renovation of my bathroom because the fourth day not even the walls were done and I felt bad also for my landlord to pay for slow crew (which is normal here). So on my way to work I just passed the crew and said with a calm voice Questa cosa sta su cazzo! Which means literally that This thing stands on the dick!. It is a strong expression saying that this renovation starts to be a heavy burden. And guess what? Yes, when I came back hours later, the bathroom was done.

It is the same when I fly back to Sicily. I do not need to look for the gate. I just hear where the word Minchia is said out loud and I know it is the gate to Catania. Minchia = Dick!

Svenska

Sicilianska uttryck är roliga och mycket starka. Så starka att våra nordiska fula ord låter som en kyrkokör i jämförelse. Jag började bli trött på den långsamma renoveringen av mitt badrum eftersom den fjärde dagen var inte ens väggarna klar och jag tyckte också synd för min hyresvärd som betalar för långsamma arbetare (vilket är normalt här). Så på vägen till jobbet gick jag förbi arbetarna och sa med en lugn röst Questa cosa sta su cazzo!. Vilket betyder bokstavligen att Denna saken står på kuken!. Det är ett starkt uttryck som säger att denna renovering börjar bli en tung börda. Och gissa vad? Ja, när jag kom tillbaka timmarna senare var badrummet gjort.

Det är samma sak när jag flyger tillbaka till Sicilien. Jag behöver inte leta efter gaten. Jag hör ordet Minchia sägas högt och jag vet att det är gaten till Catania. Minchia = Kuk.

My bathroom wall came down some time ago. I heard the noise watching a movie with a glass of wine in my hand, but I did not go there to see what happened. I did not want to face it. So after some weeks (we had to wait for the storms to calm down) my landlord started to renovate the bathroom. He asked which color I want. I said him to choose, I am too tired to make decisions. He chose the color of the sea as he remembered I once told him I like those colors.

There are three guys working, there are more smoking pauses than work sessions and they drink beer. One calls me Giovanni (in english John) and then two seconds later he corrects himself calling me Giovanna. He speaks only sicilian with Messina accent, one of the sicilian accents I do not understand. So I just answer him Si, Si! The other man he is talking all days about his swedish girlfriend he had when he was 19 years old. Even if he is married today with another woman and they have kids, he says that the time with the swedish girlfriend was the happiest time in his life and he regrets they broke up. I told him I have heard so many similar stories these years and I think he still has feelings for her. Yes, he admitted he has and thinks about her everyday, but he has only memories left as his wife burnet all letters and photos of her because of jealosy.

Estimated time when work is done should be tomorrow, but I think it will take one more week. I use my neighbors toilet and shower until it is done. They left the back door open. I live in Sicily.
12993636_10153320390141256_1596522222500191259_n

Svenska

Min badrumsvägg rasade ner för en tid sedan. Jag hörde bullret medans jag tittade på en film med ett glas vin i handen, men jag gick inte dit för att se vad som hände. Jag ville inte inse vad som skett. Så efter några veckor (vi var tvungna att vänta tills stormarna försvann) började min hyresvärd renovera badrummet. Han frågade vilken färg jag vill ha. Jag sade honom att välja, jag är för trött för att fatta beslut. Han valde havsfärger eftersom han mindes att jag en gång sa att jag gillar dessa färger.

Det är tre män som arbetar, det har fler rökpauser än arbetspass och de dricker öl. En kallar mig Giovanni (svenska Johan) och sedan två sekunder senare rättar han sig och kallar mig Giovanna. Han talar bara sicilianska med Messina accent, en av de sicilianska accenter som jag inte förstår. Så jag bara svarar honom Si, Si! Den andra mannen pratar alla dagar om sin svenska flickvän han hade när han var 19 år gammal. Även om han är gift idag med en annan kvinna och de har barn, säger han att tiden med svenska flickvännen var den lyckligaste tiden i hans liv och han beklagar att de bröt upp. Jag sa att jag har hört så många liknande historier dessa år och jag tror att han fortfarande har känslor för henne. Ja, medgav han och att han tänker på henne varje dag, men har bara minnena kvar då hans fru bränt alla brev och foton av henne p.g.a svartsjuka.

Beräknad tid när arbetet bör vara klart är imorgon, men jag tror att det kommer att ta ytterligare en vecka. Jag använder mina grannars toalett och dusch tills det är gjort. De lämnade bakdörren öppen. Jag bor på Sicilien.

Men expressing their feelings is not a problem in Sicily. This one bought a whole billboard by a busy roundabout to tell his girlfriend how much he loves her and she is his princess. It is also very usual that she writes love messages on the road or a wall outside her home.

Svenska

Att män uttrycker sina känslor är inte ett problem på Sicilien. Denna köpte en hel reklampelare vid en mycket trafikerad rondell för att berätta till sin flickvän hur mycket han älskar henne och att hon är hans prinsessa. Det är också mycket vanligt att han skriver kärleksmeddelanden på vägen eller en vägg utanför hennes hem.

20160118_171743

4 Comments

I live in a tourist destination and for seven years I have been listening to many sicilian men who brags about the foreign women they slept with and how they used them for a week. So let's clear this up once and for all. Nordic women travel the world,  are free, breath the world, live in it and are independent as women and economically. We know men in e.g. Greece, Italy and Turkey are easy men to get in bed and know about those trips there with the girls or even solo, and we know exactly what is going on (eat, drinks and casual sex) but do not talk about it, there's no need to. It was a one week swing with that italian man and back home we do not have that kind of life style.

Some women may stay in the tourist destination, many though moving back home after some years. Some take the man back to their home country just sending Dimitris back to Greece as the real life is not as during the vacation (Dimitris lovely acts and words fades out, as they often do with these mediterranean men after they "got the girl").  Some perhaps manage to create something and that is lovely. How often do not we read in women's magazines about those men who decides to fly to her home country, rings the door bell just to become an unpleasant surprise finding her living with a country man.

While this sicilian man still talks about that Sinikka from Finland, Anne from Germany or Lisa from Sweden after 5, 10 or 15 years and many times still have feelings for her, that nordic woman is propably back home, having a man from her country, perhaps married with kids and house, vaguely remembering which year she was in Sicily (was it 2001 or 2003, I can't remember), but she will surely not remember the sicilian mans name and never mentioned him to her friends. It was just a fling...

Problem is when you live in a touristdestination.

Svenska

Jag bor i ett turistmål och sju år har jag lyssnat på många sicilianska män som skryter om utländska kvinnor som de haft sex med och hur de använde dem i en vecka. Så låt oss klara upp detta en gång för alla. Nordiska kvinnor reser i världen, är fria, andas världen, lever i den och är oberoende kvinnor och ekonomiskt. Vi vet att män i t.ex. Grekland, Italien och Turkiet är enkla män att få i bingen och vet om dessa resor med flickorna eller solo, och vet exakt vad som händer (äta, dricka och tillfälligt sex), men talar inte om det, det finns ingen anledning att göra det . Det var en veckas sving med den italienska mannen och tillbaka hemma har vi inte den typen av livsstil.

Vissa kvinnor blir kvar på turistmålet, många flyttar tillbaka hem efter några år. Vissa tar mannen tillbaka till sitt hemland för att bara skicka Dimitris tillbaka till Grekland då det verkliga livet inte är som under semestern (Dimitris romantiska handlingar och ord tonar ut, som det ofta göra med dessa medelhavsmän efter att de "fick flickan") . Vissa kanske lyckas skapa något och det är härligt. Hur ofta läser vi inte om dessa män som sedan reser till kvinnans hemland, ringandes på hennes dörr bara för att bli en obekväm överraskning då han finner henne boendes med en landsman.

Denna sicilianska mannen som fortfarande talar om Sinikka från Finland, Anne från Tyskland eller Lisa från Sverige efter 5, 10 eller 15 år och många gånger fortfarande har känslor för henne, är den nordiska kvinnan troligtvis tillbaka hemma, lever med en man från sitt land, kanske gift med barn och hus, minns vagt vilket år hon var på Sicilien (det var 2001 eller 2003, kan inte minnas), men hon kommer säkert inte ihåg sicilianska mannens namn och aldrig nämnt honom till sina vänner. Det var bara en fling...

Problemet är när du bor i en turistdestination.

So when I moved in my landlord saw all my shoes and understood that more space is needed so he has started to construct a room for all my shoes! And not even asking more rent...no words said, just "I build you a shoe room". I guess this man has understood it all. 🙂

Svenska

När jag flyttade in såg min hyresvärd alla mina skor och förstod att mer plats behövs, så han har börjat bygga ett skorum till alla mina skor! Ingen hyreshöjning heller och inga ord sagda än "Jag ska bygga ett skorum till dig". Jag tror denna man har fattat allt. 🙂
1 2

Driving on the highway a car passes. Then slows down. The you have to pass. The the car passes again. Then slows down. You have to pass again. Then you look at the driver and think what the hell is going on! The male driver smiles... then this goes on and when the roads split, they split!

So cute!

Svenska

Körandes på motorvägen passerar en bil. Sedan så saktar den ner. Sen måste du köra om. Den bilen passerar igen, och saktar ner igen. Sen måste du köra om igen. Sen tittar du föraren och tänker vad fan är det som händer! Den manliga föraren ler...och dettagår hela tiden och när våra vägarna delas,delas de!

Så sött!

5 Comments

Women's day is big business in Italy and needs to be...all year around. As a woman from Sweden with a total different start in life and possibilities, comparing to my italian sisters who are not often so lucky, I make sure to have 365 days and consider that as a swedish woman with my knowledge and unique freedom has a duty to spread the knowledge which women who have worse. I am lucky being born in Sweden. Yes, I am and I am not ashamed to say it.
In Sicily still too many women are raised up with learnings that other women are not to be trusted, sisters are learnt to be servants to their brothers, mother in laws interfering in her children's relations which leads to separations and is the cause number one in Italy for divorce. Mothers who work for a living and still do all the housework in a culture where a man still does not lift a finger, instead see this as a woman's responsability. Italian female politicians more present in female magazines than actually spending time to make a difference. Naked women dancing in TV with older men hosting the show. Female TV shows that talks more about plastic surgery and get mothers in shape, than lifting up women who fights for a change. I do not go to cafes in Sicily where they have e.g. sugar bags with text like "Men who listens to women does not go to heaven". Yes, you find texts like that at a cafe at piazza Duomo in Catania.
It is obvious that still few italian men will stand up for a change, so it is up to women to do it. Like our grandmothers did for us over hundred years ago. The text below is like the women was in ancient cultures; viking, indian, african...then something happened.
There are amazing italian women making a difference, also in Sicily. The time to give them a voice has arrived. It is thanks to them small changes starts to come...because going againts old religious traditions in Sicily is not easy. As a foreign woman I have passed difficult times with that issue too....but imagine the moments locals face. Congratulations to all the Italian and Sicilian women who make a difference! All love and strenght to you! 

10355744_1060122860670471_1020095101238925280_n(1)Svenska

Kvinnodagen är big business i Italien och måste vara...året runt. Som en kvinna från Sverige med en helt annan start i livet och möjligheter, att jämföra med mina italienska systrar som inte är lika lyckligt lottade, ser jag till att ha 365 dagar och anser att en svensk kvinna med min kunskap och unik frihet har en skyldighet att sprida den kunskap till kvinnor som har det sämre. Jag är lyckligt lottad att vara född i Sverige. Ja, jag är det och jag skäms inte för att säga det.
På Sicilien lärs fortfarande alltför ofta att andra kvinnor inte är att lita på, systrar lär sig att vara tjänare till sina bröder, svärmödrar blandar sig i hennes barns relationer som leder till separationer och är orsaken nummer ett i Italien till skilsmässa. Mödrar som arbetar för ett levande och fortfarande gör allt hushållsarbete i en kultur där en man fortfarande inte lyfter ett finger, istället ser detta som kvinnans ansvar. Italienska kvinnliga politiker som är mer närvarande i kvinnliga tidningar än att faktiskt spendera tid att göra skillnad. Nakna kvinnor dansande i TV med äldre män som värdar. Kvinno-tv som samtalar mer om plastikkirurgi och få mammor i form, än att lyfta upp kvinnor som kämpar för en förändring. Jag går inte till kaféer på Sicilien där de har t.ex. sockerpåsar med texter som "Män som lyssnar på kvinnor kommer inte till himlen". Ja, du hittar texter som dessa vid ett café på Piazza Duomo i Catania.
Det är uppenbart att fortfarande få italienska män kommer att stå upp för en förändring, så det är upp till kvinnorna att göra det. Liksom våra mormödrar gjorde för oss mer än hundra år sedan. Texten ovan är som kvinnorna var i forntida kulturer; vikingar, indianer, afrikanska ... sedan hände något hemskt.
Det finns fantastiska italienska kvinnor som gör en skillnad, även på Sicilien. Tiden för att ge dem en röst har anlänt. Det är tack vare dem små förändringar börjar komma ... att gå emot gamla religiösa traditioner på Sicilien är inte lätt. Som utländsk kvinna har jag också fått erfara svåra tider med denna frågor.... men tänk det lokalbefolkningen står inför. Grattis till alla italienska och sicilianska kvinnor som gör skillnad! All kärlek och styrka till er!