Tag Archives: Organic

Two days ago we opened a Sicilian Wine and Gourmet shop. The right time came this year to create a nice shop with limited and genuine Sicilian produce. It is called Sicily Wine & Dine and it follows the same philosophy as other work I do; transparent, limited production and healthy produce.

The website will grow, we are very late due to many issues to create this in Sicily, but we decided to open and take it from here.

Sicily Wine & Dine is for you who appreciate authentic, non-industrialized products, limited production, organic and for you with the passion for quality wines and gourmet foods.

www.sicilywineanddine.com

Food brings people together, wine makes people talk. – Sicily Wine & Dine

Svenska

För två dagar sedan öppnade vi en siciliansk vin- och gourmetbutik online. Rätt tid kom i år för att skapa en fin butik med begränsad produktion och äkta sicilianska produkter. Butiken heter Sicily Wine & Dine och följer samma filosofi som annat arbete jag gör; transparent, begränsad produktion och hälsosam produktion.

Webbplatsen kommer att växa, vi är väldigt sena på grund av många problem att skapa detta på Sicilien, men vi bestämde oss för att öppna och ta det härifrån.

Sicily Wine & Dine är för dig som uppskattar autentiska, icke-industrialiserade produkter, begränsad produktion, ekologiskt och för dig med passion för kvalitetsviner och gourmetmat.

www.sicilywineanddine.com

Mat samlar människor, vin får folk att prata. - Sicily Wine & Dine

 

Sicily is filled with markets in each village and city. Recent years many organic markets has popped up as Sicily grows fast in organic produce. This market in Catania is held every second sunday of the month from 9:30am to 1:30pm. It is a Piazza Dante, iniside the Benedettini.

Here you can buy organic produce directly from local producers; vegetables, fruits, wine, beer, clothes, beauty products ecc. In last photo you see real organic eggs; different colors and size.

Svenska

Sicilien är fylld med marknader i varje by och stad. Senaste åren har många ekologiska marknader dykt upp då Sicilien växer snabbt i ekologisk produktion. Denna marknad i Catania hålls varannan söndag i månaden från 9:30 till 13:30. Den finner du vid Piazza Dante, inne i Benedettini.

Här kan du köpa ekologiska produkter direkt från lokala producenter. grönsaker, frukt, vin, öl, kläder, skönhetsprodukter ecc. I det sista fotot ser du ekologiska ägg; olika färger och storlek.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

2 Comments

When I am out in the fields it is like paradise. You breath fresh air, look at all the hard work people do by hand and you are where we should be...in the nature. I feel free. This is one of my favourite part of my work, but also the most difficult. Regulary I visit all fields where fruits and vegetables grow to update with changes and varieties, all this then sent to buyers in Europe. With the producer we collect all information. For citrus it takes about three days and for vegetables approximately a week, from morning to evening, including writing the summary to buyers. Welcome to a small tour in the organic citrus fields; lemons, grapes and oranges.

Svenska

När jag är ute på fälten är det som ett paradis. Du andas frisk luft, ser på allt det hårda arbete människorna gör för hand och du är där vi borde vara ... i naturen. Jag känner mig fri. Detta är en favorit del av mitt arbete, men också den svåraste. Regelbundet besöker jag alla områden där frukt och grönsaker växer för att uppdatera med förändringar och varianter, allt detta skickar jag till köpare i Europa. Med producenten samlar vi all information. För citrus tar det ungefär tre dagar och för grönsaker ungefär en vecka, från morgon till kväll, inklusive att skriva sammanfattningen till köpare. Välkommen till en liten turné i de ekologiska citrusfälten; citroner, grapefrukt och apelsiner.

Translated from the article - Översatt från artiklen

The revolution of Sicilian peasants, 3,000 hectares of ancient grains against multinationals. The return of biodiversity in agriculture, partly from the local wheat. To improve the environment, nutrition and health.

Ancient grains are back in Sicily. They return to reconstruct landscapes and enrich the biodiversity of agriculture which for decades was reduced to a few species selected to a super wheat island that was one of the granaries of the Roman Empire. Officially now is only 500 hectares, but there are those who speak of 3,000. The farmers who are switching to organic and the recovery of local seeds grow from year to year, they are associated, they set up food chains and create culture, instead of just agriculture.

"I converted 100 hectares of the family land to the local grain" says Joseph Li Rosi, one of the strongest supporters of the return to the past in agriculture, "and I am the guardian of three local varieties, Timilia, Mallorca and Strazzavisazz". The sow keepers of botanical rarities, devoting at least 10 hectares in each culture, engage in historical research and to maintain the purity of the seed. Li Rosi, farmers for generations, is also a president of the Simenza association which brings together seventy producers "but another hundred are ready to go," assures Joseph. The idea is, in addition to conservation, is cultivated fields made of a mixture of seeds, a diametrically opposite process to the modern technique, which seeks uniformity, the standard in favor of quantity.

If you like to read more and see the beatiful photo show of Sicily in the article, click here.

132353209-fc51a8fc-a770-4460-be1d-27e9c2e16013

Svenska

Sicilianska böndernas revolution, 3000 hektar av gamla sädeskorn mot multinationella företag. Avkastning av den biologiska mångfalden inom jordbruket, dels från lokalt vete för att förbättra miljön, näring och hälsa.

Forntida sädeskorn är tillbaka på Sicilien. De återvänder till rekonstruera landskap och berika den biologiska mångfalden i jordbruket som i decennier reducerades till ett fåtal arter som valts ut till en superveteö som var ett av spannmålsmagasinen i det romerska riket. Officiellt nu bara 500 hektar, men det finns de som talar om 3000. Jordbrukare som övergår till ekologiskt och återvinning av lokala frön växer från år till år, de är associerade, de sätter upp matkedjor och skapar kultur, i stället för bara jordbruk.

"Jag konverterade 100 hektar av familjens mark till lokala säd", säger Joseph Li Rosi, en av de starkaste anhängarna av återgång till det förflutna inom jordbruket, "och jag är väktare av tre lokala sorter, Timilia, Mallorca och Strazzavisazz" . Föreningen är vårdare av botaniska rariteter, ägnar åtminstone 10 hektar i varje bruk, bedriera historisk forskning och att upprätthålla renheten hos utsädet. Li Rosi, bönder i generationer, är också en ordförande för Simenza föreningen som har sjuttio producenter som medlemmar, "men hundra till är redo att komma med", försäkrar Joseph. Tanken är, förutom bevarande, odlade fält gjorda av en blandning av frön, en diametralt motsatt process till den moderna tekniken, som syftar enhetlighet, standarden till förmån för kvantitet.

Vill du läsa mer och se fina bildspelet om Sicilien, klicka här

Catania has two recycling stations where people can leave all kinds of trash that gets recycled and creates a new economy in the socitety. 2013 this station at Viale Tirreno had 40 people a day who left trash, 2014 the number has increased to 60 people a day.
Every citizen and company who recycles here gets a tax relief calculated on the quantity they recycle.

Svenska

Catania har två återvinningsstationer där människor kan lämna alla typer utav skräp som blir återvunnet och skapar en ny ekonomi i samhället. Denna station på Viale Tirreno hade år 2013, 40 personer om dagen som återvann, 2014 har antalet ökat till 60 personer per dag.
Varje medborgare och företag som återvinner här får en skattelättnad som beräknas på den kvantitet som de återvinner.

Londra-Berlino 109Londra-Berlino 111
Photos above are from the Region of Sicilys stand where different sicilian producing companies can promote their products. Sicily sends always many organic companies because the island has produced organic for generations.

------------------------

Foton ovan är från sicilianska regionen där olika sicilianska producerande företag kan marknadsföra sina produkter. Sicilien skickar alltid många ekologiska företag eftersom ön har producerat ekologisk i generationer.

Londra-Berlino 110Londra-Berlino 115

On my way to meet buyers. It is nice to be well again and build up the company. Love this job!

---------------------------------

Påväg att möta inköpare. Det är underbart att vara frisk igen och bygga upp företaget. Älskar detta arbete!

Londra-Berlino 114

BioTropic had a very nice stand this year, one of the best.

-------------------------

BioTropic hade en mycket fin plattform detta år, en av de bästa.

3 Comments

This orange variety is called Tarocco and is my favorite orange of them all. It is a red orange in Sicily, but seen as a white orange in Europe. It has the perfect combination between the white and red orange.

Svenska

Denna apelsinsort heter Tarocco och är min favorit apelsin av dem alla. Det är en röd apelsin på Sicilien, men ses som en vit apelsin i Europa. Den har den perfekta kombinationen mellan den vita och röda apelsinen.

1 004