Tag Archives: Palermo

1 Comment

Here you can renew driving license, register your car, move real estate owner documents and many more public administration...Only in Palermo!

Svenska

Här kan du förnya körkort, registrera din bil, flytta fastighetsägarhandlingar och många fler offentliga pappersàrenden...Bara i Palermo!
P1130322 P1130321

So I read in some foreign tourist guides where the coastline at the Sicilian west coast from Balestrate to Palermo was said to be the ugliest coastline in Sicily. Where the landscape was damaged by architecture that do no justice to the beautiful sicilian landscape. So we went to see the coastline and drove from Castellammare del Golfo to Palermo. Well, it was not so bad and not so nice either, many houses was remodeled and perhaps I am used to see these cement boxes. But when we started to get closer to Palermo these Riina Horrors (as I call them) starts to show up.

When mafia was strong in Sicily they also took the opportunity to use government money to build social projects all over Sicily and you can still see these cement boxes all over Sicily where people live. The mafia earned billions on Government approved projects to build houses with material that had bad quality. This was possible because the Italian Government claimed mafia to be just a myth. Many houses has been remodeled and painted so they look nicer. E.g. in Palermo the city has many time water shortage and it should not be the case because Sicily is a very water rich island. The issue is that these mafia horror social projects are built wrong and also damaged the water supply to Palermo.

AUGUST 173

Svenska

Så jag läste i några utländska turistguider där kustlinjen vid Siciliens västkust från Balestrate till Palermo sades vara den fulaste kustlinjen på Sicilien. Där landskapet skadats av arkitektur som gör ingen rättvisa åt det vackra sicilianska landskapet. Så vi åkte för att se kusten och körde från Castellammare del Golfo till Palermo. Tja, det var inte så dåligt och inte bra heller, många hus har byggts om och kanske jag är van att se dessa cementboxar. Men när vi började komma närmare Palermo började dessa Riina Mardrömmar (som jag kallar dem) att dyka upp.

När maffian var stark på Sicilien tog de också tillfället i akt att använda statliga pengar för att bygga sociala projekt över hela Sicilien och man kan fortfarande se dessa cementlådor över hela Sicilien, där människor bor. Maffian tjänade miljarder på regeringens godkända projekt för att bygga hus med material som hade dålig kvalitet. Detta var möjligt eftersom den italienska regeringen hävdade att maffian bara var en myt. Många hus har byggts om och målats så att de ser trevligare. T.ex. i Palermo staden har de ofta vattenbrist och det bör inte vara fallet eftersom Sicilien är en mycket vattenrik ö. Problemet är att dessa maffia skräck sociala projekt byggdes fel och även skadat vattentillförseln till Palermo.

Här finner ni nyaste artikeln i Resfeber som jag skrivit om Siciliens Sju Måsten.

Om du planerar att besöka Sicilien första gången och vill få en försmak av vad ön kan erbjuda finns det ett antal platser att välja på. En Siciliens Sju Måsten lista kan göras om och om igen, men för en första gångs besökare med nyfiken blick finns det en del godsaker att börja.... http://www.resfeber.se/blogg/2013/11/siciliens-sju-masten/

 

4 Comments

So we went to visit Isola delle Femmine as everyone says it is a nice place. The view is amazing, but it was filled with trash. And we got quite surpriced to see people sun bathing in the middle of these trash mountains. This issue has been on Striscia many time... Sad.

I have also some shit on the lens in the camera that gives a small spot on each view photo and it is well hidden...searching searching...

Svenska

Så vi åkte för att besöka Isola delle Femmine som alla säger att det är ett trevligt ställe. Vyn är fantastisk, men det är fullt med skräp överallt. Och vi blev ganska förvånade att se människor sola i mitten av dessa skräpberg. Denna fråga har varit på Striscia mångagånger ...Tråkigt.

Jag har också lite skit på linsen i kameran som ger en liten fläck på varje vy foto och den är väl dold...Söker Söker...

AUGUST 174AUGUST 175AUGUST 176

From Crocetta some days ago:

We have given the green light to "Covenant of Mayors" and the greatest European project on existing alternative energy. Imply € 5 billion of investments and create 20,000 jobs, was announced during a press conference at Palazzo d'Orleans, offices of the Region of Sicily in Palermo. The government is working at full capacity to exit Sicily from the crisis and perhaps for the first time this year the island will have 90% of committed EU funds. Policies of development concluded that we are developing will be paying off already in the coming months.

Ok, so first question is: Who will finance the rest? Banks does not give money and because of Italys very unstable political situation and very low green energy tariffs no foreign investors are interested either. And then add also the billion frauds during Lombardo time that still are unsolved.

Svenska

Från Crocetta ett par dagar sedan:

Vi har gett grönt ljus för "Covenant of Mayors" och det största europeiska projektet på befintlig alternativ energi. Implementera 5 miljarder i investeringar och skapa 20.000 jobb, tillkännagavs under en presskonferens i Palazzo d'Orleans, regeringskontoren för Sicilianska regionen i Palermo. Regeringen arbetar med full kapacitet att ta Sicilien ur krisen och kanske för första gången i år, kommer ön att ha 90% av engagerade EU-medel. Regelverk för utvecklingen fram till att vi utvecklar kommer att visa sig redan under de närmaste månaderna.

Ok, första frågan: Vem kommer att finansiera resten? Bankerna ger inte pengar och på grund av Italiens mycket instabila politiska situation och mycket låga grön energi taxor är inga utländska investerare intresserade heller. Och sedan lägg till även miljard bedrägerierna under Lombardo tiden som fortfarande är olösta.

Some days ago the mayor of Palermo and his staff got a threatening letter because of the changes they are making in Sicily. The answer back was We are happy to see that these bad people feel pressure. These are not Borsellino and Falcone times. Things are changing and will change.

Svenska

Några dagar sedan fick borgmästaren i Palermo och hans personal ett hotfullt brev på grund av de förändringar som görs Sicilien. Svaret tillbaka var Vi är glada att se att dessa dåliga människor känner sig pressade. Det är inte Borsellino och Falcone tider. Saker är under förändring och kommer att förändras.