Tag Archives: Prejudices

3 Comments

It is an interesting life living in two opposite cultures. You see swedes dreaming about the perfect sicilian life where la mamma is always a smiling person, father hard working and family stick together and they wish that swedes were more like that. And of course the illusion is not true. While sicilians dream about the perfect swedish system where the goverment gives you alot of money and serves the population with everyhting, and of course that illusion ain't true either. Somehow we are stuck in the thinking that life is better somewhere else than the life we have, and with these illusion we are never satisfied with our lives.

Svenska

Det är ett intressant liv att leva i två motsatta kulturer. Du ser svenskar som drömmer om det perfekta sicilianska familjelivet där La Mamma är alltid en leende person, far hårt arbetande och familjen håller ihop och de vill att svenskarna var mer så. Och naturligtvis är illusionen inte sann. Medan sicilianare drömmer om det perfekta svenska systemet där staten ger dig en massa pengar och tjänar befolkningen med allt, och naturligtvis är denna illusionen inte sann heller. På något sätt är vi fast i tänkandet att livet är bättre någon annanstans än det liv vi har, och med dessa illusioner blir vi aldrig nöjda med våra liv.

2 Comments

Hubby and I are actually quite opposites; culturally and how we grew up. In lifestyle we have understood that we want the same things and he is discovering the world and learning to know his own opinions and own style, while I just like to become a farmer. So we have somehow managed to find a middle road. He is not the typical sicilian man, he wants to develop. Of course he has some parts that are typical sicilian e.g. he has difficulties to let me pay, he has also grew up with religious fear, boundaries, gender roles and stories, that for me is quite hard to live with. Well, then on the other hand it has been difficult for him to live with a woman that ain't a typical local woman, I do not care about little problems, I have opinions, do not care about what neighbors says about us, and want to be involved in big decisions, totally opposite from classical local females. The hardest thing for him to accept is that I do not call him all the time, I want him to go out with his friends and make his drems come true, which for him in the beginning has been a sign that I do not care, but actually it is that I want him to be free and know that I trust him. And then he has to trust me because I work 99,9% with men and travel with them also abroad. This is a part we have had most discussions about.
AUGUST 046 AUGUST 047

Hubby & I in Monreale

Svenska

Fästmannen och jag är faktiskt ganska mycket motsatser, kulturellt och hur vi växte upp. I livsstil har vi förstått att vi vill ha samma saker och han upptäcker världen och lär känna sina egna åsikter och egen stil, medan jag bara vill bli bonde. Så vi har på något sätt lyckats hitta en medelväg. Han är inte den typiska sicilianska mannen, han vill utvecklas. Visst har han vissa delar som är typiskt sicilianska, t.ex. han har svårt att låta mig betala, han har också vuxit upp med religiös fruktan, gränser, könsroller och berättelser, som för mig är ganska svårt att leva med. Ja, däremot har det varit svårt för honom att leva med en kvinna som inte är en typisk lokal kvinna, jag bryr mig inte om små problem, jag har åsikter, bryr mig inte om vad grannarna säger om oss, och vill vara delaktig i stora beslut, helt motsatt från klassiska lokala kvinnor. Det svåraste för honom att acceptera är att jag inte ringer honom hela tiden, vill att han går ut med sina vänner och att hans drömmar besannas, vilket för honom i början har varit ett tecken på att jag inte bryr mig, men det är faktiskt att jag vill att han ska vara fri och veta att jag litar på honom. Och då han måste lita på mig eftersom jag arbetar 99,9% med män och reser med dem också utomlands. Detta är en stor del av diskussionerna som vi har haft.

7 Comments

An issue I run into not so often but when I do it's always the question why Sweden has a high suicide rate. Last time at MailBox sending samples. First they praised Sweden, then asked why the hell I am here and then ask about the suicide reason. So of course I told the following, excluding statistics.
Some sicilians blame our high suicide rate because we leave home so early to defend the mammoni culture, but of course it's not true. Mammoni culture brings other issues we very rarely deal with in Scandinavia.
According to WHO global statistics, Sweden is placed 35 with 11,9 suicides per 100,000 (from 2009). Italy is placed 66 with 6,3 suicides per 100,000 (from 2007).
First of all in Sweden statistics is actually showing the reality quite well, you can almost for sure rely on it. In Italy you can not rely on national statistics if it's not from e.g. Banca Italia. Sweden is a secular country, so if someone commits suicide, then it's registred as suicide. In Italy catholics are forbidden to commit suicide, and if they do they go directly to hell. So if a person commits suicide, to avoid hell the death reason can many times be registered as "caused of natural reasons" or "illness".
And old man stood in line and listened with a stressed face, but he said also that the italians faith issue is true. Especially in south Italy where people still are very religious.
---------------------------------
Svenska

En fråga jag inte stöter på ofta men när jag gör det är alltid frågan varför Sverige har en hög självmordsfrekvens. Förra gången vid MailBox när jag skickade prover. Först prisades Sverige, sedan frågade vad i helvete jag är här och sedan undrar de om självmordsanledningen. Så naturligtvis sa jag följande, med undantag av statistik.
Vissa sicilianare skyller vår höga självmordsfrekvens på att vi lämnar hemmet tidigt för att försvara Mammoni kulturen, men det är naturligtvis inte sant. Mammoni kulturen ger andra problem som vi mycket sällan stöter på i Skandinavien.
Enligt WHO: s globala statistik är Sverige placerat 35 med 11,9 självmord per 100.000 (från 2009). Italien är placerad 66 med 6,3 självmord per 100.000 (från 2007).
Först av allt visar Sveriges statistik faktiska verkligheten ganska bra, du kan nästan säkert lita på det. I Italien kan du inte lita på nationell statistik om det inte kommer från t.ex. Banca Italia. Sverige är ett sekulariserat land, så om någon begår självmord, det registreras som självmord. I Italien är det förbjudet för katoliker att begå självmord, och om de gör det hamnar de direkt i helvetet. Så om en person begår självmord och för att undvika helvetet, kan död orsaken många gånger vara registrerad som "orsakats av naturliga skäl" eller "sjukdom". En äldre man stod i kön och lyssnade med ett stressat ansikte, men han sade också att italienarnas trofråga i detta är sant, speciellt i södra Italien där de fortfarande är mycket religiösa.