Tag Archives: problems

Buying in Sicily is quite interesting. Same home can have totally different sizes and prices depending on real estate agents, or as in this case (photo below) the house in the add is put out twice from the same real estate firm with different information. Same home is often listed by several different agents.

Not so long ago I was looking myself. Found one house close to the city on a nice hill. We toured around the property and at the end they inform me that half of the land the house is built on is not the current owners. He took a piece of land from the neighbor because they live far away and will not notice anyway (!!!). They informed me that they could lower the price quite a lot due to this condition. Another house I was looking at had seven nice rooms, also on the firms papers, but when I went to the municipality's technical office only two rooms were registered.

Be careful here. Do not stress your investment. And ask around from several sources. About 900 properties end up at creditors every day in Italy, so there is no hurry at all. Perhaps wait couple of year as prices are going down.  Never buy illegally built. It may sound trustworthy as some creditors even offer loans for houses in this condition. But after the purchase, you can loose your home.

Sicily has not a set market value. If you plan to make buy something here in the future, start to follow the market now. Never pay the asking price, here it is the opposite, always lower...many times much lower.

Svenska

Att köpa på Sicilien är ganska intressant. Samma hem kan ha helt olika storlekar och priser beroende på fastighetsmäklare, eller som i detta fall (foto ovan) läggs huset ut två gånger från samma fastighetsföretag med helt olika information. Samma hem listas ofta av flera olika agenter.

För inte så länge sedan letade jag själv. Hittade ett hus nära staden på en trevlig kulle. Vi gick runt fastigheten och i slutet informerar de mig om att hälften av marken som huset är byggt på inte är de nuvarande ägarnas. Han tog land från grannen eftersom de bor långt borta och kommer inte att märka det (!!!). De informerade mig om att de kunde sänka priset ganska mycket på grund av detta. Ett annat hus jag tittade på hade sju fina rum, också på mäklarens papper, men när jag gick till kommunens tekniska kontor var bara två rum registrerade.

Var försiktig här. Stressa inte din investering. Och fråga från flera källor. Cirka 900 fastigheter hamnar hos kreditgivare varje dag i Italien, så det är ingen brådska alls. Vänta kanske ett par år då priserna sjunker. Köp aldrig olagligt byggt. Det kan låta pålitligt eftersom vissa borgenärer till och med erbjuder lån för hus i detta tillstånd. Men efter köpet kan du förlora ditt hem.

Sicilien har inte ett fastställt marknadsvärde. Om du planerar att köpa något här i framtiden, börja följa marknaden nu. Betala aldrig begärt pris, här är det tvärtom, alltid lägre pris...ibland också mycket lägre.

Etna is having a massive eruption which started escalating today after several weeks of activity. today. All three craters are active and a grey cloud starts to build up above Giardini-Naxos were we have out offices. At this moment they are having a metting at Catania airport if they have to close the airport. This eruption can go on for weeks.

Best live Cam at 2,500 meters click on link HERE.

Svenska

Etna har ett mycket stort utbrott just nu som började eskalera idag efter flera veckors aktivitet. Alla tre toppkratrarna är aktiva och ett stort grått moln börjar täckas över Giardini-Naxos där vi har vårat kontor. Just nu har Catanias flygplatsledning möte om de måste stänga flygplatsen. Detta utbrott kan pågå i veckor.

Bra livekamera på 2,500m klicka HÄR.

A person I know was always complaining about his job and salaries does not arrive in time and the director sometimes brakes balls paying some of the staff and some not, just to be evil (This kind of company leaders are very common here). He is a honest and good worker, is never sick from work and work lots of extra days every month because his colleagues does not show up or call in sick often ecc. I avoid  talking about the italian system because the general opinion is that it does not work, but it actually does and the conditons are better than in Sweden for e.g. these cases.

Now it happened again that he did not get his paycheck, but all the rest did. He really needed his money. He was about to bring in an expensive lawyer. I told him not to do it and trust the system first and call his union. He said it is just a waste of time. But after several days of dialogue I showed him how to collect evidence against his company and how to speak to the union. Then he called the union, the same day union sent a letter to the company and next day he got his paycheck. The the union called him and said of there will be any more problems, call them immediately!

In Italy the system works, but many people wants to get things from the system that they have no right to get, e.g. people who create problems at work showing up late or call in sick often and gets fired, housewifes who then wants a pension and have not contributed anything to the society, students who do not go to school and later sue the school for not passing the year....and list is long. So many people here does not know anything about their rights nor obligations, and few shows interest to get information.

I guess it is about the same in every country.

Svenska

En person som jag känner klagar alltid om sitt jobb och att lönerna inte kommer i tid och direktören ibland krossar ballar genom att betala en del av personalen och en del inte, bara för att vara elak (Denna typ av företagsledare är mycket vanliga här). Han är en ärlig och bra arbetare, är aldrig sjuk från jobbet och jobbar mycket extra dagar varje månad eftersom hans kollegor inte dyker upp eller är sjuka ofta ecc. Jag undviker att tala om det italienska systemet, eftersom den allmänna uppfattningen är att det inte fungerar, men det gör den faktiskt och de villkoren är bättre än i Sverige för t.ex. dessa fall.

Nu hände det igen att han inte fick sin lön, men alla andra fick. Han behövde verkligen hans pengar. Han var på väg att ta in en dyr advokat. Jag sa till honom att inte göra det och lita på systemet först och ringa sin fackförening. Han sade att det är bara ett slöseri med tid. Men efter flera dagar av dialog visade jag honom hur man samlar in bevis mot hans företag och hur man talar till förbundet. Sedan ringde han förbundet, samma dag skickade förbundet ett brev till företaget och nästa dag fick han sin lön. Facket ringde honom och sa att om det blir några fler problem, ringa dem omgående!

I Italien fungerar systemet, men många människor vill få saker från det system som de inte har rätt att få, till exempel människor som skapar problem på jobbet genom att komma sent eller ringa in sjuk ofta och får sparken, hemmafruar som sedan vill ha en pension och har inte bidragit med något till samhället, studenter som inte går i skolan och senare stämmer skolan för att inte passera året .... och listan är lång. Otroligt många här vet inte om sina rättigheter eller skyldigheter, och visar inte heller intresse av att ta reda på dem.

Jag antar att det är ganska samma i alla länder.

Today I went to the ATM and when I entered the pin code, no money came out. Then I checked with my bank and the ATM took the money from my account. So I went to the post office and said what happened and asked if they could help me. Immediately these women lifted their hand in the air and said I have to wait a week to solve this and they can not do anything and this and that and bla bla bla and they spoke to me like to a five year old. Then they started to argue against me that it is impossible for me to see the withdrawal so fast, so I logged in to my account with my smartphone so they could see it themselves.
Then the fire inside me reached my mouth and had to say couple of nice words so clearly that even the director came out from his office. And guess if they started to move their butts that second to solve the problem. And seems that everything will be solved by tomorrow.
Why do I always have to be angry? Why can not someone just answer kindly back Dear, we will just check what happened, because this happened also to another person two days ago! Always a lemon face back....blah!

Svenska

Idag gick jag till bankomaten och när jag slog in pin-koden, kom inga pengar ut. kollade jag med min bank och bankomaten tog pengar från mitt konto. Så jag gick till posten och sa vad som hände och frågade om de kunde hjälpa mig. Omedelbart lyfte dessa kvinnor upp sina händer i luften och sa att jag måste vänta en vecka för att lösa detta, och de kan inte göra någonting och dittan och dattan och bla bla bla och de talade till mig som till en femåring. Sen började de käftas tillbaka att jag omöjligt kan se uttaget så fort, så jag loggade in med telefonen till kontot så de fick se transaktionen med egna ögon.
nådde elden inom mig min mun och sa några fina ord så tydligt att till och med direktören kom ut från sitt kontor. Och gissa om de lyfte sina rumpor illa kvickt för att lösa problemet. Och nu verkar det som att allt kommer att lösas i morgon.
Varför måste jag alltid bli arg? Varför kan inte någon bara svara vänligt tillbaka Du, vi ska bara kolla vad som hände, eftersom detta hände också en annan person för två dagar sedanAlltid citron ansikte tillbaka...blah!

One thing I have so strongly react over is that everyone has the same story, that everything is the systems and politicians fault. My hubby has been taught the same story, but I do not agree. This story also makes people passive, because in Sicily you can do so many things but this blaming someone else and stay passive is still too strong. One very sad things is that so many young people hang around the streets from early morning to midnight. During schooltime the local park is filled with young people not attenting school. Yes, we have these in Scandinavia too, but here they are so many. Today I calculated approximately 50 people in the park not going to school and their parents do not care. It is so sad to see! It is the same in hubbys family, grandkids are not brought to school everyday. It all depends of the mothers mood that day. Sometimes they go regualary and sometimes they do not go to school at all. His sister had to do the last school year twice. She blamed the teacher and his parents bought that story. She also threatened with a lawyer if the school does not pass her, but sweetheart, if you do not go to school nor study, you can not pass! And today she has no work and blames the system.

Today a young couple age 17-18 started to spray text on the streets, playground and trees. I had to open my mouth and asked them if this kind of "clutter- and trash filled Sicily" is a place they want to live in? Better they go to school so they can have a future.
The girl said "my parents do not care about my future. My mother do not even want me to come home after school." So sad!

People will get pissed off now when they read this, because these things belongs to the sicilian "Things not allowed to talk about loudly". But take a car ride around Catania late evenings and mornings and see the disaster yourself. Children aged 11-12 smoking anykind of stuff.

Everything is not the systems fault. We have responsability over our own lives.

Svenska

En sak som jag har så starkt reagerar över är att alla har samma historia, att allt är systemets och politikernas fel. Min fästman har lärts in samma historia, men jag håller inte med. Denna historia gör också människor passiva, eftersom du kan göra så många saker på Sicilien, men det att skylla på någon annan och hålla sig passiv är fortfarande för starkt. En mycket tråkig sak är att så många unga människor hänga runt på gatorna från tidig morgon till midnatt. Under skoltiderna är den lokala parken är fylld med unga som inte går till skolan. Ja, vi har dessa i Skandinavien också, men här är de många. Idag har jag räknat cirka 50 personer i parken som inte gå i skolan och deras föräldrar bryr sig inte. Det är sorgligt att se! Det är samma karlns familj, barnbarnen går inte till skolan varje dag. Det beror helt mödrarnas humör den dagen. Ibland går de regelbundet och ibland går de inte till skolan alls. Hans syster var tvungen att göra det sista läsåret två gånger. Hon skylldeläraren och hans föräldrar köpte den historien. Hon hotade också med en jurist om skolan inte passerar henne, men kära vän, om du inte går i skolan eller studerar, kan du inte passera! Och i dag har hon inget arbete och skyller systemet.

Idag började ett ungt par år 17-18 spraya text gator, lekplatser och träd. Jag var tvungen att öppna min mun och frågade dem om den här typen av "klotter och skräpfyllda Sicilien" är en plats de vill leva i? Bättre att de går till skolan så att de kan ha en framtid.
Flickan sade att "mina föräldrar inte bryr sig om min framtid. Min mamma vill inte ens att jag kommer hem efter skolan." tråkigt!

Folk kommer att bli förbannade nu när de läser detta, eftersom dessa saker tillhör det sicilianska "Saker man inte pratar högt om." Men ta en biltur runt Catania sena kvällar och morgnar och se katastrofen själv. Barn i åldern 11-12 röker alla typer av saker.

Allt är inte det systemets fel. Vi har huvudansvaret över våra egna liv.

2 Comments

Why tourism in south is not developed...Actually those who comes to e.g. Sicily for vacation, many times comes back and several times. But it is also quite difficult to do something with toursim development here, an unvisible wall stops you wherever you turn your face.
Sicily is one of the most beautiful places in the world...

"Only 13 percent of tourists who come to Italy go to the Mezzogiorno, as the south is known. The rest head for the center and north of Italy, or other Mediterranean countries altogether. German airports sent 223 flights to Spain’s Balearic Islands in one week last summer, and only 17 to southern Italy.--- Defensive Italians, particularly from the prosperous north, will tell you that no one goes to the south because there’s nothing worth seeing (they’re wrong). But the lack of tourists in places like Sicily or Calabria is indicative of a larger, nationwide failure by the country to take advantage of its most precious resources — in this case, the region’s natural and cultural beauty."Article HERE

Svenska

Varför turismen i syd inte utvecklas...Egentligen de som kommer till exempel till Sicilien för semester, kommer många gånger tillbaka och flera gånger. Men det är också ganska svårt att göra något här med turismutveckling, en osynlig mur stoppar dig vart du vänder ditt ansikte.
Sicilien är en av de vackraste platserna i världen...

"Endast 13 procent av turisterna som kommer till Italien åker till södra Italien, som är känt i södern. Resten åket till centrala och norra Italien, och andra Medelhavsländer. Tyska flygplatser skickade 223 flyg till Spaniens Baleareröarna på en vecka förra sommaren, och endast 17 till södra Italien. --- Defensiva italienare, särskilt från den blomstrande norr, säger ingen reser söderut för det finns inget värt att se (men de har fel). Bristen på turister i platser som Sicilien och Kalabrien är ett tecken på en större, rikstäckande underlåtenhet från landet för att dra nytta av sina mest värdefulla resurser -. i det här fallet, regionens natur- och kulturella skönhet."

Artikel på engelska HÄR

5 Comments

Well this time it took me some more time to find what has been going on after my last trip that went to Sweden this time, alone. Last time I travelled alone because of work to Verona and found that mother in law and Cs sisters been in our home cleaning and washing laundry and changed all the cleaning products from organic to theirs, conventional. Grr! So today I finally found what has happened. And today after almost two weeks, I found a A4 size photo of virgin Mary under the bed.

Why is it so hard for sicilian in-laws to have a normal family relation? What the fuck is mentally wrong? Always something strange going on. I am about to print a photo of Satan soon and hide under their bed.

So I ask If these icons, crosses and holy stuff brings so much peace and luck, why aint there more peace and luck around? Dah!

Svenska

Den här gången det tog mig lite mer tid för att hitta vad som pågått efter min sista resa som gick till Sverige den här gången, ensam. Förra gången jag reste ensam på grund av arbete till Verona och fann att svärmor och Cs systrar varit i vårt hem, städat och tvättat tvätt och bytt alla rengöringsprodukter från ekologiskt till deras konventionella. Grr! Så idag har jag äntligen hittat vad som hänt. Och idag efter nästan två veckor, hittade jag ett A4 foto av jungfru Maria under sängen.

Varför är det så svårt för sicilianska svärfamiljen att ha en normal familjerelation? Vad fan är mentalt fel? Alltid konstiga påhitt. Jag ska skriva ut ett foto av Satan snart och gömma den under deras säng.

Så jag frågar Om dessa ikoner, kors och heliga sakerger så mycket frid och lycka, varför finns det inte mer fred och lycka runtomkring? Blah!

Tour Greek city 056

Mammismo is now considered as a legal cause for an annulment of a marriage. The church approves annulments for this very reason, a reason that is increasing fast in Italy. Also the church in Sicily approves annulment caused by Mammismo and said that it is one of the major reasons why marriages in Sicily (and all over Italy) falls apart. Mammismo got registered in the italian vocabulary 1992. The dependence is mostly towards the mother and psychological pressure is mostly put on the son from the mother.

The "mammismo", or the "psychological addiction from the parent" is one of the forms of dependence that can be taken as an example for the declaration of nullity of marriage.
The addiction from their parents, the "mammismo" means that for every choice and every move is necessary for the approval of the parent who actually becomes psychologically the true spouse while the married person becomes a substitute, and causes much incapacity that burden the marriage. The
issues that occure are "Young people and adults who, for psychological immaturity, inexperience, lack of preparation for life, get married without knowing what they are heading," and as one who "is in fact incapable of implementing the marital and couple life settings made ​​from 'childhood and adolescence and youthness". 
(Source Here)

Sources: TG Regione (18/2-2014), lsecoloxix.it

Svenska

Mammismo anses nu som en juridisk orsak till en annullering av ett äktenskap. Kyrkan godkänner annullering av just denna anledning, en anledning som ökar snabbt i Italien. Även kyrkan i Sicilien godkänner ogiltigförklaring orsakat av Mammismo och sade att det är ett av de främsta skälen till att äktenskap i Sicilien (och i hela Italien ) faller isär. Mammismo blev införd i den italienska vokabulär 1992. Beroendet är mestadels mot mamman och psykologiska pressen är oftast satt på sonen från modern.

"Mammismo ", eller det " psykologiska beroendet från föräldern " är en av de former av beroende som kan tas som ett exempel för ogiltigförklaring av äktenskapet.
Det beroendet av sina föräldrar , "mammismo", innebär att för varje val och varje rörelse är det nödvändigt för ett godkännande av den beroende föräldern som faktiskt blir psykiskt den verkliga maken/makan, medan den gifta personen blir ett substitut, och orsakar mycket oförmåga som börda för äktenskapet. De problem som uppstår är "Ungdomar och vuxna som av psykologisk omognad, bristande erfarenhe , brist på förberedelse för livet, gifter sig utan att veta vad de ger sig in på", och som en som "är i själva verket ur stånd att genomföra det äktenskapliga- och parliv som byggs från "barndomen och tonåren och omognad".
(Källa Här)

In Sweden when you hire people you can almost 100% trust that they do their job and you as a manager can have a vacation and work will be done anyway. I have tried to find a collaborator in Sicily for the tourism sector three times and it seems to be the most difficult thing to do. Everytime I have found out that the person asks for money from the people the collaborator is suppose to contact and present our offers. So the person tries to get paid from both sides. That is just so tacky! The person also makes up their own versions of the offers to sell it in and that creates problems when the version the client got does not correspond with the information I am coming with. So, my collaborator today is my hubby and he tries to help me out as much as he can and it works fine. I am sure he will not ask for double money.

Blah!

Svenska

I Sverige när du anställer folk kan du nästan 100% lita på att de gör sitt jobb och du som chef kan ha en semester och arbetet kommer att ske ändå. Jag har försökt att hitta en samarbetspartner i Sicilien för turistnäringen tre gånger och det verkar vara det svåraste att göra. Varje gång har jag fått reda på att personen ber om pengar från folket samarbetspartnern ska antas att kontakta och presentera våra erbjudanden. Så personen försöker att få betalt från båda sidor. Det är bara så vidrigt! Personen gör också upp sina egna versioner av erbjudandena för att sälja in dem och det skapar problem när versionen klienten fick inte överensstämmer med den information som jag kommer med. , idag är min kollaboratör min man och han försöker hjälpa mig så mycket han kan och det fungerar bra. Jag är säker på att han inte kommer att begära dubbla pengar.

Blah!

The refugee situation in Sicily has been out of control for a long time because of the conflicts in the east and south. Only yesterday came again 1000 new refugees to Sicily by Palermo...but those 1000 where only from Syria. Then calculate the other nations, harbors in Sicily and thousands comes every day. This has been going on for years, Sicily has alarmed for help for years...nothing happens...

Svenska

Flyktingsituationen på Sicilien har varit utom kontroll under en lång tid på grund av konflikterna i öster och söder. Bara igår kom åter 1000 nya flyktingar till Sicilien via Palermo ...men de 1000 är endast från Syrien. Sedan beräkna de andra nationerna, andra hamnar på Sicilien så är vi uppe i tusentals varje dag. Detta har pågått i flera år, Sicilien har larmat för hjälp i flera år...inget händer...