Tag Archives: Rent

I live in a very nice location. It is actually vacation apartments and we are only four living here the whole year around. Eleven months we live in total harmony and silence until August comes. That is the worst month here in Sicily in all ways, especially in the tourist areas. It is me, a german neighbor, landlord and one more man. Landlord is the best; he fixes and do many things and the solo man helps out much as they both are home most of the days. Landlord want to rent to foreigners as he knows we pay the rent in time and also other bills. I just mentioned to him I have to do the reguar check-up for my car, and when I came back home he had already reserved a time for me at the mechanic. The other solo man I call "the night owl" as he has "occhi da per tutto", meaning he sees and knows everything that is going on in the area. During summer when I was not home much, the others asked him about my where abouts and he informed them that "Johanna is alive. She came home around 4 am and left home by 7:30 am again." Even if I was supposed to live here just for couple of months while buying myself a home, I can not leave because I like it here and feel safe.

20150914_150758

Svenska

Jag bor på en mycket trevlig plats. Det är faktiskt semesterlägenheter och vi är bara fyra som bor här hela året runt. Elva månader lever vi i total harmoni och tystnad fram tills augusti kommer. Det är den värsta månaden här på Sicilien på alla sätt, särskilt i turistområdena. Det är jag, en tysk granne, hyresvärden och en till man. Hyresvärden är bäst; han fixar och gör många saker och solo mannen hjälper till mycket då båda är hemma större delen av dagarna. Hyresvärden vill hyra ut till utlänningar eftersom han vet att vi betalar hyran i tid och även andra räkningar. Jag nämnde att jag måste besikta min bil, och när jag kom tillbaka hem hade han redan bokat en tid för mig. Den andra solo mannen kallar jag "nattugglan", då han har "occhi da per tutto", vilket innebär att han ser och hör allt som pågår i området. Under sommaren när jag inte var hemma mycket, frågade de andra honom om vart jag håller hus och han informerade dem om att "Johanna lever. Hon kom hem runt 04:00 och lämnade hemmet 07:30 igen." Även om jag skulle bo här bara för några månader för att finna ett hem att köpa, kan jag inte låta bli att stanna eftersom jag gillar att bo här och känner mig trygg.

My bathroom wall came down some time ago. I heard the noise watching a movie with a glass of wine in my hand, but I did not go there to see what happened. I did not want to face it. So after some weeks (we had to wait for the storms to calm down) my landlord started to renovate the bathroom. He asked which color I want. I said him to choose, I am too tired to make decisions. He chose the color of the sea as he remembered I once told him I like those colors.

There are three guys working, there are more smoking pauses than work sessions and they drink beer. One calls me Giovanni (in english John) and then two seconds later he corrects himself calling me Giovanna. He speaks only sicilian with Messina accent, one of the sicilian accents I do not understand. So I just answer him Si, Si! The other man he is talking all days about his swedish girlfriend he had when he was 19 years old. Even if he is married today with another woman and they have kids, he says that the time with the swedish girlfriend was the happiest time in his life and he regrets they broke up. I told him I have heard so many similar stories these years and I think he still has feelings for her. Yes, he admitted he has and thinks about her everyday, but he has only memories left as his wife burnet all letters and photos of her because of jealosy.

Estimated time when work is done should be tomorrow, but I think it will take one more week. I use my neighbors toilet and shower until it is done. They left the back door open. I live in Sicily.
12993636_10153320390141256_1596522222500191259_n

Svenska

Min badrumsvägg rasade ner för en tid sedan. Jag hörde bullret medans jag tittade på en film med ett glas vin i handen, men jag gick inte dit för att se vad som hände. Jag ville inte inse vad som skett. Så efter några veckor (vi var tvungna att vänta tills stormarna försvann) började min hyresvärd renovera badrummet. Han frågade vilken färg jag vill ha. Jag sade honom att välja, jag är för trött för att fatta beslut. Han valde havsfärger eftersom han mindes att jag en gång sa att jag gillar dessa färger.

Det är tre män som arbetar, det har fler rökpauser än arbetspass och de dricker öl. En kallar mig Giovanni (svenska Johan) och sedan två sekunder senare rättar han sig och kallar mig Giovanna. Han talar bara sicilianska med Messina accent, en av de sicilianska accenter som jag inte förstår. Så jag bara svarar honom Si, Si! Den andra mannen pratar alla dagar om sin svenska flickvän han hade när han var 19 år gammal. Även om han är gift idag med en annan kvinna och de har barn, säger han att tiden med svenska flickvännen var den lyckligaste tiden i hans liv och han beklagar att de bröt upp. Jag sa att jag har hört så många liknande historier dessa år och jag tror att han fortfarande har känslor för henne. Ja, medgav han och att han tänker på henne varje dag, men har bara minnena kvar då hans fru bränt alla brev och foton av henne p.g.a svartsjuka.

Beräknad tid när arbetet bör vara klart är imorgon, men jag tror att det kommer att ta ytterligare en vecka. Jag använder mina grannars toalett och dusch tills det är gjort. De lämnade bakdörren öppen. Jag bor på Sicilien.

So one of the owners has a bad habit to enter my habitat when I am gone, so instead of confronting the situation, which will not lead anywhere anyway, I bought some extra locks for the door to they can not enter with the extra key. It is an old baroque building with tree doors so it was easy to mount it. They do not enter to be evil or steal something, they enter because they are just so damn curious. My neighbor told me how to solve this issue, then I placed these people in the "little world" archive and forget all about it. Will stay here just as long I have bought my own place. Looking.

Svenska

en av ägarna har en dålig vana att ta sig in mitt boende när jag är borta, så istället för att konfrontera situationen, vilket inte kommer att leda någonstans ändå, köpte jag några extra lås för dörren så att de inte kan komma in med extra nyckel. Det är en gammal barockbyggnad med trädörrar så det var lätt att montera dem. De går inte in för att vara elaka eller stjäla något, de går in för att de bara är så jävla nyfikna. Min granne berättade för mig hur man kan lösa det här problemet, sen placerade jag dessa människor i "lilla värld"- arkivet och glömde allt om det. Kommer att stanna här länge jag har köpt mitt eget hem. Letar.

20150315_174544

9 Comments

Jag har försökt betala hyran i över en vecka, ska även betala för gas och vatten. Jag har nästan slängt pengakuvertet på hyresvärden och gasat järnet därifrån med moppen, men bollen ligger åter hos mig. Vi tar det nästa månad, får jag till svar. Gillar inte detta. Jag har gått igenom min checklista:

* Jag är inte skyldig någon några tjänster
* Jag är inte skyldig någon pengar
* Ingen är skyldig mig pengar
* Ingen är skyldig mig tjänster (vad jag vet)
* Jag har inte lovat något till någon
* Ingen har lovat mig någonting
* Jag har definitivt inte bytt hyra, el, vatten eller gas mot suspekta tjänster

Lägger undan pengarna för att se vad som sker.