Tag Archives: School

Recently I became a member in a wine association called "Il Mondo In Un Bicchiere" (= The World in a Glass). There are many kinds of courses in Sicily, but this is a special one where the idea is not to become a sommelier, but to understand good wines and how to combine with foods. The chef and sommelier said from the start that everyone has individual taste and if you like to drink red wine to fish, that is completely welcomed as there are nice red wines that goes very well with fish. And most people drink champagne to oysters, but best is to find a nice Riesling.  The chef and sommelier is called Fabio. He cooks small dishes and we get to make our own notes of what we think, for example he makes us taste the same cheese with two different kind of sauces just to see that the same wine do not go well by just changing a small component.

We are not allowed to see which wines we taste until the lesson is over. Every lesson we taste three different wines with different dishes, everything from classical risotto to a cube of cheese. The courses are always held in cosy places like villas and rural structures ecc, and they also have limited seats.

Svenska

Nyligen blev jag medlem i en vinförening som kallas "Il Mondo In Un Bicchiere" (= Världen i ett Glas). Det finns många typer av kurser på Sicilien, men denna är en speciell där tanken inte är att bli en sommelier, utan för att förstå goda viner och hur man kan kombinera dessa till mat. Kocken och sommeliern sade från början att alla har individuell smak och om du vill dricka rött vin till fisk, är det helt välkommet eftersom det finns fina röda viner som passar mycket bra till fisk. Och de flesta människor dricker champagne till ostron, men bäst är att hitta en trevlig Riesling. Kocken och sommelier heter Fabio. Han kockar små rätter och vi får göra våra egna anteckningar om vad vi tycker, till exempel låter han oss smaka samma ost med två olika typer av såser bara för att se att samma vin inte passar bra genom att bara ändra en liten del.

Vi får inte se vilka viner som ska smakas tills efter lektionen. Varje lektion smakar vi tre olika viner med olika små maträtter, allt från klassisk risotto till en kub av ost. Kurserna hålls alltid på mysiga platser såsom villor och landsbygdsbyggnader ecc, och de har också begränsat antal platser.

14915586_1787868231462965_7983291401857927620_n14962709_1791124211137367_4980418405653323857_n20161118_212126_resized20161118_221307_resized20161118_221549_resized20161118_212021_resized20161119_010318_resized20161118_224138_resized20161118_232524_resized

One thing I have so strongly react over is that everyone has the same story, that everything is the systems and politicians fault. My hubby has been taught the same story, but I do not agree. This story also makes people passive, because in Sicily you can do so many things but this blaming someone else and stay passive is still too strong. One very sad things is that so many young people hang around the streets from early morning to midnight. During schooltime the local park is filled with young people not attenting school. Yes, we have these in Scandinavia too, but here they are so many. Today I calculated approximately 50 people in the park not going to school and their parents do not care. It is so sad to see! It is the same in hubbys family, grandkids are not brought to school everyday. It all depends of the mothers mood that day. Sometimes they go regualary and sometimes they do not go to school at all. His sister had to do the last school year twice. She blamed the teacher and his parents bought that story. She also threatened with a lawyer if the school does not pass her, but sweetheart, if you do not go to school nor study, you can not pass! And today she has no work and blames the system.

Today a young couple age 17-18 started to spray text on the streets, playground and trees. I had to open my mouth and asked them if this kind of "clutter- and trash filled Sicily" is a place they want to live in? Better they go to school so they can have a future.
The girl said "my parents do not care about my future. My mother do not even want me to come home after school." So sad!

People will get pissed off now when they read this, because these things belongs to the sicilian "Things not allowed to talk about loudly". But take a car ride around Catania late evenings and mornings and see the disaster yourself. Children aged 11-12 smoking anykind of stuff.

Everything is not the systems fault. We have responsability over our own lives.

Svenska

En sak som jag har så starkt reagerar över är att alla har samma historia, att allt är systemets och politikernas fel. Min fästman har lärts in samma historia, men jag håller inte med. Denna historia gör också människor passiva, eftersom du kan göra så många saker på Sicilien, men det att skylla på någon annan och hålla sig passiv är fortfarande för starkt. En mycket tråkig sak är att så många unga människor hänga runt på gatorna från tidig morgon till midnatt. Under skoltiderna är den lokala parken är fylld med unga som inte går till skolan. Ja, vi har dessa i Skandinavien också, men här är de många. Idag har jag räknat cirka 50 personer i parken som inte gå i skolan och deras föräldrar bryr sig inte. Det är sorgligt att se! Det är samma karlns familj, barnbarnen går inte till skolan varje dag. Det beror helt mödrarnas humör den dagen. Ibland går de regelbundet och ibland går de inte till skolan alls. Hans syster var tvungen att göra det sista läsåret två gånger. Hon skylldeläraren och hans föräldrar köpte den historien. Hon hotade också med en jurist om skolan inte passerar henne, men kära vän, om du inte går i skolan eller studerar, kan du inte passera! Och i dag har hon inget arbete och skyller systemet.

Idag började ett ungt par år 17-18 spraya text gator, lekplatser och träd. Jag var tvungen att öppna min mun och frågade dem om den här typen av "klotter och skräpfyllda Sicilien" är en plats de vill leva i? Bättre att de går till skolan så att de kan ha en framtid.
Flickan sade att "mina föräldrar inte bryr sig om min framtid. Min mamma vill inte ens att jag kommer hem efter skolan." tråkigt!

Folk kommer att bli förbannade nu när de läser detta, eftersom dessa saker tillhör det sicilianska "Saker man inte pratar högt om." Men ta en biltur runt Catania sena kvällar och morgnar och se katastrofen själv. Barn i åldern 11-12 röker alla typer av saker.

Allt är inte det systemets fel. Vi har huvudansvaret över våra egna liv.

The prime minister Renzi visited a school in Sicily with big promises and cuddling words. 

Renzi visited the school Raiti. The he told the mayors of the province: "I urge you not to resign and I guarantee that the government will be your companion on the road"
"There are 2 billion Euros ready for school construction." Then Prime Minister announced that next Wednesday they will present the plan. "The new government has an idea for the development of this area," said Renzi.

So, today it seems that the new school support will be funded by new taxes. Italian families already pays for a school fee. And the famous plan did not show much action, just the tax.

Soource: La Sicilia 5/3-2014, TG3

140305122356Svenska

Statsministern Renzi besökte en skola på Sicilien med stora löften och smekande ord.
Renzi besökte skolan Raiti. Han berättade till borgmästarna i provinsen: "Jag uppmanar er att inte avgå och jag garanterar att regeringen kommer att vara eran följeslagare vägen"
"Det finns 2 miljarder euro redo för skolsystemet." Sedan meddelade statsministern att nästa onsdag kommer de att presentera planen. "Den nya regeringen har en idé för att utveckla detta område," sade Renzi.
, i dag verkar det som den nya skolstödet kommer att finansieras av nya skatter. Italienska familjer som redan betalar för en skolavgift. Och den berömda planen visade inte mycket handling, bara nya skatten.