Tag Archives: Sea

Daily life in Catania these chaotic times (which I personally see a mass psychosis than anything else). Streets filled with people, no masks (just seen two last days), few hysterical people...but at the end I am glad to be in Sicily now. It may be seen as a more "simple region" of Italy, but many has a more further perspective on things. Sicilians has been through worse things and dare also to open up for other point of views. These days I do not call Sweden at all, it is like everyone will die...

Personally I do not believe in this danger as far more people die of flu, pollution, hazards in the soil, cancer, diet related issues....and we have had so many viruses and economical melt downs the last decade that I have shut down completely. But talking like this openly is also a risk as you see how aggressive people are...there has even been violent acts due to this. It is not good.

Svenska

Det dagliga livet i Catania dessa kaotiska tider (som jag personligen ser som masspsykos än någonting annat). Gator fyllda med människor, inga masker (bara sett två senaste dagarna), få hysteriska människor ... men till slut är jag glad över att vara på Sicilien nu. Det kan ses som en mer "enkel region" i Italien, men många har ett mer vidare perspektiv på saker. Sicilianarna har genomgått värre saker och också öppna upp för andra synpunkter. Idag ringer jag inte Sverige alls, det är som om alla kommer att dö ...

Personligen tror jag inte på denna fara eftersom fler människor dör av influensa, föroreningar, gifter i marken, cancer, kostrelaterade problem .... och vi har haft så många virus och ekonomiska krascher det senaste decenniet att jag har stängt helt ner. Men att prata öppet är också en risk eftersom man ser hur aggressiva människor är ... det har till och med varit våldsamma handlingar på grund av detta. Det är inte bra.

When visiting Trapani area I always choose the accommodation by the salt uptakes. Easy access to Trapani (just 10 minutes by coast road), to Erice (30 minutes), close to Marsala and wine districts. It is also a calmer area as Trapani is quite of a messy town.

Svenska

När jag besöker Trapani-området väljer jag alltid boende vid saltupptaget. Enkel åtkomst till Trapani (bara 10 minuter kustvägen), till Erice (30 minuter), nära till Marsala och vindistriktet. Det är också ett lugnare område då Trapani är en  ganska rörig stad.

ColaPesce LegendThe man who holds up the Sicilian island

Cola was a boy who loved the sea and spend most of the days swimming and diving. His mother told him that soon he will turn in to a fish, she was not very passionate about her sons hobby. Cola was excited about all the things he discovered in the sea and told everyone fascinating stories. One day the stories reached the king of Sicily that time, Federico II. He got curious about the boy and asked him to dive as deep as he could to find out what holds the Sicilian island up. When he came back Cola told the king that Sicily is held by three columns but one of them has been damaged by a furious fire. Sicily risks to collapse into the sea.

The King and inhabitants got very afraid and asked Cola for help to dive deeper to see what could be done to avoid this. Even if Cola knew diving that deep was very risky, he decided to help his people. Cola sadly never returned. Everyone said he has become half man and half fish, and remained under the sea supporting the third column preventing Sicily to be submerged by the sea.

Cola = Boys name, Pesce = Fish in italian

Svenska

ColaPesce Legenden - Mannen som håller upp Sicilien

Cola var en pojke som älskade havet och tillbringade de flesta dagarna med att dyka. Hans mor berättade för honom att han snart kommer att förvandlas till en fisk, hon var inte särskilt passionerad av sonens hobby. Cola var imponerad över allt han upptäckte i havet och berättade för alla fascinerande historier. En dag nådde historierna till Siciliens konung, Federico II. Han blev nyfiken på pojken och bad honom dyka så djupt som möjligt för att ta reda på vad som håller den sicilianska ön stående. När han kom tillbaka sa Cola till konungen att Sicilien hålls av tre kolumner, men en av dem har blivit skadad av en rasande eld. Sicilien riskerar att kollapsa i havet.

Kungen och invånarna blev väldigt rädda och frågade Cola för hjälp att dyka djupare för att se vad som kunde göras för att undvika detta. Även om Cola visste att den djupet var mycket riskabelt bestämde han sig för att hjälpa sitt folk. Cola återvände tyvärr aldrig. Alla sa att han har blivit halv man och halv fisk, och stannade i havet för att stötta den tredje kolonnen som förhindrar att Sicilien blir nedsänkt vid havet.

Cola = Pojkens namn, Pesce = Fisk på italienska

It may sound strange but I am not a hudge fan of the beach even living in a sun and sea island. But there is a lovely beach club at the end of the Recanati beach where the sea is amazing and not much tourists around. The beach club has no color coordination, nor the beach beds in order and a simple kitchen. Just so Sicilian it can be! Stella Marina.

Svenska

Det kanske låter konstigt, men jag är inte ett stort fan av stranden trots att jag bor på en sol och havsö. Men det finns en härlig strandklubb i slutet av Recanati-stranden där havet är fantastiskt och inte mycket turister. Strandklubben har ingen färgkoordinering, strandbäddarna i oordning och ett enkelt kök. Bara så sicilianskt det kan bli! Stella Marina.

 

 

 

3 Comments

This is something unique in Sicily. The humidity from the sea creates low clouds just above the sea. The sky above is clear blue and sunshine. This happened last time 2009 and then is covered also the city below in a thick fog.

Svenska

Detta är något unikt på Sicilien. Luftfuktigheten från havet skapar låga moln precis ovanför havet. Himlen ovanför är klarblå och solsken. Detta hände förra gången 2009 och då täcktes också staden nedanför i en tjock dimma.
2009

1 Comment

Only in English - Endast på engelska denna gång. Klipp länken, gå in på Google translate, klistra in och få en ok översättning på svenska 🙂

I decided to make one dream trip come true and went to Israel to see the country with my own eyes. I went there with atheist eyes and free political mind. I also bought several books about Israel because many of the authors somehow manage to sneak in their point of view with religion and politics, so having couple og versions with you, you get different perspectives.

I started the first day in Tel Aviv, the city is a great example that shows how different Israel really is and you meet people from all over the world. I started my walk from Rabin square towards Rothschild Boulevard: IMG_2973
IMG_2975

And passed the house where Israels independency was declared 1948:

IMG_2977

Then I turned towards Carmel Market where also the city changed rapidly:

IMG_2978IMG_2982

Here I found a 2 euro Falafel in a hole in the wall before I started my walk toward the oldest jewish area in Israel, Neve Tzedek.

IMG_2983

Neve Tzedek became my favorite area in Tel Aviv where modern houses blends with old houses and sky scrapers fills the sky. No one is moved away because the modern world is growing.

IMG_2985IMG_2986IMG_2987IMG_2988

Then I walked to the famous Jaffa area, it is the so called Middle East of Tel Aviv and has became an artistic area. Here I also saw why many people, who has visited this country, says Israel is the only true democracy in the world. While the mosque let their prayer echo in the neighborhood, a man dressed in typical jewish clothes passed it and just by the corner tourists were having a beer.

IMG_2993IMG_2994IMG_2998IMG_2999

From this area I jumped on the city tours bus that took three hours and completed the tour, passing the Sorona area with amazing restaurants and shops, to the unversity area with a great view over Tel Aviv:

IMG_3002IMG_3010

Then I jumped off the bus by the luxury hotels by the beach and show no fear just going straight into one of the hotels, passed the guard like I been living there since days, found the elevators to get a great shot over the most famous beach areas in the world. Pushed the highest number in the elevator, got into a fancy lounch bar and thought what the heck, I order some champange a buffet so no one askes questions. The problem was when I wanted to pay, they said it was free for guests and I felt so ashamed and could not say I just got in for the view so I left as tip what I managed to figure out what champange and afternoon buffet costs in places like this. But I got nice shots and left a superhappy waiter behind:

IMG_3013
IMG_3015

Tel Aviv is one of the most fashinating cities I ever visited and never felt so safe in my life.

More Israel to come...