"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Sicily Page 1 of 68

Follow on Instagram

Follow Living In Sicily on Instagram by clicking HERE where you will find more weekday photos not posted on the blog. Enjoy! 🙂


Följ Living In Sicily på Instagram genom att klicka HÄR där du hittar fler bilder på vardagen som inte publiceras på bloggen. Enjoy! 🙂

Follow and like:

A Sicilian delicacy

Sea bass baked in salt in low temperature in the oven. These we eat at Da Lorenzo in Santa Tecla (below Acireale). Yummy! Book a table, a very popular restaurant.

Svenska

Saltinbakad Havsabborre bakad som gräddas i låg temperatur i ugnen. Dessa åt vi på Da Lorenzo i Santa Tecla (nedanför Acireale). Smaskigt! Boka bord, en mycket populär restaurang.

Follow and like:

Etna sunset, moonset, smoking…

Follow and like:

Etna town: Trecastagni

Took a weekend here. Got tired at home with all projects and needed a brake, fresh air and an Etna hike. These cute small Etna towns.

Svenska

?kte hit ?ver helgen. Tr?tt hemma med all projekt och beh?vde en paus till fr?sch luft ochh Etna hiking. Dessa s?ta sm? Etna st?der.

Follow and like:

Sicilian Hand made delicacies

Things your do not find in the supermarkets. Hand made. Pure. Limited.

Follow and like:

Don’t miss Via Napoli

For best bakery called Colazione (sweet things Sicilians eat for breakfast), and typical Sicilian fast food tavola calda. Everything super fresh and made here.

Svenska

F?r b?sta s?tsaker som kallas Colazione (s?tt som Sicilianare ?ter till frukost), och Sicilianst typisk snabbmat tavola calda. Allt superf?rskt och gjort p? plats.

Follow and like:

Last night Taormina Film Festival

Sunday was last night for 66th edition of Taormina Film Festival. Limited audience of 900 people instead of 5000 due to Covid 19 restrictions. Last night was about awards and some winners had to receive them live streamed due to travel bans. Stunning scenery as usual. It was a rainy weekend, but fortunately Sunday afternoon and evening it stopped raining and the event could be held outdoors. Sad about Taormina events is that there are no services. Seats were not dried and nothing to sit on, you have to bring everything yourself and beautiful gowns gets dirty due to mud and dirty rain water. You are not allowed to bring water with you inside and you can not buy any either. So three four hours with nothing to drink in the middle of the summer.

Svenska

S?ndagen var sista kv?llen f?r den 66:e upplagan av Taormina Film Festival. Begr?nsad publik p? 900 personer ist?llet f?r 5000 p? grund av Covid 19-begr?nsningar. I g?r kv?ll handlade det om priser och vissa vinnare var tvungna att ta emot dem live streamade p? grund av resef?rbud. Fantastisk scen som vanligt. Det var en regnig helg, men lyckligtvis s?ndag eftermiddag och kv?ll slutade det regna och evenemanget kunde h?llas utomhus. Tr?kigt med Taormina-evenemangen ?r att det inte finns n?gon som helst service. Sitsarna hade inte torkats och ingenting att sitta p?, du m?ste ta med allt sj?lv och vackra kl?nningar blir smutsiga p? grund av lera och smutsigt regnvatten. Du f?r inte ta med dig vatten och du kan inte heller k?pa n?got. S? tre fyra timmar med inget att dricka mitt p? sommaren.

Follow and like:

Just life during the week

Living in Sicily is also daily life. Today car washing. Leave your car and the key in the line. Walk over to the other side. Read a book or blog and get your car washed by hand inside and out for ? 10,00.

Svenska

Living in Sicily ?r ocks? vardagslivet. Idag biltv?tt. L?mna din bil och nyckeln i k?n. G? ?ver till andra sidan. L?s en bok eller blogga, och din bil blir tv?ttad f?r hand inifr?n och ut f?r ? 10,00.

Follow and like:

An eye on common frauds

Nothing we already know about this lovely country, but official frauds are quite common and show no fear. Like this electricity bill I got lately where they add “recalculation” for invoices already paid and consumption made. When I call Enel they can not explain what it is. They said my tariff has changed as one year has passed. Well, one year has not passed since I made this contract. Then they say it is extra services. I did not order extra services. After more attempts to find some kind of a bullshit reason, they hang up.

So I make a claim, pay just my own recalculation and told them that I know this is speculation due to Covid 19 situation. ? 27,19 is not a big amount, but they earn good money sending the same shit to every account, then we talk about millions. This is the sad side of Italy, always eyes open not to be robbed. Living here, especially in the south, sadly one do not just need balls, you need the whole balls fabric.

Svenska

Ingenting vi redan vet om detta h?rliga land, men officiella bedr?gerier ?r ganska vanliga och visa ingen r?dsla. Som den h?r elr?kningen jag fick nyligen d?r de l?gger till “omber?kning” f?r fakturor som redan har betalats och f?rbrukning gjord. N?r jag ringer till Enel kan de inte f?rklara vad det ?r. De sa att min tariff har f?r?ndrats n?r ett ?r har g?tt. N?v?l, ett ?r har inte g?tt sedan jag gjorde detta kontrakt. D? s?ger de att det ?r extra tj?nster. Jag har inte best?llt extra tj?nster. Efter flera f?rs?k att hitta n?gon form av skitsnacksanledning l?gger de p? luren.

S? jag g?r en reklamation, betalar bara min egen ber?kning och sa till dem att jag vet att detta ?r spekulation p? grund av Covid 19-situationen. 27,19 ? ?r inte ett stort belopp, men de tj?nar bra pengar p? att skicka samma skit till varje konto, d? pratar vi om miljoner. Detta ?r den sorgliga sidan av Italien, alltid ha ?gonen ?ppna f?r att inte bli r?nad. Att bo h?r, s?rskilt i syd, tyv?rr beh?ver man inte bara ballar, du beh?ver hela ballar fabriken.

Follow and like:

Place that gives the shivers

Just outside Palermo you pass by one of the most horrific places historical wise in Sicily. The time when full blown mafia war between the clans and state was as at worst. But also the bravest when two people took the lead to fight these criminals, Falcone and Borsellino. Knowing they will pay for their work with their lives.

This monument by Capaci is the place where judge Falcone, his wife and body guards were killed by dynamite placed under the road 23rd of May 1992 by the Corleone mafia. Falcone worked to overthrow the power of the Sicilian Mafia building one of the most important legal cases in Italian history together with Bosellino, the Maxi Trial. The Maxi Trial was successful as 338 of 475 defendants were convicted, and 19 mafia bosses got life sentences including the most feared one Toto Riina, the Corleone boss.

This happening also lead to other legal changes. For the first time in Italy the privacy laws were changed and the guilty ones for this mass murder was found thanks to DNA in cigarettes left on the ground on significant spots for detonation. DNA connected to the Corleone clan members.

When you visit Sicily, avoid asking the locals about the Mafia and avoid being silly about the mafia. If you ave questions, ask a guide or us foreigners living here. It is a never healing wound here.

Do the Mafia still exist in Sicily? Most Sicilians says no, but yes, the Mafia exists. Not as brutal as those days, but it is a huge problem. Have I met the Mafia? Yes. You automatically do living here, but I as a foreigner do not have the same issues as a locals.

One example was my favorite restaurants by one of the offices I worked in. The owner was so kind and polite. We drank Prosecco and talked about life while waiting for my lunch to be ready. I borrowed him tools when they fixed things in their restaurant. I knew he had connections looking at all the allowances and licenses he got so easily from the municipality, while others had to work so hard to get anything done. He could create things a normal person never could. One day the restaurant was closed, the busiest month which was strange. I opened the newspaper and from many arrested faces I saw his face. Arrested for murder, extortion, drug- and weapon deals…the list was long. Do I have to be scared? No, I don’t have any business with them. Was just a neighbor ordering lunch. This is one side of Sicily!

Svenska

Strax utanf?r Palermo passerar du f?rbi en av de mest fruktansv?rda platserna historiskt p? Sicilien. Tiden d? fullbl?st maffiakrig mellan klanerna och staten var som v?rst. Men ocks? de modigaste n?r tv? personer tog ledningen f?r att bek?mpa dessa brottslingar, Falcone och Borsellino. Vetandes att de kommer att betala f?r sitt arbete med sina liv.

Detta monument vid Capaci ?r platsen d?r domaren Falcone, hans fru och livvakter d?dades av dynamit som placerats under v?gen den 23 maj 1992 av Corleone-mafifan. Falcone arbetade f?r att st?rta makten i sicilianska maffiaorganisationen som ledde till ett av de viktigaste r?ttsfallen i italiensk historia tillsammans med Bosellino, Maxi-r?tteg?ngen. Maxi-r?tteg?ngen lyckades eftersom 338 av 475 ?talade d?mdes och 19 maffiabossar fick livstidsdomar inklusive den mest fruktade Toto Riina, Corleone-bossen.

Detta ledde ocks? till andra juridiska f?r?ndringar. F?r f?rsta g?ngen i Italien ?ndrades lagarna om integritet och de skyldiga f?r detta massmord hittades tack vare DNA i cigaretter p? marken p? betydande platser f?r detoneringen. DNA anslutna till Corleone-klanmedlemmarna.

N?r du bes?ker Sicilien ska du undvika att fr?ga lokalbefolkningen om maffian och undvika att vara en idiot om maffian. Om du har fr?gor, fr?ga en guide eller oss utl?nningar som bor h?r. Det ?r ett aldrig l?kande s?r.

Finns Maffian fortfarande p? Sicilien? De flesta sicilianare s?ger nej, men ja, maffian existerar. Inte lika brutalt som de dagarna, men det ?r ett enormt problem. Har jag tr?ffat maffian? Ja. Bor du h?r ?r det per automatik, men jag som utl?nning har inte samma problem som lokalbefolkningen.

Ett exempel var ett av mina favoritrestauranger vid ett av de kontor jag arbetade p?. ?garen var s? sn?ll och artig. Vi drack Prosecco och pratade om livet medan vi v?ntade p? att min lunch skulle vara klar. Jag l?nade honom verktyg n?r de fixade saker p? sin restaurang. Jag visste att han hade f?rbindelser p.g.a. alla tillst?nd och licenser han s? enkelt fick fr?n kommunen, medan andra var tvungna att arbeta s? h?rt f?r att f? gjort n?got. Han kunde skapa saker som en normal person aldrig kunde. En dag var restaurangen som st?ngd, den livligaste m?naden som var konstigt. Jag ?ppnade tidningen och fr?n m?nga arresterade ansikten s?g jag hans ansikte. Arresterad f?r mord, utpressning, drog- och vapenhandel … listan var l?ng. M?ste jag vara r?dd? Nej, jag har inga aff?rer med dem. Var bara en granne som best?llde lunch. Detta ?r en sida av Sicilien!

Follow and like:

Page 1 of 68

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank