Tag Archives: Trash

Catania has two recycling stations where people can leave all kinds of trash that gets recycled and creates a new economy in the socitety. 2013 this station at Viale Tirreno had 40 people a day who left trash, 2014 the number has increased to 60 people a day.
Every citizen and company who recycles here gets a tax relief calculated on the quantity they recycle.

Svenska

Catania har två återvinningsstationer där människor kan lämna alla typer utav skräp som blir återvunnet och skapar en ny ekonomi i samhället. Denna station på Viale Tirreno hade år 2013, 40 personer om dagen som återvann, 2014 har antalet ökat till 60 personer per dag.
Varje medborgare och företag som återvinner här får en skattelättnad som beräknas på den kvantitet som de återvinner.

One thing I have so strongly react over is that everyone has the same story, that everything is the systems and politicians fault. My hubby has been taught the same story, but I do not agree. This story also makes people passive, because in Sicily you can do so many things but this blaming someone else and stay passive is still too strong. One very sad things is that so many young people hang around the streets from early morning to midnight. During schooltime the local park is filled with young people not attenting school. Yes, we have these in Scandinavia too, but here they are so many. Today I calculated approximately 50 people in the park not going to school and their parents do not care. It is so sad to see! It is the same in hubbys family, grandkids are not brought to school everyday. It all depends of the mothers mood that day. Sometimes they go regualary and sometimes they do not go to school at all. His sister had to do the last school year twice. She blamed the teacher and his parents bought that story. She also threatened with a lawyer if the school does not pass her, but sweetheart, if you do not go to school nor study, you can not pass! And today she has no work and blames the system.

Today a young couple age 17-18 started to spray text on the streets, playground and trees. I had to open my mouth and asked them if this kind of "clutter- and trash filled Sicily" is a place they want to live in? Better they go to school so they can have a future.
The girl said "my parents do not care about my future. My mother do not even want me to come home after school." So sad!

People will get pissed off now when they read this, because these things belongs to the sicilian "Things not allowed to talk about loudly". But take a car ride around Catania late evenings and mornings and see the disaster yourself. Children aged 11-12 smoking anykind of stuff.

Everything is not the systems fault. We have responsability over our own lives.

Svenska

En sak som jag har så starkt reagerar över är att alla har samma historia, att allt är systemets och politikernas fel. Min fästman har lärts in samma historia, men jag håller inte med. Denna historia gör också människor passiva, eftersom du kan göra så många saker på Sicilien, men det att skylla på någon annan och hålla sig passiv är fortfarande för starkt. En mycket tråkig sak är att så många unga människor hänga runt på gatorna från tidig morgon till midnatt. Under skoltiderna är den lokala parken är fylld med unga som inte går till skolan. Ja, vi har dessa i Skandinavien också, men här är de många. Idag har jag räknat cirka 50 personer i parken som inte gå i skolan och deras föräldrar bryr sig inte. Det är sorgligt att se! Det är samma karlns familj, barnbarnen går inte till skolan varje dag. Det beror helt mödrarnas humör den dagen. Ibland går de regelbundet och ibland går de inte till skolan alls. Hans syster var tvungen att göra det sista läsåret två gånger. Hon skylldeläraren och hans föräldrar köpte den historien. Hon hotade också med en jurist om skolan inte passerar henne, men kära vän, om du inte går i skolan eller studerar, kan du inte passera! Och i dag har hon inget arbete och skyller systemet.

Idag började ett ungt par år 17-18 spraya text gator, lekplatser och träd. Jag var tvungen att öppna min mun och frågade dem om den här typen av "klotter och skräpfyllda Sicilien" är en plats de vill leva i? Bättre att de går till skolan så att de kan ha en framtid.
Flickan sade att "mina föräldrar inte bryr sig om min framtid. Min mamma vill inte ens att jag kommer hem efter skolan." tråkigt!

Folk kommer att bli förbannade nu när de läser detta, eftersom dessa saker tillhör det sicilianska "Saker man inte pratar högt om." Men ta en biltur runt Catania sena kvällar och morgnar och se katastrofen själv. Barn i åldern 11-12 röker alla typer av saker.

Allt är inte det systemets fel. Vi har huvudansvaret över våra egna liv.

38 associations has created Forum al Parco to clean Etna from all trash. In progress is also a green number people can call to, a waste central and a ecological guardian. To this day they have cleaned out 25 tons of waste from Etna and says Better to have a nice park, than a trash can.

The foto below is a quite common sight for tourists visiting Etna.

Svenska

38 föreningar har skapat Forum al Parcoför att rengöra Etna från skräp. Pågående är också ett grönt nummer människor kan ringa till, en skräpcentral och en ekologisk väktare. Till denna dag har de plockat 25 ton avfall från Etna och säger Bättre att ha en trevlig park, än en soptunna.

Fotot nedan är en ganska vanlig syn för turister som besöker Etna.

P1110380

4 Comments

So we went to visit Isola delle Femmine as everyone says it is a nice place. The view is amazing, but it was filled with trash. And we got quite surpriced to see people sun bathing in the middle of these trash mountains. This issue has been on Striscia many time... Sad.

I have also some shit on the lens in the camera that gives a small spot on each view photo and it is well hidden...searching searching...

Svenska

Så vi åkte för att besöka Isola delle Femmine som alla säger att det är ett trevligt ställe. Vyn är fantastisk, men det är fullt med skräp överallt. Och vi blev ganska förvånade att se människor sola i mitten av dessa skräpberg. Denna fråga har varit på Striscia mångagånger ...Tråkigt.

Jag har också lite skit på linsen i kameran som ger en liten fläck på varje vy foto och den är väl dold...Söker Söker...

AUGUST 174AUGUST 175AUGUST 176