Tag Archives: Travel

Daily life in Catania these chaotic times (which I personally see a mass psychosis than anything else). Streets filled with people, no masks (just seen two last days), few hysterical people...but at the end I am glad to be in Sicily now. It may be seen as a more "simple region" of Italy, but many has a more further perspective on things. Sicilians has been through worse things and dare also to open up for other point of views. These days I do not call Sweden at all, it is like everyone will die...

Personally I do not believe in this danger as far more people die of flu, pollution, hazards in the soil, cancer, diet related issues....and we have had so many viruses and economical melt downs the last decade that I have shut down completely. But talking like this openly is also a risk as you see how aggressive people are...there has even been violent acts due to this. It is not good.

Svenska

Det dagliga livet i Catania dessa kaotiska tider (som jag personligen ser som masspsykos än någonting annat). Gator fyllda med människor, inga masker (bara sett två senaste dagarna), få hysteriska människor ... men till slut är jag glad över att vara på Sicilien nu. Det kan ses som en mer "enkel region" i Italien, men många har ett mer vidare perspektiv på saker. Sicilianarna har genomgått värre saker och också öppna upp för andra synpunkter. Idag ringer jag inte Sverige alls, det är som om alla kommer att dö ...

Personligen tror jag inte på denna fara eftersom fler människor dör av influensa, föroreningar, gifter i marken, cancer, kostrelaterade problem .... och vi har haft så många virus och ekonomiska krascher det senaste decenniet att jag har stängt helt ner. Men att prata öppet är också en risk eftersom man ser hur aggressiva människor är ... det har till och med varit våldsamma handlingar på grund av detta. Det är inte bra.

Did you now that only in Catania city there are 23 Unesco sites? Here visiting the Badia Sant'Agata church where you can take the elevator to the roof enjoying a splendid view over the city and magnificent Etna. Not to miss when you are in Catania!

Svenska

Visste du nu att bara i Catania stad finns det 23 Unesco platser? Här besöker jag Badia Sant'Agata kyrkan där du kan ta hissen till taket och njuta av en fantastisk utsikt över staden och magnifika Etna. Inte att missa när du är i Catania!

2 Comments

It all starts tuesday when the flight from Catania to Barcelona was late and I was sure to miss my connection flight to Bruxelles. But I arrived to the terminal 20 min before departure to Bruxelles and ran from one gate to another. 8 min before departure I was sitting on the plane from Barcelona to Bruxelles. Of course my bag was left in Barcelona. I arrived to Bruxelles and made a PIR report. Problem was that my winter clothes were in my missing luggage so I had only a scarf and a sweater, but in my hand luggage extra change until the bag comes. The Lost & Found never works well in any airport and it was hard to get updated of the situation and I really needed the bag because Thursday I had to leave to London at 6 am. After many pushing mails my bag finally arrived Wednesday at 7:30 pm. My plans for wednesday were cancelled as they said a totally different time for the arrival for the bag. Thursday early morning we leave the apartment for London in good time to take the speed train to London.

We take the tram and it is the first time in eight years in my friends life the tram drives the wrong way. And now we start to be stressed because if we do not check in 30 minutes before departure, we loose our tickets and new last minute tickets for the train costs approximately 300 euro each. We jump out of the tram and try to find a new. We call a taxi but it is 25 minute waiting time (in Bruxelles!!!). Finally we are on the tram, but during the trip already late for check in, but we decided to run there anyway to see what happens. We stand in line nine minutes before departure and get checked in anyway. When we passed we saw that luckily we were in the business line and the girl did not check our type of ticket so we got on the train three minutes before departure. And I even had the time to by breakfast for us to eat on the train! It took about 30 minutes before we started to laugh and be able to talk again.

Friday I have a visit booked at a customers warehouse west of London and have to take a train there. We have the hotel in the Belgravia area and had to be at Paddington station at 09:20. So I leave the hotel two hours before departure time because if something would happen, I have good time to arrive to the trainstation in some other way. I am on the metro safe a sound, but suddenly the metro stops at a station and I did not hear exactly why. But I knew something was wrong so I decided to jump out and take a taxi. To get a taxi on the streets of London is not easy. I run on the street to find a taxi point and finally find a hotel and grab a taxi there. I communicate to the driver that I have to be at Paddington station in 40 minutes. He says I am out of my mind because they do road work in the whole Paddington area and the traffic is a mess. But if I want to chance it, he will do his best. He askes me if he shall take the narrow road or the main road, because if we are lucky the narrow road moves and is faster. But if we get stuck, then it is over. I tell him to take the narrow road. Narrow road went well and arrived to the station 12 minutes before departure time. When I was about to pay, his card machine did not work and I did not have pounds on me, just euros. So he accepted to take euros and he got my phone number if it shows to be less than the fare, he just calls me and we meet so I can pay the rest. But he got three pounds more. I run to the station and I am there eight minutes before departure. But I can not find the train! I go to the ticket office and they say that the train is cancelled and I have to take the next one. Then I start to laugh and the cashier looked eased because I was not angry as the other passangers. She asked me why and I told her shortly about all the happenings with my trip. I took the next train and postponed the meeting with the client. After this the rest of seven week trip went very well!

Story of my life!

Svenska

Det hela börjar tisdag när flyget från Catania till Barcelona var sent och jag var säker på att missa anslutningflyget till Bryssel. Men jag kom till terminalen 20 min före avgång till Bryssel och sprang från en gate till en annan. Åtta min innan avgång satt jag på planet från Barcelona till Bruxelles. Naturligtvis var min väska kvar i Barcelona. Jag kom till Bryssel och gjorde en PIR-rapport. Problemet var att mina vinterkläder var i mitt saknade bagage så jag hade bara en halsduk och en tröja, men i mitt handbagage extra ombyte tills väskan kommer. Lost & Found fungerar aldrig bra på någon flygplats och det var svårt att få uppdatering om situationen och jag behövde verkligen väskan eftersom torsdag skulle jag till London 06:00. Efter många påfrestande mail kom min väska slutligen onsdag kl 19:30. Mina planer för onsdag ställdes in då de sade en helt annan tid för ankomst för väskan. Torsdag tidigt på morgonen lämnar vi lägenheten, i god tid för att ta snabbtåget till London.

Vi tar spårvagnen och det är första gången på åtta år i min väns liv spårvagnen kör fel. Och nu börjar vi bli stressade , eftersom om vi inte checkar in 30 minuter före avgång, förlorar vi våra biljetter och nya sista-minuten-biljetter för tåget kostar cirka 300 euro. Vi hoppar ut ur spårvagnen och försöker hitta en ny. Vi ringer en taxi, men det är 25 minuters väntetid (i Bryssel!!!). Äntligen är vi på spårvagnen, men under resan redan sena för incheckning, men vi bestämde oss för att springa dit för att se vad som händer. Vi står i kön nio minuter före avgång och får checka in ändå. När vi passer ser vi att lyckligtvis stod i businesskön och kvinnan inte kontrollerade vår typ av biljett så vi var på tåget tre minuter före avgång. Och jag hade även tid att handla frukost till oss att äta på tåget! Det tog ca 30 minuter innan vi började skratta och kunna prata igen.

Fredag har jag ett besök bokat på en kunds lager väster om London och måste ta tåget dit. Vi har hotellet i Belgravia området och skulle vara på Paddington station vid 09:20. Så jag lämnar hotellet två timmar före avgångstid för om något skulle hända, har jag god tid att komma fram till tågstationen på något annat sätt. Jag är på tunnelbanan lugnt och stilla, men plötsligt stannar tunnelbanan vid en station och jag hörde inte exakt varför. Men jag visste att något var fel så jag bestämde att hoppa ut och ta en taxi. För att få tag på en taxi på Londons gator är inte lätt. Jag springer på gatan för att hitta en taxipunkt och slutligen hittar ett hotell och tar en taxi. Jag meddelar föraren att jag måste vara på Paddington station om 40 minuter. Han säger att jag är galen eftersom de har vägarbeten i hela Paddington området och trafiken är en enda röra. Men om jag vill chansa kommer han att göra sitt bästa. Han frågar mig om han ska ta den smala vägen eller huvudvägen, eftersom om vi har tur rör sig den smala vägen och är snabbare. Men om vi fastnar, då är det över. Jag ber honom ta den smala vägen. Smala väg gick bra och kom till stationen 12 minuter före avgångstid. När jag var på väg att betala fungerade inte kortmaskinen och jag har inte pounds på mig, bara euro. Så han accepterar att ta euro och han fick mitt telefonnummer om det visar sig vara mindre än priset, han kan bara ringa mig och vi träffas så jag kan betala resten. Men han fick tre pounds mer. Jag kommer till stationen och är där åtta minuter före avgång. Men jag kan inte hitta tåget! Jag går till biljettkassan och de säger att tåget är inställt och jag måste ta nästa. Sedan börjar jag skratta och kassören såg lättad ut eftersom jag inte var arg som andra passagerare. Hon frågade mig varför och jag berättade till henne kort om alla händelser med min resa. Jag tog nästa tåg och sköt upp mötet med klienten. Efter detta gick resten av sju veckorsresan mycket bra!

Typiskt mitt liv!

1 Comment

So it is time to leave Sicily for couple of weeks. Travelling to several countries for friends and work, then home to Lapland to spend some time with family. It will take me approximately a week to stop cheek kissing people and start greeting with the hand. People will have a smile on ther face as I speak swedish with italian hand gestures. I need lots of patience in the traffic as it goes slower and people respect the traffic rules. And I have to remember to pay the bill in restaurants and bars (not just stand up and leave), as in Sicily I have paid only twice in eight years. Men usually pays here. So see you next year in Sicily again!

Svenska

Så det är dags att lämna Sicilien för några veckor. Ska resa till flera länder för vänner och arbete, sedan hem till Lappland för att tillbringa tid med familjen. Det tar mig ungefär en vecka att sluta kindpussa människor och börja hälsa med handen igen. Människor kommer att ha ett leende på sina ansikten då jag talar svenska med italienska gester. Jag behöver massor av tålamod i trafiken då det går långsammare och folk respekterar trafikreglerna . Och jag måste komma ihåg att betala notan på restauranger och barer (inte bara ställa mig upp och gå), eftersom på Sicilien har jag betalat endast två gånger på åtta år. Männen betalar vanligtvis här. Så vi ses nästa år på Sicilien igen!
20161126_145756_resized

In Sicily the tourist season starts to open up. Beaches gets cleaned, more traffic on the streets, facades gets painted, summer lidos opens...it is like living in a new place when winter turns to summer. Sicily is perhaps the safest area to travel to, I may say that even from Naples and below is very safe in Europe now. And we have the super famous organisation ironically to thank for. Where those guys are, there are also police present. But mafia has better knowledge of who is coming and going than the system itself and they protect their interest carefully. A summer top by Recanati beach is saying "Health And Dick", so I guess the season if officially open.

Svenska

På Sicilien börjar turistsäsongen att öppna upp. Stränder rengörs, mer trafik på gatorna, fasaderna blir målade, sommar lidon öppnas ... det är som att leva i en ny plats när vintern vänder till sommar. Sicilien är kanske det säkraste området att resa till, kan nog säga att även från Napoli och nedåt är mycket säkert i Europa nu. Och vi har den superberömda organisation ironiskt nog att tacka för detta. Där dessa killar är, det finns också poliser närvarande. Men maffian har bättre kunskap om vem som kommer och går än själva systemet och de skyddar sina intresse noggrant. En sommar topp från Recanati stranden säger "Hälsa och Snopp", så jag antar att säsongen officiellt är öppen.
SEM

2 Comments

Copenhagen is the capital of Denmark and you reach Sweden in just couple of minutes by train. We stayed three days in Copenhagen, I for work and hubby as a tourist.
P1130403
Ströget by night. Main city empty of people in the evening. But here you find cosy retaurants and bars. It is the main shopping street and you see the high life standard of Copenhagen because it is filled with high class design shops.
P1130406P1130407P1130409
Copenhagen is a city for bikers. This is the bike parking by the central station. People take the bike no matter what weather and the city is calm thanks to less car traffic.
P1130410
Pengebar = Moneybar. A fun ATM in the city.

Istegdade below is a calm street by day, but by night is is a party street. Shortly to say here you can have sex, get drunk as hell and wake up with a tattoo you do not remember buying.

P1130411
P1130412P1130414P1130415P1130416
This is by the side entrance to Cristiania. We were not allowed to take photos inside the area, but it was nice to visit Cristiania and see the reality.
P1130421P1130420

P1130425
Nyhavn is one of my favorite places. It is a beautiful area in central Copenhagen filled with pubs. Here you can sit outside all year around.
P1130424P1130428P1130426P1130429
I guess christmas started officially in Copenhagen. This is a hotel covered with lights!

Vad hände sen?

Bötern jag fick på motorinon hann jag aldrig överklaga, haft viktigare saker att göra. Men fick veta att det går. Som ljuv hämnd hann en av katterna lägga en liten piss på bötern dagen innan jag skulle gå och betala. Så jag anser att trafikpolisen och jag är kvitt.

Mitt förlorade bagage har ännu inte dykt upp. De hade skickat väskan till Trapani, Sicilien. Men nötterna där hade skickat den tillbaka till Milano. Nu ringde de från Milano och sa vilket flyg väskan kommer på. Så jag ringde till Trapani och sa att de måste skicka hit den. Så den kommer med bud senast tisdag. Väskan är mer globetrotter än jag.
---------------------------
Eng: Then what happened?

The fine I got on the motorinon I didn't appeal, had other things to do. But I know that it's possible. As a sweet revenge one of the cats added a little pee on the fine the day before I would pay. So I think that the traffic police and I are even.

My lost luggage has yet to appear. They have sent the bag to Trapani, Sicily. But the nuts had sent it back to Milan. Now they called from Milan, said in which flight the bag comes. So I called to Trapani and said they must send it here. So it comes with taxi latest on Tuesday. The bag is more globetrotter than I am.