Tag Archives: weekdays

It is one week since strict quarantine rules started in Italy and of course we in Sicily follow those. Life is quite surreal as we have to stay inside and go out only for necessary matters like doing the groceries, bank errands, some outdoor sports, work....but then we have to go home. The good side is that I get so many things done, time to do all the things I always wanted to do but never had time due to things you are forced to do.  Using the drill, sewing curtains, cleaning wardrobe to give to poor, dust ceilings...

Svenska

Det är en vecka sedan stränga karantänreglerna började i Italien och naturligtvis följer vi på Sicilien dessa. Livet är ganska surrealistiskt eftersom vi måste stanna inne och bara gå ut för nödvändiga saker som att handla, bankärenden, lite utomhussport, arbete .... men sen måste vi åka hem. Den goda sidan är att jag får så mycket saker gjort, tid att göra alla saker jag alltid velat göra men aldrig haft tid på grund av saker en tvingats göra. Borra, sy gardiner, organisera garderoben för att ge till fattiga, damma takvalven...

Despite all this the society works as normally outside. We stay home and post arrives, home delivery for pizza works, some Tabacchi are open, laundry service open, mechanic open, internet works, buses goes as usual, they pick up the trash everyday, even recycling. A very surreal world now. I go out for power walk each day early morning or lunch time when almost no one is around and I notice more police cars around now...saw eight in one hour.

The photos you see in media with people in line by supermarkets is not about lack of foods, is about they let just a certain amount of people in at time. But stores are filled, there is more foods now than before. Even organic shelves are stuffed, usually stuff lacks. Help organizations help people in need to do groceries, clean homes ecc... I have to say that I never seen a society so well organized as now.

Svenska

Trots detta fungerar samhället som normalt utanför. Vi stannar hemma men posten anländer, hemleverans för pizza, vissa Tabacchi är öppna, tvätteriet öppen, mekaniker öppen, internet fungerar, bussar går som vanligt, sophämtning varje dag, till och med återvinning. En mycket surrealistisk värld nu. Jag går på power walk varje dag tidigt på morgonen eller lunchtid när nästan ingen är ute och jag ser fler polisbilar runtomkring nu... såg åtta på en timme.

De bilder du ser i media med människor i kö vid stormarknader handlar inte om brist på mat, det handlar om att de släpper in en viss mängd människor i taget. Men butikerna är välfyllda, det finns mer mat nu än tidigare. Även Eko hyllorna är fyllda, vanligtvis saknas saker. Hjälporganisationer hjälper människor i behov att handla, städa hem ecc ... Jag måste säga att jag aldrig sett ett samhälle så välorganiserat som nu.

Today I worked as food business never stops. Cleaned the vacuum cleaner, sorted tool boxes and sewing boxes...even sorted buttons in light and dark colors. Found money in a book... Italy has made so many reforms to help people and companies, got the 41 page document from accountant to study tomorrow. But I will not write about that, it will be in media soon and countries going in Lock Down will copy the program.

Svenska

Idag arbetade jag då livsmedelssektorn aldrig stannar. Rensade dammsugaren, sorterade verktygslådor och sömnadslådor...även sorterade knappar i ljusa och mörka färger. Hittade pengar i en bok ... Italien har genomfört så många reformer för att hjälpa människor och företag, fick 41 sidors dokument från revisorn att studera i morgon. Men jag kommer inte att skriva om det, det kommer att vara i media snart och länder som går i Lock Down kommer att kopiera programmet.

This time I feel the soul begins to calm down, dreams begins to form, the hobbies I want to have seems more doable ... feel reborn. Even though times are dark now, I feel peace. The gut feeling says the future is beautiful. Take care of each other and take the time in Lock Down to create dreams and heal. Love from Sicily!

Svenska

Denna tid känner jag att själen börjar lugna ner sig, drömmar börjar bildas, hobbyn jag vill göra verkar mer görliga...känner mig pånyfödd. Trots att tiderna är mörka nu, känner jag ingen oro. Magkänslan säger att framtiden är vacker. Ta hand om varandra och ta tiden i Lock Down att skapa drömmar och helas. Love from Sicily!

2 Comments

Well I just have to write a top five list of the long list of crazy happenings lately in Sicily. So many things happens, but these made it to top 5. Please take it as humour 🙂

1) I was at the hairdresser and the woman next to me looked at me and said in angry voice to her hairdresser "Oh, all these fake blondes these days. I hate it when they color their hair blonde". The hairdresser tried to explain to her several times that it was my original color. Then after a while I told her too that it is my original color and I have not colored it, the woman said "Well, then I want to have the same color too". The hairdresser tried to tell her that she can never have the same color as me and then finally she got very angry and told him "What the hell am I paying you for if you can not fix what I want?". I and the hairdresser just looked at eachother and took it as a big smile.

2) I hang laundry in the balcony and never thought of what I hang and where. Then the female neighbor asked me not to hang my lingerie in the outer row as her husband sees my sexy underwear. Guess where I now hang ALL my underwear? Yes, on the outer row. She does not greet me anymore....well, she never did from the beginning anyway.

3) Catania airport missed a departure flight. Said the aircraft is not there and they have no notice of the flight that should departure for Stockholm. 180 people in line waiting for check-in and the aircraft, SAS, was to be seen by the gate. Flight got delayed 2 hours because of this. This happens now and then here....

4) I called the post office to know their opening hours. It took couple of calls before they answered, but then a woman answered and told me the post office is open the usual hours. So I asked her "If I already know the usual hours, why would I call you in the first place?"

5) This is a nice one. I left Catania and have moved to a small town again and here I will stay. Went to the village to treat myself with a nice champagne celebration lunch. They offered it to me as a "Welcome here!".

Svenska

Jo jag måste bara skriva en topp fem lista över den långa listan av galna händelser nyligen på Sicilien. Så många saker händer, men dessa har gjort det till topp 5. Ta det som humor :)

1) Jag var hos frisören och kvinnan bredvid mig tittade på mig och sa med arg röst till sin frisör "Åh, alla dessa falska blondiner dessa dagar. Jag hatar när de färgar sitt hår blont". Frisören försökte förklara för henne flera gånger att det var min ursprungliga färg. Sedan efter ett tag berättade jag för henne också att det är min ursprungliga färg och jag har inte färgat det, kvinnan sade "Ja, då vill jag ha samma färg också". Frisören försökte tala om för henne att hon aldrig kan ha samma färg som mig och sedan blev hon väldigt arg och sade till honom: "Vad fan ska jag betala dig för om du inte kan fixa vad jag vill?". Jag och frisören bara tittade på varandra och tog det med ett stort leende.

2) Jag hänger tvätt på balkongen och aldrig tänkt på vad jag hänger och var. Sedan kom kvinnliga grannen och bad mig inte att hänga min underkläder i den yttre raden då hennes make ser min sexiga underkläder. Gissa var jag hänger ALLA mina underkläder? Ja, på den yttre raden. Hon hälsar inte på mig längre .... ja, det gjorde hon aldrig innan heller.

3) Catania flygplats missade en avresa flygning. Sa att flygplanet är inte där och de har ingen notis av flygningen med avresa till Stockholm. 180 personer i kö som väntar på incheckningen och flygplanet, SAS, kunde vi se vid gaten. Flyget försenades 2 timmar på grund av detta. Detta händer då och då här ....

4) Jag ringde posten för att få veta om dess öppettider. Det tog några samtal innan de svarade, men sedan svarade en kvinna och berättade att posten är öppen de vanliga timmarna. Så jag frågade henne: "Om jag redan vet de vanliga timmarna, varför skulle jag då ringa dig överhuvudtaget?"

5) Det här är en trevlig. Jag har lämnat Catania och har flyttat till en liten stad igen och här jag kommer att stanna. Gick till byn för att lyxa till med en trevlig champagne firande lunch. De bjöd mig på lunchen som en "Välkommen hit!".