Tag Archives: Wheat

Translated from the article - Översatt från artiklen

The revolution of Sicilian peasants, 3,000 hectares of ancient grains against multinationals. The return of biodiversity in agriculture, partly from the local wheat. To improve the environment, nutrition and health.

Ancient grains are back in Sicily. They return to reconstruct landscapes and enrich the biodiversity of agriculture which for decades was reduced to a few species selected to a super wheat island that was one of the granaries of the Roman Empire. Officially now is only 500 hectares, but there are those who speak of 3,000. The farmers who are switching to organic and the recovery of local seeds grow from year to year, they are associated, they set up food chains and create culture, instead of just agriculture.

"I converted 100 hectares of the family land to the local grain" says Joseph Li Rosi, one of the strongest supporters of the return to the past in agriculture, "and I am the guardian of three local varieties, Timilia, Mallorca and Strazzavisazz". The sow keepers of botanical rarities, devoting at least 10 hectares in each culture, engage in historical research and to maintain the purity of the seed. Li Rosi, farmers for generations, is also a president of the Simenza association which brings together seventy producers "but another hundred are ready to go," assures Joseph. The idea is, in addition to conservation, is cultivated fields made of a mixture of seeds, a diametrically opposite process to the modern technique, which seeks uniformity, the standard in favor of quantity.

If you like to read more and see the beatiful photo show of Sicily in the article, click here.

132353209-fc51a8fc-a770-4460-be1d-27e9c2e16013

Svenska

Sicilianska böndernas revolution, 3000 hektar av gamla sädeskorn mot multinationella företag. Avkastning av den biologiska mångfalden inom jordbruket, dels från lokalt vete för att förbättra miljön, näring och hälsa.

Forntida sädeskorn är tillbaka på Sicilien. De återvänder till rekonstruera landskap och berika den biologiska mångfalden i jordbruket som i decennier reducerades till ett fåtal arter som valts ut till en superveteö som var ett av spannmålsmagasinen i det romerska riket. Officiellt nu bara 500 hektar, men det finns de som talar om 3000. Jordbrukare som övergår till ekologiskt och återvinning av lokala frön växer från år till år, de är associerade, de sätter upp matkedjor och skapar kultur, i stället för bara jordbruk.

"Jag konverterade 100 hektar av familjens mark till lokala säd", säger Joseph Li Rosi, en av de starkaste anhängarna av återgång till det förflutna inom jordbruket, "och jag är väktare av tre lokala sorter, Timilia, Mallorca och Strazzavisazz" . Föreningen är vårdare av botaniska rariteter, ägnar åtminstone 10 hektar i varje bruk, bedriera historisk forskning och att upprätthålla renheten hos utsädet. Li Rosi, bönder i generationer, är också en ordförande för Simenza föreningen som har sjuttio producenter som medlemmar, "men hundra till är redo att komma med", försäkrar Joseph. Tanken är, förutom bevarande, odlade fält gjorda av en blandning av frön, en diametralt motsatt process till den moderna tekniken, som syftar enhetlighet, standarden till förmån för kvantitet.

Vill du läsa mer och se fina bildspelet om Sicilien, klicka här