Jag har s? mycket att skriva om, vet inte var jag ska b?rja.
27 februari det har g?tt tre ?r sedan jag l?mnade Sverige. ?ngrar det inte alls. F?rsta ?ret p? Sicilien var jag s??mixad,?ser tillbaka och f?rst?r idag de erfarenheter, ocks??mina misstag jag gjorde och vad jag gjorde r?tt.Best?mde mig f?r att skriva om dessa tre ?r i olika?inl?gg under dagarna kring cirka tre ?r. S? mycket har h?nt och s? mycket har f?r?ndrats.
Idag slog det mig, 3 ?r! Och kan inte arbeta l?ngre i dag. S? mycket k?nslor, minnen, r?dslor och gl?dje?mnen att skriva om s? jag m?ste b?rja nu.Ser man tillbaka, det b?sta jag gjort var n?r jag bara l?tit det hela g? fritt, ?ppnade upp mina ?gon och b?rjade uppleva Sicilien?med mitt s?tt, det var h?sten 2009. N?r du ?r ny s? vill m?nga ber?tta allt och driva sina sanningar p? dig, har ?ven blivit?kallad idiot. Tja, ont gjorde det, men idag ?r det whatever. Det ?r ok och lyssnar g?rna, men om n?gon annan inte h?ller med, ?r det bara en annan synvinkel. Har varit s? mycket kritiserad av min synpunkt om Sicilien som inte ?r s? mycket av andras synpunkt eller den klassiska maffialiknande-sv?ra-dum-Sicilien, men sedan b?rjade jag titta p? vilka som?kritiserade mig och som s?ger att?jag?l?r mig. Egentligen ?r den mesta?kritikern jag f?tt fr?n andra svenskar, inte alla men fr?n m?nga. Sicilianare kritiserar inte?mig, de s?ger m?nga g?nger att jag f?rst?r detta mycket v?l, f?rklarar, korrigerar mig?och de har haft goda skratt av mina beteenden de kallar typisk anglosaxisk. M?nga har sagt nyligen att det ?r intressant att se att jag b?rjar?greppa?saker och f?r en fin mix av olika kulturer och alltid p?minner mig att inte bli f?r mycket siciliansk eller de?kommer att stoppa det f?r mig! Jag gillar sicilianare f?r detta, s?ger allt bara rakt ut.

Skrattar mer i livet. Tar saker och problem i?livet l?ttare. K?nner en frihet jag letade efter innan men kanske har hittat det nu. Bryr mig inte om vad andra tycker, bryr mig om vad v?nner och familj tycker. Och vad mina nya l?nade lands medm?nniskor t?nker. F?rsta ?ret?blev jag arg n?r mobilen inte fungerade ?verallt och?faktum vid Tamoil i Vizzini kan du hitta en Nokia-telefon i skogen jag kastade ut fr?n bilf?nstret n?r jag skulle Catania juni 2009 och Vodafone inte fungerade. Idag om telefonen inte fungerar, d? fungerar den inte. Tack vare dumma problem i livet har jag l?rt mer t?lamod och att uppskatta det jag har. I ett samh?lle n?r allt serveras och allt organiseras,?uppskattar du inte dessa saker. Fokus ?r bara att g? vidare…och inte t?nka…och tycka vad du h?r, inte att stanna en minut, titta runt och b?rja t?nka…sj?lv!
Har tr?ffat s? mycket fantastiska m?nniskor fr?n hela v?rlden. Jag vill tacka er!?Ni har f?r?ndrat mitt perspektiv p? livet och v?rlden. Kan aldrig gjort det utan er! Ocks? tack till alla blogg anh?ngare som har f?rklarat saker som jag inte f?rstod i b?rjan.

Ett speciallt tack till Marie som jag tr?ffade f?rsta ?ret. Du hade r?tt!

————————————————–
Eng: I have so much to write about, don’t know where to start.
27th February it’s been three?years since I left Sweden. Don’t regret it at all. First year in Sicily I was so mixed up, looking back I now understand experiences and also learned from my mistakes and what I did right.
Decided to write?about these three years in different posts during days around three years. So much has happened and so much has changed.
Today it hit me, 3 years! And can’t work anymore today. So much emotions, memories, fears and joys to write about so I have to start now.
Looking back the best thing I’ve done was when I just let it all go freely, opened up my eyes and started to experience Sicily in my way, it was fall 2009.?When you are new so many want to tell you all?about it and push their truths on you, been even called stupid. Well, it surely hurt, but today it’s whatever. It’s ok and gladly listen, but if someone else don’t agree with you, it’s just another point of view.?Have been so much critized of my point of view of Sicily which is not so much of others point of view or the classical Mafia-difficult-stupid-Sicily, but then I started to look at who is critizising me and who is saying I’m learning. Actually, most critics I’ve got is from other Swedes, not all but from many.?Sicilians don’t critisize me, they tell me many times that I understand this well, explain, correct me?and they have had good laughs of my behaviours they call typical anglo-saxon. Many have said lately that it’s intersting to see that I start to loose up and get a nice mix of different cultures and always reminds me not to become too much sicilian or they will stop it for me! I like sicilians for this, they just say it out front.

Laugh more in life. Take things and life problems more easy. Feel a freedom I was looking for before but maybe have found it now. Don’t care about what others think, care about what friends and family think. And what my new country fellows for loan thinks. First year I got angry when the cellphone didn’t work everywhere and infact by Tamoil in Vizzini you may find a Nokia phone in the woods I threw out?from the car?window when I was going to Catania july 2009?and Vodafone didn’t work. Today if the phone doesn’t work, then it doesn’t work. Thanks to silly problems in life I have learned more patience and to appreciate the things I have. In a society when you get all served and all works, you don’t think about these things. Focus is just to get ahead….and not think….and think what you hear, not?to stop for a minute look around and start to think….yourself!

Have met so much fantastic people from all around the world. I want to thank you! You have changed my perspective of life and the world. Could never done it without you! Also thanks to all blog followers who had explained things I didn’t understood in the beginning.

Special thanks to Marie I met first year. You were right!