"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Category: Letojanni (ME)

Paragliding over Castelmola, Taormina & Letojanni

I did this summer 2019 and as I do not do the same adventure twice I decided to make this video because this is a MUST DO if you visit this area. No words can describe this!!

We started at Mount Veneretta at 900 m.a.s.l. flying over Castelmola, Taormina and landed in Letojanni. Stunning view all the way to Etna, southern and northern bays and all the way down. As they film the whole flight experience and a photo is taken every 20 seconds, I recommend to buy that extra service to enjoy the experience to its fullest.

Svenska

Jag gjorde detta sommaren 2019 och eftersom jag inte gör samma äventyr två gånger bestämde jag mig för att göra den här videon eftersom det här är ett måste om du besöker detta område. Inga ord kan beskriva detta!!

Vi började på Mount Veneretta vid 900 m.ö.h., flyger över Castelmola, Taormina och landade i Letojanni. Fantastisk utsikt hela vägen till Etna, södra och norra vikar och hela vägen ner. Då de filmar hela flygupplevelsen och ett foto tas var 20:e sekund rekommenderar jag att du köper den extra tjänsten för att njuta av upplevelsen till fullo.

Paragliding over Taormina

Summertime with summer happenings, and this summer I finally did something I planned to do for a long time. Decided to do paragliding from 900 m.a.s.l, from the hills above Castelmola.
From there we flew over Castelmola roof tops, over Taormina and landed butt first on the beach in Letojanni. With spectacular views over the coastline and Etna. This is a must do if you dare!

Svenska

Sommartid med sommarh?ndelser, och i somras gjorde jag ?ntligen n?got jag planerat att g?ra under l?ng tid. Best?mde mig f?r att g?ra paragliding fr?n 900 m.?.h, fr?n bergen ovanf?r Castelmola. D?rifr?n fl?g vi ?ver Castelmolas takplattor, ?ver Taormina och landade med rumpan f?rst p? stranden i Letojanni. Med spektakul?r utsikt ?ver kusten och Etna. Detta ?r ett m?ste om du v?gar!

 

By the start I was quite nervous because you have to run downhills and at one point the hill ends and you better be flying that moment. But then it was like flying in a cotton cloud. Silence, breeze, stunning views with an amazing feeling that is difficult to describe.


I b?rjan var jag ganska nerv?s eftersom du m?ste springa nerf?r bergsryggen och sen tar berget slut och det ?r b?st bli att flyga vid det ?gonblicket. Men sen var det som att flyga i ett bomullsmoln. Tysthet, vind, spektakul?r utsikt med en fantastisk k?nsla som ?r sv?r att beskriva.

 

The photo above with the beautiful beach line of Letojanni. Where we are about to land.


Bilden ovan med den vackra strandlinjen i Letojanni. D?r vi ska landa.

 

If you want to do this, you find Etna Fly by the beach in Letojanni. You get an USB with a film of the whole flight and lots of photos. Enjoy!


Om du vill g?ra detta, hittar du Etna Fly vid stranden i Letojanni. Du f?r en USB med film ?ver hela flygningen och massor av foton. Mycket n?je!

Dance summer nights by the beach

On one side you have the long beach of Letojanni, on the other side you have one of the nicest beach night clubs in Taormina area. Caparena has dance nights every saturday July to italian Ferragosto in August. The club is also connected to national Italian radio RTL.

Svenska

P? ena sidan har du den l?nga stranden i Letojanni, p? den andra sidan har du en av de trevligaste nattklubbarna i Taormina-omr?det. Caparena har danskv?llar varje l?rdag juli till italienska Ferragosto i augusti. Klubben ?r ocks? ansluten till nationella italienska radion RTL.

Crossing those waves with the Icon – Summer in Sicily

First real summer day in Taormina and it was time to lift the ancor of the yacht to take a bubble and gourmet tour around the stunning coast line of Giardini-Naxos, Taormina, Isola Bella and Letojanni. You have not seen Taormina properly if not seen from the sea side! Nuff talking, I let the photos speak…

Svenska

F?rsta riktiga sommardagen i Taormina och det var dags att lyfta b?tens ankare f?r en bubbel- och gourmettur runt den fantastiska kustlinjen Giardini-Naxos, Taormina, Isola Bella och Letojanni. Du har inte sett Taormina riktigt om du inte sett fr?n havet! Nog med snack, jag l?ter bilderna tala …

?

And the fires continues in Sicily

We have had many fires in Sicily this year, more than last year and the fires are lit by locals; Messina, Ragusa, Taormina, Giardini-Naxos, San Vito Lo Capo and so on. So why do the locals want to burn their own land? Yes, it has to do with some typical local thinking “If I start some fires, I get more money in my paycheck”. You look only in to your own home and income, and do not care about other people getting effected by damages, healt issues caused by smoke, putting other peoples lives in danger, damaged properties, ruined businesses, burnt animals and so on. It is the mafia way of thinking.

Active in the tourist industry we follow these fires and the problems closely to see if our guests will be effected and if they need to be evacuated, like this hotel complex in Letojanni / Taormina that is one of the largest on the island had to be evacuated last friday. Reason is the same, locals started a fire just under the hotel. When fire fighters needs to have their contracts renewed, it is the same story we start fires to show the government that our jobs are needed, the locally famous forestale issue.

The fires starts normally the days it is very windy, like last friday the temperatures started to drop from over +40 ?C close to +30 ?C and late morning this fire was started. The wind was very strong and the fire grew very fast.

Italy is the country with most fires by far in the whole Europe and almost all of them are started by humans. Sicilians do not like very much to talk about the issue and say it is just few people doing this, but almost 50 people has been arrested this far and majority of the perpretrators are never found. This does effect also the tourism industry as guests choses other european destinations for their vacation because of these fires. I was personally shocked to see peoples reaction of anger learning to know that foreign media has written about these issues. Wouldn’t one be more worried about all the people who gets effected of these fires?

Last year many parts of Cefalu had to be evacuated because of one of the largest fires in Sicily in a long time, also this started by locals. The area had an immediate drop of a tourist and many local business suffered economically, many went bancrupt.

Article about 15 fire fighters arrested in Ragusa because they have started fires: Firefighters in Sicily accused of starting blazes for cash. For more information please use Google.

 

Do not be afraid to book your vacation here, Italy has the best crises team in the world, hotels are well prepared and foreign tourist offices are used to handle these issues very well. We have not been effected by any of these fires thanks to good preparation and observation.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Svenska

Vi har haft m?nga br?nder p? Sicilien i ?r, mer ?n f?rra ?ret och br?nderna startas av lokalbefolkningen; Messina, Ragusa, Taormina, Giardini-Naxos, San Vito Lo Capo och s? vidare. S? varf?r vill lokalbefolkningen br?nna deras egna land? Ja, det har att g?ra med ett typiskt lokalt t?nkande Om jag startar br?nder f?r jag mer pengar i min l?necheck. Du ser bara om ditt egen hem och inkomst, och inte bryr sig om att andra m?nniskor p?verkas av skador, orsakar h?lsoproblem p? grund av r?k, s?tter andra m?nniskors liv i fara, skadade fastigheter, f?rst?rda f?retagsverksamheter, br?nda djur och s? vidare. Det ?r mafia s?ttet att t?nka p?.

Som aktiv i turistindustrin f?ljer vi dessa br?nder och problemen n?ra f?r att se om v?ra g?ster kommer att p?verkas och om de ska evakueras, som detta hotelkomples i Letojanni / Taormina, som ?r en av de st?rsta p? ?n, var tvungen att evakueras i fredags. Anledningen ?r densamma, lokalbefolkningen startade en brand precis under hotellet. N?r brandm?nnen har behov av att f? sina kontrakt f?rnyade, ?r det samma sak, vi startar br?nder f?r att visa regeringen att v?ra jobb ?r n?dv?ndiga, det lokala ber?mda forestale problemet.

Br?nderna b?rjar normalt de dagar det ?r v?ldigt bl?sigt, liksom i fredags b?rjade temperaturerna sjunka fr?n ca +40 ? C till n?ra +30 ? C och sent p? morgonen startades elden. Vinden var mycket stark och elden v?xte v?ldigt snabbt.

Italien ?r landet med mest br?nder i Europa, och n?stan alla ?r startade av m?nniskor. Sicilianare gillar inte att prata om problemet och s?ger att det bara ?r f? personer som g?r det h?r, men n?stan 50 personer har arresterats s? l?ngt och majoriteten av mordbr?nnarna hittas aldrig. Detta p?verkar ocks? turistindustrin d? g?ster v?ljer andra europeiska destinationer f?r sin semester p? grund av dessa br?nder. Jag var personligen chockad ?ver att folkets reaktion p? ilska var n?r vissa fick veta att utl?ndska medier har skrivit om dessa br?nder. Vill man inte vara mer bekymrad ?ver alla m?nniskor som p?verkas av dessa br?nder?

F?rra ?ret evakuerades stora delar av Cefalu p? grund av en av de st?rsta br?nderna p? Sicilien under l?ng tid, ?ven denna startades av lokalbefolkningen. Omr?det hade en omedelbar dropp av turister och m?nga lokala f?retag drabbades ekonomiskt, vissa gick i konkurs.

Artikel om 15 brandm?n arresterade i Ragusa f?r att de har startat br?nder: Firefighters in Sicily accused of starting blazes for cash. F?r mer information anv?nd Google.

 

Var inte r?dd att boka din semester hit, Italien har det b?sta kristeamet i v?rlden, hotelln ?r v?l f?rberedda och utl?ndska turistbyr?er ?r van att hantera dessa problem mycket bra. Vi har inte p?verkats av dessa br?nder tack vare god f?rberedelse och observation.

Birthdays and Private boats – Taormina bays and hills

Instead of a classical birthday invitation at a restaurant it was this time organized as a private boat tour, and may I say that if you have not seen Taormina bays from the sea side, you have still things to see here. It is one of the most beautiful places to rent a boat or yacht to spend your time by the sea. Amazing relaxing time for festivities.

We were out just before sunset to enjoy the amazing sicilian sun go down slowly behind the Etna volcano, crystal clear sea and reflexions towards Taormina, Isola Bella and Giardini Naxos. Organizer was of course Sicily Private Spot. Take with you your favourite champagne and camera. I let the pictures speak for themselves!

Svenska

Ist?llet f?r en klassisk f?delsedagsinbjudan p? restaurang var det den h?r g?ngen organiserad som en privat b?ttur, och kan s?ga att om du inte har sett Taorminabukten fr?n havet, har du fortfarande saker att se h?r. Det ?r en av de vackraste platserna att hyra en b?t eller yacht f?r att spendera din tid vid havet. Underbart avkopplande f?r festiviteter.

Vi var ute strax f?re solnedg?ngen f?r att njuta av den fantastiska sicilianska solen som sakta sj?nk ner bakom vulkanen Etna, kristallklart hav och reflexioner mot Taormina, Isola Bella och Giardini Naxos. Arrang?ren var sj?lvklart Sicily Private Spot. Ta med din favorit champagne och kamera. L?ter bilderna tala f?r sig!

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Giro Italia in Sicily – The fifth part Pedara to Messina

Today is the fifth part of Giro Italia that goes from Pedara to Messina, 159km. They passed just by our neighborhood just before 4pm. First a hudge promotion vans giving out goodie bags and police caravan, and then all the cyclists. After them their teams with equipment and bikes on the roof. Big jippo over in couple of minutes. Photos below. Enjoy!

Svenska

Idag ?r den femte delen av Giro Italia som g?r fr?n Pedara till Messina, 159km. De passerade precis vid v?rt grannskap strax f?re 16:00. F?rst kom reklambilarna som ger ut goodie bags och sedan en l?ng poliskaravan, och till sist alla cyklister. Efter dem kom deras team med utrustning och cyklar p? biltaket. Stort jippo som var ?ver p? n?gra minuter. Bilder nedan.

JohannaSiljehagenLivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicily

When the sky came down

We have had rains for about 10 days, with small sun pauses. But yesterday we had couple hours of 170 mm rain and thunder that created this disaster in the little village of Letojanni. Same damages in Giardini-Naxos, Taormina sea side and rocks fell also in Castelmola. This happens every year when the rain season comes. Last year it was worse as it rained for three days and even a bridge to Taormina fell 4 cm. The damages are high because the rain runs on the streets and the municipalities does not care to clean the sewers nor build 2-3 water systems so the water can run directly to the sea, instead on the roads into the small cities. They have money to do it, but they do not care. The small residential areas above these villages will not last more than 4-5 years and they will come down towards the cities below. Already some parts has started to tumble.

For example Letojanni is closed now for clean up and no one is allowed to enter the village. People complain to the police because they can not do their groceries. So I guess that summaries what the local mentality is all about. I have not more to add.

Svenska

Vi har haft regn under ca 10 dagar, med sm? sol pauser. Men ig?r hade vi par timmar 170 mm regn och ?ska som skapade denna katastrof i den lilla byn Letojanni. Samma skador i Giardini-Naxos, Taormina havsomr?de och klippor f?ll ocks? i Castelmola. Detta h?nder varje ?r n?r regnperioden kommer. F?rra ?ret var det v?rre eftersom det regnade i tre dagar och ?ven en bro till Taormina f?ll 4 cm. Skadorna ?r h?ga eftersom regnet rinner p? gatorna och kommunerna inte bryr sig om att reng?ra avloppen eller bygga 2-3 vattensystem s? att vattnet kan rinna direkt ut till havet, och regnet rinner i st?llet p? v?garna ner till de sm? st?derna. De har pengar att g?ra det, men de bryr sig inte. De sm? bostadsomr?dena ovanf?r dessa byar kommer inte att h?lla i mer ?n 4-5 ?r och de kommer rasa ner mot st?derna nedan. Redan har vissa delar har b?rjat rasa.

Till exempel Letojanni ?r st?ngd nu f?r sanering och ingen till?ts att komma in i byn. Folk klagar till polisen eftersom de inte kan handla matvaror. S? jag antar att detta sammanfattar vad den lokala mentaliteten handlar om. Jag har inget mer att till?gga.

15134644_10208895485196835_9154541310880002433_n15134705_10208895484556819_5394525316976904630_n15171256_10208895484396815_4855894861962637723_n15181120_10208895484996830_8564080650045510578_n15181633_10208895486756874_3739936372031059535_n15203252_10208895483556794_1256556172441553787_n15220225_10208895485836851_6092901936967795508_n

Letojanni

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank