"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Category: Living in Sicily Page 1 of 86

The curtain story

This is so typical Sicily.

My neighbor has lived without curtains for at least over 15 years. She was told that it is not possible to mount a curtain rod because of the stone walls. The building is an old 1800 baroque structure built on stone. When I moved in I bought the right tools and mounted a curtain rod, sew curtains and having curtains since. It took almost two years before the lady knocked on my door to ask if I really have curtains as she has been passing my windows several times and could not believe her eyes. So I told her about the tools needed and she went to buy them a.s.a.p. and called again the handyman to say it is possible. She also admired the curtains I have in the living room, so I will give them to her because they will be changed anyway this summer.

This is so typical Sicily. You get a No if someone has never done such job, or is too lazy to do it. And as so often, not interested to learn anything new.

Svenska

Detta är så typiskt Sicilien.

Min granne har levt utan gardiner i minst över 15 år. Hon fick information att det inte går att montera en gardinstång på grund av stenväggarna. Byggnaden är en gammal barockbyggnad från 1800 byggd på sten. När jag flyttade in köpte jag rätt verktyg och monterade en gardinstång, sydde gardiner och har gardiner sedan dess. Det tog nästan två år innan damen knackade på min dörr för att fråga om jag verkligen har gardiner då hon har passerat mina fönster flera gånger och inte trott sina ögon. Så jag berättade för henne om de verktyg som behövdes och hon gick för att köpa dem omedelbart. Ringde igen hantverkaren för att säga att det är möjligt. Hon beundrade också gardinerna jag har i vardagsrummet, så jag ska ge henne dem då de ska ändå bytas i sommar.

Det här är så typiskt Sicilien. Du får ett Nej om någon aldrig har gjort ett sådant jobb, eller är för lat för att göra det. Och som så ofta, inte intresserad att lära sig något nytt.

Downsizing Life | Getting rid of wardrobe

I have lived a complete materialistic life before; money in, money out. Lived the lifestyle of always trying to achieve more, have more, be more… I was glad, but never truly happy. Started down sizing already in Sweden soon to be two decades ago and same time change my lifestyle and beliefs. So everything takes time, one can not do all at once. In this video I am on the last phase, but will do more videos of how I started. I just have to find words to describe it. I like nice things, but I do not need so much of them. Be content with what I have and create a life I do not need vacation from. DO NOTE! I am not a supporter of the new concept “Own nothing, be happy” because if you do not own anything in this current world; land, your own beliefs, lifestyle, health choices ecc, then someone else owns you.

Svenska

Jag har levt ett fullständigt materialistiskt liv tidigare; pengar in, pengar ut. Levde livsstilen att alltid försöka uppnå mer, ha mer, vara mer… Jag var glad, men aldrig riktigt lycklig. Började dra ner redan i Sverige för snart två decennier sedan och ändrade samtidigt min livsstil och mina övertygelser. Så allt tar tid, man kan inte göra allt på en gång. I den här videon är jag inne på den sista fasen, men kommer att göra fler filmer om hur jag började. Jag måste bara hitta ord för att beskriva det. Jag gillar fina saker, men behöver inte så mycket av dem. Var nöjd med det jag har och skapa ett liv jag inte behöver semester ifrån. OBS! Jag är inte en anhängare av det nya konceptet “Äga ingenting, var lycklig” för om du inte äger något i denna nuvarande värld; mark, din egen övertygelse, livsstil, hälsoval ecc, då äger någon annan dig.

Common fraud

It is the first time I have electricity bills ecc in my own name as previous years has always been included in the rent. As I was quite stressed because I had to leave Italy for some time, so I just signed with Enel until I got the time to find a better option. So when I did, just agreed to the new suppliers contract, all goes well and leave Enel finally.

So what happens is that Enel sends a closure invoice and I pay. All good so far. But then starts to arrive extra invoices from them with no explanation what for and for the time I did not live in this home. This is a very common fraud.

Sicilians of course start to talk about making a police report and contact lawyers, a classic. I solved it in “my way”, after 13 years here so…

Svenska

Det är första gången jag har elräkningarna osv. i mitt eget namn, eftersom alla tidigare år har de inkluderats i hyran. Då jag var ganska stressad och var tvungen att lämna Italien under en tid, tecknade jag bara med Enel tills jag fick tid att hitta ett bättre alternativ. Så när jag hittade nytt gick skrev jag på det nya leverantörskontraktet, allt går bra och jag lämnar Enel äntligen.

Så det som händer är att Enel skickar en slutfaktura och jag betalar. Allt bra hittills. Men sedan anländer extra fakturor från dem utan förklaring vad för och för perioder jag inte bodde i det här hemmet. Detta är ett mycket vanligt bedrägeri.

Sicilianarna börjar naturligtvis prata om att göra en polisrapport och kontakta advokater, en klassiker. Löste det på “mitt sätt” efter 13 år här så…

Living by an erupting volcano

There are hundreds of photos online of the erupting Etna volcano, but not many showing how it is to live with it. Well, my white city car is black, streets are black, home has some black spots as lava dust is so fine it sneaks in, and water bucket to clean the floors once a day will be by the entrance until Etna calms down. This eruption is big, but glad we do not have earthquakes like last big one.

Svenska

Det finns hundratals bilder online på vulkanen Etnas utbrott, men inte många som visar hur det är att leva med den. Nåväl, min vita stadsbil är svart, gatorna är svarta, hemmet har några svarta fläckar eftersom lavadamm är så fint att det smyger in, och vattenhinken för att rengöra golven en gång om dagen kommer att vara vid ingången tills Etna lugnar sig. Detta utbrott är stort, men glad att vi inte har jordbävningar som den senaste stora.

Femmine didn’t know I was home

I came home earlier than planned from a trip, in the middle of the night. Came home silently not making any noise to avoid to wake up people in the building. Next morning chilling in my balcony, just relaxing in the sun I heard my female neighbors down stairs talking about their Straniera neighbor complaining how she (meaning me) can come and go home as she likes. And one woman added that of course she can do what she likes, her mother lives far away not keeping an eye on her.

I am 40+. LOL!

Just another day in female world of Sicily.

Svenska

Kom hem tidigare än planerat från en resa, mitt i natten. Kom hem tyst för att undvika att väcka grannarna i byggnaden. Nästa morgon när jag chillar på min balkong, kopplar av i solen, hörde jag mina kvinnliga grannar nedanför som pratade om sin Straniera-granne och klagade på hur hon (de menar mig) kan komma och gå hemma som hon vill. Och en kvinna tillade att självklart kan hon göra vad vill, hennes mamma bor långt borta utan att hålla koll på henne.

Jag är 40+. Hahahaa!

Bara en annan dag i den Sicilianska kvinnliga världen.

Paragliding over Castelmola, Taormina & Letojanni

I did this summer 2019 and as I do not do the same adventure twice I decided to make this video because this is a MUST DO if you visit this area. No words can describe this!!

We started at Mount Veneretta at 900 m.a.s.l. flying over Castelmola, Taormina and landed in Letojanni. Stunning view all the way to Etna, southern and northern bays and all the way down. As they film the whole flight experience and a photo is taken every 20 seconds, I recommend to buy that extra service to enjoy the experience to its fullest.

Svenska

Jag gjorde detta sommaren 2019 och eftersom jag inte gör samma äventyr två gånger bestämde jag mig för att göra den här videon eftersom det här är ett måste om du besöker detta område. Inga ord kan beskriva detta!!

Vi började på Mount Veneretta vid 900 m.ö.h., flyger över Castelmola, Taormina och landade i Letojanni. Fantastisk utsikt hela vägen till Etna, södra och norra vikar och hela vägen ner. Då de filmar hela flygupplevelsen och ett foto tas var 20:e sekund rekommenderar jag att du köper den extra tjänsten för att njuta av upplevelsen till fullo.

Reason I moved to Sicily

På svenska – scrolla till efter fotot

Have never really talked about this even though some curiosity around it, because there has not been the correct time to do it. I get so often the question why I live in Sicily, frankly more like “what the hell are you doing here?”  Well, me moving here was actually about changing my life, look for my meaning in life. It was not Sicily per se, it was far enough avoiding disturbance by ambient around me, but close enough to have loved ones near, if…. Also because I needed a challenge in life, to break something impossible which I have done as solo female entrepreneur in Sicily. No one has given me a jack shit here, me being a solo train puffing forward. It is a place I do not recommend to move too as one has to be a special character to manage it here (if you do not marry a local). Hence suits me perfectly.

I was not happy living the box life we are programmed to, boxes looks bit different in every culture but basics are the same. Have always felt that the perfect career, big house, huge car, gym three times a week, travel just because and wait in the next salary until pension was not meaning of our lives. The wake up calls started to come when I moved one more notch on the career ladder and saw that I now pay 47% taxes to useless politicians, rapidly moving to next notch of 53% tax. But the real decision came outside Louis Vuitton store in Stockholm when I decided to take the train back home not buying that bag everyone else had walking on fancy Biblioteksgatan in Stockholm. 20 years ago life change was not easy, there were not much information around. Just books about billionaires becoming monks, and how many of us are billionaires. Impossible illusions.

My career goal was to become a big shot in fashion in London with a five figure monthly salary and have it all and was about, but then…I changed my mind. I took my savings and moved to Sicily not knowing what to do and how. So here is the truth:

These 13 years has been about down sizing which is not easy coming from extreme materialism and people around me saying I throw my talent away. But then on the other hand, what is talent today? Working 70 hours weeks making other people rich and give more than half to the government? Not having time for life but a huge house filled with crap we do not need and a car in the garage one is worried getting stolen or scratched? Just to show off to people we do not like anyways.

These 13 years has also been about cleaning my inner self. My beliefs, who I am, finding myself and what I really am. Have found out I am more of an introvert than extrovert. I like people with real life stories, studying things, living around books and theories. Those are few. I rather spend time with people who calculate the distance between earth and sun making the Encyclopedia change the facts proving them wrong (it happened), than with people who talk about bullshit like; what they will buy next, dress the same, eat he same, travel the same and vote the same. I have no problems spending long periods of time by myself, even started traveling alone early 2019 and loved it.

These 13 years has been about cleaning my inner system so thoroughly that I do not even have head ache pills home since many years. I do not eat fast food, drink soft drinks, do not dress plastic, and live and use organic as much as possible. Taking every step at a time, cleaned out plastics recently and now into personal reducing waste project. Today I know I want to live more off grid, which I did not know some years ago. But knowledge do not come all in once, it comes step by step after every improvement made.

I do not vote, do not pray, do not believe in higher office, do not believe in this monetary system,  do not read media and do not watch TV.

I worked getting rid of co-dependence which unfortunately is celebrated in this world. Not having my identity in titles, nationality, religion or political parties, not believing in classical relationship norms which push people in boxes where certain things has to be done in certain time in life, and people shall treat or take things in a certain way.

Getting to this point of life has required so much work, so much reducing fears and so much guts to tell people to shut the F up, because once a person starts to move outside the box, the worst attacks comes. People hate others personal progress, therefor ones social circle changes too.

Today I am convinced that humans are not happy and have illnesses because our lifestyle is not meant for human body and mind. Also know that we should be more concerned and comment our own lives instead of being busy what other people do. We are also trained to live up to a life illusion that do not exist which is tearing down our self-esteem, knowledge and happiness.

Personally I am glad that my biggest problem today is to decide if going off grid by the Etna mountain or go back to Ragusa area (where my whole journey started), than being worried if I manage to buy that latest iPhone before it goes out of stock or have to wait two more weeks. Frankly, I do not give a shit about iPhones anymore. My off grid place will be answered when time is right. The “stress” is healthy today as focus is on real things.

To make major changes is not something that takes a week or two, it takes years and is an on going process. There are no ready manuals because we are all individuals and the same box do not fit the next person. But, the decision to make it and put in the action, takes just one second. Just start, you will find the way.

This is my happiness, my choices, my decisions…. I have no clue of next year, five years nor ten years as there is so little we can control anyways. This life is for me, it is not east but I feel free. Easy does not makes us grow.

Har aldrig riktigt pratat om detta trots viss nyfikenhet kring det, för det har inte varit rätt tid att göra det. Jag får så ofta frågan varför jag bor på Sicilien, uppriktigt sagt mer som “vad fan gör du här?” Min flytt hit handlade faktiskt om att ändra mitt liv, leta efter min mening i livet. Det var inte Sicilien i sig, det var dock tillräckligt långt för att undvika störningar av omgivningen omkring mig, men tillräckligt nära för att ha nära och kära nära, om …. Också för att jag behövde en utmaning i livet, att bryta något omöjligt som jag har gjort som solo kvinnlig entreprenör på Sicilien. Ingen har gett mig ett skit här, jag är ett solotåg som puffar framåt. Det är en plats jag inte rekommenderar att flytta till eftersom man måste vara lite speciell karaktär för att hantera det (om du inte gifter dig med en lokal). Därför passar mig perfekt.

Jag var inte nöjd med att leva i boxen som vi är programmerade till, boxarna ser lite annorlunda ut i varje kultur men grunderna är desamma. Har alltid känt att den perfekta karriären, det stora huset, den stora bilen, gymmet tre gånger i veckan, resor bara för att och vänta in nästa lön tills pension inte var meningen med våra liv. Väckningssignalerna började komma när jag flyttade ytterligare ett steg på karriärstegen och såg att jag nu betalar 47% skatt till värdelösa politiker och snabbt flyttade till nästa steg på 53% skatt. Men det verkliga beslutet kom utanför Louis Vuitton-butiken i Stockholm när jag bestämde mig för att ta tåget hem och inte köpa den väskan som alla andra hade på den fina Biblioteksgatan i Stockholm. För 20 år sedan var livsförändring inte lätt, det fanns inte mycket information. Bara böcker om miljardärer som blir munkar, och hur många av oss som är miljardärer. Omöjliga illusioner.

Mitt karriärsmål var att bli stor inom mode i London med en sexsiffrig månadslön och ha allt, men då … Jag ändrade mig. Jag tog mina besparingar och flyttade till Sicilien utan att veta vad jag skulle göra och hur. Så här är sanningen:

Dessa 13 år har handlat om down sizing som inte är lätt kommandes från extrem materialism och människor runt omkring mig som säger att jag slänger iväg min talang. Men då, å andra sidan, vad är talang idag? Arbeta 70 timmar i veckan och göra andra människor rika, och ge mer än hälften till regeringen? Inte ha tid för livet men ett stort hus fyllt med skit som vi inte behöver och en bil i garaget orolig för att bli stulen eller repad? Bara för att visa upp för människor som vi inte gillar ändå.

Dessa 13 år har också handlat om att städa mitt inre. Min tro, vem jag är, att hitta mig själv och vad jag verkligen är. Har upptäckt att jag är mer introvert än extrovert. Jag gillar människor med verkliga historier, som studerar saker, lever runt böcker och teorier. De är få. Jag tillbringar snarare tid med människor som beräknar avståndet mellan jord och sol som gör att Encyclopedia ändrar fakta som visar att de är felaktiga (det hände), än med människor som pratar om skit som; vad de kommer att köpa, klär sig lika, äter lika, reser lika och röstar lika. Jag har inga problem att spendera långa perioder själv, jag började till och med resa ensam tidigt 2019 och älskade det.

Dessa 13 år har handlat om att rengöra mitt inre system så noggrant att jag inte ens har huvudvärkstabeller hemma sedan många år. Jag äter inte snabbmat, dricker inte läsk, klär inte i plast, och lever och använder ekologiskt så mycket som möjligt. Tar ett steg i taget, rensade bort plast nyligen och nu till personligt projekt för att minska avfall. Idag vet jag att jag vill leva mer off grid, vilket jag inte visste för några år sedan. Men kunskap kommer inte på en gång, det kommer steg för steg efter varje förbättring som gjorts.

Jag röstar inte, ber inte, tror inte på högre ämbeten, tror inte på detta monetära system, läser inte media och tittar inte på TV.

Jag arbetade med att bli av medberoende som tyvärr överrreklameras i denna värld. Har inte min identitet i titlar, nationalitet, religion eller politiska partier, tror inte på klassiska relationsnormer som trycker människor i boxar där vissa saker måste göras under en viss tid i livet, och människor ska behandlas eller ta saker på ett visst sätt.

Att komma till denna punkt i livet har krävt så mycket arbete, så mycket arbete med rädsla och så mycket mod att säga till folk att stänga munnen, för när en person börjar röra sig utanför boxen kommer de värsta attackerna. Människor hatar andras personliga framsteg, därför ändras också ens sociala cirkel.

Idag är jag övertygad om att människor inte är lyckliga och har sjukdomar eftersom vår livsstil inte är avsedd för människans kropp och själ. Vet också att vi borde vara mer bekymrade och kommentera våra egna liv istället för att vara upptagna med vad andra gör. Vi pressas också till att leva upp till en livsillusion som inte finns och som river ner vår självkänsla, kunskap och lycka.

Personligen är jag glad att mitt största problem idag är att avgöra om jag ska bo vid berget Etna eller tillbaka till Ragusa-området (där hela min resa började), än att vara orolig om jag lyckas köpa den senaste iPhone innan den går ur lager och måste vänta ytterligare två veckor. Uppriktigt sagt, jag bryr mig inte om iPhones längre. Min plats med off grid kommer att besvaras när tiden är rätt. “Stress” är hälsosamt idag eftersom fokus är på riktiga saker.

Att göra stora förändringar är inte något som tar en vecka eller två, det tar år och är en pågående process. Det finns inga färdiga manualer eftersom vi alla är individer och samma box passar inte nästa person. Men beslutet att göra det och sätta i handling tar bara en sekund. Börja bara, du hittar vägen.

Det här är min lycka, mina val, mina beslut …. Jag har ingen aning om nästa år, fem år eller tio år, eftersom det är så lite vi kan kontrollera ändå. Det här livet är för mig, det är inte enkelt men jag känner mig fri. Enkelt får inte en att växa.

The youngest grandfather in Italy…is in Sicily.

Every year in Italy they find the youngest grandfather in Italy, and so often Sicily wins. Like 2019 the youngest is to be found in Fiumefreddo di Sicilia. He is now 36 years old. Became a father at 17, had in total six children at 27 and became a grandfather last year.

Svenska

Varje år i Italien hittar de den yngsta farfadern i Italien, och så ofta vinner Sicilien. Liksom 2019 finns den yngsta i Fiumefreddo di Sicilia. Han är nu 36 år gammal. Blev far som 17, hade totalt sex barn vid 27 och blev farfar förra året.

Sources: https://www.lasicilia.it/news/catania/304013/il-nonno-piu-giovane-ditalia-e-di-fiumefreddo-e-ha-solo-36-anni.html, https://www.youtube.com/watch?v=FTN9L0wFlU4

Catania Fish Market

The coolest place in Catania is not doubt the fish market. Largest fish market in Italy open Monday – Friday 07:00 – 12:00, Saturday 07:00 – til sold out. Less crowd than usual caused by Lock Down, but life goes on.

Den coolaste platsen i Catania är ingen tvekan fiskmarknaden. Italiens största fiskmarknad öppen måndag – fredag 07:00 – 12:00, lördag 07:00 – till slutsåld. Färre människor än vanligt orsakat av Lock Down, men livet går framåt.

Bank ID arrived to Italy

So, the bank ID has arrived in Italy recently and now everything is about this SPID you have to use everywhere. It is not through the bank, you get it from the post office, and online. Italy is moving very fast in to the digital society we in Scandinavia are already used to since long time ago. SPID is of course bit more complicated to use than our systems, and it is not very fair to the elderly that even small errands has to be done online. Been busy helping neighbors over 60 how to use this. The good thing about moving to digital era is that many things get much cheaper to do as consultants asks for too much money for the easiest tasks. Today e.g to register your rental contract is 90% cheaper doing it online than letting the agent office doing it. So I guess the money milking era is over too. Very happy for that!

Svenska

Så, bank-ID har anlänt till Italien nyligen och nu handlar allt om denna SPID som du måste använda överallt. Det är inte via banken, du får den från postkontoret, men även online. Italien går mycket snabbt in i det digitala samhälle som vi i Skandinavien redan är vana vid sedan läng. SPID är naturligtvis lite mer komplicerat att använda än våra system, och det är inte särskilt rättvist för äldre att även små ärenden måste göras online. Har varit upptagen med att hjälpa grannar över 60 hur man använder detta. Det som är bra med att flytta till den digitala eran är att många saker blir mycket billigare att göra eftersom konsulter ber om för mycket pengar för de enklaste uppgifterna. Idag är det t ex 90% billigare att registrera ditt hyreskontrakt online än att låta agentkontoret göra det. Så jag antar att pengamjölkningstiden också är över. Mycket glad för det!

Page 1 of 86

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank