"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Category: Ragusa (RG) Page 1 of 5

Baroque Sicily – Ragusa Ibla

Ragusa Ibla is one of the most beautiful areas in Sicily. A small baroque town built after the most devastating earthquake in Sicilian history 1693. Ragusa Ibla became famous after TV-series “Commissarie Montalbano” and has in short time developed from an almost abandoned area to a “place to see” in Sicily. It is also part of the so called Baroque Trail that goes all the way to Syracuse covering the most important baroque sites on the island.

Became part of Unesco Heritage 2002. Surrounded by the Iblea mountains gives a flourish green area with the typical limestone, used also in construction. Great areas for trekking.

Svenska

Ragusa Ibla är en av de vackraste områdena på Sicilien. En liten barockstad byggd efter den mest förödande jordbävningen i Siciliansk historia 1693.
Ragusa Ibla blev känd efter TV-serien “Commissarie Montalbano” och har på kort tid utvecklats från ett nästan övergivet område till en “plats att se” på Sicilien. Är också en del av den så kallade “Barockleden” som går hela vägen till Sirakusa och täcker de viktigaste barockplatserna på ön. Blev en del av Unescos världsarvslista 2002.

Omgiven av Iblea-bergen ger ett blomstrande grönt område med den typiska kalkstenen, som också används i byggandet. Fantastiska områden för vandring.

Driving in Sicily – How to survive

One golden rule about Sicily is Law says one thing – Reality is something else.

Sicily is filled with cars and the situation is not getting any better. Generally if a family has four family members, there are four cars, perhaps also two vespas and a motorbike. Now when I think of it also I have one car and two vespas. If you look into the sicilian cars you often see just one person in it, they do not plan to go together.

The traffic situation changes very much dependning on where you are in Sicily. In Ragusa area you find calmer traffic, order, people using seat belts, children in car seats, people using helmets and so on… Ragusa has always been the Germany in Sicily. Then you start to move towards Catania and Palermo and there you find vepsas on the right and left, a car for five people may have eight sitting inside, a whole family on a vespa with no helmets and cars parked all over. In Messina five cars ignored the red light in 20 minutes.

For guests renting a car in Sicily I always advice the following “You have to drive like only you exist in the world. No one will give you priority and if you follow north european rules, you will never reach your destination. In road crossings if turning left, you have to sneak out slowly, stopping the cars on the left field and continue slowly forward stopping the cars from right side. This way you cross a road in Sicily. If parking confuses you, check how other cars has parked in the area. If they have a paid ticket in the window, then pay. If not, just park there. You can also ask the closest shop or bar for advice. Or park on the side of the road checking that you do not block the traffic.” In Sicily many times fast parking means parking on the sidewalk and put emergemcy lights on.?Double and triple parking is more standard than exception. I recommend not to do this.

The city of Catania got tired of double- and tripple parking in central city that stopped even the public transport, so the municipality put some cameras in the streets and sent the fines home. In one month they collected over 80,000 fines.

For safety: always drive with locked doors especially in Catania and Palermo. No one will point a gun on you, but open doors means e.g that someone can steal you bag on the seat. Bags always keep on the floor. Never leave anything in the car if you are not there; put shoppingbags in the trunk and papers ecc under the seat. In Taormina area I drive more safe, but when I got to Catania I lock the steering wheel with a chain that goes under seat if I leave the car for longer hours. Your items in the car may be stolen or the car itself, but you do not have to worry about someone treathening you. Same with Vespas, lock the rear wheel with a chain.

In the sicilian traffic you will notice sicilians anger and frustrations; lots of shouting, hand gestures and using the car horn. Do not stress! It is always the same.

If you have an accident, never move the car, leave the scene as it is even if you block the traffic, as it is the police who will report what may have happened. Never listen to the counterpart what to do, wait for the police. Insurance frauds are alarmingly high in Italy and an accident is a perfect occasion to milk extra money from you. In small accidents the sicilian custom is to solve the issue there by giving some cash to the other party to solve the damages without dragging in the insurance companies.

If you rent a car many companies offers full insurance, it means that for a small amount you have full cover and can return with just one wheel not paying anything at all, they call it Full Kasko. And if you get a parking ticket, or a fine, pay it. Paying it within five days gives you up to 30% discount. If you do not pay it will get more expensive as they will deduct the money from your card and often add an extra fine of 50 euro.

Good luck out there laughing well, you’ll see things to remember for life!

LivingInSicilyBlog

In Catania red light is only a suggestionI Catania ?r r?tt ljus bara ett f?rslag

 

Svenska

En gyllene regel om Sicilien ?r Lagen s?ger en sak – Verkligheten ?r n?got annat.

Sicilien ?r fylld med bilar och situationen blir inte b?ttre. Generellt om en familj har fyra familjemedlemmar finns det fyra bilar, kanske ocks? tv? vespor och en motorcykel. Nu n?r jag t?nker p? det har jag ocks? en bil och tv? vespor. Om du tittar p? de sicilianska bilarna ser du ofta bara en person i den, de planerar inte att ?ka tillsammans.

Trafiksituationen f?r?ndras v?ldigt mycket beroende av var du befinner dig p? Sicilien. I Ragusa-omr?det finner du lugnare trafik, ordning, personer som anv?nder bilb?lten, barn i bilstolar, personer som anv?nder hj?lmar och s? vidare … Ragusa har alltid varit Tyskland p? Sicilien. Sedan b?rjar du flytta mot Catania och Palermo och d?r har du vepsor till h?ger och v?nster. En bil f?r fem personer kan ha ?tta sittande inuti, en hel familj p? en vespa utan hj?lmar och bilar parkerade ?verallt. I Messina ignorerade fem bilar det r?da ljuset p? 20 minuter.

F?r g?ster som hyr en bil p? Sicilien, rekommenderar jag alltid f?ljande: “Du m?ste k?ra som om bara du existerar i v?rlden. Ingen kommer att prioritera dig och om du f?ljer nordeuropeiska regler kommer du aldrig att n? din destination. I v?nstersv?ng m?ste du smyga l?ngsamt ut, stoppa bilarna p? v?nster fil och forts?tt l?ngsamt fram?t och stoppa bilarna fr?n h?ger sida. P? s? s?tt korsar du en v?g p? Sicilien. Om parkeringsplatsen f?rvirrar dig, kolla hur andra bilar har parkerat. Om de har en betald biljett i f?nstret, betalar du det. Om inte, bara parkera d?r. Du kan ocks? fr?ga n?rmaste aff?r eller bar f?r r?d. Eller parkera p? sidan av v?gen och kontrollera att du inte blockerar trafiken.” P? Sicilien inneb?r m?nga g?nger snabb parkering parkering p? trottoaren och s?tta p? n?dblinkers. Dubbel- och trippelparkering ?r mer regel ?n undantag. Jag rekommenderar att du inte g?r det h?r.

Staden Catania blev tr?tt p? dubbel- och trippelparkering i centrala staden som stoppade ?ven kollektivtrafiken, s? kommunen satte upp n?gra kameror p? gatorna och skickade b?terna hem. P? en m?nad samlade de in ?ver 80 000 b?ter.

F?r s?kerhet: k?r alltid med l?sta d?rrar, s?rskilt i Catania och Palermo. Ingen kommer att peka med en pistol p? dig, men ?ppna d?rrar betyder till exempel att n?gon kan stj?la v?skan p? s?tet. V?skor har man alltid p? bilgolvet. L?mna aldrig n?gonting i bilen om du inte ?r d?r. L?gg shoppingkassar i bagaget och papper ecc under s?tet. I Taormina-omr?det k?r jag s?kert, men n?r jag ?ker till Catania l?ser jag ratten med en kedja som g?r under s?tet om jag l?mnar bilen l?ngre tid. Dina saker i bilen kan bli stulna eller bilen sj?lv, men du beh?ver inte oroa dig f?r n?gon som skulle hota dig. Samma med Vespor, l?s bakhjulet med en kedja.

I den sicilianska trafiken kommer du att m?rka sicilianarnas ilska och frustrationer; massor av skrik, handgester och tutande. Stressa inte! Det ?r alltid s?h?r.

Om du har en olycka, flytta aldrig bilen, l?mna scenen som den ?r ?ven om du blockerar trafiken, eftersom det ?r polisen som kommer att rapportera vad som kan ha h?nt. Lyssna aldrig p? motparten vad man ska g?ra, v?nta p? polisen. F?rs?kringsbedr?gerier ?r orov?ckande h?ga i Italien och en olycka ?r ett perfekt tillf?lle att mj?lka extra pengar fr?n dig. Vid sm?olyckor ?r sicilianska stilen att l?sa problemet p? plats genom att ge n?gra pengar till den andra parten f?r att l?sa mindre skador utan att dra in f?rs?kringsbolagen.

Om du hyr en bil erbjuder m?nga f?retag full f?rs?kring, det inneb?r att du f?r en liten summa har full t?ckning och kan ?terv?nda med bara ett hjul utan att beh?va betala n?got, det kallas Full Kasko. Och om du f?r parkeringsb?ter, eller annan b?ter, betala den. Betalar du inom fem dagar ges upp till 30% rabatt. Om du inte betalar blir det dyrare eftersom de kommer att dra av pengarna fr?n ditt kort och ofta l?gger till en extra b?ter p? 50 euro.

Lycka till d?r ute och skratta gott, du kommer se saker att minnas f?r livet!

Castle of Donnafugata – Film – Art- History – Sicily

Let’s take a trip to south Sicily and visit one of the most spectacular places of history and architecture, the Castle of Donnafugata. Just 20 minutes drive from Ragusa through breathtaking landscape filled with olive trees and white stone walls, typical for this area, you reach your destination.

Svenska

L?t oss ta en tur till s?dra Sicilien och bes?ka en av de mest spektakul?ra platserna i historia och arkitektur, Donnafugatas slott. Bara 20 minuters bilresa fr?n Ragusa genom ett fantastiskt landskap fyllt med olivtr?d och vita stenmurar, som ?r typiska f?r detta omr?de, n?r du din destination.
LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Even if this place has a significant meaning in the sicilian history it has remained intact and quite quiet. Not much restaurants in the area; two and a cafe, and few tourist groups comes here. Many parts are built in the 14th century, but traces are to be fins also to the 19th century. Most of the architecture is in barouque and Neo-gothic style. Donnafugata means in italian the woman who fled. The story tells that a woman hid in this castle for escaping a proposal from a powerful king who also aimed to conquer Sicily.

Svenska

?ven om denna plats ?r betydelsefull i den sicilianska historien har den f?rblivit intakt och ganska tyst. Inte mycket restauranger i omr?det; tv? och ett caf?, och n?gra f? turistgrupper som kommer hit. M?nga delar ?r byggda p? 1400-talet, men sp?r har hittats ?nda till 1800-talet. Det mesta av arkitekturen ?r i barock och neo-gotisk stil. Donnafugata betyder p? italienska kvinnan som flydde. Historien ber?ttar att en kvinna g?mde sig i detta slott f?r att undkomma ett frieri fr?n en m?ktig kung som ocks? hade planer att er?vra Sicilien.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

For those who knows the TV Series of Commissario Montalbano may recognize scenes filmed here in Donnafugata Castle where he meets the mafia boss. And also the film Tale of Tales, with Salma Hayek in leading role. The castle inside has the classical baroque details with crowns and even a room of mirrors.

Svenska

F?r dem som k?nner till TV-serien om Commissario Montalbano kan k?nna igen scener fr?n Donnafugata slottet d?r han m?ter maffia bosses. Samt filmen Tale of Tales, med Salma Hayek i huvudrollen. Slottet inuti har de klassiska barockdetaljerna med kronor, till och med ett spegelrum.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Further than that you are in the middle of a silent ragusano countryside where you meet cows in the traffic, peace and calm. What amazes me most is always the same thing when travelling in Sicily, that they no almost nothing with their treasures. Just leave it there and waiting for the phone to call.

Svenska

Inte mer ?n s? ?r du mitt i en tyst ragusansk landsbygd d?r du m?ter kor i trafiken, lugn och ro. Det som f?rv?nar mig mest ?r alltid detsamma n?r man reser p? Sicilien, att de inte alls g?r n?got med sina skatter. L?mna det bara vind f?r v?g och v?nta p? att telefonen ska ringa.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

 

And the fires continues in Sicily

We have had many fires in Sicily this year, more than last year and the fires are lit by locals; Messina, Ragusa, Taormina, Giardini-Naxos, San Vito Lo Capo and so on. So why do the locals want to burn their own land? Yes, it has to do with some typical local thinking “If I start some fires, I get more money in my paycheck”. You look only in to your own home and income, and do not care about other people getting effected by damages, healt issues caused by smoke, putting other peoples lives in danger, damaged properties, ruined businesses, burnt animals and so on. It is the mafia way of thinking.

Active in the tourist industry we follow these fires and the problems closely to see if our guests will be effected and if they need to be evacuated, like this hotel complex in Letojanni / Taormina that is one of the largest on the island had to be evacuated last friday. Reason is the same, locals started a fire just under the hotel. When fire fighters needs to have their contracts renewed, it is the same story we start fires to show the government that our jobs are needed, the locally famous forestale issue.

The fires starts normally the days it is very windy, like last friday the temperatures started to drop from over +40 ?C close to +30 ?C and late morning this fire was started. The wind was very strong and the fire grew very fast.

Italy is the country with most fires by far in the whole Europe and almost all of them are started by humans. Sicilians do not like very much to talk about the issue and say it is just few people doing this, but almost 50 people has been arrested this far and majority of the perpretrators are never found. This does effect also the tourism industry as guests choses other european destinations for their vacation because of these fires. I was personally shocked to see peoples reaction of anger learning to know that foreign media has written about these issues. Wouldn’t one be more worried about all the people who gets effected of these fires?

Last year many parts of Cefalu had to be evacuated because of one of the largest fires in Sicily in a long time, also this started by locals. The area had an immediate drop of a tourist and many local business suffered economically, many went bancrupt.

Article about 15 fire fighters arrested in Ragusa because they have started fires: Firefighters in Sicily accused of starting blazes for cash. For more information please use Google.

 

Do not be afraid to book your vacation here, Italy has the best crises team in the world, hotels are well prepared and foreign tourist offices are used to handle these issues very well. We have not been effected by any of these fires thanks to good preparation and observation.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

Svenska

Vi har haft m?nga br?nder p? Sicilien i ?r, mer ?n f?rra ?ret och br?nderna startas av lokalbefolkningen; Messina, Ragusa, Taormina, Giardini-Naxos, San Vito Lo Capo och s? vidare. S? varf?r vill lokalbefolkningen br?nna deras egna land? Ja, det har att g?ra med ett typiskt lokalt t?nkande Om jag startar br?nder f?r jag mer pengar i min l?necheck. Du ser bara om ditt egen hem och inkomst, och inte bryr sig om att andra m?nniskor p?verkas av skador, orsakar h?lsoproblem p? grund av r?k, s?tter andra m?nniskors liv i fara, skadade fastigheter, f?rst?rda f?retagsverksamheter, br?nda djur och s? vidare. Det ?r mafia s?ttet att t?nka p?.

Som aktiv i turistindustrin f?ljer vi dessa br?nder och problemen n?ra f?r att se om v?ra g?ster kommer att p?verkas och om de ska evakueras, som detta hotelkomples i Letojanni / Taormina, som ?r en av de st?rsta p? ?n, var tvungen att evakueras i fredags. Anledningen ?r densamma, lokalbefolkningen startade en brand precis under hotellet. N?r brandm?nnen har behov av att f? sina kontrakt f?rnyade, ?r det samma sak, vi startar br?nder f?r att visa regeringen att v?ra jobb ?r n?dv?ndiga, det lokala ber?mda forestale problemet.

Br?nderna b?rjar normalt de dagar det ?r v?ldigt bl?sigt, liksom i fredags b?rjade temperaturerna sjunka fr?n ca +40 ? C till n?ra +30 ? C och sent p? morgonen startades elden. Vinden var mycket stark och elden v?xte v?ldigt snabbt.

Italien ?r landet med mest br?nder i Europa, och n?stan alla ?r startade av m?nniskor. Sicilianare gillar inte att prata om problemet och s?ger att det bara ?r f? personer som g?r det h?r, men n?stan 50 personer har arresterats s? l?ngt och majoriteten av mordbr?nnarna hittas aldrig. Detta p?verkar ocks? turistindustrin d? g?ster v?ljer andra europeiska destinationer f?r sin semester p? grund av dessa br?nder. Jag var personligen chockad ?ver att folkets reaktion p? ilska var n?r vissa fick veta att utl?ndska medier har skrivit om dessa br?nder. Vill man inte vara mer bekymrad ?ver alla m?nniskor som p?verkas av dessa br?nder?

F?rra ?ret evakuerades stora delar av Cefalu p? grund av en av de st?rsta br?nderna p? Sicilien under l?ng tid, ?ven denna startades av lokalbefolkningen. Omr?det hade en omedelbar dropp av turister och m?nga lokala f?retag drabbades ekonomiskt, vissa gick i konkurs.

Artikel om 15 brandm?n arresterade i Ragusa f?r att de har startat br?nder: Firefighters in Sicily accused of starting blazes for cash. F?r mer information anv?nd Google.

 

Var inte r?dd att boka din semester hit, Italien har det b?sta kristeamet i v?rlden, hotelln ?r v?l f?rberedda och utl?ndska turistbyr?er ?r van att hantera dessa problem mycket bra. Vi har inte p?verkats av dessa br?nder tack vare god f?rberedelse och observation.

Marina di Ragusa – its amazing beaches

Marina di Ragusa is one of my favourite areas in Sicily. It was here I started my sicilian adventure and opened my activity. I am glad I moved here first, because if I had started even in the place where I live now, I don’t think I still would be in Sicily. Reason is that Ragusa area differs from rest of Sicily. It is calmer, more clean and organized, has not been much effected by previous classical “Sicilian Issues” and is always mentioned as the area with highest standard of living in Sicily. I love this place, got a very good start here 2009.

Svenska

Marina di Ragusa ?r ett av mina favorit omr?den p? Sicilien. Det var h?r jag b?rjade mitt sicilianska ?ventyr och ?ppnade min verksamhet. Jag ?r glad att jag flyttade hit f?rst, f?r om jag hade b?rjat ?ven p? den plats d?r jag bor nu, tror jag inte att jag fortfarande skulle vara kvar p? Sicilien. Anledningen ?r att Ragusa omr?det skiljer sig fr?n resten av Sicilien. Det ?r lugnare, mer rent och organiserat, har inte mycket sp?r av tidigare klassiska “sicilianska problem och alltid n?mns som omr?det med h?gsta levnadsstandarden p? Sicilien. Jag ?lskar det h?r st?llet, fick en mycket bra start h?r 2009.

LivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicily

Details of Ragusa – Montalbano city

LivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicilyLivingInSicily

Ragusa translates Home to me….

https://youtu.be/tn5fwPWgUS0

Sicilian Creativity Wins at Carnival of Venice

The Sicilian cart wins the Carnival of Venice.
One of Scicli and a Ragusano triumphed in Venice 2016 carnival competition by winning two awards: “The best Mask” and “The Mask theme.”
The creativity and imagination of the two iblei, Salvatore Occhipinti and Mimmo Miceli, are allowed to create fantastic costumes as original.
The clothes, created ad hoc, recall the opulence of a magnificent sicilian cart, one of the Sicilian symbols.
On a basis of elegant red velvet they have installed mirrors, ribbons, studs, colored plumes.
Colors, decorations and cloth inserts inspired by the most beautiful art decorations of Sicilian carts were the protagonists of the famous Venice festival.

Svenska

Den sicilianska vagnen vinner i Karnevalen i Venedig.
En bosatt i Scicli och en Ragusano har i Venedigs Karneval 2016?vunnit tv? utm?rkelser: The Best Mask” och “The Mask Theme“.
Den kreativitet och fantasi av de tv? fr?n Iblei omr?det, Salvatore Occhipinti och Mimmo Miceli, har till?tit att skapa fantastiska kostymer precis som originalen.
Kl?derna, som skapats ad hoc, p?minner om den magnifika sicilianska vagnen, en av de viktigaste sicilianska symbolerna.
P? basis av elegant r?d sammet de har installerat speglar, band, dubbar, f?rgade plymer.
F?rger, dekorationer och tyg inspirerade av den vackraste konstdekorationen av sicilianska
vagnen, var huvudpersonerna i den ber?mda Venedig festivalen.

Source: Sicilia, un’isola piena di meraviglie

12729141_872988672820012_3177653250007417412_n

If you pass Ragusa – do not miss Da Luigi

Ragusa area is very innovative with new foods and the quality is one of the best in Sicily because this is the largest agricultural area in Sicily. In central part of Ragusa there is a cute new very small restaurant called Da Luigi, on Corso Vittorio Emanuele 96. Everything is home made, even some of the pasta dishes the female owner makes the pasta every morning before the opening. Please let the chef chose your food. And afterward the dinner you just have to eat the Cassatella from next door bakery DiPasquale (they bring it for you) with a nice Moscato. Life feels complete after this!

Svenska

Ragusa omr?det ?r mycket innovativt med nya matr?tter och kvaliten ?r mycket h?g d? detta ?r Siciliens st?rsta jordbruksomr?de. I centrala Ragusa har ?ppnats en ny liten restaurang som heter Da Luigi, p? Corso Vittorio Emanuele 96. Allting ?r hemmagjort, t.o.m. ett par pastar?tter ?r med f?rsk pasta som ?garinnan g?r klart p? morgonen innan ?ppning. L?t g?rna kocken v?lja din mat. Efter maten ?r en siciliansk Cassatella fr?n grannbageriet Dipasquale (som de komemr med) och en kall Moscato ett m?ste. Livet k?nns komplett efter detta!
20150616_14154620150616_14244320150616_14315020150616_14545720150616_14550620150616_152324

Two point five years in Catania

To this date I have lived in Catania for 2,5 years and the reason of moving here was to try a larger city in Sicily. We are moving back to Ragusa next year. Saying that I do not like Catania makes many people very mad because peoples identity lays in the city they live in, especially Catanesi and Palermitani because these cities are in somekind of conflict, but this is not a city for me. It has been good to live here because I have seen another side of Sicily, my view of Sicily has worsened. But plans to move back to Ragusa has started and we are looking for some land. The major difference between Catania and Ragusa is that life quality is much higher in Ragusa and the public offices works much better. I called the Ragusa technical office and got information immediately, while in Catania I have problems to even pay my taxes. Every meeting with public offices here ends with a threat to report them to get atleast minimum service. It is not worth to waste life time for these battles. Catania has nice clubs, great food and more to offer if you like shopping, but in the other hand I feel like going backwards in time because it is a dirty city, quite mean, unneccessary chaotic and more ancient mentally. But is it just one hour from Ragusa if we like to come he and go clubbing one night. So Ragusa, I hope to see you soon! 🙂

I understand now why people told me on my first year Sicily tour Beata tu, vivi a Ragusa! = Lucky you, living in Ragusa!

Svenska

Till detta datum har jag bott i Catania i 2,5 ?r och anledningen till att flytta hit var att prova en st?rre stad p? Sicilien. Vi flyttar tillbaka till Ragusa n?sta ?r. Att s?ga att jag inte tycker om Catania g?r m?nga m?nniskor v?ldigt arga eftersom m?nniskorna har sin stolthet i staden de bor i och framf?rallt Cataneser och Palermitanare d? dessa st?der st?r i n?gonslags strid med varann, men det ?r inte en stad f?r mig. Det har varit bra att bo h?r eftersom jag har sett en annan sida av Sicilien, min syn p? Sicilien har f?rs?mrats. Men planer p? att flytta tillbaka till Ragusa har p?b?rjats och vi letar efter mark. Den stora skillnaden mellan Catania och Ragusa ?r att livskvaliteten ?r mycket h?gre i Ragusa och offentliga kontor fungerar mycket b?ttre. Jag ringde till tekniska kontoret i Ragusa och fick information omedelbart, medan i Catania har jag problem att till och med betala min skatt. Varje m?te med offentliga kontor h?r avslutas med ett hot att anm?la dem f?r att f? minst minimum av service. Det ?r inte v?rt att sl?sa livstid f?r dessa strider. Catania har fina klubbar, god mat och mycket mer att erbjuda om du gillar shopping, men ? andra sidan k?nns det som att ha flyttat bak?t i tiden d? staden ?r smutsig, ganska elak, on?digt kaotisk och antik mentalitet. Men ?r det bara en timme fr?n Ragusa, s? kan vi komma hit ?ver en natt och g? p? klubbar. S? Ragusa, jag hoppas att vi ses snart! 🙂

Jag har f?rst?tt nu varf?r de flesta jag tr?ffade f?rsta ?ret p? min Sicilien resa sa Beata tu, vivi a Ragusa! = Lyckost dig som bor i Ragusa!

Page 1 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank