Vill skriva om detta ?mne som jag tror det finns m?nniskor d?r ute undrar samma saker som jag?liksom visste, men kunde inte s?tta fingret p?. Fick svar ig?r att jag ?r en HSP. Allt jag?l?ser ?r sant, det var som en person som inte k?nner mig skriver om mig till mig. Blev r?dd, sedan lugn, sedan?glad att f?rst? att detta ?r normalt. Skulle vilja dela med mig av mina erfarenheter.

S? vad ?r HSP? “Kort en person som ?r ?ppen f?r omgivningen och ser detaljer snabbare och enklare ?n andra, bearbetar information p? ett djupare plan ?n de utan HSP. De ?r v?ldigt lugna personer, som ibland kan missf?rst?s och tolkas f?r blyghet. Var femte person ?r “k?nsliga” och trettio procent av b?rare av denna karakt?r ?r mycket ut?triktade. Det finns ingen anledning att skryta om sina f?rm?gor eftersom egenskaperna blir tillg?ngliga f?rst n?r du l?r dig att hantera och skydda dem v?l.”

Vad ?r typiskt f?r en HSP person?* Stort behov av att vara utomhus i naturen* K?nslig f?r starkt ljus och ljud* En person med ett stort behov av egen tid* Vet saker utan att veta beh?va bli ber?ttad

? K?nslom?ssigt: k?nsliga personligheter uppfattas ofta som tillbakadragna, blyga och in?tv?nda, men kan lika g?rna vara v?ldigt ut?triktade. M?nga k?nda sk?despelare ofta under namnet HSP, det ?r l?tt att k?nna med i olika k?nslor och till?mpa dem i rollen som tolkningar
? Fysiskt: HSP personer?kan ha en l?g tolerans f?r starka lukter, starkt ljus eller ljud. De tenderar att ha stor kroppsmedvetenhet och vet instinktivt n?r de ?r i en milj? som inte ?r bra f?r dem
? Socialt: introverta HSP ofta k?nner sig missanpassade. De njuter av sitt eget?s?llskap och ?r bekv?ma med att spendera tid ensam. B?de extroverta och introverta har behov av ?terh?mtning efter att ha spenderat tid socialt.

Personligen har aldrig f?rst?tt m?nniskor som har s? mycket m?nniskor runt. M?nniskor ?r trevligt, men jag kan?vara sj?lv i flera dagar och aldrig k?nna sig ensam eller ha behovet av att hitta mig sj?lv. Min familj och n?ra v?nner ?r mycket viktiga eftersom jag kan lita p? dem och de inte utnyttjar mig eller andra m?nniskor. Hellre i fj?llen eller p? landet under ett olivtr?d l?sandes en bok, det ?r mer attraktivt ?n?springa i ett shoppingcenter alla dagar. T.ex. efter en timme i ett fyllt shoppingcenter blockerar jag?omv?rlden, blir irriterad och f?r r?da tr?tta ?gon. P? jobbet t.ex. mina n?rmaste kollegor kallar mig efter att konferensen har p?g?tt ett tag, eftersom de vet att jag l?tt blir tr?tt och vill vara n?rvarande i?viktiga punkterna. F?rst?r nu varf?r m?nga m?nniskor tycker det ?r konstigt att jag kan l?sa mig hemma en hel helg och inte se n?gon. F?rst?r varf?r m?nga m?nniskor s?ger efter?t vad de?tyckt av t.ex. ett beslut, Jag trodde du visste.

Tips f?r hur man?kan leva med detta:
* Vila, sova ?tta timmar ?r viktigt eftersom kroppen annars kan ?verv?ldigas av intryck. Ta ett par timmar varje dag till meditation
* Du beh?ver tid att?sortera och sortera den information du samlar in
* Kom ocks? ih?g att skydda din karakt?r, du har ett stort och gener?st hj?rta som l?tt kan utnyttjas och manipuleras om du inte l?r dig att skapa r?tt fysiska gr?nser
* Acceptera vem du ?r, l?ra sig att anv?nda detta

Jag ser mitt hem som en fridfull plats f?r rekreation. M?ste vara varm, lugn och fylld av harmoni.?Tar bort?personer jag inte k?nner mig bekv?m med, t.ex. m?nniskor som ger mig?magont. Kan l?sa m?nniskor snabbt och de g?nger jag har ignorerat magk?nsla, gick saker fel. Varf?r har jag l?tit dessa m?nniskor komma in? Jag bed?mde mig sj?lv?som kr?sen och sv?r. De g?nger jag st?dar k?nner jag mig som en idiot f?r att inte sett eller ignorerat personers verkliga personlighet?jag faktiskt k?nde att denna person inte ?r bra. Nu tillbaka till 100% magk?nsla.
Det ?r inte alltid bra p? t.ex. fest, skannar rummet och v?ljer m?nniskor. Eller orkar inte n?rvara en l?ng tid. G? ut?p? diskotek??lskar jag. En anonym plats, snabba Ciaos och bara vara runt m?nniskor som du vill. Ingen personlig information, bara dansa, dricka, chit chat…

De b?sta medarbetare jag n?gonsin?haft ?r de anlitade n?r de gick genom entr?n d?rren. Du ser det. De som jag har tvingats p? har slutat i att betala dem f?r att l?mna f?retaget. Jag k?nner av bra aff?rer v?ldigt l?tt och det d?rf?r min position nu ?r perfekt och ?ven det arbete som jag gjorde innan, organisation och ?ka resultat. Jag f?r alltid toppresultat p? jobbet! Men jag har inget behov av att bli n?gon stor. En negativ aspekt ?r att m?nga m?nniskor trycker i mig att?ta ett?pretigefyllt jobb, sl?sar min kompetens p? Sicilien. Jag ?r faktiskt glad exportera tomater, arbetar med naturen. Att g? in i ett ekologiskt?v?xthus f?r mig n?stan att gr?ta. Mina l?necheckar?fick mig aldrig gr?ta, gav mig bara mer skor. Jag tror att m?nga framg?ngsrika m?nniskor i n?ringslivet ?r HSP personer enligt reaktionerna p? FB.

En annan negativ sida ?r att jag tenderar att t?nka p? vissa m?nniskor som dumma n?r de inte kan se sj?lva. Nu vet jag att de inte ?r. Jag har ofta sagt Men titta p? de personer?hur de?g?r, i ansiktets uttryck, naturen runt och du ser. Den andra personen ser ut som en ?. En annan sak n?r en person ber om ett r?d (jag hatar dessa stunder) svarar jag Men se dig omkring. Och de blir ?. Jag blir?ibland irriterad n?r folk inte kan s?tta ett och?ett ihop, verkar blinda. Det ?r d?rf?r jag aldrig kan bli l?rare. Jag m?ste jobba p? t?lamodet. :))

Ser l?tt n?r en person ljuger, s?ger inte?n?got och sedan h?ller personen p? ett avst?nd. Det ?r lite of?rsk?mt, men n?r jag ser personen ljuga, ibland forts?tter med dialogen?och tittar p? personen i ansiktet och skrattar inuti. Jag vet att jag m?ste sluta. Ser n?r en person d?ljer saker och som inte ?r tillitsfull. Detta ?r mycket bra! Det finns faktiskt m?nniskor runt omkring mig som?tror att?jag inte vet, men egentligen vet jag allt. Men jag bryr mig inte, det ?r inte min sak. Herregud, jag tror jag kommer att vara utan v?nner nu…bara skojar. M?nga av mina v?nner och kollegor har sett denna sak?och s?ger Varf?r ber?ttar jag?f?r dig, du vet redan!. Du ser detaljerna snabbare, f?lj med mig till detta m?te!

Har varit mycket os?ker ibland, men nu n?r jag vet att jag ?r FSB och kommer att?bli s?krare att s?ga till folk Jag ?r en FSB person ist?llet f?r att s?ga Tja, jag bara vet och en risk ses som en utomjording. De sa att jag var deprimerad. Men hur kan en deprimerad person?vara lycklig.?Jag ser detta som en g?va att arbeta f?r ?nnu b?ttre stunder i livet.

Du beh?ver inte tretton ?r i Italien f?r att f?rst? det h?r landet, sa jag de f?rsta ?ret h?r. Ni kan f?rest?lla er reaktionernaLOL!

F?r svenskar rekommenderar att l?sa detta inl?gg, d?r jag har ?versatt sammanfattningen som det skrevs mycket bra och l?tt att f?rst?, Klicka h?r och h?r.

—————————————————–
Eng:
Want to write about this topic as I think there are people out there wondering the same things I kinda knew but couldn’t put my finger on it what it was. Got the answer yesterday that I am a HSP. All read?is true, it was like a person who don’t know me writes about me to me.?Got scared, then calm, then so happy to understand that this is normal. Would like to share my experiences.

So what is HSP? “Shortly a person who is open to the surroundings and see the details faster and easier than others, and process information at a deeper level than those without HSP. They are very calm persons, which sometimes can be misunderstood and interpreted for shyness. Every fifth person is sensitive and thirty percent of the bearers of this nature are very extroverted. There is no reason to brag about their abilities?as the properties becomes available only when you learn to manage and protect them well.”

What is typical for a HSP person?
* Great need to be outdoors in nature
* Sensitive for bright lights and sounds
*?A person with a great need for their own time
* Who knows things without being told to

? Emotionally: sensitive personalities are often perceived as reclusive, shy or introverted, but might as well be very extroverted. Many famous actors often under the name HSP, they find it easy to empathize with different feelings and apply them in the role of interpretations
? Physical: HSP‘s may have a low tolerance for strong odors, bright light or sound. They tend to have great body awareness and know instinctively when they are in an environment that is not good for them
? Socially: introverted HSP often feel maladjusted. They enjoy their own company and are comfortable with spending time alone. Both extroverts and introverts need recovery after having spent time socially.

Personally have never understood people who have so much people around. People is nice, but I can be perfectly fine by myself for days and never feel lonely or had the need to find myself. My family and close friends are very important as I can trust them and they don’t take advantage of me or other people. Rather be in the mountains or?in the countryside under a olive tree reading a book, it’s more attractive than run in a shoppingmall all days. E.g. after one hour in a filled shoppingmall I block the world around, get irritated and get red tired eyes. At work e.g. close colleagues call me in after the conference has been going on for a while as they know I easily get tired and want to be present at the core point. Also now understand why many people think it’s strange that I can lock myself at home a whole weekend and not seeing anyone. Understand why many people say afterwards what they tought of e.g. a desicion made saying I thought you knew.

Tips how to live with this:
*? Rest, sleeping eight hours is important because the body might otherwise be overwhelmed by impressions. Take a few hours each day?to?meditation
* You need time to clean and sort the information you collect
* Also remember to protect your character, you have a large and generous heart that can be easily exploited and manipulated unless you learn to set proper physical boundaries
* Accept who you are, learn to use this

I see my home as a peaceful place for recreation. Has to be a warm, calm and filled with harmony. Clean out people I don’t feel comfortable with, e.g. people that makes my stomach ache. Can read people fast and those times I have ignored the gut feeling, things have went wrong. Why have I let these people in? I judged my self beeing too picky and difficult. Those cleaning times I have felt like an idiot of not seeing or ignoring the persons real personality as I actually felt that this person ain’t good. Now going back to the 100% gut feeling.
It’s not always good when e.g. entering a party, scan the room and choose people. Go out clubbing I love. An anonymous place, fast Ciaos and just be around people as you like. No personal details, just dance, drink, chit chat…

The best co-workers I ever hired are those hired when they walked through the entrance the door. You see it. Those I’ve been forced on has ended in paying them to leave the company. I?feel the?business very easy and this why my position now is perfect and also the work I did before, organisationa and increase results. I always get top results at work. But I don’t have the need to become someone big. One negative aspect?is that?many people press me to get a high level job, wasting my competence in Sicily. I’m actually happy exporting tomatoes, working with the nature. Entering a organic greenhouse makes me almost cry. My paychecks before made me never cry, gave me just more shoes. I think many successful people in the business world are HSP according to?reactions on my FB.

One other negative side is that I have tend to think of some people as stupid when they can’t see by themselves. Now I know they aren’t. I have often said But look at the persons way to walk, the face expression, nature around and you see. The other person looks like a ?. One other thing when a person asks for an advice (I hate those moments) I answer But look around you” And the person went ?. I get sometimes irritated when people can’t put one and one togheter, seems blind. That’s why I can never be a teacher. I have to work on that patience. :))

See easy when a person lie, don’t say anything and then keep the person on a distance. It’s kinda rude but when I see the person lie, sometimes go on with the dialogue looking at the persons face and laughing inside. I know I have to stop. See when a person hides things and who is not trustful. This is very good. There are actually people around me who thinks I don’t know but actually I know everything. But I don’t care to say, it’s not my business. Oh my God, I think I’ll be without friends form now on…just kidding. Many of my friends and colleagues have seen this different thing saying Why do I tell you, you already know!. You see the details faster, come with me to this meeting.

I’ve been very insecure at times, but now as I know I’m FSB and will get more secure to say to people I’m a FSB person instead of saying Well, I just know and get the risk to be seen as an alien. They said I was depressed. But how can a depressed person be so happy. I see this as a gift to work on for even better moments in life.

You don’t need thirteen years in Italy to understand this country!, I said the first year here. You can imagine the reactions…LOL!

For Swedes I recommend to read this post, where I have translated the summary as it was written very well and easy to understand, Click Here and Here.

—————————————————————————-

Sources: Google HSP, brandingspirit.wordpress.com, Dr. Elaine Aron “The Highly Sensitive Person”, www.hsperson.com (site under mantainance), http://youtu.be/5yUCFe4ERNQ?etc.