"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Bills

This is Italy when closing down

This is Italy.

1) I close my electricity supply. Pay the last “closure invoice”. Then they claim I have not paid one single bill. So I had electricity all this time and now you say I have not paid one bill? I do not even bother to answer.

2) I close internet, pay the last bill and return the box. Now they claim I never returned the box and have two more years to go. Just sent them a mail when and where I returned the box and do not bother to answer them anymore. The most ironic thing is that I have a new pre-paid internet solution from the same company and it is open even if I do not answer the old claims.

3) I close the water supply. They took my mailadress to send the last invoce. No invoice comes, but lots of mails of other things. Soon will arrive a mega invoice with late payment rates ecc. Will only pay for the consumtion part and not bother to answer them at all.

Most italians contact lawyers and start a battle, or some pay because of fear. I do not give them attention because after a year they stop harrassing automatically and I have paid everything. It is better to put the evidence burden on the company.

Closing down all fixed contracts because intuition telling me that with 2024 mayhem on its way, they will press money from contracts you are locked in. Better to have as little as possible to do with these companies and pre-paid to be free.

Common fraud

It is the first time I have electricity bills ecc in my own name as previous years has always been included in the rent. As I was quite stressed because I had to leave Italy for some time, so I just signed with Enel until I got the time to find a better option. So when I did, just agreed to the new suppliers contract, all goes well and leave Enel finally.

So what happens is that Enel sends a closure invoice and I pay. All good so far. But then starts to arrive extra invoices from them with no explanation what for and for the time I did not live in this home. This is a very common fraud.

Sicilians of course start to talk about making a police report and contact lawyers, a classic. I solved it in “my way”, after 13 years here so…

Svenska

Det är första gången jag har elräkningarna osv. i mitt eget namn, eftersom alla tidigare år har de inkluderats i hyran. Då jag var ganska stressad och var tvungen att lämna Italien under en tid, tecknade jag bara med Enel tills jag fick tid att hitta ett bättre alternativ. Så när jag hittade nytt gick skrev jag på det nya leverantörskontraktet, allt går bra och jag lämnar Enel äntligen.

Så det som händer är att Enel skickar en slutfaktura och jag betalar. Allt bra hittills. Men sedan anländer extra fakturor från dem utan förklaring vad för och för perioder jag inte bodde i det här hemmet. Detta är ett mycket vanligt bedrägeri.

Sicilianarna börjar naturligtvis prata om att göra en polisrapport och kontakta advokater, en klassiker. Löste det på “mitt sätt” efter 13 år här så…

An eye on common frauds

Nothing we already know about this lovely country, but official frauds are quite common and show no fear. Like this electricity bill I got lately where they add “recalculation” for invoices already paid and consumption made. When I call Enel they can not explain what it is. They said my tariff has changed as one year has passed. Well, one year has not passed since I made this contract. Then they say it is extra services. I did not order extra services. After more attempts to find some kind of a bullshit reason, they hang up.

So I make a claim, pay just my own recalculation and told them that I know this is speculation due to Covid 19 situation. ? 27,19 is not a big amount, but they earn good money sending the same shit to every account, then we talk about millions. This is the sad side of Italy, always eyes open not to be robbed. Living here, especially in the south, sadly one do not just need balls, you need the whole balls fabric.

Svenska

Ingenting vi redan vet om detta h?rliga land, men officiella bedr?gerier ?r ganska vanliga och visa ingen r?dsla. Som den h?r elr?kningen jag fick nyligen d?r de l?gger till “omber?kning” f?r fakturor som redan har betalats och f?rbrukning gjord. N?r jag ringer till Enel kan de inte f?rklara vad det ?r. De sa att min tariff har f?r?ndrats n?r ett ?r har g?tt. N?v?l, ett ?r har inte g?tt sedan jag gjorde detta kontrakt. D? s?ger de att det ?r extra tj?nster. Jag har inte best?llt extra tj?nster. Efter flera f?rs?k att hitta n?gon form av skitsnacksanledning l?gger de p? luren.

S? jag g?r en reklamation, betalar bara min egen ber?kning och sa till dem att jag vet att detta ?r spekulation p? grund av Covid 19-situationen. 27,19 ? ?r inte ett stort belopp, men de tj?nar bra pengar p? att skicka samma skit till varje konto, d? pratar vi om miljoner. Detta ?r den sorgliga sidan av Italien, alltid ha ?gonen ?ppna f?r att inte bli r?nad. Att bo h?r, s?rskilt i syd, tyv?rr beh?ver man inte bara ballar, du beh?ver hela ballar fabriken.

When you do not pay your bills

When you do not pay your bills in time, not much happens. I have been out for seven weeks and do not have to worry much if bills arrives and I am not there to pay then before end day. I just pay this electricity bill on monday even if last day was 10th December. If you do not pay in a long time, they just shut the electricity and when you pay the bills they put on the electricity. I like this about Italy.

In Sweden we have very difficult system. If I had received this bill in Sweden, it could have already been sent to a swedish governmental system kalled Kronofogden where you then owe money to the Government and plus interest and fees. So this bill could be by this time approximately 60 euros to pay. Then this sum increases as time goes by. In a year it can be 300 euro. So first years I called the swedish IRS regulary to check if there was un paid bills to avoid to get into the system. If you get registered at Kronofogden for un paid bills, it can ruin your life as a note will be there for atleast five years. If you are on the list you have difficulties with banks and buying a home or a car.

In Sweden we have a punishment and be-productive system. In Italy a stealing and talk-it-over system.

20170106_115742

N?r du inte betalar dina r?kningar i tid, h?nder inte mycket mer. Jag har varit ute i sju veckor och beh?ver inte oroa mig mycket om r?kningarna som anl?nder och f?r att jag inte ?r d?r f?r att betala f?re slutdatum. Jag betalar bara denna elr?kning p? m?ndag, ?ven om sista dagen var 10 december. Om du inte betalar under en l?ng tid, s? st?nger de bara elen och n?r du betalar r?kningarna s?tter de p? elen igen. Jag gillar det h?r systemet i Italien.

I Sverige har vi mycket sv?rt systemet. Om jag hade f?tt denna r?kning i Sverige, kunde den ha redan s?nts till Kronofogden d?r du sedan ?r skyldig pengar till regeringenen plus r?nta och avgifter. S? denna r?kning skulle kunna vara nu ca 60 euro att betala. Denna summa ?kar med tiden. Under ett ?r kan det bli 300 ?. S? f?rsta ?renringde jag Skatteverket regelbundet f?r att kontrollera om det fanns obetalda r?kningar f?r att undvika att hamna hos Kronofogden. Om du bli registrerad p? Kronofogden f?r obetalade r?kningar, kan det f?rst?ra ditt liv d? en notering kommer att vara d?r f?r minst fem ?r. Om du ?r p? den listan f?r du problem med banker och k?pa ett hem eller en bil.

I Sverige har vi ett straff- och “var produktiv” system. I Italien ett stj?la och snacka-om-det system.

Be informed to not be fooled

Got an own contact person at Italian Chamber of Commerce, so consultants can not fool money. It is a big difference from “more or less 250-300 ?” for fees, than the correct sum of 141,50?. A consultant has to know the job they are doing. Vague answers makes me back off immediately.?
This is also one key problem in Italy. Many people to not make their business to get informed. Consultants, lawyers etc know it and can easily fool money from people.
But when you go in with right information, they do their job correctly.
And never send in all info at once especially when you are creating a company, it is quite usual they steal others work to give a tip to a friend or family member.??

Alot of work that is consider only to be made by consultants, you can do yourself.
———————————
Svenska

Fick en egen kontaktperson p? italienska handelskammaren, s? konsulterna inte kan lura pengar. Det ?r en stor skillnad fr?n mer eller mindre 250-300 ? f?r avgifter, ?n den korrekta summan av 141,50 ?. En konsult ska veta hur jobbet ska g?ras. Vaga svar g?r att jag drar mig tillbaka omedelbart.
Detta ?r ocks? ett centralt problem i Italien. M?nga m?nniskor bryr sig inte att s?ka information. Konsulter, advokater etc vet det och kan l?tt lura pengar fr?n folk.
Men n?r du g?r in med r?tt information, de g?r sitt jobb korrekt.
Och aldrig skicka in all information p? en g?ng speciellt n?r du skapar ett nytt f?retag, det ?r ganska vanligt att de stj?l andra arbete f?r att ge ett tips till en v?n eller familjemedlem.

?
M?nga arbeten som anses att endast konsulter kan g?ra, kan du g?ra sj?lv.


El ?r dyrt!

El ?r dyrt! S? dyrt s? att man g?r p? sig om man gl?mt att sl?cka p? morgonen och sen uppt?cker p? kv?llen vid hemkomst att lampan lyst hela dagen. Detta var en av lektion ett jag fick l?ra mig. Sl?ck! Sl?ck! Sl?ck! Du f?r aldrig gl?mma sl?cka lampan! Och sen st?r TV apparaterna p? i varje rum, datorer, mobilladdare som bara h?nger i kontakten, tar bilen ?verallt…En gl?dlampa som st?r p? ett par timmar drar mindre ?r en mobilladdare som drar str?m dygnet runt. Men allt ?r v?l relativt. Sl?cker jag? Absolut! Men n?r jag ?r sj?lv st?r varenda myslampa p?! eheheh…

Min första räkning

Nu har min första räkning anlänt. Nej, nej, nej…inte hyra eller gas, utan helårsprenumeration på ELLE (modemagasin) för 150 SEK. 600 härliga sidor för en liten skruttpeng! Känns som att jag nu räknas som fast boende eftersom t.o.m. räkningarna hittar min postlåda!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank