"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Car Page 1 of 2

What you need is a Vespa

Living in Sicily the one vehicle you need is actually a Vespa if you do not live far out in the countryside. A strong vespa. This beacuse of the traffic, problems with parking and comodity. With the Vespa you can do groceries, get your dry cleaning, park close to city center and pass heavy traffic in big cities and tourist areas. You also pay less taxes. Vespa is something every sicilian has in their garage and as it is not raining so much in this island, you can use it all year around.

Here I have a cheap car (cars gets ruined every year in the traffic with damages ecc) and a strong Vespa. I drive only the Vespa from April to November and then mix driving with the car during the winter.

LivingInSicilyBlog

Boendes p? Sicilien ?r det enda fordonet du beh?ver en Vespa, om du inte bor l?ngt ute p? landet. En stark vespa. Det pga trafiken, problem med parkering och bekv?mlighet. Med Vespa kan du g?ra handla, h?mta din kemtv?tt, parkera n?ra stadsk?rnan och passera tung trafik i storst?der och turistomr?den. Du betalar ocks? mindre skatt. Vespa ?r n?got som varje sicilian har i sitt garage och eftersom det inte regnar s? mycket p? den h?r ?n kan du anv?nda den hela ?ret.

H?r har jag en billig bil (bilar f?rst?rs varje ?r i trafiken med skador ecc) och en stark Vespa. Jag k?r endast Vespa fr?n april till november och blandar sedan k?rning med bilen under vintern.

Views in Castiglione di Sicilia

My work takes me all over Sicily and we were visiting one of my favourite towns, Castiglione di Sicilia. Castiglione is also the oldest wine town in Sicily and located by the wine and nut district. Here we were checking the allotment and how to organize the bus to come through for art groups coming to Sicily. Sadly for a cloudy day you can not see tha usual amazing view to Etna.

Svenska

Mitt arbete tar mig runt Sicilien och vi bes?kte en av mina favoritst?der, Castiglione di Sicilia. Castiglione ?r ocks? den ?ldsta vinstaden p? Sicilien och ligger vid vin- och n?tdistriktet. H?r kontrollerade vi boendet och hur organisera s? att bussen kan komma igenom sm? gr?nderna f?r konstgrupper som kommer till Sicilien. Tyv?rr var det en molnig dag och vi kunde inte se den vanligtvis fantastiska utsikten mot Etna.

LivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlogLivingInSicilyBlog

When in Sicily – You drive Sicily

LivingInSicilyBlog

Insurance – Perhaps most fraudulent system here

The italian insurance system is perhaps the most fraudulent system in this country. Every insurance is expensive because this is one of the sectors all parts try to get that extra dime. I always look for the cheapest option and only pay fro RCA, which means only the basics to cover damages for third part. You can get lucky with good insurances if you are all very good friend with the agent or who deals with issues.

My car got damaged by my neighbour last year. He tried to intimidate me with his temper and size that the accident was my fault. It clearly was his and I screamed back at him everywhere he raised his voice. The insurance company finally put the blame on him. With accidents you have to be very careful as you are not allowed to move the items before the police comes to document how the accident may have happened and it is their final that counts very much in the version to the insurance company. DO NEVER MOVE YOUR THINGS EVEN IF IT BLOCKS THE TRAFFIC! My neighbor moved his car. The police was very angry at his behaviour as he even tried to make me look like a fool infront of the police. There are very prejudices againts people from east Europe here and my neighbor did not know I was from Scandinavia. So when police took my documents they told the man “that this woman come from one of the best countries in the world. And look at our country and your behaviour. It is easy to knoe who to believe.” It is terrible this way they think, but this is the way it is here.

So then starts the insurance process. With all papers the company calls a controller and asks me to bring the car to a mechanic. Now it gets interesting. I calculated the damages to be maximum 500-600 euro. After ten days comes the controller from my insurance company and without my presence he and the mechanic calculates the damages to be 1200 euro. It was way too much. But in Italy it works often this way that perhaps the mechanic took 600 for work and 600 was given as black money to the controller from the insurance company. I was then sent a check of 1200 euro. I have to go to the postoffice to change it to money. Then go to the mechanic and give the cash for a receipt. This whole paperwork and get the car repaired took four weeks. It went faster than normal as I got also got a witness and many people back me up with their point of view. My neighbor had to move as so many were angry at him.

Never ever spend your money in advance. It is a very little chance you get them back. I recommend to just pay for the cheapest insurance and no extras. Please just take this as a recommendation, then of course you decide what to do.? It is also better to have insurances through your bank, as there you already have a personal connection.? Often you find the cheapest options online.

I got the recommendation to visit a doctor and ask the company for neck and back pains. Many do it here even if nothing happens. This way you can get your extra dime, 4000-7000 euro, for free. But then also the process takes much longer. I did not do it! Many thinks I am a fool.

20160523_110110_resized

The money I am taking to mechanic? // Pengah?gen som ska till mekanikern

Svenska

Det italienska f?rs?kringssystemet ?r kanske den mest bedr?gliga systemet i det h?r landet. Varje f?rs?kring ?r dyr eftersom det ?r en av de sektorerna som alla parter f?rs?ker f? mj?lkat extra ?ren. Jag ser alltid efter det billigaste alternativet och betalar bara RCA, vilket inneb?r endast grunderna f?r att t?cka skador f?r tredje part. Du kan ha tur med bra f?rs?kringar om du ?r mycket god v?n med agenten eller den som sysslar med skadefr?gor.

Min bil blev skadad av min granne f?rra ?ret. Han f?rs?kte skr?mma mig med sitt hum?r och storlek att olyckan var mitt fel. Det var helt klart hans fel och jag skrek tillbaka p? honom ?verallt han h?jde r?sten. F?rs?kringsbolaget la slutligen skulden p? honom. Med olyckor m?ste man vara mycket f?rsiktig, det inte ?r till?tet att flytta objekten innan polisen kommer f?r att dokumentera hur en olycka kan ha skett och det ?r deras sista ord som r?knas mycket i versionen till f?rs?kringsbolaget.? FLYTTA ALDRIG DINA ?GODELAR ?VEN OM DET BLOCKERAR TRAFIKEN! Min granne flyttade sin bil. Polisen var mycket arg p? hans beteende n?r han f?rs?kte f? mig att se ut som en d?re framf?r polisen. Det finns mycket f?rdomar mot m?nniskor fr?n ?steuropa h?r och min granne visste inte att jag var fr?n Skandinavien. S? n?r polisen tog mina handlingar sa de till mannen “att denna kvinna kommer fr?n en av de b?sta l?nderna i v?rlden. Och titta p? v?rt land och ditt beteende. Det ?r l?tt att best?mma vem man ska tro.” Det ?r fruktansv?rt detta s?tt att t?nka, men det ?r s? det ?r.

Sen startar f?rs?kringsprocessen och med alla papper kallar f?retaget en skadereglerare som ber mig ta bilen till en mekaniker. Nu blir det intressant. Jag ber?knade skadorna vara maximalt 500-600 euro. Efter tio dagar kommer skaderegleraren fr?n mitt f?rs?kringsbolag och utan min n?rvaro ber?knar han och mekanikern att skadorna kostar 1200 ?. Det var alldeles f?r mycket. Men i Italien fungerar ofta p? detta s?tt att kanske mekanikern tog 600 f?r arbete och 600 gavs som svarta pengar till skaderegleraren fr?n f?rs?kringsbolagets check. Jag skickades sedan en check p? ? 1200. Jag m?ste g? till postkontoret f?r att l?sa ut den till pengar. G? sedan till mekanikern och ge pengar mot ett kvitto. Hela detta pappersarbete och f? bilen reparerad tog fyra veckor. Det gick fortare d? jag hade vittne, samt m?nga som st?dde min version. Min granne fick till slut flytta f?r s? m?nga var arg p? honom.

Aldrig n?gons spendera egna pengar i f?rv?g. Det ?r en mycket liten chans att du f?r dem tillbaka. Jag rekommenderar att bara betala f?r den billigaste f?rs?kringen och inget extra. V?nligen bara ta detta som en rekommendation, d? naturligtvis du best?mmer hur du ska g?ra. Det ?r ocks? b?ttre att ha f?rs?kringar via din bank, eftersom du redan har en personlig koppling. Ofta hittar du de billigaste alternativen p? n?tet.

Jag fick rekommendationen att bes?ka en l?kare och be f?retaget ers?ttning f?r nack- och ryggsm?rtor. M?nga g?r det h?r, ?ven om ingenting h?nder. P? s? s?tt kan du f? lite extra pengar, 4000-7000 euro, gratis. Men d? blir ocks? processen mycket mycket l?ngre. Jag gjorde inte det! M?nga tycker att jag ?r en idiot.

Police car in Sicily

IMG_3561

Highway flirtation in sicilian style

Driving on the highway a car passes. Then slows down. The you have to pass. The the car passes again. Then slows down. You have to pass again. Then you look at the driver and think what the hell is going on! The male driver smiles… then this goes on and when the roads split, they split!

So cute!

Svenska

K?randes p? motorv?gen passerar en bil. Sedan s? saktar den ner. Sen m?ste du k?ra om. Den bilen passerar igen, och saktar ner igen. Sen m?ste du k?ra om igen. Sen tittar du p? f?raren och t?nker vad fan ?r det som h?nder! Den manliga f?raren leroch detta p?g?r hela tiden och n?r v?ra v?garna delas, s? delas de!

S? s?tt!

Pic of The Week: Trash art in the nature

012

Buying a car

I have bought a small car to just drive in the city and close villages. It is quite interesting to buy a car in Sicily. I went alone to buy a car and got treated very well in car shops and they even drove the car to my mechanic to make a control of the motor. Then when I had to pay for the car they only accept cash or check. Two things we do not use in Sweden. So, I maxed the withdrawal by ATM and then sent the rest by IBAN. The funny thing was that when I sent the receipt of IBAN the car shop called that I can pick up the car even if they haven’t received the money yet. That is lots of trust they gave. I told them that if they are not in hurry, I rather wait until they have received the IBAN and then I pick up the car.

Svenska

Jag har k?pt en liten bil att bara k?ra i staden och n?rliggande byar. Det ?r ganska intressant att k?pa en bil p? Sicilien. Jag gick ensam f?r att k?pa en bil och behandlades mycket bra i bilbutikerna och de k?rde ?ven bilen till min mekaniker f?r en kontroll av motorn. Sedan n?r jag var tvungen att betala f?r bilen accepterar de bara kontanter eller check. Tv? saker som vi inte anv?nder i Sverige. S? jag maxade uttagen via bankomat och sedan skickas resten med IBAN. Det roliga var att n?r jag skickade kvittot av IBAN till bilbutiken ringde de att jag kan plocka upp bilen ?ven om de inte f?tt pengarna ?nnu. Det ?r mycket f?rtroende de gav. Jag sa till dem att om de inte ?r br?ttom, v?ntar jag hellre tills de har f?tt IBAN och sedan plockar jag upp bilen.

?

Pic of The Week: Ape Cross Country. I wonder how far it will go off road..:)

PAN.STR.Juli2014 097

Saints will protect me

Many visitors in Sicily are negatively surprised of the terrible traffic and that people drive like they have nine lives, with no seat belt, kids jumping around in the car, newborns sitting in the mothers lap instead of in a car seat and much more… And yes it is true that the traffic here is horrible. I drive to Taormina couple of times a week and last time I saw four single accidents and five fires on the road from Taormina to Catania, approximately 50 km drive.
Sicilians cars are filled with pictures of saints and crosses because they believe that these items will protect them instead of relying on science and use the seat belt. You see these items hanging from the back mirror, attached to the car or truck or some place inside the car. And when someone dies in an accident they say It was his/hers time to go.

 

Svenska

M?nga bes?kare i Sicilien ?r negativt ?verraskade av den hemska trafiken och att folk k?r som de har nio liv, utan s?kerhetsb?lte, barnen hoppar runt i bilen, nyf?dda sitter i m?drarnas famn ist?llet f?r i en bilbarnstol och mycket mer… Och ja det ?r sant att trafiken h?r ?r hemsk. Jag k?r till Taormina ett par g?nger i veckan och sista g?ngen s?g jag fyra singelolyckor och fem br?nder p? v?gen fr?n Taormina till Catania, ca 50 km med bil.
Sicilianarnas bilar ?r fyllda med helgonbilder och kors eftersom de tror att dessa kommer att skydda dem i st?llet f?r att f?rlita sig p? vetenskapen och anv?nda bilb?lte. Du ser dessa objekt h?ngande fr?n backspegeln, fastklistrade i bilen eller lastbilen, eller n?gon annan plats i bilen. Och n?r n?gon d?r i en olycka de s?ger att det var hans / hennes tid att g?.

20140730_104744

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank