"Si bedda commu u suli. A ma vita fussi vacanti senza ri tia!"

Tag: Catania Page 1 of 11

Catania Fish Market

The coolest place in Catania is not doubt the fish market. Largest fish market in Italy open Monday – Friday 07:00 – 12:00, Saturday 07:00 – til sold out. Less crowd than usual caused by Lock Down, but life goes on.

Den coolaste platsen i Catania är ingen tvekan fiskmarknaden. Italiens största fiskmarknad öppen måndag – fredag 07:00 – 12:00, lördag 07:00 – till slutsåld. Färre människor än vanligt orsakat av Lock Down, men livet går framåt.

Catania Intro (Lockdown mode)

Lockdown tour in lovely baroque Catania on the east coast of Sicily. Also called “the Milan of the south” due to its clubs, bars and restaurants. Dancer in the video is Sal Saccullo with student.

Walking from Corso Umberto – Via Etnea – down to Piazza Duomo. We are in lockdown mode 2.0 now, allowed only to be in the municipality which are quite small in Sicily compared to e.g. Sweden.

Svenska

Lockdown-tur i härliga barock Catania på Siciliens östkust.
Kallas också “söderns Milano” på grund av dess klubbar, barer och restauranger. Dansaren i videon är Sal Saccullo med student.

Går från Corso Umberto – Via Etnea – ner till Piazza Duomo. Vi är i lockdown 2.0 nu, får bara vara i kommunen som ofta är ganska små på Sicilien jämfört med t.ex. Sverige.

Lock Down 2.0

So, the second Lock Down came to Sicily last Friday. This means we can only move inside our municipalities which are quite small in Sicily. They call it a light Lock Down, but it is not so much lighter as it is just one step away to say we can not leave our homes and do just one errand a day. Bars and restaurants had to close down, but shops can keep open. Personally it does not make any sense. We also have to be indoors after 22:00 until 5am. Supporting restaurants trying to buy take away more often that usual. Lot of protests coming up all around Italy where even some municipalities says Enough Now! Well, I will not post more about that. Will surely come in the news riots, silent protests, legal wars between Governments and municipalities.

In Catania we do not see the effect of crises yet. More cars gets stolen and I do not use big bags nor earrings going out as the risk is high someone will rob them. But last weeks when everything was still open, I traveled in Sicily for video material and got a harsh doze of reality seeing city centers deserted by business closing or closed down. It was frightening to see it!

Stay safe where ever you are! All love!

  • Så den andra Lock Down kom till Sicilien i fredags. Det betyder att vi bara kan röra oss i våra kommuner som är ganska små på Sicilien. De kallar det en lätt Lock Down, men det är inte så mycket lättare eftersom det är bara ett steg bort att vi inte kan lämna hem och bara göra ett ärende om dagen. Barer och restauranger var tvungna att stänga, men butiker kan hålla öppet. Personligen är det inte meningsfullt. Vi måste också vara inomhus efter kl. 22.00 till 05.00. Stödjer restauranger genom att försöka köpa Take Away oftare än vanligt. Massor av protester som kommer över hela Italien där även vissa kommuner säger Nog Nu! Jag kommer inte att skriva mer om det. Kommer säkert i nyheterna om upplopp, tysta protester, lagliga krig mellan regering och kommuner. Håll dig säker var du än är! All kärlek!

I Catania ser vi inte effekten av krisen ännu. Fler bilar stjäls och jag använder inte stora väskor eller örhängen utomhus eftersom risken är hög att någon rycker dem dem. Men senaste veckorna när allt fortfarande var öppet, reste jag på Sicilien för videomaterial och fick en hård dos av verkligheten då jag såg stadskärnor övergivna av att företag stängde ner eller stängt. Det var skrämmande att se det!

Follow on Instagram

Follow Living In Sicily on Instagram by clicking HERE where you will find more weekday photos not posted on the blog. Enjoy! 🙂


Följ Living In Sicily på Instagram genom att klicka HÄR där du hittar fler bilder på vardagen som inte publiceras på bloggen. Enjoy! 🙂

Don’t miss Via Napoli

For best bakery called Colazione (sweet things Sicilians eat for breakfast), and typical Sicilian fast food tavola calda. Everything super fresh and made here.

Svenska

F?r b?sta s?tsaker som kallas Colazione (s?tt som Sicilianare ?ter till frukost), och Sicilianst typisk snabbmat tavola calda. Allt superf?rskt och gjort p? plats.

Just life during the week

Living in Sicily is also daily life. Today car washing. Leave your car and the key in the line. Walk over to the other side. Read a book or blog and get your car washed by hand inside and out for ? 10,00.

Svenska

Living in Sicily ?r ocks? vardagslivet. Idag biltv?tt. L?mna din bil och nyckeln i k?n. G? ?ver till andra sidan. L?s en bok eller blogga, och din bil blir tv?ttad f?r hand inifr?n och ut f?r ? 10,00.

Those Fimmine

Everytime I see underwear drying I can’t help thinking about a female neighbor in Catania who asked me not to dry my underwear on my balcony as her husband could see them. I lived on the fourth floor and they on the third cross the street. How he could see them must be climbing on the roof and watch inside my home.

Svenska

Varje g?ng jag ser underkl?der torka utomhus kan jag inte l?ta bli att t?nka p? en kvinnlig granne i Catania som bad mig att inte torka mina underkl?der p? min balkong eftersom hennes man kunde se dem. Jag bodde p? fj?rde v?ningen och de p? den tredje p? andra sidan gatan. Hur han kunde se dem m?ste han ha kl?ttra upp p? taket och tittat in i mitt hem.

One week in quarantine in Sicily

It is one week since strict quarantine rules started in Italy and of course we in Sicily follow those. Life is quite surreal as we have to stay inside and go out only for necessary matters like doing the groceries, bank errands, some outdoor sports, work….but then we have to go home. The good side is that I get so many things done, time to do all the things I always wanted to do but never had time due to things you are forced to do.? Using the drill, sewing curtains, cleaning wardrobe to give to poor, dust ceilings…

Svenska

Det ?r en vecka sedan str?nga karant?nreglerna b?rjade i Italien och naturligtvis f?ljer vi p? Sicilien dessa. Livet ?r ganska surrealistiskt eftersom vi m?ste stanna inne och bara g? ut f?r n?dv?ndiga saker som att handla, bank?renden, lite utomhussport, arbete …. men sen m?ste vi ?ka hem. Den goda sidan ?r att jag f?r s? mycket saker gjort, tid att g?ra alla saker jag alltid velat g?ra men aldrig haft tid p? grund av saker en tvingats g?ra. Borra, sy gardiner, organisera garderoben f?r att ge till fattiga, damma takvalven…

Despite all this the society works as normally outside. We stay home and post arrives, home delivery for pizza works, some Tabacchi are open, laundry service open, mechanic open, internet works, buses goes as usual, they pick up the trash everyday, even recycling. A very surreal world now. I go out for power walk each day early morning or lunch time when almost no one is around and I notice more police cars around now…saw eight in one hour.

The photos you see in media with people in line by supermarkets is not about lack of foods, is about they let just a certain amount of people in at time. But stores are filled, there is more foods now than before. Even organic shelves are stuffed, usually stuff lacks. Help organizations help people in need to do groceries, clean homes ecc… I have to say that I never seen a society so well organized as now.

Svenska

Trots detta fungerar samh?llet som normalt utanf?r. Vi stannar hemma men posten anl?nder, hemleverans f?r pizza, vissa Tabacchi ?r ?ppna, tv?tteriet ?ppen, mekaniker ?ppen, internet fungerar, bussar g?r som vanligt, soph?mtning varje dag, till och med ?tervinning. En mycket surrealistisk v?rld nu. Jag g?r p? power walk varje dag tidigt p? morgonen eller lunchtid n?r n?stan ingen ?r ute och jag ser fler polisbilar runtomkring nu… s?g ?tta p? en timme.

De bilder du ser i media med m?nniskor i k? vid stormarknader handlar inte om brist p? mat, det handlar om att de sl?pper in en viss m?ngd m?nniskor i taget. Men butikerna ?r v?lfyllda, det finns mer mat nu ?n tidigare. ?ven Eko hyllorna ?r fyllda, vanligtvis saknas saker. Hj?lporganisationer hj?lper m?nniskor i behov att handla, st?da hem ecc … Jag m?ste s?ga att jag aldrig sett ett samh?lle s? v?lorganiserat som nu.

Today I worked as food business never stops. Cleaned the vacuum cleaner, sorted tool boxes and sewing boxes…even sorted buttons in light and dark colors. Found money in a book… Italy has made so many reforms to help people and companies, got the 41 page document from accountant to study tomorrow. But I will not write about that, it will be in media soon and countries going in Lock Down will copy the program.

Svenska

Idag arbetade jag d? livsmedelssektorn aldrig stannar. Rensade dammsugaren, sorterade verktygsl?dor och s?mnadsl?dor…?ven sorterade knappar i ljusa och m?rka f?rger. Hittade pengar i en bok … Italien har genomf?rt s? m?nga reformer f?r att hj?lpa m?nniskor och f?retag, fick 41 sidors dokument fr?n revisorn att studera i morgon. Men jag kommer inte att skriva om det, det kommer att vara i media snart och l?nder som g?r i Lock Down kommer att kopiera programmet.

This time I feel the soul begins to calm down, dreams begins to form, the hobbies I want to have seems more doable … feel reborn. Even though times are dark now, I feel peace. The gut feeling says the future is beautiful. Take care of each other and take the time in Lock Down to create dreams and heal. Love from Sicily!

Svenska

Denna tid k?nner jag att sj?len b?rjar lugna ner sig, dr?mmar b?rjar bildas, hobbyn jag vill g?ra verkar mer g?rliga…k?nner mig p?nyf?dd. Trots att tiderna ?r m?rka nu, k?nner jag ingen oro. Magk?nslan s?ger att framtiden ?r vacker. Ta hand om varandra och ta tiden i Lock Down att skapa dr?mmar och helas. Love from Sicily!

Lock Down! Or?

UPDATE 11/3: People can do sports, go out, eat in restaurants, have lessons ecc…but not in large groups and respect the distance between people. Called the authorities due to so much misinformation around. Hashtags to stay home are private initiatives.

—————————————————————-

I don’t really understand what this Lock Down is about. Whole Italy is now under the regulations that everyone should stay home and go out only for extremely important matters and work. Okay, so I got curious and went out for a drive. In Catania most stores are open, even those a person can live without. Drove to IKEA outside the city center, and imagine my surprice…it was open. Went in, less people but business as usual with signs recommending people to keep one meter distance. Bought curtains. Mc Donalds open and many other non necessary businesses. And then, no control at all. Drove around for two hours, not a police car in sight. No road blocks, nothing. Heard from colleagues a cruise ship came in to Messina, tourists doing excursions after a fast check.

Wasn’t Milano supposed to be completely closed for traveling in and out? Check the Catania airport app, nine flights out yesterday and today seven this far from Catania to Milan. Normally they have 14 flights a day.

I see less traffic, some more people with masks and less people in stores. But business as usual. You go in, you go out…as normal. I went out lunch time due to less people, not risking anyone or anything, having the obligatory declaration with me (last photo) ready to be controlled. Nothing!

Svenska efter bilderna

Jag f?rst?r inte riktigt vad denna landskarant?n handlar om. Hela Italien omfattas nu av reglerna att alla ska stanna hemma och bara g? ut f?r extremt viktiga ?renden och arbete. Okej, s? jag blev nyfiken och ?kte ut f?r med bilen. I Catania ?r de flesta butiker ?ppna, ?ven de en person kan leva utan. K?rde till IKEA utanf?r stadens centrum och f?rest?ll mig min f?rv?ning … det var ?ppet. Gick in, f?rre m?nniskor men aff?rer som vanligt med skyltar som rekommenderar m?nniskor att h?lla en meters avst?nd. K?pte gardiner. Mc Donalds ?ppnet och m?nga andra icke n?dv?ndiga aktiviteter. Och ingen kontroll alls. K?rde runt i tv? timmar, inte en polisbil i sikte. Inga v?gblockar, ingenting. H?rde fr?n kollegor att ett kryssningsfartyg kommit in till Messina, turister gjorde utflykter efter en snabb kontroll.

Skulle inte Milano vara helt st?ngt f?r att resa in och ut? Kolla appen Catania flygplats, nio flygningar ig?r och idag sju s? l?ngt fr?n Catania till Milano. Normalt har de 14 flyg om dagen.

Jag ser mindre trafik, n?gra fler m?nniskor med masker och f?rre m?nniskor i butiker. Men aff?rer som vanligt. Du g?r in, du g?r ut … som normalt. Jag gick ut lunchtid p? grund av f?rre m?nniskor, inte riskera n?gon eller n?got, med den obligatoriska deklarationen med mig (sista bilden) redo att kontrolleras. Ingenting!

Vitamine boost walking in Catania

Page 1 of 11

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Free Google Page Rank